Permalink
Browse files

""

  • Loading branch information...
1 parent 17be567 commit d3354f5be80fa8568ed80c1c629d80b9786b8559 djachenko committed Jan 21, 2005
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 lang/ru/journal.php
View
@@ -30,7 +30,7 @@
$string['rate'] = "Áåç îöåíêè";
$string['saveallfeedback'] = "Ñîõðàíèòü ðåçóëüòàòû";
$string['startoredit'] = "Ðàáîòàòü ñ òåòðàäüþ";
-$string['viewallentries'] = "Ïðîâåðèòü òåòðàäè ($a)";
+$string['viewallentries'] = "Ïðîâåðèòü òåòðàäè (\$a)";
$string['entries'] = "Çàïèñè";
$string['journalmail'] = "\$a->teacher äîáàâèë îöåíêó Âàøåé çàïèñè â ðàáî÷åé òåòðàäå '\$a->journal'. Âû ìîæåòå óâèäåòü êîììåíòàðèé ïî ññûëêå: \$a->url";
$string['journalmailhtml'] = "\$a->teacher äîáàâèë îöåíêó Âàøåé çàïèñè â ðàáî÷åé òåòðàäå '<i>\$a->journal</i>'<br /><br /> Âû ìîæåòå óâèäåòü <a href=\"\$a->url\">êîììåíòàðèé</a>.";

0 comments on commit d3354f5

Please sign in to comment.