Permalink
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) XHTML compliant

  • Loading branch information...
1 parent 6828fe0 commit d17ca054078f594e055531a97330887467bd1163 ethem committed Apr 29, 2005
Showing with 36 additions and 3 deletions.
  1. +20 −1 lang/tr/admin.php
  2. +16 −2 lang/tr/wiki.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
$string['adminseesallevents'] = 'Yöneticiler bütün olayları görür';
@@ -19,6 +19,7 @@
$string['configdisplayloginfailures'] = 'Bu, seçilen kullanıcının önceden yapmış olduğu giriş hataları hakkında ekranda bilgi gösterir.';
$string['configextendedusernamechars'] = 'Öğrencilerin kullanıcı adlarında isteği herhangi bir karakteri seçebilmesini istiyorsanız bu ayarı etkinleştirin. (Not: Adı ve soyadını etkilemez, giriş için kullanılan kullanıcı adını etkiler) Bu ayar \'hayır\' ise sadece ingilizceki alfanümerik karakterler kullanılabilecektir.';
$string['configgdversion'] = 'Kurulu olan GD sürümünü seçiniz. Varsayılan olarak seçilen otomatik olarak algılanmıştır. Ne yaptığınızı bilmiyorsanız burayı değiştirmeyiniz.';
+$string['configintrotimezones'] = 'Bu sayfa dünya zaman dilimleri (yaz saati uygulaması dahil) hakkında yeni bilgiyi arayacak ve yerel veritabanını bu bilgi ile güncelleyecek. Bu kontrol şu sıraya göre yapılacak: $a Bu işlem genel olarak çok güvenlidir ve normal kurulumları bozmaz. Şimdi zaman dilimlerini güncellemek ister misiniz?';
$string['configlang'] = 'Sitenin tamamında geçerli olan varsayılan bir dil seçin. Kullanıcılar daha sonra istedikleri dili seçebilirler.';
$string['configlanglist'] = 'Kurulumla birlikte gelen dillerin herhangi birinin seçilebilmesi için burayı boş bırakın. Ancak dil menüsünü kısıtlamak istiyorsanız buraya dil listesini virgülle ayırarak girin. Örnek: tr,fr,de,en_us';
$string['configlangmenu'] = 'Ana sayfa, giriş sayfası vb. yerlerde dil menüsünün görünüp görünmeyeceğini belirtin. Bu, kullanıcının kendi profilinde düzenleyebileceği dil tercihini etkilemeyecektir.';
@@ -51,7 +52,25 @@
$string['editstrings'] = 'İfadeleri düzenle';
$string['filterall'] = 'Tüm ifadeleri filtrele';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Tüm gönderilen dosyaları filtrele';
+$string['helpadminseesall'] = 'Yöneticiler tüm olayları mı yoksa sadece kendine ait olayları mı görsün?';
+$string['helpcalendarsettings'] = 'Moodle\'a ilişkin tarih/saat ve takvim ayarlarını yapılandırın';
+$string['helpforcetimezone'] = 'Kullanıcıların bireysel olarak zaman dilimlerini seçmelerine izin verebilir ya da herkesin aynı zaman dilimini kullanmasını zorunlu tutabilirsiniz.';
$string['helpsitemaintenance'] = 'Güncellemeler ve diğer çalışmalar için';
+$string['helpstartofweek'] = 'Takvimde hafta hangi günle başlıyor?';
+$string['helpupcomingmaxevents'] = 'Varsayılan olarak en fazla kaç tane yaklaşan olay kullanıcılara gösterilecek?';
+$string['helpweekenddays'] = 'Hangi günler \"Hafta sonu\" olarak değerlendirilecek ve farklı bir renkte görünecek?';
+$string['importtimezones'] = 'Zaman dilimleri listesinin tamamını güncelle';
+$string['importtimezonescount'] = '$a->source \'dan $a->count kayıt çıkartıldı';
+$string['importtimezonesfailed'] = 'Hiç kaynak bulunamadı! (Kötü haber)';
+$string['nodstpresetsexist'] = 'YSU (Yaz Saati Uygulaması) önceden ayarlanmadığı için YSU desteği kaldırıldı. Aşağıdaki butonu kullanarak bir kaç ön ayar yapmanız gerekiyor. ';
+$string['optionalmaintenancemessage'] = 'İsteğe bağlı bakım mesajı';
+$string['sitemaintenance'] = 'Bu siteye şu anda bakım yapılıyor ve şimdilik erişilemez';
$string['sitemaintenancemode'] = 'Bakım modu';
+$string['sitemaintenanceoff'] = 'Bakım modu pasifleştirildi ve site şu anda tekrar normal çalışıyor';
+$string['sitemaintenanceon'] = 'Siteniz şu anda bakım modunda (sadece yöneticiler girş yapabilir ve siteyi kullanabilir)';
+$string['sitemaintenancewarning'] = 'Siteniz şu anda bakım modunda (sadece yöneticiler girş yapabilir). Bu siteyi normal haline döndürmek için <a href=\"maintenance.php\">bakım modunu pasifleştirin</a>.';
+$string['timezoneforced'] = 'Bu site yöneticisi tarafından zorunlu tutuldu';
+$string['timezoneisforcedto'] = 'Bütün kullanıcıları kullanmaya zorunlu tut';
+$string['timezonenotforced'] = 'Kullanıcılar kendi zaman dilimini seçebilsin';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // wiki.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
+ // wiki.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
$string['action'] = '-- Eylem --';
@@ -31,7 +31,7 @@
$string['downloadtimes'] = '$a kez indirildi';
$string['dwnlnofiles'] = 'Henüz dosya yüklenmedi.';
$string['dwnlsection'] = 'Ýndirme bölümü';
-$string['editform1'] = 'Þu anda biçimlendirme için uðraþmanýza gerek yok. Daha sonra bu sayfayý düzenleyebilirsiniz.';
+$string['editform1'] = 'Þu anda biçimlendirme için fazla uðraþmanýza gerek yok. Daha sonra bu sayfayý geliþtirebilirsiniz.';
$string['editthispage'] = 'Bu sayfayi düzenle';
$string['emptypage'] = 'Boþ sayfa';
$string['errorbinandtxt'] = 'Bayrak hatasý: Sayfa tipi BIN ve TXT';
@@ -40,15 +40,22 @@
$string['errororreason'] = 'Hata sebebi';
$string['errorsize'] = 'Dosya boyutu 64k\'dan büyük';
$string['ewikiacceptbinary'] = 'Binary dosyalara izin ver';
+$string['export'] = 'Çýkart';
+$string['exportformats'] = 'Çýkarma biçimleri';
+$string['exportsuccessful'] = 'Çýkarma baþarýlý';
+$string['exportto'] = 'Buraya çýkar';
$string['file'] = 'Dosya';
$string['filedownload'] = 'Dosya Ýndirme';
$string['fileisoftype'] = 'Dosyanýn tipi';
$string['filtername'] = 'Wiki Sayfasý Otomatik-Linkleme';
$string['flagbin'] = 'BIN';
$string['flaghtm'] = 'HTM';
+$string['flagoff'] = 'OFF';
+$string['flagro'] = 'RO';
$string['flags'] = 'Bayraklar';
$string['flagsset'] = 'Bayraklar deðiþtirildi';
$string['flagtxt'] = 'TXT';
+$string['flagwr'] = 'WR';
$string['forbidden'] = 'Bu sayfaya eriþmeye hakkýnýz yok';
$string['groups'] = 'Gruplar';
$string['hits'] = '$a hit';
@@ -63,6 +70,7 @@
$string['linkok'] = 'TAMAM';
$string['linkschecked'] = 'Baðlantýlar kontrol edildi';
$string['listall'] = 'Tümünü listele';
+$string['meta'] = 'Meta verisi';
$string['moduledirectory'] = 'Modül Dizini';
$string['modulename'] = 'Wiki';
$string['modulenameplural'] = 'Wikiler';
@@ -104,8 +112,11 @@
$string['thanksforcontribution'] = 'Yardýmýnýz için teþekkürler.';
$string['thispageisntlinkedfromanywhereelse'] = 'Bu sayfaya baþka bir yerden link verilmemiþ.';
$string['updatedpages'] = 'Güncellenmiþ sayfalar';
+$string['updatedwikipages'] = 'Güncellenmiþ wiki sayfalarý';
$string['uplerror'] = 'Üzgünüz, dosya yüklenirken bir þeyler yanlýþ gitti';
+$string['uplinsect'] = 'Buraya yükle';
$string['uplnewnam'] = 'Farklý dosya adýyla kaydet';
+$string['upload0'] = 'Wiki\'ye isteðe baðlý bir dosya göndermek için bu formu kullanýn';
$string['uploadedon'] = 'Yüklenme:';
$string['uploadpicturebutton'] = 'Yükle';
$string['uplok'] = 'Dosyanýz doðru olarak yüklendi';
@@ -116,8 +127,11 @@
$string['viewpage'] = 'Sayfaya Bak';
$string['viewsmfor'] = 'Site haritasýna bak:';
$string['wantedpages'] = 'Ýstenen Sayfalar';
+$string['wikiexport'] = 'Sayfalarý çýkar';
$string['wikilinkoptions'] = 'Otomatik-linkleme seçenekleri';
$string['wikiname'] = 'Sayfa Adý';
$string['wikitype'] = 'Tip';
+$string['wikiusage'] = 'Wiki kullanýmý';
+$string['wrongversionrange'] = '$a geçerli bir aralýkta deðil!';
?>

0 comments on commit d17ca05

Please sign in to comment.