Permalink
Browse files

small tweaks form Gustav

  • Loading branch information...
1 parent 9fb0e85 commit cf4a1a037614c1af7e031412ce1345298969c396 koenr committed Aug 21, 2004
Showing with 17 additions and 19 deletions.
  1. +17 −19 lang/nl/help/wiki/wikitype.html
View
36 lang/nl/help/wiki/wikitype.html
@@ -1,13 +1,7 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Leerlingen mogen meewerken aan de Wiki</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Wiki types</B></P>
<P>
-<UL>
- <li>Een leraar kan altijd elke wiki van zijn vak bewerken</li>
- <li>Er zijn drie wiki-types: Leraar, Vak/Groep, Leerling</li>
- <li>Deze activiteit heeft de Moodle groepmogeijkheden: &quot;Geen groepen&quot; &quot;Gescheiden groepen&quot; en &quot;Zichtbare groepen&quot;</li>
- <li>De "Inhoud bij start" is voor alle groepen dezelfde.</li>
-</UL>
-
-Raadpleeg volgende matrix:
+Er zijn drie wiki-types: Leraar, Groepen, Leerling. Daarbij heeft deze module, zoals alle andere modules, de Moodle groepmogeijkheden: &quot;Geen groepen&quot; &quot;Gescheiden groepen&quot; en &quot;Zichtbare groepen&quot;</li>
+Dit geeft volgende matrix:
<table border="1" width="100%"><tbody>
<tr>
<td valign="top" width="25%"></th>
@@ -17,23 +11,27 @@
</tr>
<tr>
<th valign="top" width="25%">Leraar</th>
- <td valign="top" width="25%">Leraar maakt en wijzigt de wiki. Leerlingen kunnen de inhoud lezen.</td>
+ <td valign="top" width="25%">Er is maar één wiki en de leraar maakt en wijzigt die. Leerlingen kunnen de inhoud lezen.</td>
<td valign="top" width="25%">Er is een wiki voor elke groep die alleen door de leraar kan bijgewerkt worden. Elke leerling ziet alleen de wiki van zijn groep.</td>
- <td valign="top" width="25%">Er is een wiki voor elke groep die alleen door de leraar kan bijgewerkt worden. Elke leerling kan alle wikis bekijken. Die kunnen gekozen worden uit een rolmenu, waarin alle groepen zitten.</td>
+ <td valign="top" width="25%">Er is een wiki voor elke groep die alleen door de leraar kan bijgewerkt worden. Elke leerling kan de wikis van alle groepen bekijken.</td>
</tr>
<tr>
- <th valign="top" width="25%">Vak/Groep</th>
- <td valign="top" width="25%">Leraar en leerlingen kunnen een wiki maken en wijzigen.</td>
- <td valign="top" width="25%">Leerlingen kunnen alleen de wiki van hun eigen groep zien en wijzigen.</td>
- <td valign="top" width="25%">Leerlingen kunnen alleen de wiki van hun eigen groep wijzigen. Ze kunnen alle wikis bekijken. Die kunnen gekozen worden uit een rolmenu, waarin alle groepen zitten.</td>
+ <th valign="top" width="25%">Groepen</th>
+ <td valign="top" width="25%">Er is maar één wiki. Leraar en leerlingen kunnen deze wiki bekijken en wijzigen.</td>
+ <td valign="top" width="25%">Er is één wiki per groep. Leerlingen kunnen alleen de wiki van hun eigen groep zien en wijzigen.</td>
+ <td valign="top" width="25%">Er is één wiki per groep. Leerlingen kunnen alleen de wiki van hun eigen groep wijzigen. Ze kunnen wel de wikis van andere groepen bekijken.</td>
</tr>
<tr>
<th valign="top" width="25%">Leerling</th>
- <td valign="top" width="25%">Elke leerling kan zijn eigen wiki zien en wijzigen.</td>
- <td valign="top" width="25%">Elke leerling kan zijn eigen wiki wijzigen en ziet alle andere wiki's van de leerlingen in zijn groep. Die kunnen gekozen worden uit een rolmenu, waarin alle leerlingen van zijn groep zitten.</td>
- <td valign="top" width="25%">Elke leerling kan zijn eigen wiki wijzigen en alle andere wiki's zien. Die kunnen gekozen worden uit een rolmenu, waarin alle leerlingen zitten.</td>
+ <td valign="top" width="25%">Elke leerling heeft zijn eigen wiki en alleen die leerling en de leraar kan die wiki zien en wijzigen.</td>
+ <td valign="top" width="25%">Elke leerling heeft zijn eigen wiki en alleen die leerling en de leraar kan die wiki wijzigen. Leerlingen zien alle andere wiki's van de leerlingen in hun groep.</td>
+ <td valign="top" width="25%">Elke leerling heeft zijn eigen wiki en alleen die leerling en de leraar kan die wiki zien en wijzigen. Leerlingen zien alle andere wiki's van de leerlingen in hun vak.</td>
</tr></tbody>
</table>
-
+Tenzij de groepmodus verplicht gemaakt is bij de vakinstellingen, kan die ingeschakeld worden met het groep-icoontje op de startpagina van het vak nadat de wiki aangemaakt is.
+<ul>
+<li>Een leraar kan altijd elke wiki van het vak bewerken</li>
+</ul>
</P>
+

0 comments on commit cf4a1a0

Please sign in to comment.