Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20081206)

  • Loading branch information...
commit d52d91b2938f124479afb9f8779d03edeec7f82b 1 parent a8b0a0d
moodler authored
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0  install/lang/sk_utf8/installer.php
View
2  install/lang/sk_utf8/installer.php
@@ -269,6 +269,8 @@
$string['remotedownloaderror'] = 'Stiahnutie komponentu na server zlyhalo, skontrolujte nastavenia proxy, doporučené je PHP rozšírenie cURL. <br /><br />Musíte stiahnuť súbor <a href=\"$a->url\">$a->url</a> manuálne, skopírovať ho do \"$a->dest\" na serveri a rozzipovať ho tam.';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Nahrávanie komponentov na server nie je povolené (direktíva allow_url_fopen je v stave \'vypnuté\').<br /><br />Musíte súbor stiahnuť <a href=\"$a->url\">$a->url</a> ručne, skopírovať ho na serveri do umiestnenia \"$a->dest\" a tam ho dekomprimovať.';
$string['report'] = 'Záznamy';
+$string['requiredentrieschanged'] = '<strong>DÔLEŽITÉ - PROSÍM ČÍTAJTE<br/>(Toto upozornenie je zobrazované iba počas tejto aktualizácie)</strong><br/>Vzhľadom k oprave chyby sa zmenilo správanie aktivity databáza, konkrétne nastavení \'Required entries\' a \'Required entries before viewing settings\'. Viac informácií sa dozviete na <a href=\"http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=110928\" target=\"_blank\">fóre o databázovom module</a>. Očakávané správanie týchto nastavení je vysvetlené aj na <a href=\"http://docs.moodle.org/en/Adding/editing_a_database#Required_entries\" target=\"_blank\">Moodle Docs</a>.
+<br/><br/>Táto zmena ovplyvní nasledovné databázy vo vašom systéme: (Tento zoznam si uložte a po aktualizácii skontrolujte, či sú nastavené tak, ako učitelia očakávajú.)<br/><strong style=\"color:red\">$a->text</strong><br/>';
$string['restricted'] = 'Obmedzený';
$string['safemode'] = 'Bezpečný mód';
$string['safemodeerror'] = 'Moodle môže mať problémy, ak je zapnutý bezpečný mód';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.