Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
commit d192fce49338ff9e72d2a6b805f511a4299bca0f 1 parent 0a9398c
carlesbellver authored
View
7 lang/ca/block_course_summary.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+
+
+$string['blockname'] = 'Resum del curs';
+
+?>
View
9 lang/ca/block_online_users.php
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_online_users.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+
+
+$string['blockname'] = 'Usuaris en línia';
+$string['configtimetosee'] = 'Nombre de minuts per considerar que un usuari està en línia';
+$string['periodnminutes'] = 'darrers $a minuts';
+
+?>
View
7 lang/ca/block_social_activities.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_social_activities.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+
+
+$string['blockname'] = 'Activitats socials';
+
+?>
View
2  lang/ca/moodle.php
@@ -170,7 +170,7 @@
$string['configunzip'] = 'Indiqueu la localització del vostre programa unzip (només Unix, opcional). Si l\'especifiqueu, el servidor l\'utilitzarà per desempaquetar els fitxers zip. Si la deixeu en blanc Moodle utilitzarà rutines internes.';
$string['configuration'] = 'Configuració';
$string['configvariables'] = 'Variables';
-$string['configwarning'] = 'Aneu amb compte en modificar aquests paràmetres - valors rars podrien causar problemes.';
+$string['configwarning'] = 'Pareu compte en modificar aquests paràmetres - un valor estrany podria causar problemes.';
$string['configzip'] = 'Indiqueu la localització del vostre programa zip (només Unix, opcional). Si l\'especifiqueu, el servidor l\'utilitzarà per crear els fitxers zip. Si la deixeu en blanc Moodle utilitzarà rutines internes.';
$string['confirm'] = 'Confirma';
$string['confirmed'] = 'S\'ha confirmat el vostre registre';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.