Permalink
Browse files

Translated by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Dec 18, 2003
1 parent 94c2c39 commit d53c70d47cdbac14ad6a46a3130cd12dd8376f84
Showing with 59 additions and 0 deletions.
  1. +59 −0 lang/nl/help/exercise/managing.html
@@ -0,0 +1,59 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Managing an Exercise Assignment</B></P>
+<P> Een oefening is iets meer complex dan een gewone opdracht. Ze gebeurt in vier stappen. Deze zijn
+<OL>
+<LI><p><b>Opstarten van de oefening </b> Het beoordelen van de taak die in de oefening gemaakt moet worden,
+wordt gemakkelijker als het opgedeeld wordt in een aantal beoordelingselementen. Die maken het geven van cijfers
+minder arbitrair en geven de leerlingen een raamwerk over hoe ze de beoordeling moeten doen.
+Het is de taak van de leraar om de beoordelingselementen op te stellen en zo een evaluatieformulier te maken.
+(kijk op die pagina voor meer details).</p>
+
+ <P>Als de beoordelingselementen klaar zijn, kan de leraar een Word-document of een HTML-bestand
+waarin de beschrijing van de taak voor de leerlingen staat, inzenden. Dit bestand wordt aan de leerlingen
+getoond in de tweede fase van de oefening.</p>
+
+ <p>Leraars kunnen, als ze dat zouden willen, een setje gelijkaardige opdrachten maken en ook, als Word of
+Html-bestand, uploaden naar de oefening. Merk op dat deze oefenigen er erg gelijkaardig moeten zijn omdat
+hetzelfde evaluatieformulier voor al deze varianten gebruikt wordt. Het inzenden van een setje opdrachten is
+een optie en kan voor sommige opdrachten geen geschikte methode zijn.</P>
+
+<LI><p><b>Leerlingen laten inzenden en beoordelen</b> De opdracht staat nu open voor leerlingen. Als de leraar
+meerdere setjes taken heeft geplaatst, dan zien de leerlingen elk andere taken, anders krijgen allen leerlingen
+dezelfde taak.</p>
+
+<p>Voor de leerlingen hun werk kunnen inzenden, moeten zij hun beoordelingsformulier invullen. Wanneer ze hun
+beoordelingsformulier afgewerkt hebben, dan krijgen zij hun uploadformulier te zien. De leerlingen kunnen
+hun taak herwerken in het licht van hun zelfbeoordeling. De leraar ziet de zelfbeoordeling van de leerlingen
+en krijgt een leeg beoordelingsformulier om zerlf het werk van de leerling te beoordelen. Dit is een &quot;
+dubbel beoordelingsformulier&quot;. Onderaan dit formulier kan de leraar de leerling vragen zijn werk
+opnieuw in te zenden of niet.
+
+<p>Als de leerling er voor kiest om opnieuw in te zenden, kan de leraar de taak opnieuw beoordelen. Dezelfde
+optie, opnieuw inzenden of niet, geeft de leraar controle over deze cyclus van herinzending en beoordeling.
+Als leerlingen meerdere taken mogen inzenden, dan moet de leraar beslissen of het eindcijfer zal bestaan uit het gemiddelde
+van alle inzending van de leerling of uit het hoogst behaalde cijfer. Deze optie kan op elk moment tijdens de
+oefening in of uitgeschakeld worden. Het effecht is onmiddellijk zichtbaar in het cijferoverzicht.</p>
+
+<LI><p><b>Stoppen van het inzenden en beoordelen door leerlingen</b> Na de deadline zet de leraar de oefeing in
+deze fase om het inzenden van taken en beoordelingen te stoppen. De leraar moet alle openstaande taken en
+inzendingen beoordelen voor de oefening in de laatste fase gezet wordt.
+
+<li><p><b>Toon de overzichtcijfers en de scoretabel</b> In deze laatste fase van de oefening, kunnen de leerlingen
+hun &quot;eind&quot;cijfers. In elke fase van de oefening (behalve de eerste) staan de cijfers zichtbaar voor de
+leerlingen, hoewel het maar deelcijfers zijn die on the fly berekend worden uit de beschikbare beoordelingen
+op dat moment.</p>
+
+<p>De leerlingen (en de leraar) krijgen ook een &quot;scoretabel&quot; te zien net bovenaan de beste resultaten.
+Als een leerling meerdere taken ingezonden heeft, staat in deze tabel alleen de beste. </p>
+</ol>
+
+<p>Het cijfer van de leerling is een gewogen combinatie van het cijfer van de leraar van hun eerste zelfbeoordeling
+en het cijfer van de leraar op de taak. De twee wegingen worden standaard gelijk gezet. Ze kunnen gewijzigd worden
+(op de beheerpagina) op gelijk welk moment tijdens de oefening. De cijfers die leraar en leerlingen te zien
+krijgen, worden altijd getoond met de huidige wegingsfactor.</p>
+
+<p>In elke fase van de opdacht kan de leraar de beheerpagina openen. Deze toont de huidige waarde van de
+twee wegingsfactoren. De leraar kan ze hier wijzigen. Ze toont de zelfevaluaties van de leerlingen en de
+taken van de leerlngen. De leraar kan deze pagina gebruiken om de inzendingen te beoordelen en de
+herbeoordelen, cijfers geven aan de beoordelingen of die wijzigen, inzendingen en beoordelingen verwijderen en
+de algemene voortgang van de opdracht volgen.</p>
+

0 comments on commit d53c70d

Please sign in to comment.