Skip to content
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 5d72075 commit d18e1eb6a54de63de8ea645ccc56b8e7154514c5 carlesbellver committed Oct 20, 2005
Showing with 10 additions and 4 deletions.
  1. +2 −2 lang/ca/quiz.php
  2. +8 −2 lang/ca/quiz_analysis.php
View
4 lang/ca/quiz.php
@@ -42,7 +42,7 @@
$string['attempts'] = 'Intents';
$string['attemptsallowed'] = 'Intents permesos';
$string['attemptselection'] = 'Seleccioneu quins intents voleu analitzar per usuari';
-$string['attemptsexist'] = 'Ja heu provat aquest qüestionari';
+$string['attemptsexist'] = 'Aquest qüestionari ja s\'ha contestat.</ br>No podeu afegir o suprimir preguntes.';
$string['attemptsunlimited'] = 'Intents il·limitats';
$string['back'] = 'Torna a la visualització prèvia de la pregunta';
$string['backtoquiz'] = 'Torna a l\'edició del qüestionari';
@@ -70,7 +70,7 @@
$string['closepreview'] = 'Tanca visualització prèvia';
$string['closereview'] = 'Tanca revisió';
$string['completedon'] = 'Completat el';
-$string['confirmclose'] = 'Aneu a tancar aquest intent. Quan el tanqueu ja no podreu canviar les vostres respostes.';
+$string['confirmclose'] = 'Esteu a punt de tancar aquest intent. Quan el tanqueu ja no podreu canviar les vostres respostes.';
$string['confirmserverdelete'] = 'Esteu segur que voleu suprimir el servidor <b>$a</b> de la llista?';
$string['confirmstartattempt'] = 'Aquest qüestionari té un temps límit. Esteu segur que voleu començar?';
$string['containercategorycreated'] = 'S\'ha creat aquesta categoria a fi d\'emmagatzemar totes les categories originals que s\'han mogut al nivell del lloc pels motius especificats més avall.';
View
10 lang/ca/quiz_analysis.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz_analysis.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+ // quiz_analysis.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
$string['analysisoptions'] = 'Opcions d\'anàlisi';
@@ -9,16 +9,22 @@
$string['attemptsfirst'] = 'primer intent';
$string['attemptshighest'] = 'qualificació més alta';
$string['attemptslast'] = 'darrer intent';
-$string['downloadooo'] = 'Baixa en format OpenOffice.org';
+$string['dicsindextitle'] = 'Índex<br />disc.';
+$string['disccoefftitle'] = 'Coef.<br />disc.';
+$string['downloadooo'] = 'Baixa en format OpenOffice';
$string['facilitytitle'] = '%%Correctes<br />Dificultat';
$string['lowmarkslimit'] = 'No analitzis si la puntuació és menor que:';
$string['pagesize'] = 'Preguntes per pàgina:';
+$string['qcounttitle'] = 'Núm R.';
$string['qidtitle'] = 'P.';
$string['qnametitle'] = 'Títol de la pregunta';
$string['qtexttitle'] = 'Text de la pregunta';
$string['qtypetitle'] = 'Tipus';
+$string['quizreportdir'] = 'quiz_reports';
+$string['rcounttitle'] = 'Núm.<br />R.';
$string['reportanalysis'] = 'Informe de l\'anàlisi d\'elements';
$string['responsestitle'] = 'Text de la resposta';
+$string['rfractiontitle'] = 'crèdit<br />parcial';
$string['rpercenttitle'] = 'R.%%';
$string['stddevtitle'] = 'DT';

0 comments on commit d18e1eb

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.