Permalink
Browse files

polishing

  • Loading branch information...
1 parent df3d611 commit d1f606818f17cb2c86679767b0fe89c8805c86a8 koenr committed Aug 25, 2004
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 lang/nl/chat.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.4 aiming-for-beta-soon (2004082100)
+ // chat.php - created with Moodle 1.5 development (2004082300)
$string['beep'] = 'Beep';
@@ -8,7 +8,7 @@
$string['chatreport'] = 'Chatsessies';
$string['chattime'] = 'Volgende chat-tijd';
$string['configmethod'] = 'De gewone chatmethode laat de clients regelmatig contact opnemen met de server voor updates. Deze methode vraagt geen configuratie en werkt op alle servers, maar kan een zware belasting op de server veroorzaken wanneer er veel chatters tegelijk online zijn. Om een serverdaemon te kunnen gebruiken heb je shell-toegang tot Unix nodig, maar je krijgt er een snelle, schaalbare chatomgeving mee.';
-$string['configoldping'] = 'Na hoeveel tijd wil je een gebruiker als weg beschouwen, nadat deze een tijd niets van zich heeft laten horen?';
+$string['configoldping'] = 'Na hoeveel tijd zonder activiteit wil je een gebruiker als weg uit de chat beschouwen?';
$string['configrefreshroom'] = 'Hoe vaak moet de chatroom ververst worden? (in seconden). Als je deze waarde laag in stelt kan de chatroom sneller lijken te werken, maar het kan ook, als veel mensen aan het chatten zijn, een hogere belasting op de webserver veroorzaken.';
$string['configrefreshuserlist'] = 'Hoe vaak moet de lijst met gebruikers ververst worden? (in seconden)';
$string['configserverhost'] = 'De naam van de computer waarop de server daemon geïnstalleerd is';

0 comments on commit d1f6068

Please sign in to comment.