Permalink
Browse files

First translation of calendar module.

  • Loading branch information...
adamtpaw
adamtpaw committed May 24, 2004
1 parent 40448bc commit cf800c27a1285b9caff0a8d90b8954bb2fd49e83
Showing with 98 additions and 0 deletions.
  1. +98 −0 lang/pl/calendar.php
View
@@ -0,0 +1,98 @@
+<?PHP // $Id$
+ // calendar.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
+
+
+$string['april'] = 'Kwiecieñ';
+$string['august'] = 'Sierpieñ';
+$string['calendar'] = 'Kalendarz';
+$string['calendarheading'] = 'Kalendarz $a';
+$string['clickhide'] = 'Ukryj';
+$string['clickshow'] = 'Poka¿';
+$string['confirmeventdelete'] = 'Czy jeste¶ pewien, ¿e chcesz usun±æ ten termin?';
+$string['courseevents'] = 'Terminy kursu';
+$string['dayview'] = 'Widok dnia';
+$string['daywithnoevents'] = 'Nie ma ¿adnych terminów do wy¶wietlenia w tym widoku';
+$string['december'] = 'Grudzieñ';
+$string['default'] = 'Domy¶lna/e';
+$string['deleteevent'] = 'Usuñ termin';
+$string['detailedmonthview'] = 'Szczegó³owy widok miesi±ca';
+$string['durationnone'] = 'Bez okresu trwania';
+$string['durationuntil'] = 'A¿ do';
+$string['editevent'] = 'Edycja terminu';
+$string['errorbeforecoursestart'] = 'Nie mo¿na zapisaæ tego terminu przed dat± rozpoczêcia kursu';
+$string['errorinvaliddate'] = 'Nieprawid³owa data';
+$string['errornodescription'] = 'Musisz wpisaæ opis terminu';
+$string['errornoeventname'] = 'Imiê jest wymagane';
+$string['eventdate'] = 'Data';
+$string['eventdescription'] = 'Opis';
+$string['eventduration'] = 'Okres';
+$string['eventendtime'] = 'Data koñcowa';
+$string['eventinstanttime'] = 'Czas';
+$string['eventkind'] = 'Typ terminu';
+$string['eventname'] = 'Imiê';
+$string['eventsfor'] = 'Terminy $a';
+$string['eventstarttime'] = 'Czas pocz±tkowy';
+$string['eventtime'] = 'Czas';
+$string['eventview'] = 'Szczegó³y terminu';
+$string['expired'] = 'Wygas³y(a)';
+$string['explain_lookahead'] = 'Ten parametr oznacza maksymaln± liczbê dni \"na przysz³o¶æ\" na podstawie której okre¶lony termin zostanie wy¶wietlony jako nadchodz±cy. Terminy ustalone jako rozpoczynaj±ce siê pó¼niej w stosunku do tej ilo¶ci dni nie bêd± wy¶wietlone. Zauwa¿, ¿e <strong>nie ma gwarancji</strong>, ¿e wszystkie zdarzenia zaczynaj±ce siê w danym przeci±gu czasu bêd± wy¶wietlone jako nadchodz±ce; je¶li jest ich zbyt wiele, najbardziej oddalone zdarzenia nie zostana wy¶wietlone. ';
+$string['explain_maxevents'] = 'Ten parametr ustala maksymaln± liczbê wydarzeñ, które zostan± wy¶wietlone.';
+$string['explain_startwday'] = 'Ten parametr ustawia sposób w jaki wszystkie miesiêczne kalendarze bêd± wy¶wietlone. Ustaw go w sposób do którego jeste¶ przyzwyczajony.';
+$string['february'] = 'Luty';
+$string['fri'] = 'Pi.';
+$string['friday'] = 'Pi±tek';
+$string['globalevents'] = 'Terminy globalne';
+$string['groupevents'] = 'Terminy grupowe';
+$string['hidden'] = 'ukryty';
+$string['january'] = 'Styczeñ';
+$string['july'] = 'Lipiec';
+$string['june'] = 'Czerwiec';
+$string['manyevents'] = 'Terminy $a';
+$string['march'] = 'Marzec';
+$string['may'] = 'Maj';
+$string['mon'] = 'Pn';
+$string['monday'] = 'Poniedzia³ek';
+$string['monthlyview'] = 'Widok miesi±ca';
+$string['newevent'] = 'Nowy termin';
+$string['november'] = 'Listopad';
+$string['october'] = 'Pa¼dziernik';
+$string['oneevent'] = '1 termin';
+$string['pref_lookahead'] = 'Nadchodz±ce spotkania';
+$string['pref_maxevents'] = 'Maximum nadchodz±cych spotkañ';
+$string['pref_startwday'] = 'Pierwszy dzieñ tygodnia';
+$string['preferences'] = 'Preferencje';
+$string['preferences_available'] = 'Twoje osobiste preferencje';
+$string['sat'] = 'So.';
+$string['saturday'] = 'Sobota';
+$string['september'] = 'Wrzesieñ';
+$string['shown'] = 'pokazane';
+$string['spanningevents'] = 'Bie¿±ce terminy';
+$string['sun'] = 'Ni.';
+$string['sunday'] = 'Niedziela';
+$string['thu'] = 'Cz.';
+$string['thursday'] = 'Czwartek';
+$string['today'] = 'Dzi¶';
+$string['tomorrow'] = 'Jutro';
+$string['tt_deleteevent'] = 'Usuñ';
+$string['tt_editevent'] = 'Edytuj';
+$string['tt_hidecourse'] = 'Terminy kursu (kliknij aby ukryæ)';
+$string['tt_hideglobal'] = 'Terminy globalne (kliknij aby ukryæ)';
+$string['tt_hidegroups'] = 'Terminy grupowe(kliknij aby ukryæ)';
+$string['tt_hideuser'] = 'Terminy u¿ytkownika (kliknij aby ukryæ)';
+$string['tt_showcourse'] = 'Terminy kursu (kliknij aby pokazaæ)';
+$string['tt_showglobal'] = 'Terminy globalne (kliknij aby pokazaæ)';
+$string['tt_showgroups'] = 'Terminy grupowe (kliknij aby pokazaæ)';
+$string['tt_showuser'] = 'Terminy u¿ytkownika (kliknij aby pokazaæ)';
+$string['tue'] = 'Wt.';
+$string['tuesday'] = 'Wtorek';
+$string['typecourse'] = 'Termin kursu';
+$string['typegroup'] = 'Termin grupowy';
+$string['typesite'] = 'Termin strony';
+$string['typeuser'] = 'Termin u¿ytkownika';
+$string['upcomingevents'] = 'Nadchodz±ce terminy';
+$string['userevents'] = 'Terminy u¿ytkownika';
+$string['wed'] = '¦r.';
+$string['wednesday'] = '¦roda';
+$string['yesterday'] = 'Wczoraj';
+
+?>

0 comments on commit cf800c2

Please sign in to comment.