Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20070519)

  • Loading branch information...
1 parent 3449775 commit d10e19dca1e03d197f61ca3291d4992ecbfa2f7b moodler committed May 19, 2007
Showing with 5 additions and 11 deletions.
  1. +5 −11 install/lang/pl_utf8/installer.php
View
16 install/lang/pl_utf8/installer.php
@@ -68,14 +68,10 @@
$string['downloadlanguagehead'] = 'Pobierz pakiet językowy';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Możesz kontynuować proces instalacji używając domyślnego pakietu językowego \"$a\".';
$string['downloadlanguagesub'] = 'Teraz masz możliwość załadowania pakietu językowego I kontynuowania procesu instalacji w tym języku.<br/><br/> Jeśli nie możesz załadować pakietu, instalacja będzie się odbywać dalej po angielsku (kiedy się skończy, będziesz mieć możliwość załadowania i zainstalowania dodatkowych pakietów językowych)';
-$string['environmenterrortodo'] = 'Musisz rozwiązać wszystkie problemy środowiska znalezione powyzej aby kontynuować instalacje.';
$string['environmenthead'] = 'Sprawdzam środowisko (ustwienia) ...';
-$string['environmentrecommendinstall'] = 'Polecane do zainstalowania/włączenia';
-$string['environmentrecommendversion'] = 'wersja $a->needed jest polecana a Ty używasz $a->current';
-$string['environmentrequireinstall'] = 'Wymagane do zainstalowania/włączenia';
-$string['environmentrequireversion'] = 'wersja $a->needed jest wymagana ty masz $a->current';
+$string['environmentrecommendinstall'] = 'jest zalecane, żeby było zainstalowane/włączone';
+$string['environmentrequireinstall'] = 'jest niezbędnę, żeby było zainstalowane/włączone';
$string['environmentsub'] = 'Sprawdzamy, czy różne komponenty systemu spełniają wymagania systemu';
-$string['environmentxmlerror'] = 'Bład czytania danych środowiskowych ($a->error_code)';
$string['error'] = 'Błąd';
$string['fail'] = 'zawieść';
$string['fileuploads'] = 'Plik pobrany';
@@ -90,7 +86,6 @@
$string['globalsquotes'] = 'Groźne zarządzanie zmiennymi globalnymi';
$string['globalsquoteserror'] = 'Ustal swoje ustawienia PHP: niedostępne register_globals i/lub udostępnione magic_quotes_gpc';
$string['help'] = 'Pomoc';
-$string['iconvrecommended'] = 'Zainstalowanie opcjonalnej biblioteki ICONV jest mocno polecane aby poprawić działanie strony, szczególnie jeśli strona używa języków nie-łacińskich.';
$string['info'] = 'Informacja';
$string['installation'] = 'Instalacja';
$string['invalidmd5'] = 'Nieważne md5';
@@ -99,7 +94,6 @@
$string['language'] = 'Język';
$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Runtime';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Powinno być wyłączone';
-$string['mbstringrecommended'] = 'Zainstalowanie opcjonalnej biblioteki MBSTRING jest mocno polecane aby poprawić działanie strony, szczególnie jeśli strona używa języków nie łacińskich.';
$string['memorylimit'] = 'Ograniczenie pamięci';
$string['memorylimiterror'] = '= Limit pamięci PHP jest ustawiony zbyt nisko ... może to powodować problemy w przyszłości';
$string['memorylimithelp'] = 'Limit pamięci PHP dla Twojego serwera jest ustawiony obecnie na $a.</p>
@@ -117,15 +111,13 @@
<p> jednakże na niektórych serwerach będzie uniemożliwiało to działanie <b> wszystkich </b> stron PHP (ujrzysz błędy na stronie), a więc będziesz zmuszony usunąć plik .htaccess. </p></li></ol>”';
$string['missingrequiredfield'] = 'Brak wymaganego pola';
$string['moodledocslink'] = 'Dokumentacja moodle dla tej strony';
-$string['mysql416bypassed'] = 'Jezeli Twoja strona używa ISO-8859-1 możesz nadal używać właśnie zainstalowanej MySQL 4.1.12 (lub wyższej).';
-$string['mysql416required'] = 'MySQL 4.1.16 jest najniższą wersją polecaną dla Moodle 1.6 gwarantującą że wszystkie dane będą konwertowane do UTF8.';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP nie został prawidłowo skonfigurowany z rozszerzeniem MySQL, co może zostać zakomunikowane przez MySQL. Sprawdź proszę swój plik php.ini lub przekompiluj PHP';
$string['name'] = 'Nazwa';
$string['next'] = 'Następne';
$string['ok'] = 'OK.';
$string['parentlanguage'] = '<<DO TŁUMACZY: Jeżeli Twój język ma Język nadrzędny który powinien być użyty w przypadku braku tlumaczenia, wpisz tutaj odpowiedni kod (np: nl). Pozostawienia pustego powoduje używanie języka angielskiego.';
$string['password'] = 'Hasło';
-$string['php50restricted'] = 'W PHP 5.0x jest sporo problemów, prosimy albo zainstalowac wersję 5.1x albo 4.3x lub 4.4.x';
+$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x posiada kilka znanych błędów, proszę uaktualnić do wersji 5.1.x lub zredukować do wersji 4.3.x lub 4.4.x';
$string['phpversion'] = 'wersja PHP';
$string['phpversionerror'] = 'Wersja PHP musi być ca najmniej 4.1.0';
$string['phpversionhelp'] = '<p> Moodle wymaga wersji PHP co najmniej 4.1.0. </p>
@@ -141,6 +133,8 @@
$string['status'] = 'Status';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thislanguage'] = 'Polski';
+$string['unicoderecommended'] = 'Zalecane jest składowanie danych w formacie Unicode (UTF-8).Nowe instalacje muszą być wykonane w bazach danych których domyślne znaki są ustawione jako Unicode. Jeżeli dokonywane jest uaktualnienie, należy przeprowadzić proces migracji UTF-8 (zobacz stronę Administratora).';
+$string['unicoderequired'] = 'Wymagane jest aby składować wszystkie dane w formacie unicode (UTF-8). Nowe instalacje muszą być wykonane w bazach danych których domyślne kodowanie są ustawione jako Unicode. Jeżeli dokonywane jest uaktualnienie, należy przeprowadzić proces migracji UTF-8 (zobacz stronę Administratora).';
$string['user'] = 'Użytkownik';
$string['welcomep20'] = 'Widzisz tę stronę ponieważ z powodzeniem zainstalowałeś i uruchomiłeś <strong>$a->packname $a->packversion</strong> na swoim komputerze. Gratulacje';
$string['welcomep30'] = 'Ten instalator <strong>$a->installername</strong> zawiera aplikacje, by stworzyć środowisko, w którym będzie działać <strong>Moodle</strong>, czyli';

0 comments on commit d10e19d

Please sign in to comment.