Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

xhtml compliance

  • Loading branch information...
commit cf2d0aff4f6874c1f0ed0a6656ce999a6b940c31 1 parent 4694488
koenr authored
View
512 lang/el/docs/coding.html
@@ -1,171 +1,341 @@
-<html>
-
-<head>
-<title>Moodle Docs: Coding Guidelines</title>
-<link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
-<style type="text/css">
-
-<!--
-li {
- padding-top: 10px;
-}
-
-.question {
-
- font-size: medium;
-
- font-weight: bold;
-
- font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
-
- border: 1px dotted;
-
- padding: 10px;
-
- background-color: #EEEEEE;
-
-}
-
-.answer {
-
- font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
-
- font-size: medium;
-
- border: none;
-
- padding-left: 40px;
-
-}
-
--->
-
-</style>
-<style type="text/css">
-
-<!--
-
-.normaltext {
-
- font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
-
- font-size: medium;
-
- border: none;
-
- padding-left: 10px;
-
-}
-
-.answercode {
-
- font-family: "Courier New", Courier, mono;
-
- font-size: small;
-
- border: none;
-
- padding-left: 60px;
-
-}
-
-.questionlink {
-
- font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
-
- font-size: medium;
-
- border: none;
-
- padding-left: 40px;
-
-}
-
--->
-
-</style>
-<style type="text/css">
-<!--
-.examplecode {
- font-family: "Courier New", Courier, mono;
- font-size: small;
- border: thin dashed #999999;
- background-color: #FBFBFB;
- margin: auto;
- padding: 30px;
- height: auto;
- width: auto;
-}
--->
-</style>
-</head>
-
-
-
-<body bgcolor="#FFFFFF">
-
-<h2>Ïäçãßåò Êùäéêïðïßçóçò Moodle</h2>
-
-<h2 class="normaltext">Ãåíéêïß Êáíüíåò</h2>
-
-<ol class="normaltext">
- <li>¼ëá ôá áñ÷åßá ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéïýí ôçí êáôÜëçîç .php.</li>
- <li>¼ëåò ïé ãíùóôïðïéÞóåéò copyright ðñÝðåé íá äéáôçñçèïýí. Áí ÷ñåéáóôåß ìðïñåßò
- íá ðñïóèÝóåéò êáé ôç äéêÞ óïõ.</li>
- <li>ÊÜèå áñ÷åßï ðñÝðåé íá ðåñéëáìâÜíåé ôï êõñßùò áñ÷åßï config.php.</li>
- <li>ÊÜèå áñ÷åßï ðñÝðåé íá åëÝã÷åé áí ï ÷ñÞóôçò ôáõôïðïéåßôáé óùóôÜ, ÷ñçóéìïðïéþíôáò
- require_login() êáé isadmin(), isteacher(), iscreator() Þ isstudent().
- <ol>
- <li>¼ëåò ïé ðñïóâÜóåéò óôéò âÜóåéò äåäïìÝíùí ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéïýí ôéò
- óõíáñôÞóåéò óôï lib/datalib.php üðïõ åßíáé äõíáôü - áõôü åðéôñÝðåé óõìâáôüôçôá
- áíÜìåóá óå ðïëëÝò âÜóåéò äåäïìÝíùí. Èá äéáðéóôþóåéò üôé ó÷åäüí üëá åßíáé
- ðéèáíÜ ÷ñçóéìïðïéþíôáò áõôÝò ôéò óõíáñôÞóåéò. ÏðïéåóäÞðïôå Üëëåò äçëþóåéò
- SQL èá ðñÝðåé íá åßíáé : cross-platform; ðåñéïñéóìÝíåò óå óõãêåêñéìÝíåò
- óõíáñôÞóåéò ìÝóá óôïí êþäéêÜ óïõ (óõíÞèùò Ýíá áñ÷åßï a lib.php ) êáé êáèáñÜ
- ìáñêáñéóìÝíåò. </li>
- </ol>
- </li>
- <li>¼ëåò ïé óõìâïëïóåéñÝò ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáöñÜóéìåò - äçìéïýñãçóå íÝá êåßìåíá
- óôá áñ÷åßá &quot;lang/en&quot; êáé ïíüìáóÝ ôá ÷ñçóéìïðïéþíôáò get_string()
- Þ print_string().</li>
- <li>¼ëá ôá áñ÷åßá âïÞèåéáò ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáöñÜóéìá - äçìéïýñãçóå íÝá êåßìåíá
- óôïí êáôÜëïãï &quot;en/help&quot; êáé ïíüìáóÝ ôá ÷ñçóéìïðïéþíôáò helpbutton().</li>
-</ol>
-<p>&nbsp;</p>
-<h2 class="normaltext">Óôõë Êùäéêïðïßçóçò</h2>
-
-<ol class="normaltext">
- <li>Ìç ÷ñçóéìïðïéåßò êáèüëïõ tab. ×ñçóéìïðïßçóå 4 êåíÜ ãéá ìéá óõíå÷üìåíç åóï÷Þ.</li>
- <li>Ôá Üãêéóôñá ðñÝðåé ðÜíôá íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óå Ýíáí êþäéêá (áêüìá êé áí
- åßíáé ôçò ìéáò ãñáììÞò). Ôï Moodle ÷ñçóéìïðïéåß áõôü ôï óôõë:
- <p class="examplecode"> <font color="#006600">if (</font><font color="#0000CC">$quiz</font><font color="#006600">-&gt;</font><font color="#0000CC">attempts</font><font color="#006600">)
- {<br />
- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if (</font><font color="#0000CC">$numattempts </font><font color="#006600">&gt;
- </font><font color="#0000CC">$quiz</font><font color="#006600">-&gt;</font><font color="#0000CC">attempts</font><font color="#006600">)
- {<br />
- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000CC">error</font><font color="#006600">(</font><font color="#CC0000">$strtoomanyattempts</font><font color="#006600">,
- </font><font color="#CC0000">"view.php?id=$cm</font><font color="#006600">-&gt;</font><font color="#CC0000">id"</font><font color="#006600">);<br />
- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />
- }</font></p>
- </li>
- <li> Áõôü ôï Ýããñáöï äåí Ý÷åé ôåëåéþóåé áêüìá!</li>
- </ol>
-
-
-
-<p align="center" class="normaltext">&nbsp;</p>
-
-<hr>
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Moodle Documentation</a></font></p>
-
-<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id: faq.html,v 1.6 2003/03/30 13:54:28
-
- moodler Exp $</font></p>
-
-
-
-</body>
-
-</html>
-
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head>
+
+<title>Moodle Docs: Coding Guidelines</title>
+
+<link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="text/css" />
+
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7" />
+
+<style type="text/css">
+
+
+
+<!--
+
+li {
+
+ padding-top: 10px;
+
+}
+
+
+
+.question {
+
+
+
+ font-size: medium;
+
+
+
+ font-weight: bold;
+
+
+
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+
+
+
+ border: 1px dotted;
+
+
+
+ padding: 10px;
+
+
+
+ background-color: #EEEEEE;
+
+
+
+}
+
+
+
+.answer {
+
+
+
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+
+
+
+ font-size: medium;
+
+
+
+ border: none;
+
+
+
+ padding-left: 40px;
+
+
+
+}
+
+
+
+-->
+
+
+
+</style>
+
+<style type="text/css">
+
+
+
+<!--
+
+
+
+.normaltext {
+
+
+
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+
+
+
+ font-size: medium;
+
+
+
+ border: none;
+
+
+
+ padding-left: 10px;
+
+
+
+}
+
+
+
+.answercode {
+
+
+
+ font-family: "Courier New", Courier, mono;
+
+
+
+ font-size: small;
+
+
+
+ border: none;
+
+
+
+ padding-left: 60px;
+
+
+
+}
+
+
+
+.questionlink {
+
+
+
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+
+
+
+ font-size: medium;
+
+
+
+ border: none;
+
+
+
+ padding-left: 40px;
+
+
+
+}
+
+
+
+-->
+
+
+
+</style>
+
+<style type="text/css">
+
+<!--
+
+.examplecode {
+
+ font-family: "Courier New", Courier, mono;
+
+ font-size: small;
+
+ border: thin dashed #999999;
+
+ background-color: #FBFBFB;
+
+ margin: auto;
+
+ padding: 30px;
+
+ height: auto;
+
+ width: auto;
+
+}
+
+-->
+
+</style>
+
+</head>
+
+
+
+
+
+
+
+<body bgcolor="#FFFFFF">
+
+
+
+<h2>Ïäçãßåò Êùäéêïðïßçóçò Moodle</h2>
+
+
+
+<h2 class="normaltext">Ãåíéêïß Êáíüíåò</h2>
+
+
+
+<ol class="normaltext">
+
+ <li>¼ëá ôá áñ÷åßá ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéïýí ôçí êáôÜëçîç .php.</li>
+
+ <li>¼ëåò ïé ãíùóôïðïéÞóåéò copyright ðñÝðåé íá äéáôçñçèïýí. Áí ÷ñåéáóôåß ìðïñåßò
+
+ íá ðñïóèÝóåéò êáé ôç äéêÞ óïõ.</li>
+
+ <li>ÊÜèå áñ÷åßï ðñÝðåé íá ðåñéëáìâÜíåé ôï êõñßùò áñ÷åßï config.php.</li>
+
+ <li>ÊÜèå áñ÷åßï ðñÝðåé íá åëÝã÷åé áí ï ÷ñÞóôçò ôáõôïðïéåßôáé óùóôÜ, ÷ñçóéìïðïéþíôáò
+
+ require_login() êáé isadmin(), isteacher(), iscreator() Þ isstudent().
+
+ <ol>
+
+ <li>¼ëåò ïé ðñïóâÜóåéò óôéò âÜóåéò äåäïìÝíùí ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéïýí ôéò
+
+ óõíáñôÞóåéò óôï lib/datalib.php üðïõ åßíáé äõíáôü - áõôü åðéôñÝðåé óõìâáôüôçôá
+
+ áíÜìåóá óå ðïëëÝò âÜóåéò äåäïìÝíùí. Èá äéáðéóôþóåéò üôé ó÷åäüí üëá åßíáé
+
+ ðéèáíÜ ÷ñçóéìïðïéþíôáò áõôÝò ôéò óõíáñôÞóåéò. ÏðïéåóäÞðïôå Üëëåò äçëþóåéò
+
+ SQL èá ðñÝðåé íá åßíáé : cross-platform; ðåñéïñéóìÝíåò óå óõãêåêñéìÝíåò
+
+ óõíáñôÞóåéò ìÝóá óôïí êþäéêÜ óïõ (óõíÞèùò Ýíá áñ÷åßï a lib.php ) êáé êáèáñÜ
+
+ ìáñêáñéóìÝíåò. </li>
+
+ </ol>
+
+ </li>
+
+ <li>¼ëåò ïé óõìâïëïóåéñÝò ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáöñÜóéìåò - äçìéïýñãçóå íÝá êåßìåíá
+
+ óôá áñ÷åßá &quot;lang/en&quot; êáé ïíüìáóÝ ôá ÷ñçóéìïðïéþíôáò get_string()
+
+ Þ print_string().</li>
+
+ <li>¼ëá ôá áñ÷åßá âïÞèåéáò ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáöñÜóéìá - äçìéïýñãçóå íÝá êåßìåíá
+
+ óôïí êáôÜëïãï &quot;en/help&quot; êáé ïíüìáóÝ ôá ÷ñçóéìïðïéþíôáò helpbutton().</li>
+
+</ol>
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+<h2 class="normaltext">Óôõë Êùäéêïðïßçóçò</h2>
+
+
+
+<ol class="normaltext">
+
+ <li>Ìç ÷ñçóéìïðïéåßò êáèüëïõ tab. ×ñçóéìïðïßçóå 4 êåíÜ ãéá ìéá óõíå÷üìåíç åóï÷Þ.</li>
+
+ <li>Ôá Üãêéóôñá ðñÝðåé ðÜíôá íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óå Ýíáí êþäéêá (áêüìá êé áí
+
+ åßíáé ôçò ìéáò ãñáììÞò). Ôï Moodle ÷ñçóéìïðïéåß áõôü ôï óôõë:
+
+ <p class="examplecode"> <font color="#006600">if (</font><font color="#0000CC">$quiz</font><font color="#006600">-&gt;</font><font color="#0000CC">attempts</font><font color="#006600">)
+
+ {<br />
+
+ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if (</font><font color="#0000CC">$numattempts </font><font color="#006600">&gt;
+
+ </font><font color="#0000CC">$quiz</font><font color="#006600">-&gt;</font><font color="#0000CC">attempts</font><font color="#006600">)
+
+ {<br />
+
+ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000CC">error</font><font color="#006600">(</font><font color="#CC0000">$strtoomanyattempts</font><font color="#006600">,
+
+ </font><font color="#CC0000">"view.php?id=$cm</font><font color="#006600">-&gt;</font><font color="#CC0000">id"</font><font color="#006600">);<br />
+
+ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />
+
+ }</font></p>
+
+ </li>
+
+ <li> Áõôü ôï Ýããñáöï äåí Ý÷åé ôåëåéþóåé áêüìá!</li>
+
+ </ol>
+
+
+
+
+
+
+
+<p align="center" class="normaltext">&nbsp;</p>
+
+
+
+<hr />
+
+<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Moodle Documentation</a></font></p>
+
+
+
+<p align="center"><font size="1">Version: $Id: faq.html,v 1.6 2003/03/30 13:54:28
+
+
+
+ moodler Exp $</font></p>
+
+
+
+
+
+
+
+</body>
+
+
+
+</html>
+
+
+
View
5 lang/el/docs/credits.html
@@ -1,5 +1,6 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
-<HTML>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<HEAD>
<TITLE>Τεκμηρίωση του Moodle:: Ευχαριστίες</TITLE>
<LINK REL="stylesheet" HREF="../theme/standard/styles.php" TYPE="TEXT/CSS">
View
12 lang/el/docs/cvs.html
@@ -1,9 +1,11 @@
-<html>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Τεκμηρίωση του Moodle: Πως χρησιμοποιείται το CVS</title>
-<link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+<link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS" />
</head>
-<body bgcolor="#ffffff">
+<body>
<h2>Χρησιμοποιώντας το CVS για πρόσβαση και αναβάθμιση του source κώδικα του Moodle</h2>
<blockquote>
<p>Τα αρχικά CVS σημαίνουν Concurrent Versioning System (ΠΑράλληλο Σύστημα Εκδόσεων). Είναι ένας κοινά χρησιμοποιούμενος τρόπος για αποθήκευση
@@ -143,8 +145,8 @@
<p align="center">Καλή Τύχη!</p>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Τεκμηρίωση του Moodle</a></font></p>
-<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id: features.html,v 1.2 2001/12/09
+<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Τεκμηρίωση του Moodle</a></font></p>
+<p align="center"><font size="1">Version: $Id: features.html,v 1.2 2001/12/09
10:34:19 martin Exp $</font></p>
</body>
</html>
View
23 lang/el/docs/developer.html
@@ -1,6 +1,9 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Τεκμηρίωση του Moodle: Εγχειρίδιο Ανάπτυξης</title>
- <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+ <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="text/css" />
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
@@ -178,8 +181,8 @@
<li>survey.php - strings για το module της έρευνας</li>
<li>.... συν άλλα modules αν υπάρχουν.<br />
<br />
- Ένα string καλείται απο αυτά τα αρχεία χρησιμοποιόντας την συνάρτηση <strong><em>get_string()</em></strong><em>
- </em>ή την <em> <strong>print_string()</strong> </em>. Κάθε string υποστηρίζει
+ Ένα string καλείται απο αυτά τα αρχεία χρησιμοποιόντας την συνάρτηση <strong><em>get_string()</em></strong>
+ ή την <em> <strong>print_string()</strong> </em>. Κάθε string υποστηρίζει
αντικατάσταση μεταβλητών, για να υποστηρίζει την αποστολή μεταβλητών σε διαφορετικές γλώσσες.<em><br />
<br />
</em>π.χ. $strdueby = get_string(&quot;assignmentdueby&quot;, &quot;assignment&quot;,
@@ -201,7 +204,7 @@
διαχειριστή κάτω από την επιλογή &quot;Ελέγξτε Αυτή Την Γλώσσα&quot;. Αυτό κάνει εύκολο όχι μόνο το να δημιουργήσετε
καινούργιεσ γλώσσες αλλά και να βελτιώσετε τις είδη υπάρχουσες. Εαν ξεκινάτε μια καινούργια γλώσσα,
παρακαλώ απικοινωνήστε μαζί μου, <a target=_top href="http://dougiamas.com/">Martin Dougiamas</a>. </p>
- <p>Επίσης μπορείτε να την δημοσιεύστε και στην <a target=_top href="http://moodle.com/mod/forum/view.php?id=43" target="_top">Ομάδα
+ <p>Επίσης μπορείτε να την δημοσιεύστε και στην <a href="http://moodle.com/mod/forum/view.php?id=43" target="_top">Ομάδα
Συζητήσεων για Γλώσσες Χρησιμοποιόντας το Moodle</a>. </p>
<p>Εάν συντηρείται μια γλώσσα σε ένα εξελισόμενη βάση, μπορώ να σας δώσω <a href="?file=cvs.html">CVS
διακιώματα εγγραφής στον πηγαίο κώδικα του Moodle</a> έτσι ώστε να μπορείτε να αλλάζετε απευθείας τα αρχεία.</p>
@@ -222,7 +225,7 @@
<p>Προς το παρών, μόνο η MySQL και η PostgreSQL υποστηρίζονται πλήρως με αυτό τον τρόπο. Εαν είστε εξοικοιωμένος με κάποιο
άλλο σύστημα βάσεων δεδομένων(ειδικότερα open source βάση δεδομένων) και έιστε πρόθυμος να βοηθήσετε να εισάγουμε το υπάρχον
- σχήμα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου (<a target=_top href="http://dougiamas.com/">Martin
+ σχήμα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου (<a "target"=_top href="http://dougiamas.com/">Martin
Dougiamas</a>).</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
@@ -240,13 +243,13 @@
<blockquote>
<p>Αν αισθάνεστε οτι θέλετε να γράψετε ένα έγγραφο εκπαιδευτικού περιεχομένου, ένα άρθρο, μια ακαδημαϊκή διατριβή
ή οτιδήποτε άλλο γύρω απο το Moodle, παρακαλώ να το κάνετε! </p>
- <p>Βάλτε το στο δίκτυο και βεβαιωθείτε οτί συμπεριλάβατε συνδέσμους στο <a target=_top href="http://moodle.com/">http://moodle.com/</a></p>
+ <p>Βάλτε το στο δίκτυο και βεβαιωθείτε οτί συμπεριλάβατε συνδέσμους στο <a target="_top" href="http://moodle.com/">http://moodle.com/</a></p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a name="bugs" id="bugs"></a>Παίρνοντας Μέρος Στον Εντοπιστή Προβλημάτων</strong></p>
<blockquote>
<p>Τέλος, θα ήθελα να σας καλέσω να γραφτείτε στον &quot;εντοπιστή προβλημάτων&quot;
- στην διεύθυνση <a target=_top href="http://bugs.moodle.org">bugs.moodle.org</a> έτσι ώστε να μας ενημερώνετε για οποιοδήποτε
+ στην διεύθυνση <a target="_top" href="http://bugs.moodle.org">bugs.moodle.org</a> έτσι ώστε να μας ενημερώνετε για οποιοδήποτε
λάθος βρίσκεται και πιθανά να συμμετέχετ και στην λύση του.
</p>
<p>Τα &quot;λάθη&quot; δεν περιλαμβάνουν μόνο λάθη λογισμικού στην τρέχουσα έκδοση του Moodle, αλλά επίσης καινούργιες ιδέες,
@@ -260,7 +263,7 @@
<blockquote>
<p align="center">Ευχαριστώ που χρησιμοποιήσατε το Moodle!</p>
<p align="center">Χαιρετίσματα,<br />
- <a target=_top href="http://dougiamas.com/" target="_top">Martin Dougiamas</a></p>
+ <a href="http://dougiamas.com/" target="_top">Martin Dougiamas</a></p>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
@@ -269,8 +272,8 @@
<blockquote>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Τεκμηρίωση του Moodle</a></font></p>
-<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id: developer.html,v 1.2 2001/12/09
+<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Τεκμηρίωση του Moodle</a></font></p>
+<p align="center"><font size="1">Version: $Id: developer.html,v 1.2 2001/12/09
10:34:19 martin Exp $</font></p>
</body>
View
1,562 lang/el/docs/faq.html
@@ -1,521 +1,1041 @@
-<html>
-
-<head>
-
-<title>Moodle Docs: Frequently Asked Questions (FAQ)</title>
-
-<link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
-
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
-
-<style type="text/css">
-
-<!--
-
-.question {
-
- font-size: medium;
-
- font-weight: bold;
-
- font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
-
- border: 1px dotted;
-
- padding: 10px;
-
- background-color: #EEEEEE;
-
-}
-
-.answer {
-
- font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
-
- font-size: medium;
-
- border: none;
-
- padding-left: 40px;
-
-}
-
--->
-
-</style>
-
-<style type="text/css">
-
-<!--
-
-.normaltext {
-
- font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
-
- font-size: medium;
-
- border: none;
-
- padding-left: 10px;
-
-}
-
-.answercode {
-
- font-family: "Courier New", Courier, mono;
-
- font-size: small;
-
- border: none;
-
- padding-left: 60px;
-
-}
-
-.questionlink {
-
- font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
-
- font-size: medium;
-
- border: none;
-
- padding-left: 40px;
-
-}
-
--->
-
-</style>
-
-</head>
-
-
-
-<body bgcolor="#FFFFFF">
-
-<h2>Πρόσφατες Ερωτήσεις (FAQ)</h2>
-
-<p class="normaltext">Αυτή η σελίδα περιέχει απαντήσεις σε μερικές από τις πιο
- συχνές ερωτήσεις ανθρώπων που εγκαθιστούν το Moodle. Αν έχεις ακολουθήσει τις
- <a href="./?file=install.html">οδηγίες εγκατάστασης</a> αλλά εξακολουθείς να
- έχεις πρόβλημα, τότε αυτή η σελίδα θα σε βοηθήσει πολύ. </p>
-
-<p class="normaltext">Αν δεν βρεις την απάντησή σου εδώ προσπάθησε στο μάθημα
- <a href="http://moodle.org/mod/forum/index.php?id=5" target="_top">Χρησιμοποιώντας
- το Moodle</a> στο moodle.org. Ξεκίνα ψάχνοντας στα forums χρησιμοποιώντας κάποιες
- λέξεις κλειδιά, σε περίπτωση που το πρόβλημά σου έχει ήδη συζητηθεί. Αν δε βρίσκεις
- τίποτα, τότε προσπάθησε να υποβάλλεις την ερώτησή σου στο κατάλληλο forum -
- κάποιος θα μπορέσει να σε βοηθήσει.</p>
-
-<p class="normaltext">Αν έχεις δοκιμάσει κάποιες λύσεις χωρίς να τα έχεις καταφέρει,
- και έχεις firewall, θα ήταν ενδεδειγμένο να προσπαθήσεις να ξαναδιαμορφώσεις
- το firewall σου για να διασφαλίσεις ότι δε θα μπλοκάρει μια απαιτούμενη λειτουργία
- ή μια σημαντική επικοινωνία. Τα Firewalls πολύ σπάνια δημιουργούν πρόβλημα με
- το Moodle αλλά είναι συχνά υπεύθυνα για τη μειωμένη λειτουργικότητα εξαιτίας
- λαθεμένων ρυθμίσεων firewall.
-<p class="normaltext">Χρησιμοποίησε αυτή τη λίστα για να μεταβείς στην κατάλληλη
- απάντηση παρακάτω:</p>
-
-
-
-<p class="questionlink"><a href="#filenotfound">Όποτε προσπαθώ να μπω ή να δω
- ένα αρχείο το οποίο φόρτωσα, λαμβάνω το μήνυμα &quot;Το αρχείο δεν βρέθηκε&quot;</a></p>
-
-<p class="questionlink"><a href="#php">PHP - είναι εγκατεστημένο και ποιά έκδοση
- έχω;</a></p>
-
-<p class="questionlink"><a href="#blankpages">Γιατί είναι όλες μου οι σελίδες
- κενές;</a></p>
-
-<p class="questionlink"><a href="#errorgetstring">Οι σελίδες μου εμφανίζουν σοβαρά
- λάθη όπως: μη προσδιορισμένη λειτουργία: get_string()</a></p>
-
-<p class="questionlink"><a href="#headerssent">Γιατί εξακολουθώ να λαμβάνω μηνύματα
- λάθους για &quot;κεφαλίδες που έχουν ήδη σταλεί&quot;;</a></p>
-
-<p class="questionlink"><a href="#failedopen">Εξακολουθώ να λαμβάνω αυτό το λάθος:
- Απέτυχε να ανοίξει το '/web/moodle/lib/setup.php'</a></p>
-
-<p class="questionlink"><a href="#quotes">Ότι κείμενο και να προσθέσω με μια απόστροφο
- (') ή εισαγωγικά (&quot;) προκαλεί προβλήματα ή εμφανίζεται με την προσθήκη
- μιας καθέτου.</a></p>
-
-<p class="questionlink"><a href="#sessiontmp">Εξακολουθώ να λαμβάνω μηνύματα λάθους
- σχετικά με το session_start.</a></p>
-
-<p class="questionlink"><a href="#fixdirroot">Όταν πηγαίνω στη σελίδα διαχειριστή,
- καλούμαι να κάνω το dirroot κενό!</a></p>
-
-<p class="questionlink"><a href="#loginsetting">Συνδέομαι αλλά το κουμπί σύνδεσης
- δεν αλλάζει. Είμαι συνδεδεμένος και μπορώ να πλοηγούμαι ελεύθερα.</a></p>
-
-<p class="questionlink"><a href="#resource1">Όταν προσπαθώ να προσθέσω κάτι λαμβάνω
- μηνύματα λάθους.</a></p>
-
-<p class="questionlink"><a href="#noadmin">Κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης
- , ποτέ δε μου ζητείται να δημιουργήσω έναν λογαριασμό διαχειριστή!</a></p>
-<p class="questionlink"><a href="#nologin">Δε μπορώ να συνδεθώ καθόλου - απλώς
- μένω κολλημένος στην οθόνη σύνδεσης.</a></p>
-<p class="questionlink"><a href="#backup">Πώς μπορώ να κάνω backup στο site του
- Moodle;</a></p>
-<p class="questionlink"><a href="#locale">Γιατί το </a><a href="#backup">site
- του </a><a href="#locale">Moodle δεν μου εμφανίζει σωστά ώρα & ημερομηνία;</a></p>
-<p class="questionlink"><a href="#cron">Αντίγραφα των email δεν στέλνονται από
- τα forum μου.</a></p>
-<p class="questionlink">&nbsp;</p>
-
-
-
-<h3 class="question"><a name="filenotfound"></a>Όποτε προσπαθώ να μπω ή να δω
- ένα αρχείο το οποίο φόρτωσα, λαμβάνω το μήνυμα &quot;Το αρχείο δεν βρέθηκε&quot;</h3>
-
-<p class="answer">Για παράδειγμα: Δεν Βρέθηκε: Το απαιτούμενο URL /moodle/file.php/2/myfile.jpg
- δεν βρέθηκε σ' αυτόν τον server. </p>
-
-<p class="answer">Ο web server σου χρειάζεται διαμόρφωση για να επιτρέψει το μέρος
- του URL μετά από το όνομα ενός script για να περάσει κατευθείαν σ' αυτό. Αυτό
- συνήθως είναι ενεργό στον Apache 1, αλλά είναι προκαθορισμένα ανενεργό στον
- Apache 2. Για να το ενεργοποιήσεις, πρόσθεσε αυτή τη γραμμή στο httpd.conf,
- ή στο αρχείο a .htaccess στον τοπικό σου κατάλογο (δες στο <a href="./?file=install.html#webserver">Οδηγίες
- Εγκατάστασης</a> για περισσότερες λεπτομέρειες): </p>
-
-<p class="answercode"><b>AcceptPathInfo</b> on</p>
-
-<p class="answer">Σημείωσε, αυτό θα δουλέψει ΜΟΝΟ για τις εκδόσεις Apache 2.x.
-</p>
-
-<p class="answer">Αν δεν χρησιμοποιείς Apache 2 και συνεχίσεις να έχεις αυτό το
- πρόβλημα (απίθανο) τότε μπορείς να μετατρέψεις το Moodle να χρησιμοποιεί μια
- εναλλακτική μέθοδο. Τα μειονεκτήματα είναι μια μικρή απώλεια απόδοσης για τους
- χρήστες σου και η αδυναμία χρήσης των σχετικών links μέσα στο HTML κώδικα. </p>
-
-<p class="answer">Για να χρησιμοποιήσεις αυτή την εναλλακτική μέθοδο: συνδέσου
- σαν Admin, μπες στην σελίδα "Διαμόρφωση Μεταβλητών" και άλλαξε τη ρύθμιση σε
- "<b>slasharguments</b>". Τώρα θα πρέπει να μπορείς να έχεις πρόσβαση στα φορτωμένα
- αρχεία σου.</p>
-
-<p class="answer">&nbsp;</p>
-
-
-
-
-<h4 class="question"><a name="php"></a>PHP - είναι εγκατεστημένο και ποιά έκδοση
- έχω;</h4>
-
-
-<p class="answer">Δημιούργησε ένα νέο αρχείο στο web site σου με όνομα info.php,
- που να περιέχει το παρακάτω κείμενο και ψάξε το από τον browser:</p>
-
-
-
- <p class="answercode">&lt;?PHP phpinfo() ?&gt;</p>
-
-<p class="answer">Αν δεν συμβαίνει τίποτα τότε δεν έχεις εγκαταστήσει το PHP.
- Δες τις οδηγίες εγκατάστασης για μερικές πληροφορίες σχετικά με το που να τα
- φορτώσεις στον υπολογιστή σου.</p>
-
-<p class="answer">&nbsp;</p>
-
-<h4 class="question"><a name="blankpages"></a>Γιατί είναι όλες μου οι σελίδες
- κενές; </h4>
-
-<p class="answer">Έλεγξε τη μεταβλητή dirroot στο config.php. Πρέπει να χρησιμοποιείς
- ολοκληρωμένα, ακριβή ονόματα διαδρομών, π.χ.:</p>
-
-<p class="answercode"> $CFG->dirroot = "d:\inetpub\sites\www.yoursite.com\web\moodle";</p>
-
-<p>&nbsp; </p>
-
-<p class="answer">Δείτε Redhat Linux platform: <a href="http://moodle.org/doc/?file=installamp.html">Redhat
- Linux</a></p>
-
-<p>&nbsp; </p>
-
-<h4 class="question"><a name="errorgetstring"></a>Οι σελίδες μου εμφανίζουν σοβαρά
- λάθη όπως: μη προσδιορισμένη λειτουργία: get_string()</h4>
-
-<p class="answer">Αν δεις λάθη όπως:</p>
-
-<p class="answercode">Parse error: parse error, unexpected T_VARIABLE in c:\program
-
- files\easyphp\www\moodle\config.php on line 94 <br />
-
- Fatal error: Call to undefined function: get_string() in c:\program files\easyphp\www\moodle\mod\resource\lib.php
-
- on line 11</p>
-
-<p class="answer">τότε είναι πιθανό να έχεις παραλείψει ένα ; ή ένα εισαγωγικό
- από μια γραμμή στο config.php (προηγουμένως στη γραμμή 94).</p>
-
-<p class="answer">Άλλος ένας λόγος μπορεί να είναι ότι έχεις ανοίξει το config.php
- σε ένα πρόγραμμα όπως το Word για να το επεξεργαστείς και το έσωσες σαν μια
- σελίδα HTML αντί για ένα ανάλογο αρχείο κειμένου.</p>
-
-<p>&nbsp;</p>
-
-<h4 class="question"><a name="headerssent"></a>Γιατί εξακολουθώ να λαμβάνω μηνύματα
- λάθους για &quot;κεφαλίδες που έχουν ήδη σταλεί&quot;;</h4>
-
-<p class="answer">Αν δεις λάθη σαν αυτά:</p>
-
-<p class="answercode">Warning: Cannot add header information - headers already
-
- sent by (output started at /webs/moodle/config.php:87) in /webs/moodle/lib/moodlelib.php
-
- on line 1322 </p>
-
-<p class="answercode"> Warning: Cannot add header information - headers already
-
- sent by (output started at /webs/moodle/config.php:87) in /webs/moodle/lib/moodlelib.php
-
- on line 1323 </p>
-
-<p class="answercode"> Warning: Cannot add header information - headers already
-
- sent by (output started at /webs/moodle/config.php:87) in /webs/moodle/login/index.php
-
- on line 54 </p>
-
-<p class="answer">Έχεις κενές γραμμές ή διαστήματα μετά το τελικό ?> στο αρχείο
- σου config.php. Μερικές φορές οι επεξεργαστές κειμένων τα προσθέτουν αυτά -
- όπως για παράδειγμα το Σημειωματάριο των Windows - ώστε αν θες να δοκιμάσεις
- έναν διαφορετικό επεξεργαστή κειμένου για να διαγράψεις αυτά τα διαστήματα ή
- τις κενές γραμμές ολοκληρωτικά.</p>
-
-<p class="answer">&nbsp;</p>
-
-<h4 class="question"><a name="failedopen"></a>Εξακολουθώ να λαμβάνω αυτό το λάθος:
- Απέτυχε να ανοίξει το '/web/moodle/lib/setup.php'</h4>
-
-<p class="answer">Στο config.php, η ρύθμιση που χρησιμοποιείς για τη μεταβλητή
- dirroot πρέπει να είναι <strong>μια ολοκληρωμένη διαδρομή από τον σκληρό δίσκο
- του server σου</strong>.</p>
-
-<p class="answer">Μερικές φορές οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μόνο τη διαδρομή από
- τον δικό τους κατάλογο ή κάποια σχετική του καταλόγου του web server.</p>
-
-<p class="answer">&nbsp;</p>
-
-<h4 class="question"><a name="quotes" id="quotes"></a>Ότι κείμενο και να προσθέσω
- με μια απόστροφο (') ή εισαγωγικά (&quot;) προκαλεί προβλήματα ή εμφανίζεται
- με την προσθήκη μιας καθέτου</h4>
-
-<p class="answer">Τα προβλήματα που δημιουργούν οι απόστροφοι προκαλούνται από
- λάθος ρυθμίσεις των &quot;magic quotes&quot;. Το Moodle απαιτεί τις παρακάτω
- ρυθμίσεις (που είναι συνήθως προεπιλεγμένες):</p>
-
-<p class="answercode">magic_quotes_gpc = On<br />
-
- magic_quotes_runtime = Off</p>
-
-<p class="answer">Δες το κεφάλαιο <a href="./?file=install.html#webserver">διαμόρφωση
- webserver</a> στο εγχειρίδιο Εγκατάστασης για περισσότερες λεπτομέρειες.</p>
-<p class="answer">&nbsp;</p>
-
-
-
-
-
-
-
-<h4 class="question"><a name="sessiontmp"></a>Εξακολουθώ να λαμβάνω μηνύματα λάθους
- σχετικά με το session_start</h4>
-
-<p class="answer">Αν βλέπεις λάθη σαν αυτά:</p>
-
-<p class="answercode">Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp\sess_d40f380d37d431fc1516e9a895ad9ce0, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in G:\web\moodle\lib\setup.php on line 123</p>
-
-<p class="answercode">Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp\sess_d40f380d37d431fc1516e9a895ad9ce0, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in G:\web\moodle\lib\setup.php on line 123</p>
-
-<p class="answercode">Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at G:\web\moodle\lib\setup.php:1) in G:\web\moodle\lib\setup.php on line 123</p>
-
-
-
-<p class="answer">... όλα αυτά συνδέονται με το γεγονός ότι το PHP αποτυγχάνει
- να σώσει τα αρχεία "session" στο σκληρό δίσκο (σε έναν κατάλογο με το όνομα
- /tmp). Συνήθως ο λόγος είναι ότι δεν ΥΠΑΡΧΕΙ κατάλογος με αυτό το όνομα στον
- υπολογιστή σου. Αυτό είναι συνήθως το πρόβλημα με την εγκατάσταση των Windows.
-<p class="answer">Η λύση είναι να διορθώσεις τη ρύθμιση του PHP για να πηγαίνει
- σε έναν πραγματικό κατάλογο. Μπορείς να το κάνεις αυτό στο php.ini αρχείο:</p>
-
-<p class="answercode">session.save_path = C:\temp</p>
-
-<p class="answer">ή αλλιώς στο αρχείο .htaccess στον κυρίως κατάλογο του moodle:</p>
-
-<p class="answercode">php_value session.save_path "/home/moodle/sessions"</p>
-<p class="answercode">&nbsp;</p>
-
-
-
-<h4 class="question"><a name="fixdirroot"></a>Όταν πηγαίνω στη σελίδα διαχειριστή,
- καλούμαι να κάνω το dirroot κενό!</h4>
-
-<p class="answer">Αν δεις λάθη σαν αυτά στο Moodle 1.0.9:</p>
-
-
-
-<table class=generalbox cellspacing=0 cellpadding=5 align=center border=0>
-
-<tbody>
-
-<tr>
-
-<td bgcolor=#ffbbbb>Please fix your settings in config.php:
-
-<p>You have:
-
-<p>$CFG-&gt;dirroot = "/home/users/fred/public_html/moodle";
-
-<p>but it should be:
-
-<p>$CFG-&gt;dirroot = "";</p></td></tr></tbody></table>
-
-
-
-<p class="answer">τότε αντιμετωπίζεις ένα μικρό πρόβλημα που συμβαίνει σε μερικούς
- servers. Το πρόβλημα είναι με το μηχανισμό ελέγχου λαθών, όχι με την πραγματική
- διαδρομή. Για να το διορθώσεις αυτό, βρες αυτή τη γραμμή (γραμμή 66) στο αρχείο
- admin/index.php: </p>
-
-<p class="answercode">if ($dirroot != $CFG->dirroot) {</p>
-
-<p class="answer">και άλλαξέ το σε:</p>
-
-<p class="answercode">if (!empty($dirroot) and $dirroot != $CFG->dirroot) {</p>
-<p class="answercode">&nbsp;</p>
-
-
-<h4 class="question"><a name="loginsetting"></a>Συνδέομαι αλλά δεν φαίνεται να
- είμαι συνδεδεμένος. Μπορώ να πλοηγούμαι ελεύθερα.</h4>
-
-<p class="answer">Βεβαιώσου ότι το URL στην παράμετρο $CFG->wwwroot είναι ακριβώς
- το ίδιο όπως αυτό που χρησιμοποιείς για την πρόσβαση σ' αυτό το site.</p>
-<p class="answer">&nbsp;</p>
-
-<h4 class="question"><a name="resource1"></a>Όταν προσπαθώ να προσθέσω κάτι λαμβάνω
- μηνύματα λάθους.</h4>
-
-<p class="answer">Αν υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείς Apache, τότε είναι πολύ πιθανό
- η παράμετρος config.php for $CFG->wwwroot να είναι διαφορετική από το URL που
- χρησιμοποιείς για την πρόσβαση σ' αυτό το site. Ακόμα προσπάθησε να απενεργοποιήσεις
- το "<b>secureforms</b>" στις παραμέτρους του διαχειριστή.</p>
-<p class="answer">&nbsp;</p>
-
-
-
-<h4 class="question"><a name="noadmin"></a>Κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης,
- ποτέ δε μου ζητείται να δημιουργήσω έναν λογαριασμό διαχειριστή!</h4>
-
-<p class="answer">Αυτό είναι ένα γνωστό πρόβλημα στις εκδόσεις του Moodle μετά
- το 1.0.9, που τώρα έχει διορθωθεί στον κύριο κώδικα και στην έκδοση 1.1.</p>
-
-<p class="answer">Δεν επηρεάζει όλους τους ανθρώπους, συμβαίνει μόνο όταν το άτομο
- που εγκαθιστά το Moodle έχει ένα cookie στον browser από κάποιο άλλο πρόγραμμα
- στο ίδιο site, με το όνομα "χρήστης", "διαχειριστής", ή "καθηγητής".</p>
-
-<p class="answer">Μια γρήγορη διόρθωση περιλαμβάνει τη διαγραφή αυτών των cookies
- από τον browser πριν την εγκατάσταση, χρησιμοποιώντας έναν διαφορετικό browser,
- ή επεξεργάζοντας το αρχείο moodle/admin/user.php για να εισάγεις αυτές τις γραμμές
- κοντά στην κορυφή:</p>
-
-<p class="answercode">unset($user);<br />unset($admin);<br />unset($teacher);</p>
-
-<p class="answer">Αφού κάνετε αυτές τις αλλαγές μια καλή ιδέα είναι να διαγράψετε
- όλους τους πίνακες στη βάση δεδομένων και να το επανεγκαταστήσετε.</p>
-<p class="answer">&nbsp;</p>
-
-
-
-<h4 class="question"><a name="nologin"></a>Δεν μπορώ να συνδεθώ - απλώς μένω κολλημένος
- στην οθόνη σύνδεσης.</h4>
-
-<p class="answer">Η πιο συνηθισμένη αιτία γι' αυτό είναι ότι ο δικός σου υπολογιστής
- (όχι ο server του Moodle) έχει ένα firewall που αφαιρεί πληροφορίες από τον
- browser.</p>
-
-<p class="answer">Αυτό μπορεί να διορθωθεί για οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον server
- επεξεργάζοντας τη σελίδα διαμόρφωσης του Moodle και αλλάζοντας τη μεταβλητή
- "<b>secureforms</b>" σε "Όχι".</p>
-
-<p class="answer">Μια ακόμα πιθανή αιτία αυτού του προβλήματος είναι ότι τα κεφάλαια
- δεν συντονίζονται στον server. Μπορείς να το τεστάρεις αυτό ονομάζοντας το script
- http://yourserver/moodle/lib/session-test.php.</p>
-<p class="answer">&nbsp;</p>
-
-
-
-<h4 class="question"><a name="backup"></a>Πώς μπορώ να κάνω backup στο site του
- Moodle;</h4>
-
-<p class="answer">Πρέπει να έχεις αντίγραφα δύο βασικών πραγμάτων: της βάσης δεδομένων
- και των φορτωμένων αρχείων. Τα Moodle scripts δεν είναι τόσο σημαντικά, εφόσον
- μπορείς πάντα να φορτώσεις ένα καινούριο αρχείο.</p>
-
-<p class="answer">Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνεις τέτοια backups. Εδώ είναι
- ένα διάγραμμα ενός μικρού script που μπορείς να τρέξεις στο Unix για να έχεις
- backup της βάσης δεδομένων (είναι καλό να έχεις ένα τέτοιο script να τρέχει
- καθημερινά μέσω ενός cron task)</p>
-<p class="answercode">cd /my/backup/directory</p>
-<p class="answercode">mv moodle-database.sql.gz moodle-database-old.sql.gz</p>
-<p class="answercode">mysqldump -h example.com -u myusername --password=mypassword -C -Q -e -a mydatabasename > moodle-database.sql</p>
-<p class="answercode">gzip moodle-database.sql</p>
-<p class="answer">Για τα αρχεία, μπορείς να χρησιμοποιείς rsync τακτικά για να
- αντιγράψεις μόνο τα αλλαγμένα αρχεία σε έναν άλλο host:</p>
-<p class="answercode">rsync -auvtz --delete -e ssh mysshusername@example.com:/my/server/directory
- /my/backup/directory/</p>
-<p class="answercode">&nbsp;</p>
-
-
-<h4 class="question"><a name="locale"></a>Γιατί το site του Moodle δεν μου εμφανίζει
- σωστά ώρα & ημερομηνία;</h4>
-
-<p class="answer">Κάθε γλώσσα απαιτεί έναν συγκεκριμένο κώδικα (που ονομάζεται
- <strong>locale</strong> κώδικας) για να μπορούν οι ημερομηνίες να εμφανίζονται
- σωστά. Τα γλωσσικά πακέτα περιέχουν προεπιλεγμένους κώδικες, αλλά μερικές φορές
- αυτοί δεν δουλεύουν στους servers των Windows. </p>
-<p class="answer">Μπορείς να βρεις τους σωστούς locale κώδικες για τα Windows
- σ' αυτές τις δύο σελίδες: <a href="http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/vclib/html/_crt_language_strings.asp" target="_blank">Κωδικοί
- γλώσσας</a> και <a href="http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/vclib/html/_crt_country_strings.asp" target="_blank">Κωδικοί
- Χώρας/περιοχής</a>.(π.χ. &quot;esp_esp&quot; για ισπανικά)</p>
-<p class="answer">Αυτοί οι νέοι locale κώδικες μπορούν να εισαχθούν από τη σελίδα
- Admin -&gt; Configure -&gt; Variables, όπου αντικαθιστούν αυτούς στο ήδη επιλεγμένο
- γλωσσικό πακέτο. </p>
-<p class="answer">&nbsp;</p>
-<h4 class="question"><a name="cron"></a>Αντίγραφα των email μου δεν στέλνονται
- από τα forums μου.</h4>
-<p class="answer"><strong>Πρέπει </strong> να ρυθμίσεις το cron σωστά αν θες το
- Moodle να στέλνει αυτόματα email από forums, ημερήσιες δραστηριότητες, αναθέσεις
- εργασιών κ.λπ. Αυτή η ίδια διαδικασία πραγματοποιεί έναν αριθμό εκκαθαριστικών
- εργασιών όπως διαγραφή παλιών ανεπιβεβαίωτων χρηστών, διαγραφή παλιών μαθητών
- κ.λπ.</p>
-<p class="answer">Βασικά, χρειάζεται μια διαδικασία για το script http://yoursite/admin/cron.php.
- Δείτε <a href="./?file=install.html#cron">το κεφάλαιο cron στο εγχειρίδιο Εγκατάστασης</a>.</p>
-<h2>&nbsp;</h2>
-<h2>&nbsp;</h2>
-
-
-
-<hr>
-
-<p align="center" class="normaltext"><a href='ma&#105&#108t&#111:ma%72%74in@%6d%6fo%64%6c%65.o%72g' title='mar&#116&#105n@&#109oo&#100&#108&#101&#46&#111&#114g'>Suggest
-
- a new FAQ</a> (include the answer!)</p>
-
-<hr>
-
-<p align="right"><strong><em>Thanks to John Eyre for helping to maintain this
-
- FAQ.</em></strong></p>
-
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Moodle Documentation</a></font></p>
-
-<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id: faq.html,v 1.6 2003/03/30 13:54:28
-
- moodler Exp $</font></p>
-
-
-
-</body>
-
-</html>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head>
+
+
+
+<title>Moodle Docs: Frequently Asked Questions (FAQ)</title>
+
+
+
+<link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+
+
+
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7">
+
+
+
+<style type="text/css">
+
+
+
+<!--
+
+
+
+.question {
+
+
+
+ font-size: medium;
+
+
+
+ font-weight: bold;
+
+
+
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+
+
+
+ border: 1px dotted;
+
+
+
+ padding: 10px;
+
+
+
+ background-color: #EEEEEE;
+
+
+
+}
+
+
+
+.answer {
+
+
+
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+
+
+
+ font-size: medium;
+
+
+
+ border: none;
+
+
+
+ padding-left: 40px;
+
+
+
+}
+
+
+
+-->
+
+
+
+</style>
+
+
+
+<style type="text/css">
+
+
+
+<!--
+
+
+
+.normaltext {
+
+
+
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+
+
+
+ font-size: medium;
+
+
+
+ border: none;
+
+
+
+ padding-left: 10px;
+
+
+
+}
+
+
+
+.answercode {
+
+
+
+ font-family: "Courier New", Courier, mono;
+
+
+
+ font-size: small;
+
+
+
+ border: none;
+
+
+
+ padding-left: 60px;
+
+
+
+}
+
+
+
+.questionlink {
+
+
+
+ font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+
+
+
+ font-size: medium;
+
+
+
+ border: none;
+
+
+
+ padding-left: 40px;
+
+
+
+}
+
+
+
+-->
+
+
+
+</style>
+
+
+
+</head>
+
+
+
+
+
+
+
+<body bgcolor="#FFFFFF">
+
+
+
+<h2>Πρόσφατες Ερωτήσεις (FAQ)</h2>
+
+
+
+<p class="normaltext">Αυτή η σελίδα περιέχει απαντήσεις σε μερικές από τις πιο
+
+ συχνές ερωτήσεις ανθρώπων που εγκαθιστούν το Moodle. Αν έχεις ακολουθήσει τις
+
+ <a href="./?file=install.html">οδηγίες εγκατάστασης</a> αλλά εξακολουθείς να
+
+ έχεις πρόβλημα, τότε αυτή η σελίδα θα σε βοηθήσει πολύ. </p>
+
+
+
+<p class="normaltext">Αν δεν βρεις την απάντησή σου εδώ προσπάθησε στο μάθημα
+
+ <a href="http://moodle.org/mod/forum/index.php?id=5" target="_top">Χρησιμοποιώντας
+
+ το Moodle</a> στο moodle.org. Ξεκίνα ψάχνοντας στα forums χρησιμοποιώντας κάποιες
+
+ λέξεις κλειδιά, σε περίπτωση που το πρόβλημά σου έχει ήδη συζητηθεί. Αν δε βρίσκεις
+
+ τίποτα, τότε προσπάθησε να υποβάλλεις την ερώτησή σου στο κατάλληλο forum -
+
+ κάποιος θα μπορέσει να σε βοηθήσει.</p>
+
+
+
+<p class="normaltext">Αν έχεις δοκιμάσει κάποιες λύσεις χωρίς να τα έχεις καταφέρει,
+
+ και έχεις firewall, θα ήταν ενδεδειγμένο να προσπαθήσεις να ξαναδιαμορφώσεις
+
+ το firewall σου για να διασφαλίσεις ότι δε θα μπλοκάρει μια απαιτούμενη λειτουργία
+
+ ή μια σημαντική επικοινωνία. Τα Firewalls πολύ σπάνια δημιουργούν πρόβλημα με
+
+ το Moodle αλλά είναι συχνά υπεύθυνα για τη μειωμένη λειτουργικότητα εξαιτίας
+
+ λαθεμένων ρυθμίσεων firewall.
+
+<p class="normaltext">Χρησιμοποίησε αυτή τη λίστα για να μεταβείς στην κατάλληλη
+
+ απάντηση παρακάτω:</p>
+
+
+
+
+
+
+
+<p class="questionlink"><a href="#filenotfound">Όποτε προσπαθώ να μπω ή να δω
+
+ ένα αρχείο το οποίο φόρτωσα, λαμβάνω το μήνυμα &quot;Το αρχείο δεν βρέθηκε&quot;</a></p>
+
+
+
+<p class="questionlink"><a href="#php">PHP - είναι εγκατεστημένο και ποιά έκδοση
+
+ έχω;</a></p>
+
+
+
+<p class="questionlink"><a href="#blankpages">Γιατί είναι όλες μου οι σελίδες
+
+ κενές;</a></p>
+
+
+
+<p class="questionlink"><a href="#errorgetstring">Οι σελίδες μου εμφανίζουν σοβαρά
+
+ λάθη όπως: μη προσδιορισμένη λειτουργία: get_string()</a></p>
+
+
+
+<p class="questionlink"><a href="#headerssent">Γιατί εξακολουθώ να λαμβάνω μηνύματα
+
+ λάθους για &quot;κεφαλίδες που έχουν ήδη σταλεί&quot;;</a></p>
+
+
+
+<p class="questionlink"><a href="#failedopen">Εξακολουθώ να λαμβάνω αυτό το λάθος:
+
+ Απέτυχε να ανοίξει το '/web/moodle/lib/setup.php'</a></p>
+
+
+
+<p class="questionlink"><a href="#quotes">Ότι κείμενο και να προσθέσω με μια απόστροφο
+
+ (') ή εισαγωγικά (&quot;) προκαλεί προβλήματα ή εμφανίζεται με την προσθήκη
+
+ μιας καθέτου.</a></p>
+
+
+
+<p class="questionlink"><a href="#sessiontmp">Εξακολουθώ να λαμβάνω μηνύματα λάθους
+
+ σχετικά με το session_start.</a></p>
+
+
+
+<p class="questionlink"><a href="#fixdirroot">Όταν πηγαίνω στη σελίδα διαχειριστή,
+
+ καλούμαι να κάνω το dirroot κενό!</a></p>
+
+
+
+<p class="questionlink"><a href="#loginsetting">Συνδέομαι αλλά το κουμπί σύνδεσης
+
+ δεν αλλάζει. Είμαι συνδεδεμένος και μπορώ να πλοηγούμαι ελεύθερα.</a></p>
+
+
+
+<p class="questionlink"><a href="#resource1">Όταν προσπαθώ να προσθέσω κάτι λαμβάνω
+
+ μηνύματα λάθους.</a></p>
+
+
+
+<p class="questionlink"><a href="#noadmin">Κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης
+
+ , ποτέ δε μου ζητείται να δημιουργήσω έναν λογαριασμό διαχειριστή!</a></p>
+
+<p class="questionlink"><a href="#nologin">Δε μπορώ να συνδεθώ καθόλου - απλώς
+
+ μένω κολλημένος στην οθόνη σύνδεσης.</a></p>
+
+<p class="questionlink"><a href="#backup">Πώς μπορώ να κάνω backup στο site του
+
+ Moodle;</a></p>
+
+<p class="questionlink"><a href="#locale">Γιατί το </a><a href="#backup">site
+
+ του </a><a href="#locale">Moodle δεν μου εμφανίζει σωστά ώρα & ημερομηνία;</a></p>
+
+<p class="questionlink"><a href="#cron">Αντίγραφα των email δεν στέλνονται από
+
+ τα forum μου.</a></p>
+
+<p class="questionlink">&nbsp;</p>
+
+
+
+
+
+
+
+<h3 class="question"><a name="filenotfound"></a>Όποτε προσπαθώ να μπω ή να δω
+
+ ένα αρχείο το οποίο φόρτωσα, λαμβάνω το μήνυμα &quot;Το αρχείο δεν βρέθηκε&quot;</h3>
+
+
+
+<p class="answer">Για παράδειγμα: Δεν Βρέθηκε: Το απαιτούμενο URL /moodle/file.php/2/myfile.jpg
+
+ δεν βρέθηκε σ' αυτόν τον server. </p>
+
+
+
+<p class="answer">Ο web server σου χρειάζεται διαμόρφωση για να επιτρέψει το μέρος
+
+ του URL μετά από το όνομα ενός script για να περάσει κατευθείαν σ' αυτό. Αυτό
+
+ συνήθως είναι ενεργό στον Apache 1, αλλά είναι προκαθορισμένα ανενεργό στον
+
+ Apache 2. Για να το ενεργοποιήσεις, πρόσθεσε αυτή τη γραμμή στο httpd.conf,
+
+ ή στο αρχείο a .htaccess στον τοπικό σου κατάλογο (δες στο <a href="./?file=install.html#webserver">Οδηγίες
+
+ Εγκατάστασης</a> για περισσότερες λεπτομέρειες): </p>
+
+
+
+<p class="answercode"><b>AcceptPathInfo</b> on</p>
+
+
+
+<p class="answer">Σημείωσε, αυτό θα δουλέψει ΜΟΝΟ για τις εκδόσεις Apache 2.x.
+
+</p>
+
+
+
+<p class="answer">Αν δεν χρησιμοποιείς Apache 2 και συνεχίσεις να έχεις αυτό το
+
+ πρόβλημα (απίθανο) τότε μπορείς να μετατρέψεις το Moodle να χρησιμοποιεί μια
+
+ εναλλακτική μέθοδο. Τα μειονεκτήματα είναι μια μικρή απώλεια απόδοσης για τους
+
+ χρήστες σου και η αδυναμία χρήσης των σχετικών links μέσα στο HTML κώδικα. </p>
+
+
+
+<p class="answer">Για να χρησιμοποιήσεις αυτή την εναλλακτική μέθοδο: συνδέσου
+
+ σαν Admin, μπες στην σελίδα "Διαμόρφωση Μεταβλητών" και άλλαξε τη ρύθμιση σε
+
+ "<b>slasharguments</b>". Τώρα θα πρέπει να μπορείς να έχεις πρόσβαση στα φορτωμένα
+
+ αρχεία σου.</p>
+
+
+
+<p class="answer">&nbsp;</p>
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+<h4 class="question"><a name="php"></a>PHP - είναι εγκατεστημένο και ποιά έκδοση
+
+ έχω;</h4>
+
+
+
+
+
+<p class="answer">Δημιούργησε ένα νέο αρχείο στο web site σου με όνομα info.php,
+
+ που να περιέχει το παρακάτω κείμενο και ψάξε το από τον browser:</p>
+
+
+
+
+
+
+
+ <p class="answercode">&lt;?PHP phpinfo() ?&gt;</p>
+
+
+
+<p class="answer">Αν δεν συμβαίνει τίποτα τότε δεν έχεις εγκαταστήσει το PHP.
+
+ Δες τις οδηγίες εγκατάστασης για μερικές πληροφορίες σχετικά με το που να τα
+
+ φορτώσεις στον υπολογιστή σου.</p>
+
+
+
+<p class="answer">&nbsp;</p>
+
+
+
+<h4 class="question"><a name="blankpages"></a>Γιατί είναι όλες μου οι σελίδες
+
+ κενές; </h4>
+
+
+
+<p class="answer">Έλεγξε τη μεταβλητή dirroot στο config.php. Πρέπει να χρησιμοποιείς
+
+ ολοκληρωμένα, ακριβή ονόματα διαδρομών, π.χ.:</p>
+
+
+
+<p class="answercode"> $CFG->dirroot = "d:\inetpub\sites\www.yoursite.com\web\moodle";</p>
+
+
+
+<p>&nbsp; </p>
+
+
+
+<p class="answer">Δείτε Redhat Linux platform: <a href="http://moodle.org/doc/?file=installamp.html">Redhat
+
+ Linux</a></p>
+
+
+
+<p>&nbsp; </p>
+
+
+
+<h4 class="question"><a name="errorgetstring"></a>Οι σελίδες μου εμφανίζουν σοβαρά
+
+ λάθη όπως: μη προσδιορισμένη λειτουργία: get_string()</h4>
+
+
+
+<p class="answer">Αν δεις λάθη όπως:</p>
+
+
+
+<p class="answercode">Parse error: parse error, unexpected T_VARIABLE in c:\program
+
+
+
+ files\easyphp\www\moodle\config.php on line 94 <br />
+
+
+
+ Fatal error: Call to undefined function: get_string() in c:\program files\easyphp\www\moodle\mod\resource\lib.php
+
+
+
+ on line 11</p>
+
+
+
+<p class="answer">τότε είναι πιθανό να έχεις παραλείψει ένα ; ή ένα εισαγωγικό
+
+ από μια γραμμή στο config.php (προηγουμένως στη γραμμή 94).</p>
+
+
+
+<p class="answer">Άλλος ένας λόγος μπορεί να είναι ότι έχεις ανοίξει το config.php
+
+ σε ένα πρόγραμμα όπως το Word για να το επεξεργαστείς και το έσωσες σαν μια
+
+ σελίδα HTML αντί για ένα ανάλογο αρχείο κειμένου.</p>
+
+
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+
+
+<h4 class="question"><a name="headerssent"></a>Γιατί εξακολουθώ να λαμβάνω μηνύματα
+
+ λάθους για &quot;κεφαλίδες που έχουν ήδη σταλεί&quot;;</h4>
+
+
+
+<p class="answer">Αν δεις λάθη σαν αυτά:</p>
+
+
+
+<p class="answercode">Warning: Cannot add header information - headers already
+
+
+
+ sent by (output started at /webs/moodle/config.php:87) in /webs/moodle/lib/moodlelib.php
+
+
+
+ on line 1322 </p>
+
+
+
+<p class="answercode"> Warning: Cannot add header information - headers already
+
+
+
+ sent by (output started at /webs/moodle/config.php:87) in /webs/moodle/lib/moodlelib.php
+
+
+
+ on line 1323 </p>
+
+
+
+<p class="answercode"> Warning: Cannot add header information - headers already
+
+
+
+ sent by (output started at /webs/moodle/config.php:87) in /webs/moodle/login/index.php
+
+
+
+ on line 54 </p>
+
+
+
+<p class="answer">Έχεις κενές γραμμές ή διαστήματα μετά το τελικό ?> στο αρχείο
+
+ σου config.php. Μερικές φορές οι επεξεργαστές κειμένων τα προσθέτουν αυτά -
+
+ όπως για παράδειγμα το Σημειωματάριο των Windows - ώστε αν θες να δοκιμάσεις
+
+ έναν διαφορετικό επεξεργαστή κειμένου για να διαγράψεις αυτά τα διαστήματα ή
+
+ τις κενές γραμμές ολοκληρωτικά.</p>
+
+
+
+<p class="answer">&nbsp;</p>
+
+
+
+<h4 class="question"><a name="failedopen"></a>Εξακολουθώ να λαμβάνω αυτό το λάθος:
+
+ Απέτυχε να ανοίξει το '/web/moodle/lib/setup.php'</h4>
+
+
+
+<p class="answer">Στο config.php, η ρύθμιση που χρησιμοποιείς για τη μεταβλητή
+
+ dirroot πρέπει να είναι <strong>μια ολοκληρωμένη διαδρομή από τον σκληρό δίσκο
+
+ του server σου</strong>.</p>
+
+
+
+<p class="answer">Μερικές φορές οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μόνο τη διαδρομή από
+
+ τον δικό τους κατάλογο ή κάποια σχετική του καταλόγου του web server.</p>
+
+
+
+<p class="answer">&nbsp;</p>
+
+
+
+<h4 class="question"><a name="quotes" id="quotes"></a>Ότι κείμενο και να προσθέσω
+
+ με μια απόστροφο (') ή εισαγωγικά (&quot;) προκαλεί προβλήματα ή εμφανίζεται
+
+ με την προσθήκη μιας καθέτου</h4>
+
+
+
+<p class="answer">Τα προβλήματα που δημιουργούν οι απόστροφοι προκαλούνται από
+
+ λάθος ρυθμίσεις των &quot;magic quotes&quot;. Το Moodle απαιτεί τις παρακάτω
+
+ ρυθμίσεις (που είναι συνήθως προεπιλεγμένες):</p>
+
+
+
+<p class="answercode">magic_quotes_gpc = On<br />
+
+
+
+ magic_quotes_runtime = Off</p>
+
+
+
+<p class="answer">Δες το κεφάλαιο <a href="./?file=install.html#webserver">διαμόρφωση
+
+ webserver</a> στο εγχειρίδιο Εγκατάστασης για περισσότερες λεπτομέρειες.</p>
+
+<p class="answer">&nbsp;</p>
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+<h4 class="question"><a name="sessiontmp"></a>Εξακολουθώ να λαμβάνω μηνύματα λάθους
+
+ σχετικά με το session_start</h4>
+
+
+
+<p class="answer">Αν βλέπεις λάθη σαν αυτά:</p>
+
+
+
+<p class="answercode">Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp\sess_d40f380d37d431fc1516e9a895ad9ce0, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in G:\web\moodle\lib\setup.php on line 123</p>
+
+
+
+<p class="answercode">Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp\sess_d40f380d37d431fc1516e9a895ad9ce0, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in G:\web\moodle\lib\setup.php on line 123</p>
+
+
+
+<p class="answercode">Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at G:\web\moodle\lib\setup.php:1) in G:\web\moodle\lib\setup.php on line 123</p>
+
+
+
+
+
+
+
+<p class="answer">... όλα αυτά συνδέονται με το γεγονός ότι το PHP αποτυγχάνει
+
+ να σώσει τα αρχεία "session" στο σκληρό δίσκο (σε έναν κατάλογο με το όνομα
+
+ /tmp). Συνήθως ο λόγος είναι ότι δεν ΥΠΑΡΧΕΙ κατάλογος με αυτό το όνομα στον
+
+ υπολογιστή σου. Αυτό είναι συνήθως το πρόβλημα με την εγκατάσταση των Windows.
+
+<p class="answer">Η λύση είναι να διορθώσεις τη ρύθμιση του PHP για να πηγαίνει
+
+ σε έναν πραγματικό κατάλογο. Μπορείς να το κάνεις αυτό στο php.ini αρχείο:</p>
+
+
+
+<p class="answercode">session.save_path = C:\temp</p>
+
+
+
+<p class="answer">ή αλλιώς στο αρχείο .htaccess στον κυρίως κατάλογο του moodle:</p>
+
+
+
+<p class="answercode">php_value session.save_path "/home/moodle/sessions"</p>
+
+<p class="answercode">&nbsp;</p>
+
+
+
+
+
+
+
+<h4 class="question"><a name="fixdirroot"></a>Όταν πηγαίνω στη σελίδα διαχειριστή,
+
+ καλούμαι να κάνω το dirroot κενό!</h4>
+
+
+
+<p class="answer">Αν δεις λάθη σαν αυτά στο Moodle 1.0.9:</p>
+
+
+
+
+
+
+
+<table class=generalbox cellspacing=0 cellpadding=5 align=center border=0>
+
+
+
+<tbody>
+
+
+
+<tr>
+
+
+
+<td bgcolor=#ffbbbb>Please fix your settings in config.php:
+
+
+
+<p>You have:
+
+
+
+<p>$CFG-&gt;dirroot = "/home/users/fred/public_html/moodle";
+
+
+
+<p>but it should be:
+
+
+
+<p>$CFG-&gt;dirroot = "";</p></td></tr></tbody></table>
+
+
+
+
+
+
+
+<p class="answer">τότε αντιμετωπίζεις ένα μικρό πρόβλημα που συμβαίνει σε μερικούς
+
+ servers. Το πρόβλημα είναι με το μηχανισμό ελέγχου λαθών, όχι με την πραγματική
+
+ διαδρομή. Για να το διορθώσεις αυτό, βρες αυτή τη γραμμή (γραμμή 66) στο αρχείο
+
+ admin/index.php: </p>
+
+
+
+<p class="answercode">if ($dirroot != $CFG->dirroot) {</p>
+
+
+
+<p class="answer">και άλλαξέ το σε:</p>
+
+
+
+<p class="answercode">if (!empty($dirroot) and $dirroot != $CFG->dirroot) {</p>
+
+<p class="answercode">&nbsp;</p>
+
+
+
+
+
+<h4 class="question"><a name="loginsetting"></a>Συνδέομαι αλλά δεν φαίνεται να
+
+ είμαι συνδεδεμένος. Μπορώ να πλοηγούμαι ελεύθερα.</h4>
+
+
+
+<p class="answer">Βεβαιώσου ότι το URL στην παράμετρο $CFG->wwwroot είναι ακριβώς
+
+ το ίδιο όπως αυτό που χρησιμοποιείς για την πρόσβαση σ' αυτό το site.</p>
+
+<p class="answer">&nbsp;</p>
+
+
+
+<h4 class="question"><a name="resource1"></a>Όταν προσπαθώ να προσθέσω κάτι λαμβάνω
+
+ μηνύματα λάθους.</h4>
+
+
+
+<p class="answer">Αν υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείς Apache, τότε είναι πολύ πιθανό
+
+ η παράμετρος config.php for $CFG->wwwroot να είναι διαφορετική από το URL που
+
+ χρησιμοποιείς για την πρόσβαση σ' αυτό το site. Ακόμα προσπάθησε να απενεργοποιήσεις
+
+ το "<b>secureforms</b>" στις παραμέτρους του διαχειριστή.</p>
+
+<p class="answer">&nbsp;</p>
+
+
+
+
+
+
+
+<h4 class="question"><a name="noadmin"></a>Κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης,
+
+ ποτέ δε μου ζητείται να δημιουργήσω έναν λογαριασμό διαχειριστή!</h4>
+
+
+
+<p class="answer">Αυτό είναι ένα γνωστό πρόβλημα στις εκδόσεις του Moodle μετά
+
+ το 1.0.9, που τώρα έχει διορθωθεί στον κύριο κώδικα και στην έκδοση 1.1.</p>
+
+
+
+<p class="answer">Δεν επηρεάζει όλους τους ανθρώπους, συμβαίνει μόνο όταν το άτομο
+
+ που εγκαθιστά το Moodle έχει ένα cookie στον browser από κάποιο άλλο πρόγραμμα
+
+ στο ίδιο site, με το όνομα "χρήστης", "διαχειριστής", ή "καθηγητής".</p>
+
+
+
+<p class="answer">Μια γρήγορη διόρθωση περιλαμβάνει τη διαγραφή αυτών των cookies
+
+ από τον browser πριν την εγκατάσταση, χρησιμοποιώντας έναν διαφορετικό browser,
+
+ ή επεξεργάζοντας το αρχείο moodle/admin/user.php για να εισάγεις αυτές τις γραμμές
+
+ κοντά στην κορυφή:</p>
+
+
+
+<p class="answercode">unset($user);<br />unset($admin);<br />unset($teacher);</p>
+
+
+
+<p class="answer">Αφού κάνετε αυτές τις αλλαγές μια καλή ιδέα είναι να διαγράψετε
+
+ όλους τους πίνακες στη βάση δεδομένων και να το επανεγκαταστήσετε.</p>
+
+<p class="answer">&nbsp;</p>
+
+
+
+
+
+
+
+<h4 class="question"><a name="nologin"></a>Δεν μπορώ να συνδεθώ - απλώς μένω κολλημένος
+
+ στην οθόνη σύνδεσης.</h4>
+
+
+
+<p class="answer">Η πιο συνηθισμένη αιτία γι' αυτό είναι ότι ο δικός σου υπολογιστής
+
+ (όχι ο server του Moodle) έχει ένα firewall που αφαιρεί πληροφορίες από τον
+
+ browser.</p>
+
+
+
+<p class="answer">Αυτό μπορεί να διορθωθεί για οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον server
+
+ επεξεργάζοντας τη σελίδα διαμόρφωσης του Moodle και αλλάζοντας τη μεταβλητή
+
+ "<b>secureforms</b>" σε "Όχι".</p>
+
+
+
+<p class="answer">Μια ακόμα πιθανή αιτία αυτού του προβλήματος είναι ότι τα κεφάλαια
+
+ δεν συντονίζονται στον server. Μπορείς να το τεστάρεις αυτό ονομάζοντας το script
+
+ http://yourserver/moodle/lib/session-test.php.</p>
+
+<p class="answer">&nbsp;</p>
+
+
+
+
+
+
+
+<h4 class="question"><a name="backup"></a>Πώς μπορώ να κάνω backup στο site του
+
+ Moodle;</h4>
+
+
+
+<p class="answer">Πρέπει να έχεις αντίγραφα δύο βασικών πραγμάτων: της βάσης δεδομένων
+
+ και των φορτωμένων αρχείων. Τα Moodle scripts δεν είναι τόσο σημαντικά, εφόσον
+
+ μπορείς πάντα να φορτώσεις ένα καινούριο αρχείο.</p>
+
+
+
+<p class="answer">Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνεις τέτοια backups. Εδώ είναι
+
+ ένα διάγραμμα ενός μικρού script που μπορείς να τρέξεις στο Unix για να έχεις
+
+ backup της βάσης δεδομένων (είναι καλό να έχεις ένα τέτοιο script να τρέχει
+
+ καθημερινά μέσω ενός cron task)</p>
+
+<p class="answercode">cd /my/backup/directory</p>
+
+<p class="answercode">mv moodle-database.sql.gz moodle-database-old.sql.gz</p>
+
+<p class="answercode">mysqldump -h example.com -u myusername --password=mypassword -C -Q -e -a mydatabasename > moodle-database.sql</p>
+
+<p class="answercode">gzip moodle-database.sql</p>
+
+<p class="answer">Για τα αρχεία, μπορείς να χρησιμοποιείς rsync τακτικά για να
+
+ αντιγράψεις μόνο τα αλλαγμένα αρχεία σε έναν άλλο host:</p>
+
+<p class="answercode">rsync -auvtz --delete -e ssh mysshusername@example.com:/my/server/directory
+
+ /my/backup/directory/</p>
+
+<p class="answercode">&nbsp;</p>
+
+
+
+
+
+<h4 class="question"><a name="locale"></a>Γιατί το site του Moodle δεν μου εμφανίζει
+
+ σωστά ώρα & ημερομηνία;</h4>
+
+
+
+<p class="answer">Κάθε γλώσσα απαιτεί έναν συγκεκριμένο κώδικα (που ονομάζεται
+
+ <strong>locale</strong> κώδικας) για να μπορούν οι ημερομηνίες να εμφανίζονται
+
+ σωστά. Τα γλωσσικά πακέτα περιέχουν προεπιλεγμένους κώδικες, αλλά μερικές φορές
+
+ αυτοί δεν δουλεύουν στους servers των Windows. </p>
+
+<p class="answer">Μπορείς να βρεις τους σωστούς locale κώδικες για τα Windows
+
+ σ' αυτές τις δύο σελίδες: <a href="http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/vclib/html/_crt_language_strings.asp" target="_blank">Κωδικοί
+
+ γλώσσας</a> και <a href="http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/vclib/html/_crt_country_strings.asp" target="_blank">Κωδικοί
+
+ Χώρας/περιοχής</a>.(π.χ. &quot;esp_esp&quot; για ισπανικά)</p>
+
+<p class="answer">Αυτοί οι νέοι locale κώδικες μπορούν να εισαχθούν από τη σελίδα
+
+ Admin -&gt; Configure -&gt; Variables, όπου αντικαθιστούν αυτούς στο ήδη επιλεγμένο
+
+ γλωσσικό πακέτο. </p>
+
+<p class="answer">&nbsp;</p>
+
+<h4 class="question"><a name="cron"></a>Αντίγραφα των email μου δεν στέλνονται
+
+ από τα forums μου.</h4>
+
+<p class="answer"><strong>Πρέπει </strong> να ρυθμίσεις το cron σωστά αν θες το
+
+ Moodle να στέλνει αυτόματα email από forums, ημερήσιες δραστηριότητες, αναθέσεις
+
+ εργασιών κ.λπ. Αυτή η ίδια διαδικασία πραγματοποιεί έναν αριθμό εκκαθαριστικών
+
+ εργασιών όπως διαγραφή παλιών ανεπιβεβαίωτων χρηστών, διαγραφή παλιών μαθητών
+
+ κ.λπ.</p>
+
+<p class="answer">Βασικά, χρειάζεται μια διαδικασία για το script http://yoursite/admin/cron.php.
+
+ Δείτε <a href="./?file=install.html#cron">το κεφάλαιο cron στο εγχειρίδιο Εγκατάστασης</a>.</p>
+
+<h2>&nbsp;</h2>
+
+<h2>&nbsp;</h2>
+
+
+
+
+
+
+
+<hr />
+
+
+
+<p align="center" class="normaltext"><a href='ma&#105&#108t&#111:ma%72%74in@%6d%6fo%64%6c%65.o%72g' title='mar&#116&#105n@&#109oo&#100&#108&#101&#46&#111&#114g'>Suggest
+
+
+
+ a new FAQ</a> (include the answer!)</p>
+
+
+
+<hr />
+
+
+
+<p align="right"><strong><em>Thanks to John Eyre for helping to maintain this
+
+
+
+ FAQ.</em></strong></p>
+
+
+
+<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Moodle Documentation</a></font></p>
+
+
+
+<p align="center"><font size="1">Version: $Id: faq.html,v 1.6 2003/03/30 13:54:28
+
+
+
+ moodler Exp $</font></p>
+
+
+
+
+
+
+
+</body>
+
+
+
+</html>
+
View
299 lang/el/docs/features.html
@@ -1,163 +1,164 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
-<HTML>
-<HEAD>
- <TITLE>Τεκμηρίωση του Moodle: Υπόβαθρο</TITLE>
- <LINK REL="stylesheet" HREF="../theme/standard/styles.php" TYPE="TEXT/CSS">
-</HEAD>
-<BODY BGCOLOR="#ffffff">
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head>
+ <title>Τεκμηρίωση του Moodle: Υπόβαθρο</title>
+ <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="text/css" />
+</head>
+<body>
-<H2>Χαράκτηριστικά</H2>
+<h2>Χαράκτηριστικά</h2>
<p>Το Moodle είναι ένα ενεργό και αναπτυσσόμενο προϊόν. Αυτή η σελίδα περιέχει μια λίστα με
τα πολλά χαρακτηριστικά που περιέχει:</p>
<p><strong>Γενική Σχεδίαση</strong></p>
-<UL>
- <LI>Promotes a social constructionist pedagogy (collaboration, activities, critical
- reflection, etc)</LI>
- <LI>Κατάλληλο για 100% διαδικτυακά μαθήματα καθώς και για συμπλήρωση της διαδικασίας μάθησης πρόσωπο με πρόσωπο
- <LI>Απλό, ελαφρύ, αποδοτικό, συμβατό, low-tech browser interface</LI>
- <LI>Εύκολο να εγκατασταθεί σχεδόν σε όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν PHP. Θέλει μόνο μια βάση δεδομένων.</LI>
- <LI>Full database abstraction supports all major brands of database (except
- for initial table definition)</LI>
- <LI>Η λίστα μαθημάτων δείχνει περιγραφή για κάθε μάθημα που υπάρχει στον server, συμπεριλαμβανομένου
- και πρόσβασης στους επισκέπτες.</LI>
- <LI>Έμφαση στην ασφάλεια σε όλα τα σημεία. Οι φόρμες ελέγχονται όλες, τα δεδομένα επικυρώνονται,
- τα cookies κρυπτογραφούνται κλπ.</LI>
-</UL>
+<ul>
+ <li>Promotes a social constructionist pedagogy (collaboration, activities, critical
+ reflection, etc)</li>
+ <li>Κατάλληλο για 100% διαδικτυακά μαθήματα καθώς και για συμπλήρωση της διαδικασίας μάθησης πρόσωπο με πρόσωπο
+ <li>Απλό, ελαφρύ, αποδοτικό, συμβατό, low-tech browser interface</li>
+ <li>Εύκολο να εγκατασταθεί σχεδόν σε όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν PHP. Θέλει μόνο μια βάση δεδομένων.</li>
+ <li>Full database abstraction supports all major brands of database (except
+ for initial table definition)</li>
+ <li>Η λίστα μαθημάτων δείχνει περιγραφή για κάθε μάθημα που υπάρχει στον server, συμπεριλαμβανομένου
+ και πρόσβασης στους επισκέπτες.</li>
+ <li>Έμφαση στην ασφάλεια σε όλα τα σημεία. Οι φόρμες ελέγχονται όλες, τα δεδομένα επικυρώνονται,
+ τα cookies κρυπτογραφούνται κλπ.</li>
+</ul>
<p><strong>Διαχείριση της Ιστοσελίδας</strong></p>
-<UL>
- <LI>Η ιστοσελίδα διαχειρίζεται από ένα διαχειριστή ο οποίος ορίζεται κατά την διάρκεια της εγκατάστασης</LI>
- <LI>Ενσωματωμένα θέματα επιτρέπουν στον διαχειριστή να αλλάζει τα χρώματα της ιστοσελίδας, τις γραμματοσειρές, την εμφάνιση
- κτλ. για να ταιριάζουν στις τοπικές ανάγκες</LI>
- <LI>Φτιαγμένα modules δραστηριοτήτων μπορούν να προστεθούν στα υπάρχοντα του Moodle</LI>
- <LI>Φτιαγμένα πακέτα γλωσσών επιτρέπουν πλήρη προσαρμογή σε κάθε τοπική γλώσσα. Αυτά μπορούν να αλλαχτούν
+<ul>
+ <li>Η ιστοσελίδα διαχειρίζεται από ένα διαχειριστή ο οποίος ορίζεται κατά την διάρκεια της εγκατάστασης</li>
+ <li>Ενσωματωμένα θέματα επιτρέπουν στον διαχειριστή να αλλάζει τα χρώματα της ιστοσελίδας, τις γραμματοσειρές, την εμφάνιση
+ κτλ. για να ταιριάζουν στις τοπικές ανάγκες</li>
+ <li>Φτιαγμένα modules δραστηριοτήτων μπορούν να προστεθούν στα υπάρχοντα του Moodle</li>
+ <li>Φτιαγμένα πακέτα γλωσσών επιτρέπουν πλήρη προσαρμογή σε κάθε τοπική γλώσσα. Αυτά μπορούν να αλλαχτούν
χρησιμοποιώντας κειμενοφράφο βασισμένο στο δίκτυο. Επί του παρόντος υπάρχουν πακέτα γλωσσών
- για περισσότερες απο <A HREF="http://moodle.com/download/lang/" TARGET="_top">19 γλώσσες</A>.</LI>
- <LI>Ο κώδικας είναι γραμμένος καθαρά σε PHP κάτω απο GPL άδεια - εύκολο να τροποποιηθεί
- για να καλύψει τις ανάγκες σας</LI>
-</UL>
+ για περισσότερες απο <A HREF="http://moodle.com/download/lang/" TARGET="_top">19 γλώσσες</A>.</li>
+ <li>Ο κώδικας είναι γραμμένος καθαρά σε PHP κάτω απο GPL άδεια - εύκολο να τροποποιηθεί
+ για να καλύψει τις ανάγκες σας</li>
+</ul>
<p><strong>Διαχείριση Χρηστών</strong></p>
-<UL>
- <LI>Σκοπός είναι να μειωθεί η εμπλοκή του διαχειριστή στο ελάχιστο, ενώ να διατηρείται υψηλή ασφάλεια</LI>
- <LI>Υποστηρίζει ένα εύρος απο μηχανισμούς πιστοποίησης μέσω ενσωματομένων modules πιστοποίησης,
- που επιτρέπουν εύκολη ενοποίηση με υπάρχοντα συστήματα.</LI>
- <LI>Βασική μέθοδος για email: οι μαθητές μπορούν να δημιουργούν τους δικούς τους λογαριασμούς χρηστών. Οι Email
- διευθύνσεις επαληθεύονται στέλνοντας επιβεβαίωση.</LI>
- <LI>Μέθοδος LDAP: οι λογαριασμοί χρηστών μπορούν να ελεγχτούν μέσα απο ένα LDAP server. Ο διαχειριστής μπορεί
- να καθορίσει ποια πεδία θα χρησιμοποιηθούν.</LI>
- <LI>IMAP, POP3, NNTP: λογαριασμοί χρηστών ελέγχονται για mail ή news server.
- SSL, ποιστοποιήσεις και TLS υποστηρίζονται.</LI>
- <LI>Εξωτερικές Βάσεις Δεδομένων: κάθε βάση δεδομένων που περιέχει τουλάχιστον δυο πεδία μπορεί να χρησιμοποιηθεί
- σαν μια εξωτερική πηγή πιστοποίησης.</LI>
- <LI>Κάθε πρόσωπο χρειάζεται μόνο ένα λογαριασμό για ολόκληρο το server - Κάθε λογαριασμός μπορεί να έχει
- διαφορετικά δικαιώματα</LI>
- <LI>Ένας λογαριασμός διαχειριστή ελέγχει την δημιουργία μαθημάτων και δημιουργεί καθηγητές αναθέτοντας
- χρήστες στα μαθήματα</LI>
- <LI>Ασφάλεια - Οι καθηγητές μπορούν να προσθέσουν ένα "enrolment key" στο μάθημα τους για να κόβουν την πρόσβαση σε
- όσους δεν είναι μαθητές. Μπορούν να δώσουν αυτό το κλειδί είτε προσωπικά είτε μέσω του προσωπικού e-mail κτλ</LI>
- <LI>Οι καθηγητές μπορούν ωα διαγράψουν μαθητές εάν το επιθυμούν, διαφορετικά διαγράφονται αυτόματα αφού περάσει μια
- συγκεκριμένη περίοδος όπου οι μαθητές είναι ανενεργοί (καθορίζεται απο τον διαχειριστή)</LI>
- <LI>Οι μαθητές ενθαρρύνονται να φτιάξουν ένα διαδικτυακό προσωπικό προφίλ που να περιέχει φωτογραφία, περιγραφή κτλ.
- Οι διευθύνσεις e-mail μπορούν να μην εμφανίζονται αν χρειάζεται.</LI>
- <LI>Κάθε χρήστης μπορεί να καθορίσει σε ποία ζώνη-ώρας ανήκει. Κάθε ημερομηνία στο Moodle μεταφράζεται στην συγκεκριμένη
- ζώνη-ώρας (π.χ. ημερομηνίες αποστολής, ανάθεση ημερομηνιών οφειλών κτλ)</LI>
- <LI>Κάθε χρήστης μπορεί να διαλέγει την γλώσσα που θα χρησιμοποιεί για την επιφάνεια εργασίας του Moodle (Αγγλικά,
- Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά etc)</LI>
-</UL>
+<ul>
+ <li>Σκοπός είναι να μειωθεί η εμπλοκή του διαχειριστή στο ελάχιστο, ενώ να διατηρείται υψηλή ασφάλεια</li>
+ <li>Υποστηρίζει ένα εύρος απο μηχανισμούς πιστοποίησης μέσω ενσωματομένων modules πιστοποίησης,
+ που επιτρέπουν εύκολη ενοποίηση με υπάρχοντα συστήματα.</li>
+ <li>Βασική μέθοδος για email: οι μαθητές μπορούν να δημιουργούν τους δικούς τους λογαριασμούς χρηστών. Οι Email
+ διευθύνσεις επαληθεύονται στέλνοντας επιβεβαίωση.</li>
+ <li>Μέθοδος LDAP: οι λογαριασμοί χρηστών μπορούν να ελεγχτούν μέσα απο ένα LDAP server. Ο διαχειριστής μπορεί
+ να καθορίσει ποια πεδία θα χρησιμοποιηθούν.</li>
+ <li>IMAP, POP3, NNTP: λογαριασμοί χρηστών ελέγχονται για mail ή news server.
+ SSL, ποιστοποιήσεις και TLS υποστηρίζονται.</li>
+ <li>Εξωτερικές Βάσεις Δεδομένων: κάθε βάση δεδομένων που περιέχει τουλάχιστον δυο πεδία μπορεί να χρησιμοποιηθεί
+ σαν μια εξωτερική πηγή πιστοποίησης.</li>
+ <li>Κάθε πρόσωπο χρειάζεται μόνο ένα λογαριασμό για ολόκληρο το server - Κάθε λογαριασμός μπορεί να έχει
+ διαφορετικά δικαιώματα</li>
+ <li>Ένας λογαριασμός διαχειριστή ελέγχει την δημιουργία μαθημάτων και δημιουργεί καθηγητές αναθέτοντας
+ χρήστες στα μαθήματα</li>
+ <li>Ασφάλεια - Οι καθηγητές μπορούν να προσθέσουν ένα "enrolment key" στο μάθημα τους για να κόβουν την πρόσβαση σε
+ όσους δεν είναι μαθητές. Μπορούν να δώσουν αυτό το κλειδί είτε προσωπικά είτε μέσω του προσωπικού e-mail κτλ</li>
+ <li>Οι καθηγητές μπορούν ωα διαγράψουν μαθητές εάν το επιθυμούν, διαφορετικά διαγράφονται αυτόματα αφού περάσει μια
+ συγκεκριμένη περίοδος όπου οι μαθητές είναι ανενεργοί (καθορίζεται απο τον διαχειριστή)</li>
+ <li>Οι μαθητές ενθαρρύνονται να φτιάξουν ένα διαδικτυακό προσωπικό προφίλ που να περιέχει φωτογραφία, περιγραφή κτλ.
+ Οι διευθύνσεις e-mail μπορούν να μην εμφανίζονται αν χρειάζεται.</li>
+ <li>Κάθε χρήστης μπορεί να καθορίσει σε ποία ζώνη-ώρας ανήκει. Κάθε ημερομηνία στο Moodle μεταφράζεται στην συγκεκριμένη
+ ζώνη-ώρας (π.χ. ημερομηνίες αποστολής, ανάθεση ημερομηνιών οφειλών κτλ)</li>
+ <li>Κάθε χρήστης μπορεί να διαλέγει την γλώσσα που θα χρησιμοποιεί για την επιφάνεια εργασίας του Moodle (Αγγλικά,
+ Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά etc)</li>
+</ul>
<p><strong>Διαχείριση Μαθημάτων</strong></p>
-<UL>
- <LI>Ο καθηγητής έχει τον πλήρη έλεγχο πάνω σε όλες τις ρυθμίσεις ενός μαθήματος</LI>
- <LI>Η επιλογή του σχήματος των μαθημάτων όπως κάθε εβδομάδα, με βάση το θέμα ή κοινωνικό σχήμα εστιαζόμενο στην συζήτηση</LI>
- <LI>Εύκαμπτος πίνακας δραστηριοτήτων των μαθημάτων - Ομάδες Συζητήσεων, Journals, Ερωτήματα, Πηγές,
- Επιλογές, Έρευνες, Αναθέσεις.</LI>
- <LI>Πρόσφατες αλλαγές στο μάθημα από την τελευταία πιστοποιημένη είσοδο μπορούν να παρουσιάζονται στην αρχική σελίδα
- του μαθήματος - η βοήθεια δίνει την αίσθηση της κοινότητας</LI>
- <LI>Οι περισσότερες περιοχές εισαγωγής κειμένου (πηγές, ομάδες συζητήσεων και αναρτήσεων, journal entries etc) μπορούν να αλλαχτούν
- χρησιμοποιόντας ένα εμπεδωμένο κειμενογράφο WYSIWYG HTML</LI>
- <LI>Όλοι οι βαθμοί για τις ομάδες συζητήσεων, τα Journals, τα Ερωτήματα και τις αναθέσεις μπορούν να εμφανιστούν σε
- μια σελίδα (και να γίνουν download σαν ένα αρχείο προγράμματος λογιστικών φύλλων)</LI>
- <LI>Πλήρης κατανομη και logging των χρηστών - αναφορές δραστηριοτήτων για καθε χρήστη είναι διαθέσιμες με γραφικές απεικονίσεις
+<ul>
+ <li>Ο καθηγητής έχει τον πλήρη έλεγχο πάνω σε όλες τις ρυθμίσεις ενός μαθήματος</li>
+ <li>Η επιλογή του σχήματος των μαθημάτων όπως κάθε εβδομάδα, με βάση το θέμα ή κοινωνικό σχήμα εστιαζόμενο στην συζήτηση</li>
+ <li>Εύκαμπτος πίνακας δραστηριοτήτων των μαθημάτων - Ομάδες Συζητήσεων, Journals, Ερωτήματα, Πηγές,
+ Επιλογές, Έρευνες, Αναθέσεις.</li>
+ <li>Πρόσφατες αλλαγές στο μάθημα από την τελευταία πιστοποιημένη είσοδο μπορούν να παρουσιάζονται στην αρχική σελίδα
+ του μαθήματος - η βοήθεια δίνει την αίσθηση της κοινότητας</li>
+ <li>Οι περισσότερες περιοχές εισαγωγής κειμένου (πηγές, ομάδες συζητήσεων και αναρτήσεων, journal entries etc) μπορούν να αλλαχτούν
+ χρησιμοποιόντας ένα εμπεδωμένο κειμενογράφο WYSIWYG HTML</li>
+ <li>Όλοι οι βαθμοί για τις ομάδες συζητήσεων, τα Journals, τα Ερωτήματα και τις αναθέσεις μπορούν να εμφανιστούν σε
+ μια σελίδα (και να γίνουν download σαν ένα αρχείο προγράμματος λογιστικών φύλλων)</li>
+ <li>Πλήρης κατανομη και logging των χρηστών - αναφορές δραστηριοτήτων για καθε χρήστη είναι διαθέσιμες με γραφικές απεικονίσεις
και λεπτομέρειες για κάθε module (τελευταία πρόσβαση, πόσες φορές έχει διαβαστεί)
καθώς και ένα λεπτομερές ιστορικό για κάθε χρήστη που εμπλέκετε στο μάθημα όπως δημοσιεύσεις, εισαγωγές υμερολογίου κτλ
- σε μια σελίδα.</LI>
- <LI>Ενοποίηση Mail - αντίγραφα απο τις δημοσιεύσεις στις ομάδες συζητήσεων, ανάδραση του καθηγητή κτλ μπορούν να σταλούν με maill
- μορφής HTML ή καθαρού κειμένου.</LI>
-</UL>
-<B>Module Εργασιών</B>
-<UL> <