Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent f6fe268 commit d4f8e51463172dbdac3e1314859971df6f12967c havran committed May 20, 2005
Showing with 142 additions and 76 deletions.
  1. +142 −76 lang/sk/workshop.php
View
@@ -9,7 +9,7 @@
$string['addcomment'] = 'Prida» komentár';
$string['afterdeadline'] = 'Po uzávierke: $a';
$string['ago'] = '$a predtým';
-$string['agrade'] = 'Hodnotenie<br />Známka';
+$string['agrade'] = 'Hodnotenie<br />Body';
$string['agreetothisassessment'] = 'Súhlasi» s týmto hodnotením';
$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Najvy¹¹í mo¾ný poèet bodov je: $a.';
$string['allowresubmit'] = 'Povoli» opakované odovzdávanie';
@@ -28,9 +28,9 @@
$string['assessmentendevent'] = 'Koniec hodnotenia pre $a';
$string['assessmentgrade'] = 'Hodnotené poètom bodov: $a';
$string['assessmentnotyetagreed'] = 'Hodnotenie zatiaµ neodsúhlasené';
-$string['assessmentnotyetgraded'] = 'Hodnotenie zatiaµ neoznámkované';
+$string['assessmentnotyetgraded'] = 'Hodnotenie zatiaµ neobodované';
$string['assessmentof'] = 'Hodnotenie $a';
-$string['assessmentofresubmission'] = 'Toto je hodnotenie skontrolovanej èasti tejto práce. <br />Tento formulár bol vyplnený Va¹imi predchádzajúcimi známkami a komentármi. <br />Prosím, upravte si ich po prehliadnutí skontrolovanej práce.';
+$string['assessmentofresubmission'] = 'Toto je hodnotenie skontrolovanej èasti tejto práce. <br />Tento formulár bol vyplnený Va¹imi predchádzajúcimi bodmi a komentármi. <br />Prosím, upravte si ich po prehliadnutí skontrolovanej práce.';
$string['assessmentofthissubmission'] = 'Hodnotenie tohto odovzdaného zadania';
$string['assessments'] = 'Hodnotenia';
$string['assessmentsareok'] = 'Hodnotenia sú v poriadku';
@@ -42,19 +42,19 @@
$string['assessmentstartevent'] = 'Zaèiatok hodnotenia pre $a';
$string['assessmentwasagreedon'] = 'Hodnotenie bolo odsúhlasené $a';
$string['assessor'] = 'Hodnotiaci';
-$string['assessthisassessment'] = 'Oznámkova» toto hodnotenie';
+$string['assessthisassessment'] = 'Obodova» toto hodnotenie';
$string['assessthissubmission'] = 'Hodnoti» toto odovzdané zadanie';
$string['assignmentnotinthecorrectphase'] = 'Úloha nie je v správnej fáze';
$string['assmnts'] = 'Hodnotenia';
$string['attachment'] = 'Príloha';
$string['attachments'] = 'Prílohy';
$string['authorofsubmission'] = 'Autor odovzdaného zadania';
-$string['automaticgradeforassessment'] = 'Automatické známkovanie hodnotenia';
+$string['automaticgradeforassessment'] = 'Automatické obodovanie hodnotenia';
$string['averageerror'] = 'Priemerná chyba';
$string['awaitinggradingbyteacher'] = 'Èaká na opätovné známkovanie $a';
$string['beforedeadline'] = 'Pred uzávierkou: $a';
$string['by'] = 'osoba, ktorá to odoslala';
-$string['calculationoffinalgrades'] = 'Výpoèet koneèných známok';
+$string['calculationoffinalgrades'] = 'Výpoèet koneèného poètu bodov';
$string['clearlateflag'] = 'Odstráni» príznak oneskorenia';
$string['closeassignment'] = 'Zavrie» úlohu';
$string['comment'] = 'Komentár';
@@ -74,10 +74,10 @@
$string['description'] = 'Popis';
$string['detailsofassessment'] = 'Detaily hodnotenia';
$string['disagreewiththisassessment'] = 'Nesúhlasi» s týmto hodnotením';
-$string['displayofcurrentgrades'] = 'Zobrazi» aktuálne známky';
-$string['displayoffinalgrades'] = 'Zobrazi» koneèné známky';
-$string['displayofgrades'] = 'Zobrazi» známky';
-$string['dontshowgrades'] = 'Nezobrazova» známky';
+$string['displayofcurrentgrades'] = 'Zobrazi» aktuálny poèet bodov';
+$string['displayoffinalgrades'] = 'Zobrazi» celkový poèet bodov';
+$string['displayofgrades'] = 'Zobrazi» body';
+$string['dontshowgrades'] = 'Nezobrazova» body';
$string['edit'] = 'Upravi»';
$string['editacomment'] = 'Upravi» komentár';
$string['editingassessmentelements'] = 'Úprava polo¾iek hodnotenia';
@@ -96,21 +96,21 @@
$string['firstname'] = 'Meno';
$string['generalcomment'] = 'Hlavný komentár';
$string['good'] = 'Dobre';
-$string['grade'] = 'Známka';
-$string['gradeassessment'] = 'Známnované hodnotenie';
-$string['graded'] = 'Oznámkované';
-$string['gradedbyteacher'] = 'Známkoval(a) $a';
-$string['gradeforassessments'] = 'Známky pre hodnotenia';
-$string['gradeforbias'] = 'Známka za skreslenie';
-$string['gradeforreliability'] = 'Známka za spoµahlivos»';
-$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Známka za ¹tudentské hodnotenie';
-$string['gradeforsubmission'] = 'Známka za odovzdané zadanie';
-$string['gradegiventoassessment'] = 'Známka za hodnotenie';
-$string['gradeofsubmission'] = 'Známka za odovzdané zadania: $a';
-$string['grades'] = 'Známky';
-$string['gradesforassessmentsare'] = 'Známka za hodnotenie je $a';
-$string['gradesforstudentsassessment'] = 'Známka za hodnotenie od:$a';
-$string['gradesforsubmissionsare'] = 'Známka za odovzdané zadania je $a';
+$string['grade'] = 'Body';
+$string['gradeassessment'] = 'Bodované hodnotenie';
+$string['graded'] = 'Obodované';
+$string['gradedbyteacher'] = 'Bodoval(a) $a';
+$string['gradeforassessments'] = 'Body za hodnotenia';
+$string['gradeforbias'] = 'Body za skreslenie';
+$string['gradeforreliability'] = 'Body za spoµahlivos»';
+$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Body za ¹tudentské hodnotenie';
+$string['gradeforsubmission'] = 'Body za odovzdané zadanie';
+$string['gradegiventoassessment'] = 'Body za hodnotenie';
+$string['gradeofsubmission'] = 'Body za odovzdané zadania: $a';
+$string['grades'] = 'Body';
+$string['gradesforassessmentsare'] = 'Body za hodnotenie je $a';
+$string['gradesforstudentsassessment'] = 'Body za hodnotenie od:$a';
+$string['gradesforsubmissionsare'] = 'Body za odovzdané zadania je $a';
$string['gradetable'] = 'Tabuµka bodov';
$string['gradingallassessments'] = 'Boovanie v¹etkých hodnotení';
$string['gradinggrade'] = 'Kvalita hodnotenia';
@@ -172,87 +172,153 @@
$string['notitle'] = 'Bez názvu';
$string['notitlegiven'] = 'Nezadaný názov';
$string['nowork'] = 'Obdobia, poèas ktorého ste mohli odovzdáva» zadania, sa skonèilo.<br />Nezaslali ste ¾iadne vypracované zadanie.';
-$string['numberofassessmentelements'] = 'Poèet komentáøù, polo¾ek hodnocení, bodù, kritérií nebo kategorií v oddílu';
+$string['numberofassessmentelements'] = 'Poèet komentárov, polo¾iek hodnotenia, bodov, kritérií alebo kategorií v oddiele';
$string['numberofassessments'] = 'Poèet hodnotení';
+$string['numberofassessmentschanged'] = 'Poèet zmenených hodnotení: $a';
+$string['numberofassessmentsdropped'] = 'Poèet zamietnutých hodnotení: $a';
$string['numberofassessmentsofstudentsubmissions'] = 'Poèet hodnotení ¹tudentských zadaní';
$string['numberofassessmentsofteachersexamples'] = 'Poèet hodnotení príkladov od uèiteµa';
+$string['numberofassessmentsweighted'] = 'Poèet hodnotení (vá¾ený): $a';
+$string['numberofattachments'] = 'Poèet oèakávaných príloh v odovzdávaných zadaniach';
+$string['numberofentries'] = 'Poèet polo¾iek';
+$string['numberofnegativeresponses'] = 'Poèet negatívnych odpovedí';
+$string['numberofsubmissions'] = 'Poèet odovzdaných zadaní: $a';
+$string['ograde'] = 'Celkové skóre<br />Známka';
$string['on'] = 'na $a';
-$string['openassignment'] = 'Otvori» úlohu';
+$string['openassignment'] = 'Otvorená úloha';
+$string['optionaladjustment'] = 'Voliteµná úprava';
$string['optionforpeergrade'] = 'Nastavenia známky od spolu¾iakov';
-$string['overallgrade'] = 'Celková známka';
-$string['overallpeergrade'] = 'Celková známka od spolu¾iakov: $a';
-$string['overallteachergrade'] = 'Celková známka od uèiteµa: $a';
+$string['optionsusedinanalysis'] = 'Nastavenia pou¾ité v analýze';
+$string['overallgrade'] = 'Celkový poèet bodov';
+$string['overallocation'] = 'Naprieè rozdelením';
+$string['overallpeergrade'] = 'Celkový poèet bodov od spolu¾iakov: $a';
+$string['overallteachergrade'] = 'Celkový poèet bodov od uèiteµa: $a';
$string['ownwork'] = 'Vlastná práca';
+$string['passmnts'] = 'Spolu¾iaci<br />Hodnotenia';
+$string['passwordprotectedworkshop'] = 'Heslom chránená tvorivá dielòa';
+$string['percentageofassessments'] = 'Percentuálna èas» ignorovaných hodnotení';
$string['phase'] = 'Fáza';
+$string['phase0'] = 'Neaktívny';
+$string['phase0short'] = 'Neaktívny';
$string['phase1'] = 'Nastavenia úlohy';
-$string['phase2'] = 'Vzia» do úvahy $a zadania a hodnotenia';
-$string['phase3'] = 'Výpoèet celkových známok';
-$string['phase4'] = 'Zobrazi» celkové známky';
-$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'Prosíme ohodno»te tieto príklady $a';
-$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Prosíme ohodno»te tieto $a zadania';
-$string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Prosíme ohodno»te svoje zadanie(a)';
+$string['phase1short'] = 'Nastavenia';
+$string['phase2'] = 'Povoli» odovzdávania vypracovaných úloh pre: $a';
+$string['phase2short'] = 'Odovzdávanie';
+$string['phase3'] = 'Povoli» odovzdávanie a hodnotenie zadaní pre: $a';
+$string['phase3short'] = 'Obidva';
+$string['phase4'] = 'Povoli» hosnotenie pre $a';
+$string['phase4short'] = 'Hodnotenia';
+$string['phase5'] = 'Ukáza» celkový poèet bodov';
+$string['phase5short'] = 'Ukáza» body ';
+$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'Prosím, ohodno»te tieto príklady $a';
+$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Prosím, ohodno»te tieto $a zadania';
+$string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Prosím, ohodno»te svoje zadanie(a)';
$string['poor'] = 'Slabo';
-$string['present'] = 'Teraz';
-$string['reassess'] = 'Zopakova» hodnotenie';
-$string['reply'] = 'Reakova»';
-$string['returnto'] = 'Vráti»';
-$string['returntosubmissionpage'] = 'Vráti» sa na stránku zadaní';
-$string['rubric'] = 'Slovné';
-$string['savedok'] = 'Ulo¾enie OK';
+$string['present'] = 'Obsahuje';
+$string['reasonforadjustment'] = 'Dôvod úpravy';
+$string['reassess'] = 'Prehodnoti»';
+$string['regradestudentassessments'] = 'Prebodova» hodnotenie ¹tudentov';
+$string['releaseteachergrades'] = 'Zobrazi» bodovanie zadania uèiteµom';
+$string['removeallattachments'] = 'Odstráni» v¹etky prílohy';
+$string['repeatanalysis'] = 'Opakova» analýzu';
+$string['reply'] = 'Odpoveda»';
+$string['returnto'] = 'Vráti» sa k';
+$string['returntosubmissionpage'] = 'Vráti» sa na stránku odovzdávania zadania';
+$string['rubric'] = 'Oddiel';
+$string['savedok'] = 'Ulo¾ené OK';
+$string['saveleaguetableoptions'] = 'Ulo¾i» nastavenie ligovej tabuµky';
$string['savemyassessment'] = 'Ulo¾i» moje hodnotenie';
$string['savemycomment'] = 'Ulo¾i» môj komentár';
-$string['savemygrading'] = 'Ulo¾i» moje známkovanie';
-$string['scale10'] = 'Skóre z 10';
-$string['scale100'] = 'Skóre z 100';
-$string['scale20'] = 'Skóre z 20';
+$string['savemygrading'] = 'Ulo¾i» moje bodovanie';
+$string['savemysubmission'] = 'Ulo¾i» moju odovzdanú prácu';
+$string['saveoverallocation'] = 'Ulo¾i» úroveò rozdelenia';
+$string['scale10'] = 'Poèet bodov z 10';
+$string['scale100'] = 'Poèet bodov z 100';
+$string['scale20'] = 'Poèet bodov z 20';
$string['scalecorrect'] = '2 bodová ¹kála Správne/Nesprávne';
$string['scaleexcellent4'] = '4 bodová ¹kála Výborne/Veµmi slabo';
$string['scaleexcellent5'] = '5 bodová ¹kála Výborne/Veµmi slabo';
$string['scaleexcellent7'] = '7 bodová ¹kála Výborne/Veµmi slabo';
$string['scalegood3'] = '3 bodová ¹kála Dobrý/Slabý';
-$string['scalepresent'] = '2 bodová ¹kála Prítomný/Neprítomný';
+$string['scalepresent'] = '2 bodová ¹kála Obsahuje/Chýba';
$string['scaleyes'] = '2 bodová ¹kála Áno/Nie';
$string['select'] = 'Vybra»';
-$string['selfassessment'] = 'Seba hodnotenie';
-$string['showgrades'] = 'Ukáza» známky';
+$string['selfassessment'] = 'Sebahodnotenie';
+$string['sgrade'] = 'Odovzdané zadania<br />Body';
+$string['showdescription'] = 'Ukáza» popis tvorivej dielne';
+$string['showgrades'] = 'Ukáza» body';
+$string['showsubmission'] = 'Ukáza» odovzdané zadania: $a';
$string['specimenassessmentform'] = 'Uká¾kový hodnotiaci formulár';
-$string['studentassessments'] = '$a hodnotenia';
-$string['studentgrades'] = '$a známky';
-$string['studentsubmissions'] = '$a zadania';
+$string['standarddeviation'] = '©tandardná odchýlka ';
+$string['standarddeviationnote'] = 'Polo¾ky s nulovou alebo veµmi malou ¹tandardnou odchýlkou mô¾u túto analýzu skresli».<br />Tieto polo¾ky boli z analýzy vylúuèené.';
+$string['standarddeviationofelement'] = '©tandardná odchýlka polo¾ky $a';
+$string['strict'] = 'Presný';
+$string['studentassessments'] = 'hodnotenia od $a ';
+$string['studentgrades'] = '$a - body';
+$string['studentsubmissions'] = '$a - odovzdané zadania';
$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a ¹tudentské zadania pre hodnotenie';
-$string['submission'] = 'Zadanie';
-$string['submissions'] = 'Zadania';
-$string['submitassignment'] = 'Zasla» úlohu';
-$string['submitexampleassignment'] = 'Zasla» uká¾ku úlohy';
-$string['submitted'] = 'Zaslaná';
-$string['submittedby'] = 'Zaslaná';
-$string['suggestedgrade'] = 'Navrhnutá známka';
-$string['teacherassessments'] = '$a hodnotenia';
+$string['submission'] = 'Odovzdané zadanie';
+$string['submissionend'] = 'Koniec odovzdávania zadaní';
+$string['submissionendevent'] = 'Koniec odovzdávania zadaní pre $a';
+$string['submissions'] = 'Odovzdané zadania';
+$string['submissionsnolongerallowed'] = 'U¾ nie je dovolené odovzdáva» zadania';
+$string['submissionstart'] = 'Zaèiatok odovzdávania zadaní';
+$string['submissionstartevent'] = 'Zaèiatok odovzdávania zadaní pre $a';
+$string['submissionsused'] = '$a odovzdaných zadaní v tejto tabuµke';
+$string['submitassignment'] = 'Odovzda» úlohu';
+$string['submitassignmentusingform'] = 'Odovzdajte túto úlohu pomocou tohto formulára';
+$string['submitexample'] = 'Odovzdajte vzorové príklady';
+$string['submitexampleassignment'] = 'Odovzda» vzor hodnotenia';
+$string['submitrevisedassignment'] = 'Odovzda» skontrolovanú úlohu pomocou tohto formulára';
+$string['submitted'] = 'Odovzdané';
+$string['submittedby'] = 'Odovzdal(a)';
+$string['suggestedgrade'] = 'Navrhovaný poèet bodov';
+$string['tassmnt'] = 'Uèiteµ<br />Hodnotenie';
+$string['teacherassessments'] = ' hodnotenia od $a';
+$string['teachergradeforassessment'] = '$a bodov za hodnotenie';
$string['teacherscomment'] = 'Komentár uèiteµa';
-$string['teachersgrade'] = 'Uèiteµova známka';
-$string['teachersubmissionsforassessment'] = '$a zadania na hodnotenie pre uèiteµa';
-$string['thegradeis'] = 'Známka je $a';
-$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = 'Tieto hodnotenia oznámkoval $a';
-$string['timeassessed'] = 'Èas hodnotenia';
+$string['teachersgrade'] = 'Body od uèiteµa';
+$string['teachersubmissionsforassessment'] = '$a uèiteµom odovzdaných zadaní na hodnotenie';
+$string['thegradeforthisassessmentis'] = 'Poèet bodov za toto hodnotenie je $a';
+$string['thegradeis'] = 'Poèet bodov je $a';
+$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = 'Tieto hodnotenia bodoval $a';
+$string['thisisadroppedassessment'] = 'Toto je zní¾ené hodnotenie';
+$string['timeassessed'] = 'Èas hodnotený';
$string['title'] = 'Názov';
$string['typeofscale'] = 'Typ ¹kály';
-$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a neoznámkované hodnotenia ¹tudentských zadaní';
-$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a neoznámkované hodnotenia uèiteµských zadaní';
+$string['unassessed'] = '$a neohodnotených';
+$string['ungradedassessments'] = '$a neobodovaných hodnotení';
+$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a neobodovaných hodnotení ¹tudentských zadaní';
+$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a neobodovaných hodnotení uèiteµských zadaní';
+$string['uploadsuccess'] = 'Prenos úspe¹ný';
+$string['usepassword'] = 'Pou¾i» heslo';
+$string['verylax'] = 'Veµmi nedbalý';
$string['verypoor'] = 'Veµmi slabo';
+$string['verystrict'] = 'Veµmi presný';
$string['view'] = 'Prezrie»';
+$string['viewassessment'] = 'Prezrie» si hodnotenie';
$string['viewassessmentofteacher'] = 'Prezrie» hodnotenie od $a';
$string['viewotherassessments'] = 'Prezrie» ostatné hodnotenia';
$string['warningonamendingelements'] = 'UPOZORNENIE: Ohodnotenia sú predlo¾ené. <br />NEMEÒTE poèet zlo¾iek, typy ¹kál alebo hodnotu zlo¾iek.';
-$string['weightederrorcount'] = 'Chyba v hodnote: $a';
-$string['weightforbias'] = 'Váha pre systematickú chybu';
-$string['weightforgradingofassessments'] = 'Váha pre známku z hodnotenia';
-$string['weightforpeerassessments'] = 'Váha pre známku ';
-$string['weightforreliability'] = 'Váha pre spoµahlivos»';
-$string['weightforteacherassessments'] = 'Váha pre $a hodnotenia';
+$string['weight'] = 'Váha';
+$string['weightederrorcount'] = 'Vá¾ený poèet chýb: $a';
+$string['weightforbias'] = 'Váha skreslenia';
+$string['weightforgradingofassessments'] = 'Váha kvality hodnotenia';
+$string['weightforpeerassessments'] = 'Váha hodnotenia spolu¾iakmi';
+$string['weightforreliability'] = 'Váha spoµahlivosti';
+$string['weightforteacherassessments'] = 'Váha hodnotenia uèiteµa';
$string['weights'] = 'Váhy';
-$string['weightsusedforfinalgrade'] = 'Váhy pou¾ité v celkovej známke';
-$string['weightsusedforsubmissions'] = 'Váhy pou¾ité v zadaniach';
+$string['weightsusedforfinalgrade'] = 'Váhy pre celkový poèet bodov';
+$string['weightsusedforsubmissions'] = 'Váhy pre odovzdané zadania';
+$string['workshopagreedassessments'] = 'Odsúhlasené hodnotenie tvorivej dielne';
+$string['workshopassessments'] = 'Hodnotenie tvorivej dielne';
+$string['workshopcomments'] = 'Komentáre tvorivej dielne';
+$string['workshopfeedback'] = 'Spätná väzba tvorivej dielne';
+$string['workshopsubmissions'] = 'Odovzdané zadania tvorivej dielne';
+$string['wrongpassword'] = 'Neplatné heslo pre túto tvorivú dielòu';
$string['yourassessments'] = 'Va¹e hodnotenia';
+$string['yourassessmentsofexamplesfromtheteacher'] = 'Va¹e hodnotenie vzorových uká¾ok od u¾ívateµa $a';
$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Va¹a odpoveï príde sem';
+$string['yoursubmissions'] = 'Va¹e odovzdané zadania';
?>

0 comments on commit d4f8e51

Please sign in to comment.