Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

First translation of calendar module.

  • Loading branch information...
commit cf800c27a1285b9caff0a8d90b8954bb2fd49e83 1 parent 40448bc
authored May 24, 2004

Showing 1 changed file with 98 additions and 0 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. 98  lang/pl/calendar.php
98  lang/pl/calendar.php
... ...
@@ -0,0 +1,98 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+      // calendar.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
  3
+
  4
+
  5
+$string['april'] = 'Kwiecieñ';
  6
+$string['august'] = 'Sierpieñ';
  7
+$string['calendar'] = 'Kalendarz';
  8
+$string['calendarheading'] = 'Kalendarz $a';
  9
+$string['clickhide'] = 'Ukryj';
  10
+$string['clickshow'] = 'Poka¿';
  11
+$string['confirmeventdelete'] = 'Czy jeste¶ pewien, ¿e chcesz usun±æ ten termin?';
  12
+$string['courseevents'] = 'Terminy kursu';
  13
+$string['dayview'] = 'Widok dnia';
  14
+$string['daywithnoevents'] = 'Nie ma ¿adnych terminów do wy¶wietlenia w tym widoku';
  15
+$string['december'] = 'Grudzieñ';
  16
+$string['default'] = 'Domy¶lna/e';
  17
+$string['deleteevent'] = 'Usuñ termin';
  18
+$string['detailedmonthview'] = 'Szczegó³owy widok miesi±ca';
  19
+$string['durationnone'] = 'Bez okresu trwania';
  20
+$string['durationuntil'] = 'A¿ do';
  21
+$string['editevent'] = 'Edycja terminu';
  22
+$string['errorbeforecoursestart'] = 'Nie mo¿na zapisaæ tego terminu przed dat± rozpoczêcia kursu';
  23
+$string['errorinvaliddate'] = 'Nieprawid³owa data';
  24
+$string['errornodescription'] = 'Musisz wpisaæ opis terminu';
  25
+$string['errornoeventname'] = 'Imiê jest wymagane';
  26
+$string['eventdate'] = 'Data';
  27
+$string['eventdescription'] = 'Opis';
  28
+$string['eventduration'] = 'Okres';
  29
+$string['eventendtime'] = 'Data koñcowa';
  30
+$string['eventinstanttime'] = 'Czas';
  31
+$string['eventkind'] = 'Typ terminu';
  32
+$string['eventname'] = 'Imiê';
  33
+$string['eventsfor'] = 'Terminy $a';
  34
+$string['eventstarttime'] = 'Czas pocz±tkowy';
  35
+$string['eventtime'] = 'Czas';
  36
+$string['eventview'] = 'Szczegó³y terminu';
  37
+$string['expired'] = 'Wygas³y(a)';
  38
+$string['explain_lookahead'] = 'Ten parametr oznacza maksymaln± liczbê dni \"na przysz³o¶æ\" na podstawie której okre¶lony termin zostanie wy¶wietlony jako nadchodz±cy. Terminy ustalone jako rozpoczynaj±ce siê pó¼niej w stosunku do tej ilo¶ci dni nie bêd± wy¶wietlone. Zauwa¿, ¿e <strong>nie ma gwarancji</strong>, ¿e wszystkie zdarzenia zaczynaj±ce siê w danym przeci±gu czasu bêd± wy¶wietlone jako nadchodz±ce; je¶li jest ich zbyt wiele, najbardziej oddalone zdarzenia nie zostana wy¶wietlone. ';
  39
+$string['explain_maxevents'] = 'Ten parametr ustala maksymaln± liczbê wydarzeñ, które zostan± wy¶wietlone.';
  40
+$string['explain_startwday'] = 'Ten parametr ustawia sposób w jaki wszystkie miesiêczne kalendarze bêd± wy¶wietlone. Ustaw go w sposób do którego jeste¶ przyzwyczajony.';
  41
+$string['february'] = 'Luty';
  42
+$string['fri'] = 'Pi.';
  43
+$string['friday'] = 'Pi±tek';
  44
+$string['globalevents'] = 'Terminy globalne';
  45
+$string['groupevents'] = 'Terminy grupowe';
  46
+$string['hidden'] = 'ukryty';
  47
+$string['january'] = 'Styczeñ';
  48
+$string['july'] = 'Lipiec';
  49
+$string['june'] = 'Czerwiec';
  50
+$string['manyevents'] = 'Terminy $a';
  51
+$string['march'] = 'Marzec';
  52
+$string['may'] = 'Maj';
  53
+$string['mon'] = 'Pn';
  54
+$string['monday'] = 'Poniedzia³ek';
  55
+$string['monthlyview'] = 'Widok miesi±ca';
  56
+$string['newevent'] = 'Nowy termin';
  57
+$string['november'] = 'Listopad';
  58
+$string['october'] = 'Pa¼dziernik';
  59
+$string['oneevent'] = '1 termin';
  60
+$string['pref_lookahead'] = 'Nadchodz±ce spotkania';
  61
+$string['pref_maxevents'] = 'Maximum nadchodz±cych spotkañ';
  62
+$string['pref_startwday'] = 'Pierwszy dzieñ tygodnia';
  63
+$string['preferences'] = 'Preferencje';
  64
+$string['preferences_available'] = 'Twoje osobiste preferencje';
  65
+$string['sat'] = 'So.';
  66
+$string['saturday'] = 'Sobota';
  67
+$string['september'] = 'Wrzesieñ';
  68
+$string['shown'] = 'pokazane';
  69
+$string['spanningevents'] = 'Bie¿±ce terminy';
  70
+$string['sun'] = 'Ni.';
  71
+$string['sunday'] = 'Niedziela';
  72
+$string['thu'] = 'Cz.';
  73
+$string['thursday'] = 'Czwartek';
  74
+$string['today'] = 'Dzi¶';
  75
+$string['tomorrow'] = 'Jutro';
  76
+$string['tt_deleteevent'] = 'Usuñ';
  77
+$string['tt_editevent'] = 'Edytuj';
  78
+$string['tt_hidecourse'] = 'Terminy kursu (kliknij aby ukryæ)';
  79
+$string['tt_hideglobal'] = 'Terminy globalne (kliknij aby ukryæ)';
  80
+$string['tt_hidegroups'] = 'Terminy grupowe(kliknij aby ukryæ)';
  81
+$string['tt_hideuser'] = 'Terminy u¿ytkownika (kliknij aby ukryæ)';
  82
+$string['tt_showcourse'] = 'Terminy kursu (kliknij aby pokazaæ)';
  83
+$string['tt_showglobal'] = 'Terminy globalne (kliknij aby pokazaæ)';
  84
+$string['tt_showgroups'] = 'Terminy grupowe (kliknij aby pokazaæ)';
  85
+$string['tt_showuser'] = 'Terminy u¿ytkownika (kliknij aby pokazaæ)';
  86
+$string['tue'] = 'Wt.';
  87
+$string['tuesday'] = 'Wtorek';
  88
+$string['typecourse'] = 'Termin kursu';
  89
+$string['typegroup'] = 'Termin grupowy';
  90
+$string['typesite'] = 'Termin strony';
  91
+$string['typeuser'] = 'Termin u¿ytkownika';
  92
+$string['upcomingevents'] = 'Nadchodz±ce terminy';
  93
+$string['userevents'] = 'Terminy u¿ytkownika';
  94
+$string['wed'] = '¦r.';
  95
+$string['wednesday'] = '¦roda';
  96
+$string['yesterday'] = 'Wczoraj';
  97
+
  98
+?>

0 notes on commit cf800c2

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.