Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
commit d18e1eb6a54de63de8ea645ccc56b8e7154514c5 1 parent 5d72075
authored October 20, 2005
4  lang/ca/quiz.php
@@ -42,7 +42,7 @@
42 42
 $string['attempts'] = 'Intents';
43 43
 $string['attemptsallowed'] = 'Intents permesos';
44 44
 $string['attemptselection'] = 'Seleccioneu quins intents voleu analitzar per usuari';
45  
-$string['attemptsexist'] = 'Ja heu provat aquest qüestionari';
  45
+$string['attemptsexist'] = 'Aquest qüestionari ja s\'ha contestat.</ br>No podeu afegir o suprimir preguntes.';
46 46
 $string['attemptsunlimited'] = 'Intents il·limitats';
47 47
 $string['back'] = 'Torna a la visualització prèvia de la pregunta';
48 48
 $string['backtoquiz'] = 'Torna a l\'edició del qüestionari';
@@ -70,7 +70,7 @@
70 70
 $string['closepreview'] = 'Tanca visualització prèvia';
71 71
 $string['closereview'] = 'Tanca revisió';
72 72
 $string['completedon'] = 'Completat el';
73  
-$string['confirmclose'] = 'Aneu a tancar aquest intent. Quan el tanqueu ja no podreu canviar les vostres respostes.';
  73
+$string['confirmclose'] = 'Esteu a punt de tancar aquest intent. Quan el tanqueu ja no podreu canviar les vostres respostes.';
74 74
 $string['confirmserverdelete'] = 'Esteu segur que voleu suprimir el servidor <b>$a</b> de la llista?';
75 75
 $string['confirmstartattempt'] = 'Aquest qüestionari té un temps límit. Esteu segur que voleu començar?';
76 76
 $string['containercategorycreated'] = 'S\'ha creat aquesta categoria a fi d\'emmagatzemar totes les categories originals que s\'han mogut al nivell del lloc pels motius especificats més avall.';
10  lang/ca/quiz_analysis.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-      // quiz_analysis.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
  2
+      // quiz_analysis.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['analysisoptions'] = 'Opcions d\'anàlisi';
@@ -9,16 +9,22 @@
9 9
 $string['attemptsfirst'] = 'primer intent';
10 10
 $string['attemptshighest'] = 'qualificació més alta';
11 11
 $string['attemptslast'] = 'darrer intent';
12  
-$string['downloadooo'] = 'Baixa en format OpenOffice.org';
  12
+$string['dicsindextitle'] = 'Índex<br />disc.';
  13
+$string['disccoefftitle'] = 'Coef.<br />disc.';
  14
+$string['downloadooo'] = 'Baixa en format OpenOffice';
13 15
 $string['facilitytitle'] = '%%Correctes<br />Dificultat';
14 16
 $string['lowmarkslimit'] = 'No analitzis si la puntuació és menor que:';
15 17
 $string['pagesize'] = 'Preguntes per pàgina:';
  18
+$string['qcounttitle'] = 'Núm R.';
16 19
 $string['qidtitle'] = 'P.';
17 20
 $string['qnametitle'] = 'Títol de la pregunta';
18 21
 $string['qtexttitle'] = 'Text de la pregunta';
19 22
 $string['qtypetitle'] = 'Tipus';
  23
+$string['quizreportdir'] = 'quiz_reports';
  24
+$string['rcounttitle'] = 'Núm.<br />R.';
20 25
 $string['reportanalysis'] = 'Informe de l\'anàlisi d\'elements';
21 26
 $string['responsestitle'] = 'Text de la resposta';
  27
+$string['rfractiontitle'] = 'crèdit<br />parcial';
22 28
 $string['rpercenttitle'] = 'R.%%';
23 29
 $string['stddevtitle'] = 'DT';
24 30
 

0 notes on commit d18e1eb

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.