Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
commit d4f8e51463172dbdac3e1314859971df6f12967c 1 parent f6fe268
authored

Showing 1 changed file with 142 additions and 76 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. 218  lang/sk/workshop.php
218  lang/sk/workshop.php
@@ -9,7 +9,7 @@
9 9
 $string['addcomment'] = 'Prida» komentár';
10 10
 $string['afterdeadline'] = 'Po uzávierke: $a';
11 11
 $string['ago'] = '$a predtým';
12  
-$string['agrade'] = 'Hodnotenie<br />Známka';
  12
+$string['agrade'] = 'Hodnotenie<br />Body';
13 13
 $string['agreetothisassessment'] = 'Súhlasi» s týmto hodnotením';
14 14
 $string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Najvy¹¹í mo¾ný poèet bodov je: $a.';
15 15
 $string['allowresubmit'] = 'Povoli» opakované odovzdávanie';
@@ -28,9 +28,9 @@
28 28
 $string['assessmentendevent'] = 'Koniec hodnotenia pre $a';
29 29
 $string['assessmentgrade'] = 'Hodnotené poètom bodov: $a';
30 30
 $string['assessmentnotyetagreed'] = 'Hodnotenie zatiaµ neodsúhlasené';
31  
-$string['assessmentnotyetgraded'] = 'Hodnotenie zatiaµ neoznámkované';
  31
+$string['assessmentnotyetgraded'] = 'Hodnotenie zatiaµ neobodované';
32 32
 $string['assessmentof'] = 'Hodnotenie $a';
33  
-$string['assessmentofresubmission'] = 'Toto je hodnotenie skontrolovanej èasti tejto práce. <br />Tento formulár bol vyplnený Va¹imi predchádzajúcimi známkami a komentármi. <br />Prosím, upravte si ich po prehliadnutí skontrolovanej práce.';
  33
+$string['assessmentofresubmission'] = 'Toto je hodnotenie skontrolovanej èasti tejto práce. <br />Tento formulár bol vyplnený Va¹imi predchádzajúcimi bodmi a komentármi. <br />Prosím, upravte si ich po prehliadnutí skontrolovanej práce.';
34 34
 $string['assessmentofthissubmission'] = 'Hodnotenie tohto odovzdaného zadania';
35 35
 $string['assessments'] = 'Hodnotenia';
36 36
 $string['assessmentsareok'] = 'Hodnotenia sú v poriadku';
@@ -42,19 +42,19 @@
42 42
 $string['assessmentstartevent'] = 'Zaèiatok hodnotenia pre $a';
43 43
 $string['assessmentwasagreedon'] = 'Hodnotenie bolo odsúhlasené $a';
44 44
 $string['assessor'] = 'Hodnotiaci';
45  
-$string['assessthisassessment'] = 'Oznámkova» toto hodnotenie';
  45
+$string['assessthisassessment'] = 'Obodova» toto hodnotenie';
46 46
 $string['assessthissubmission'] = 'Hodnoti» toto odovzdané zadanie';
47 47
 $string['assignmentnotinthecorrectphase'] = 'Úloha nie je v správnej fáze';
48 48
 $string['assmnts'] = 'Hodnotenia';
49 49
 $string['attachment'] = 'Príloha';
50 50
 $string['attachments'] = 'Prílohy';
51 51
 $string['authorofsubmission'] = 'Autor odovzdaného zadania';
52  
-$string['automaticgradeforassessment'] = 'Automatické známkovanie hodnotenia';
  52
+$string['automaticgradeforassessment'] = 'Automatické obodovanie hodnotenia';
53 53
 $string['averageerror'] = 'Priemerná chyba';
54 54
 $string['awaitinggradingbyteacher'] = 'Èaká na opätovné známkovanie $a';
55 55
 $string['beforedeadline'] = 'Pred uzávierkou: $a';
56 56
 $string['by'] = 'osoba, ktorá to odoslala';
57  
-$string['calculationoffinalgrades'] = 'Výpoèet koneèných známok';
  57
+$string['calculationoffinalgrades'] = 'Výpoèet koneèného poètu bodov';
58 58
 $string['clearlateflag'] = 'Odstráni» príznak oneskorenia';
59 59
 $string['closeassignment'] = 'Zavrie» úlohu';
60 60
 $string['comment'] = 'Komentár';
@@ -74,10 +74,10 @@
74 74
 $string['description'] = 'Popis';
75 75
 $string['detailsofassessment'] = 'Detaily hodnotenia';
76 76
 $string['disagreewiththisassessment'] = 'Nesúhlasi» s týmto hodnotením';
77  
-$string['displayofcurrentgrades'] = 'Zobrazi» aktuálne známky';
78  
-$string['displayoffinalgrades'] = 'Zobrazi» koneèné známky';
79  
-$string['displayofgrades'] = 'Zobrazi» známky';
80  
-$string['dontshowgrades'] = 'Nezobrazova» známky';
  77
+$string['displayofcurrentgrades'] = 'Zobrazi» aktuálny poèet bodov';
  78
+$string['displayoffinalgrades'] = 'Zobrazi» celkový poèet bodov';
  79
+$string['displayofgrades'] = 'Zobrazi» body';
  80
+$string['dontshowgrades'] = 'Nezobrazova» body';
81 81
 $string['edit'] = 'Upravi»';
82 82
 $string['editacomment'] = 'Upravi» komentár';
83 83
 $string['editingassessmentelements'] = 'Úprava polo¾iek hodnotenia';
@@ -96,21 +96,21 @@
96 96
 $string['firstname'] = 'Meno';
97 97
 $string['generalcomment'] = 'Hlavný komentár';
98 98
 $string['good'] = 'Dobre';
99  
-$string['grade'] = 'Známka';
100  
-$string['gradeassessment'] = 'Známnované hodnotenie';
101  
-$string['graded'] = 'Oznámkované';
102  
-$string['gradedbyteacher'] = 'Známkoval(a) $a';
103  
-$string['gradeforassessments'] = 'Známky pre hodnotenia';
104  
-$string['gradeforbias'] = 'Známka za skreslenie';
105  
-$string['gradeforreliability'] = 'Známka za spoµahlivos»';
106  
-$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Známka za ¹tudentské hodnotenie';
107  
-$string['gradeforsubmission'] = 'Známka za odovzdané zadanie';
108  
-$string['gradegiventoassessment'] = 'Známka za hodnotenie';
109  
-$string['gradeofsubmission'] = 'Známka za odovzdané zadania: $a';
110  
-$string['grades'] = 'Známky';
111  
-$string['gradesforassessmentsare'] = 'Známka za hodnotenie je $a';
112  
-$string['gradesforstudentsassessment'] = 'Známka za hodnotenie od:$a';
113  
-$string['gradesforsubmissionsare'] = 'Známka za odovzdané zadania je $a';
  99
+$string['grade'] = 'Body';
  100
+$string['gradeassessment'] = 'Bodované hodnotenie';
  101
+$string['graded'] = 'Obodované';
  102
+$string['gradedbyteacher'] = 'Bodoval(a) $a';
  103
+$string['gradeforassessments'] = 'Body za hodnotenia';
  104
+$string['gradeforbias'] = 'Body za skreslenie';
  105
+$string['gradeforreliability'] = 'Body za spoµahlivos»';
  106
+$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Body za ¹tudentské hodnotenie';
  107
+$string['gradeforsubmission'] = 'Body za odovzdané zadanie';
  108
+$string['gradegiventoassessment'] = 'Body za hodnotenie';
  109
+$string['gradeofsubmission'] = 'Body za odovzdané zadania: $a';
  110
+$string['grades'] = 'Body';
  111
+$string['gradesforassessmentsare'] = 'Body za hodnotenie je $a';
  112
+$string['gradesforstudentsassessment'] = 'Body za hodnotenie od:$a';
  113
+$string['gradesforsubmissionsare'] = 'Body za odovzdané zadania je $a';
114 114
 $string['gradetable'] = 'Tabuµka bodov';
115 115
 $string['gradingallassessments'] = 'Boovanie v¹etkých hodnotení';
116 116
 $string['gradinggrade'] = 'Kvalita hodnotenia';
@@ -172,87 +172,153 @@
172 172
 $string['notitle'] = 'Bez názvu';
173 173
 $string['notitlegiven'] = 'Nezadaný názov';
174 174
 $string['nowork'] = 'Obdobia, poèas ktorého ste mohli odovzdáva» zadania, sa skonèilo.<br />Nezaslali ste ¾iadne vypracované zadanie.';
175  
-$string['numberofassessmentelements'] = 'Poèet komentáøù, polo¾ek hodnocení, bodù, kritérií nebo kategorií v oddílu';
  175
+$string['numberofassessmentelements'] = 'Poèet komentárov, polo¾iek hodnotenia, bodov, kritérií alebo kategorií v oddiele';
176 176
 $string['numberofassessments'] = 'Poèet hodnotení';
  177
+$string['numberofassessmentschanged'] = 'Poèet zmenených hodnotení: $a';
  178
+$string['numberofassessmentsdropped'] = 'Poèet zamietnutých hodnotení: $a';
177 179
 $string['numberofassessmentsofstudentsubmissions'] = 'Poèet hodnotení ¹tudentských zadaní';
178 180
 $string['numberofassessmentsofteachersexamples'] = 'Poèet hodnotení príkladov od uèiteµa';
  181
+$string['numberofassessmentsweighted'] = 'Poèet hodnotení (vá¾ený): $a';
  182
+$string['numberofattachments'] = 'Poèet oèakávaných príloh v odovzdávaných zadaniach';
  183
+$string['numberofentries'] = 'Poèet polo¾iek';
  184
+$string['numberofnegativeresponses'] = 'Poèet negatívnych odpovedí';
  185
+$string['numberofsubmissions'] = 'Poèet odovzdaných zadaní: $a';
  186
+$string['ograde'] = 'Celkové skóre<br />Známka';
179 187
 $string['on'] = 'na $a';
180  
-$string['openassignment'] = 'Otvori» úlohu';
  188
+$string['openassignment'] = 'Otvorená úloha';
  189
+$string['optionaladjustment'] = 'Voliteµná úprava';
181 190
 $string['optionforpeergrade'] = 'Nastavenia známky od spolu¾iakov';
182  
-$string['overallgrade'] = 'Celková známka';
183  
-$string['overallpeergrade'] = 'Celková známka od spolu¾iakov: $a';
184  
-$string['overallteachergrade'] = 'Celková známka od uèiteµa: $a';
  191
+$string['optionsusedinanalysis'] = 'Nastavenia pou¾ité v analýze';
  192
+$string['overallgrade'] = 'Celkový poèet bodov';
  193
+$string['overallocation'] = 'Naprieè rozdelením';
  194
+$string['overallpeergrade'] = 'Celkový poèet bodov od spolu¾iakov: $a';
  195
+$string['overallteachergrade'] = 'Celkový poèet bodov od uèiteµa: $a';
185 196
 $string['ownwork'] = 'Vlastná práca';
  197
+$string['passmnts'] = 'Spolu¾iaci<br />Hodnotenia';
  198
+$string['passwordprotectedworkshop'] = 'Heslom chránená tvorivá dielòa';
  199
+$string['percentageofassessments'] = 'Percentuálna èas» ignorovaných hodnotení';
186 200
 $string['phase'] = 'Fáza';
  201
+$string['phase0'] = 'Neaktívny';
  202
+$string['phase0short'] = 'Neaktívny';
187 203
 $string['phase1'] = 'Nastavenia úlohy';
188  
-$string['phase2'] = 'Vzia» do úvahy $a zadania a hodnotenia';
189  
-$string['phase3'] = 'Výpoèet celkových známok';
190  
-$string['phase4'] = 'Zobrazi» celkové známky';
191  
-$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'Prosíme ohodno»te tieto príklady $a';
192  
-$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Prosíme ohodno»te tieto $a zadania';
193  
-$string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Prosíme ohodno»te svoje zadanie(a)';
  204
+$string['phase1short'] = 'Nastavenia';
  205
+$string['phase2'] = 'Povoli» odovzdávania vypracovaných úloh pre: $a';
  206
+$string['phase2short'] = 'Odovzdávanie';
  207
+$string['phase3'] = 'Povoli» odovzdávanie a hodnotenie zadaní pre: $a';
  208
+$string['phase3short'] = 'Obidva';
  209
+$string['phase4'] = 'Povoli» hosnotenie pre $a';
  210
+$string['phase4short'] = 'Hodnotenia';
  211
+$string['phase5'] = 'Ukáza» celkový poèet bodov';
  212
+$string['phase5short'] = 'Ukáza» body ';
  213
+$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'Prosím, ohodno»te tieto príklady $a';
  214
+$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Prosím, ohodno»te tieto $a zadania';
  215
+$string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Prosím, ohodno»te svoje zadanie(a)';
194 216
 $string['poor'] = 'Slabo';
195  
-$string['present'] = 'Teraz';
196  
-$string['reassess'] = 'Zopakova» hodnotenie';
197  
-$string['reply'] = 'Reakova»';
198  
-$string['returnto'] = 'Vráti»';
199  
-$string['returntosubmissionpage'] = 'Vráti» sa na stránku zadaní';
200  
-$string['rubric'] = 'Slovné';
201  
-$string['savedok'] = 'Ulo¾enie OK';
  217
+$string['present'] = 'Obsahuje';
  218
+$string['reasonforadjustment'] = 'Dôvod úpravy';
  219
+$string['reassess'] = 'Prehodnoti»';
  220
+$string['regradestudentassessments'] = 'Prebodova» hodnotenie ¹tudentov';
  221
+$string['releaseteachergrades'] = 'Zobrazi» bodovanie zadania uèiteµom';
  222
+$string['removeallattachments'] = 'Odstráni» v¹etky prílohy';
  223
+$string['repeatanalysis'] = 'Opakova» analýzu';
  224
+$string['reply'] = 'Odpoveda»';
  225
+$string['returnto'] = 'Vráti» sa k';
  226
+$string['returntosubmissionpage'] = 'Vráti» sa na stránku odovzdávania zadania';
  227
+$string['rubric'] = 'Oddiel';
  228
+$string['savedok'] = 'Ulo¾ené OK';
  229
+$string['saveleaguetableoptions'] = 'Ulo¾i» nastavenie ligovej tabuµky';
202 230
 $string['savemyassessment'] = 'Ulo¾i» moje hodnotenie';
203 231
 $string['savemycomment'] = 'Ulo¾i» môj komentár';
204  
-$string['savemygrading'] = 'Ulo¾i» moje známkovanie';
205  
-$string['scale10'] = 'Skóre z 10';
206  
-$string['scale100'] = 'Skóre z 100';
207  
-$string['scale20'] = 'Skóre z 20';
  232
+$string['savemygrading'] = 'Ulo¾i» moje bodovanie';
  233
+$string['savemysubmission'] = 'Ulo¾i» moju odovzdanú prácu';
  234
+$string['saveoverallocation'] = 'Ulo¾i» úroveò rozdelenia';
  235
+$string['scale10'] = 'Poèet bodov z 10';
  236
+$string['scale100'] = 'Poèet bodov z 100';
  237
+$string['scale20'] = 'Poèet bodov z 20';
208 238
 $string['scalecorrect'] = '2 bodová ¹kála Správne/Nesprávne';
209 239
 $string['scaleexcellent4'] = '4 bodová ¹kála Výborne/Veµmi slabo';
210 240
 $string['scaleexcellent5'] = '5 bodová ¹kála Výborne/Veµmi slabo';
211 241
 $string['scaleexcellent7'] = '7 bodová ¹kála Výborne/Veµmi slabo';
212 242
 $string['scalegood3'] = '3 bodová ¹kála Dobrý/Slabý';
213  
-$string['scalepresent'] = '2 bodová ¹kála Prítomný/Neprítomný';
  243
+$string['scalepresent'] = '2 bodová ¹kála Obsahuje/Chýba';
214 244
 $string['scaleyes'] = '2 bodová ¹kála Áno/Nie';
215 245
 $string['select'] = 'Vybra»';
216  
-$string['selfassessment'] = 'Seba hodnotenie';
217  
-$string['showgrades'] = 'Ukáza» známky';
  246
+$string['selfassessment'] = 'Sebahodnotenie';
  247
+$string['sgrade'] = 'Odovzdané zadania<br />Body';
  248
+$string['showdescription'] = 'Ukáza» popis tvorivej dielne';
  249
+$string['showgrades'] = 'Ukáza» body';
  250
+$string['showsubmission'] = 'Ukáza» odovzdané zadania: $a';
218 251
 $string['specimenassessmentform'] = 'Uká¾kový hodnotiaci formulár';
219  
-$string['studentassessments'] = '$a hodnotenia';
220  
-$string['studentgrades'] = '$a známky';
221  
-$string['studentsubmissions'] = '$a zadania';
  252
+$string['standarddeviation'] = '©tandardná odchýlka ';
  253
+$string['standarddeviationnote'] = 'Polo¾ky s nulovou alebo veµmi malou ¹tandardnou odchýlkou mô¾u túto analýzu skresli».<br />Tieto polo¾ky boli z analýzy vylúuèené.';
  254
+$string['standarddeviationofelement'] = '©tandardná odchýlka polo¾ky $a';
  255
+$string['strict'] = 'Presný';
  256
+$string['studentassessments'] = 'hodnotenia od $a ';
  257
+$string['studentgrades'] = '$a - body';
  258
+$string['studentsubmissions'] = '$a - odovzdané zadania';
222 259
 $string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a ¹tudentské zadania pre hodnotenie';
223  
-$string['submission'] = 'Zadanie';
224  
-$string['submissions'] = 'Zadania';
225  
-$string['submitassignment'] = 'Zasla» úlohu';
226  
-$string['submitexampleassignment'] = 'Zasla» uká¾ku úlohy';
227  
-$string['submitted'] = 'Zaslaná';
228  
-$string['submittedby'] = 'Zaslaná';
229  
-$string['suggestedgrade'] = 'Navrhnutá známka';
230  
-$string['teacherassessments'] = '$a hodnotenia';
  260
+$string['submission'] = 'Odovzdané zadanie';
  261
+$string['submissionend'] = 'Koniec odovzdávania zadaní';
  262
+$string['submissionendevent'] = 'Koniec odovzdávania zadaní pre $a';
  263
+$string['submissions'] = 'Odovzdané zadania';
  264
+$string['submissionsnolongerallowed'] = 'U¾ nie je dovolené odovzdáva» zadania';
  265
+$string['submissionstart'] = 'Zaèiatok odovzdávania zadaní';
  266
+$string['submissionstartevent'] = 'Zaèiatok odovzdávania zadaní pre $a';
  267
+$string['submissionsused'] = '$a odovzdaných zadaní v tejto tabuµke';
  268
+$string['submitassignment'] = 'Odovzda» úlohu';
  269
+$string['submitassignmentusingform'] = 'Odovzdajte túto úlohu pomocou tohto formulára';
  270
+$string['submitexample'] = 'Odovzdajte vzorové príklady';
  271
+$string['submitexampleassignment'] = 'Odovzda» vzor hodnotenia';
  272
+$string['submitrevisedassignment'] = 'Odovzda» skontrolovanú úlohu pomocou tohto formulára';
  273
+$string['submitted'] = 'Odovzdané';
  274
+$string['submittedby'] = 'Odovzdal(a)';
  275
+$string['suggestedgrade'] = 'Navrhovaný poèet bodov';
  276
+$string['tassmnt'] = 'Uèiteµ<br />Hodnotenie';
  277
+$string['teacherassessments'] = ' hodnotenia od $a';
  278
+$string['teachergradeforassessment'] = '$a bodov za hodnotenie';
231 279
 $string['teacherscomment'] = 'Komentár uèiteµa';
232  
-$string['teachersgrade'] = 'Uèiteµova známka';
233  
-$string['teachersubmissionsforassessment'] = '$a zadania na hodnotenie pre uèiteµa';
234  
-$string['thegradeis'] = 'Známka je $a';
235  
-$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = 'Tieto hodnotenia oznámkoval $a';
236  
-$string['timeassessed'] = 'Èas hodnotenia';
  280
+$string['teachersgrade'] = 'Body od uèiteµa';
  281
+$string['teachersubmissionsforassessment'] = '$a uèiteµom odovzdaných zadaní na hodnotenie';
  282
+$string['thegradeforthisassessmentis'] = 'Poèet bodov za toto hodnotenie je $a';
  283
+$string['thegradeis'] = 'Poèet bodov je $a';
  284
+$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = 'Tieto hodnotenia bodoval $a';
  285
+$string['thisisadroppedassessment'] = 'Toto je zní¾ené hodnotenie';
  286
+$string['timeassessed'] = 'Èas hodnotený';
237 287
 $string['title'] = 'Názov';
238 288
 $string['typeofscale'] = 'Typ ¹kály';
239  
-$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a neoznámkované hodnotenia ¹tudentských zadaní';
240  
-$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a neoznámkované hodnotenia uèiteµských zadaní';
  289
+$string['unassessed'] = '$a neohodnotených';
  290
+$string['ungradedassessments'] = '$a neobodovaných hodnotení';
  291
+$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a neobodovaných hodnotení ¹tudentských zadaní';
  292
+$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a neobodovaných hodnotení uèiteµských zadaní';
  293
+$string['uploadsuccess'] = 'Prenos úspe¹ný';
  294
+$string['usepassword'] = 'Pou¾i» heslo';
  295
+$string['verylax'] = 'Veµmi nedbalý';
241 296
 $string['verypoor'] = 'Veµmi slabo';
  297
+$string['verystrict'] = 'Veµmi presný';
242 298
 $string['view'] = 'Prezrie»';
  299
+$string['viewassessment'] = 'Prezrie» si hodnotenie';
243 300
 $string['viewassessmentofteacher'] = 'Prezrie» hodnotenie od $a';
244 301
 $string['viewotherassessments'] = 'Prezrie» ostatné hodnotenia';
245 302
 $string['warningonamendingelements'] = 'UPOZORNENIE: Ohodnotenia sú predlo¾ené. <br />NEMEÒTE poèet zlo¾iek, typy ¹kál alebo hodnotu zlo¾iek.';
246  
-$string['weightederrorcount'] = 'Chyba v hodnote: $a';
247  
-$string['weightforbias'] = 'Váha pre systematickú chybu';
248  
-$string['weightforgradingofassessments'] = 'Váha pre známku z hodnotenia';
249  
-$string['weightforpeerassessments'] = 'Váha pre známku ';
250  
-$string['weightforreliability'] = 'Váha pre spoµahlivos»';
251  
-$string['weightforteacherassessments'] = 'Váha pre $a hodnotenia';
  303
+$string['weight'] = 'Váha';
  304
+$string['weightederrorcount'] = 'Vá¾ený poèet chýb: $a';
  305
+$string['weightforbias'] = 'Váha skreslenia';
  306
+$string['weightforgradingofassessments'] = 'Váha kvality hodnotenia';
  307
+$string['weightforpeerassessments'] = 'Váha hodnotenia spolu¾iakmi';
  308
+$string['weightforreliability'] = 'Váha spoµahlivosti';
  309
+$string['weightforteacherassessments'] = 'Váha hodnotenia uèiteµa';
252 310
 $string['weights'] = 'Váhy';
253  
-$string['weightsusedforfinalgrade'] = 'Váhy pou¾ité v celkovej známke';
254  
-$string['weightsusedforsubmissions'] = 'Váhy pou¾ité v zadaniach';
  311
+$string['weightsusedforfinalgrade'] = 'Váhy pre celkový poèet bodov';
  312
+$string['weightsusedforsubmissions'] = 'Váhy pre odovzdané zadania';
  313
+$string['workshopagreedassessments'] = 'Odsúhlasené hodnotenie tvorivej dielne';
  314
+$string['workshopassessments'] = 'Hodnotenie tvorivej dielne';
  315
+$string['workshopcomments'] = 'Komentáre tvorivej dielne';
  316
+$string['workshopfeedback'] = 'Spätná väzba tvorivej dielne';
  317
+$string['workshopsubmissions'] = 'Odovzdané zadania tvorivej dielne';
  318
+$string['wrongpassword'] = 'Neplatné heslo pre túto tvorivú dielòu';
255 319
 $string['yourassessments'] = 'Va¹e hodnotenia';
  320
+$string['yourassessmentsofexamplesfromtheteacher'] = 'Va¹e hodnotenie vzorových uká¾ok od u¾ívateµa $a';
256 321
 $string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Va¹a odpoveï príde sem';
  322
+$string['yoursubmissions'] = 'Va¹e odovzdané zadania';
257 323
 
258 324
 ?>

0 notes on commit d4f8e51

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.