Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 2504835 commit d437006d2187c0238832886fd15ceb305ea5ba48 dovix committed Apr 23, 2005
Showing with 73 additions and 31 deletions.
  1. +73 −31 lang/he/forum.php
View
@@ -1,49 +1,62 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005041101)
$string['addanewdiscussion'] = 'äåñó ðåùà çãù ìãéåï';
$string['addanewtopic'] = 'äåñó ðåùà çãù';
+$string['allforums'] = 'ëì äôåøåîéí';
$string['allowchoice'] = 'àôùø ìëåìí ìáçåø';
$string['allowdiscussions'] = 'äàí $a éëåì ìùìåç äåãòåú ìôåøåí æä?';
+$string['allowratings'] = 'äàí ìàôùø ãøåâ äåãòåú?';
+$string['allowsdiscussions'] = 'ôåøåí æä îàôùø ìëì îùúúó ìôúåç ãéåï àçã áìáã.';
$string['anyfile'] = 'ëì ÷åáõ';
$string['attachment'] = '÷åáõ îöåøó';
$string['bynameondate'] = 'ôåøñí òì éãé $a->name áúàøéê $a->date';
-$string['couldnotupdate'] = 'Could not update your post due to an unknown error';
+$string['configcleanreadtime'] = 'äùòä áéåí áä éù ìîçå÷ äåãòåú éùðåú îèáìú \"ð÷øàå\".';
+$string['couldnotupdate'] = 'òãëåï ääåãòä ùìê ðëùì ò÷á áòéä ìà îæåää';
$string['delete'] = 'îç÷';
-$string['deleteddiscussion'] = 'The discussion topic has been deleted';
-$string['deletedpost'] = 'The post has been deleted';
-$string['deletesure'] = 'Are you sure you want to delete this post?';
+$string['deleteddiscussion'] = 'ãéåï æä ðîç÷';
+$string['deletedpost'] = 'äåãòä æå ðîç÷ä';
+$string['deletesure'] = 'äàí àúä áèåç ùàúä øåöä ìîçå÷ äåãòä æå?';
+$string['digestmailheader'] = 'æäå î÷áõ ääåãòåú äéåîé ùìê îôåøåîé äàúø $a->sitename. àúä éëåì ìùðåú àú äòãôåú äãåà\"ì ùìê áãó $a->userprefs.';
+$string['digestmailprefs'] = 'ôøåôéì äîùúîù ùìê';
+$string['digestmailsubject'] = '$a: î÷áõ äåãòåú';
+$string['digestsentusers'] = 'î÷áõ äãåà\"ì ðùìç áäöìçä ì $a îùúîùéí.';
$string['discussion'] = 'ãéåï';
-$string['discussionmoved'] = 'This discussion has been moved to \'$a\'.';
+$string['discussionmoved'] = 'ãéåï æä äåòáø ì\'$a\'.';
$string['discussionname'] = 'ùí äãéåï';
$string['discussions'] = 'ãéåðéí';
-$string['discussionsstartedby'] = 'Discussions started by $a';
-$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Discussions recently started by $a';
+$string['discussionsstartedby'] = 'ãéåðéí ùðôúçå òì éãé $a';
+$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'ãéåðéí ùðôúçå ìàçøåðä òì éãé $a';
$string['discussthistopic'] = 'äâá ìðåùà æä';
-$string['eachuserforum'] = 'Each person posts one discussion';
+$string['eachuserforum'] = 'ëì àçã ôåúç ãéåï àçã áìáã';
$string['edit'] = 'òøåê';
+$string['editedby'] = 'ðòøê òì éãé $a->name - $a->date';
$string['editing'] = 'òøéëä';
-$string['emptymessage'] = 'Something was wrong with your post. Perhaps you left it blank, or the attachment was too big. Your changes have NOT been saved.';
+$string['emptymessage'] = 'ääåãòä ùìê àéðä ú÷éðä. éúëï åääåãòä øé÷ä, àå ùä÷åáõ äîöåøó âãåì îãé. äùéðåééí ùìê ìà ðùîøå.';
$string['everyonecanchoose'] = 'ëåìí éëåìéí ìáçåø ìäøùí ìôåøåí æä';
$string['everyoneissubscribed'] = 'ëåìí îðåééí ìôåøåí æä';
-$string['forcesubscribe'] = 'Force everyone to be subscribed';
-$string['forcesubscribeq'] = 'Force everyone to be subscribed?';
+$string['existingsubscribers'] = 'îðåééí ÷ééîéí';
+$string['forcesubscribe'] = 'àìõ àú ëåìí ìäøùí ëîðåééí';
+$string['forcesubscribeq'] = 'äàí ìàìõ àú ëåìí ìäøùí ëîðåééí?';
$string['forum'] = 'ôåøåí';
-$string['forumintro'] = 'Forum introduction';
+$string['forumintro'] = 'äöâú äôåøåí';
$string['forumname'] = 'ùí äôåøåí';
+$string['forumposts'] = 'äåãòåú äôåøåí';
$string['forums'] = 'ôåøåîéí';
$string['forumtype'] = 'ñåâ äôåøåí';
-$string['generalforum'] = 'Standard forum for general use';
+$string['generalforum'] = 'ôåøåí øâéì ìùéîåù ëììé';
$string['generalforums'] = 'ôåøåîéí ëììééí';
$string['inforum'] = 'á$a';
$string['intronews'] = 'çãùåú ëììéåú åäåãòåú';
-$string['introsocial'] = 'An open forum for chatting about anything you want to';
-$string['introteacher'] = 'A forum for teacher-only notes and discussion';
+$string['introsocial'] = 'ôåøåí ôúåç ìãéåï áëì ðåùà ùäåà';
+$string['introteacher'] = 'ôåøåí ìãéåðéí åäòøåú áéï îåøéí áìáã';
$string['lastpost'] = 'äåãòä àçøåðä';
$string['learningforums'] = 'ôåøåîé ìîéãä';
+$string['markread'] = 'ñîï ëð÷øà';
+$string['markunread'] = 'ñîï ëìà-ð÷øà';
$string['maxattachmentsize'] = 'âåãì îéøáé ì÷åáõ îöåøó';
-$string['maxtimehaspassed'] = 'Sorry, but the maximum time for editing this post ($a) has passed!';
+$string['maxtimehaspassed'] = 'öø ìé, îùê äæîï äîéøáé ìòøéëú äåãòä æå ($a) çìó!';
$string['message'] = 'äåãòä';
$string['modeflatnewestfirst'] = 'äöâ úâåáåú áöåøä ùèåçä, äçãùåú áéåúø áäúçìä';
$string['modeflatoldestfirst'] = 'äöâ úâåáåú áöåøä ùèåçä, äéùðåú áéåúø áäúçìä';
@@ -58,35 +71,61 @@
$string['nameteacher'] = 'ôåøåí îåøéí';
$string['newforumposts'] = 'äåãòåú çãùåú áôåøåîéí';
$string['nodiscussions'] = 'òãééï àéï ðåùàé ãéåðéí áôåøåí æä';
-$string['noguestpost'] = 'öø ìðå, àåøçéí àéðí îåøùéí ìùìåç äåãòåú';
+$string['noguestpost'] = 'öø ìé, àåøçéí àéðí îåøùéí ìùìåç äåãòåú';
+$string['noguestsubscribe'] = 'öø ìé, àåøçéí àéðí îåøùéí ìäøùí ì÷áìú äåãòåú áôåøåí áãåà\"ì ';
+$string['nomorepostscontaining'] = 'ìà ðîöàå òåã äåãòåú äîëéìåú àú \'$a\'';
$string['nonews'] = 'òãééï ìà ðùìçå çãùåú';
$string['noposts'] = 'àéï äåãòåú';
-$string['notingroup'] = 'Sorry, but you need to be part of a group to see this forum.';
-$string['nownotsubscribed'] = '$a->name will NOT receive copies of \'$a->forum\' by email.';
-$string['nowsubscribed'] = '$a->name will receive copies of \'$a->forum\' by email.';
+$string['nopostscontaining'] = 'ìà ðîöàå äåãòåú äîëéìåú àú \'$a\'';
+$string['nosubscribers'] = 'òãééï àéï îðåééí ìôåøåí æä';
+$string['notingroup'] = 'öø ìé, àê òìéê ìäéåú çì÷ î÷áåöä ëãé ìöôåú áôåøåí æä.';
+$string['nownotsubscribed'] = '$a->name ìà é÷áì òãëåðéí îäôåøåí \'$a->forum\' áãåà\"ì.';
+$string['nowsubscribed'] = '$a->name é÷áì òãëåðéí îäôåøåí \'$a->forum\' áãåà\"ì.';
+$string['numposts'] = '$a äåãòåú';
$string['olderdiscussions'] = 'ãéåðéí éùðéí éåúø';
+$string['oldertopics'] = 'ãéåðéí éùðéí éåúø';
$string['openmode0'] = 'ììà ãéåðéí, ììà úâåáåú';
$string['openmode1'] = 'ììà ãéåðéí, àåìí úâåáåú îåúøåú';
$string['openmode2'] = 'ãéåðéí åúâåáåú îåúøéí';
-$string['parent'] = 'Show parent';
-$string['parentofthispost'] = 'Parent of this post';
-$string['postadded'] = 'Your post was successfully added.<br />You have $a to edit it if you want to make any changes.';
-$string['postmailinfo'] = 'This is a copy of a message posted on the $a website.
-To add your reply via the website, click on this link:';
+$string['parent'] = 'äöâ äåøä';
+$string['parentofthispost'] = 'äöâ àú ääåøä ùì äåãòä æå';
+$string['postadded'] = '<p>äåãòúê ðåñôä.</p>
+<p>úåê $ äã÷åú äáàåú úåëì ìòøåê àú äåãòúê àí úøöä ìáöò ùéðåééí.</p>';
+$string['postincontext'] = 'öôä áäåãòä æå áä÷ùø ùìä';
+$string['postmailinfo'] = 'æäå äòú÷ ùì äåãòä ùôåøñîä áàúø $a.
+
+ìäåñôú úâåáä ãøê äàúø, àðà ìçõ òì ÷éùåø æä:';
+$string['postrating1'] = 'ìøåá éãò ðôøã';
+$string['postrating2'] = 'éãò î÷åùø åðôøã';
+$string['postrating3'] = 'ìøåá éãò î÷åùø';
$string['posts'] = 'äåãòåú';
$string['posttoforum'] = 'ùìç äåãòä ìôåøåí';
+$string['postupdated'] = 'ääåãòä ùìê òåãëðä';
+$string['potentialsubscribers'] = 'îðåééí àôùøééí';
+$string['processingdigest'] = 'îëéï àú î÷áõ äãåà\"ì ìîùúîù $a';
$string['prune'] = 'ôöì';
-$string['rating'] = 'Rating';
-$string['ratingtime'] = 'Restrict ratings to posts with dates in this range:';
+$string['rate'] = 'ãøâ';
+$string['rating'] = 'ãøåâ';
+$string['ratingeveryone'] = 'ëåìí éëåìéí ìãøâ äåãòåú';
+$string['ratingno'] = 'ììà ãøåâéí';
+$string['ratingonlyteachers'] = 'ø÷ $a éëåì ìãøâ äåãòåú';
+$string['ratingpublic'] = '$a éëåì ìøàåú àú äãøåâéí ùì ëåìí';
+$string['ratingpublicnot'] = '$a éëåì ìøàåú ø÷ àú äãøåâéí ùì òöîå';
+$string['ratings'] = 'ãøåâéí';
+$string['ratingssaved'] = 'äãøåâéí ðùîøå';
+$string['ratingsuse'] = 'äùúîù áãøåâéí';
+$string['re'] = 'úùåáä ì:';
$string['readtherest'] = '÷øéàú ùàø äãéåï';
$string['replies'] = 'úâåáåú';
$string['repliesmany'] = '$a úâåáåú ìäåãòä';
+$string['repliesone'] = '$a úâåáä ìäåãòä';
$string['reply'] = 'úâåáä';
$string['replyforum'] = 'úâåáä ìôåøåí';
$string['search'] = 'çéôåù';
$string['searchforums'] = 'çéôåù áôåøåîéí';
$string['searcholderposts'] = 'çéôåù áäåãòåú éùðåú...';
$string['searchresults'] = 'úåöàåú äçéôåù';
+$string['singleforum'] = 'ãéåï ôùåè àçã';
$string['startedby'] = 'ôåúç äãéåï';
$string['subject'] = 'ðåùà';
$string['subscribe'] = 'äøùí ìôåøåí æä';
@@ -99,14 +138,17 @@
$string['subscribestop'] = 'àðé ìà øåöä äòú÷éí áãåàø àì÷èøåðé ùì äåãòåú áôåøåí æä';
$string['subscription'] = 'îðåé';
$string['subscriptions'] = 'îðåééí';
-$string['thischarset'] = 'ISO-8859-8-I';
-$string['thisdirection'] = 'rtl';
-$string['thislanguage'] = '&#1506;&#1489;&#1512;&#1497;&#1514;';
+$string['unread'] = 'ìà ð÷øà';
+$string['unreadposts'] = 'äåãòåú ùìà ð÷øàå';
+$string['unreadpostsnumber'] = '$a äåãòåú ùìà ð÷øàå';
+$string['unreadpostsone'] = 'äåãòá àçú ùìà ð÷øàä';
$string['unsubscribe'] = 'áèì àú äîðåé ìôåøåí æä';
$string['unsubscribed'] = 'äîðåé áåèì';
$string['unsubscribeshort'] = 'áéèåì îðåé';
$string['yesforever'] = 'ëï, ìúîéã';
$string['yesinitially'] = 'ëï, áäúçìä';
+$string['youratedthis'] = 'àúä ãøâú äåãòä æå';
+$string['yournewtopic'] = 'äãéåï äçãù ùìê';
$string['yourreply'] = 'äúâåáä ùìê';
?>

0 comments on commit d437006

Please sign in to comment.