Permalink
Browse files

updated

  • Loading branch information...
1 parent cc8a82d commit d57e12eb5178daf90d2a8515388a810aae5df056 koenr committed Jan 12, 2004
Showing with 61 additions and 6 deletions.
  1. +1 −1 lang/nl/help/quiz/formatgift.html
  2. +60 −5 lang/nl/help/quiz/import.html
@@ -126,7 +126,7 @@
<p></p>
<h3>PROBLEEMOPLOSSING EN HELP</h3>
<p>De tekstcodering van je tekstbestand moet hetzelfde zijn als die van je Moodleinstallatie.</p>
-<p>Een voorbeeldbestand met vragen kun je vinden op <b>gift/examples.txt</b>.</p>
+<p>Een voorbeeldbestand met vragen kun je vinden op <a href="../../../../mod/quiz/format/gift/examples.txt">gift/examples.txt</a>.</p>
<p>Voor vragen over deze filter, of als je fouten zou vinden, post deze dan in het Quiz module forum op Moodle.org.</p>
<p></p>
<h3>KREDIETEN</h3>
@@ -1,12 +1,48 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Importeren van vragen uit een bestand</B></P>
<P>
-Met dit formulier kun je vragen importeren uit tekstbestanden op je eigen computer door ze te uploaden via een
-formulier
+Met deze functie kun je vragen importeren uit tekstbestanden op je eigen computer door ze te uploaden via een
+formulier.
<P>
Een aantal bestandsformaten worden ondersteund:
-
+<P><B>GIFT</B></P>
+<ul>
+<p>GIFT is het meest uitgebreide importformaat beschikbaar voor het importeren van Moodle test vragen vanuit een
+tekstbestand. Het is ontworpen als gemakkelijke importeermethode voor Moodle test vragen vanuit tekstbestanden. Het ondersteunt
+multiple choice, waar/onwaar, kort antwoord en numerieke vragen, evenals het invoeren van een __________ voor
+het gatentekstformaat. Verschillende vragentypes kunnen gemixt worden in één tekstbestand en de opmaak ondersteund ook
+commentaar, vraagnamen, feedback en procentuele weging van cijfers. Hieronder enkele voorbeelden:</p>
+<pre>
+Wie is er begraven in de tombe van Grant?{~Grant ~Jefferson =niemand}
+
+Grant is {~begraven =bijgezet ~levend} in Grant's tombe.
+
+Grant is begraven in Grant's tombe.{FALSE}
+
+Wie is begraven in Grant's tombe?{=niemand =helemaal niemand}
+
+Wanneer was Ulysses S. Grant geboren?{#1822:1}
+</pre>
+
+<p align=right><a href="help.php?file=formatgift.html&module=quiz">Meer info over "GIFT"</a></p>
+</ul>
+
+<P><B>Aiken</B></P>
+<ul>
+<p>De Aiken bestandsopmaak is een heel eenvoudige manier om meerkeuzevragen te creëren door gebruik te maken van een
+duidelijk, door mensen leesbare opmaak. Hieronder een voorbeeld van de opmaak:</p>
+<pre>
+Wat is het doel van eerste hulp?
+A. Levens redden, verdere kwetsuren voorkomen, goede gezondheid bewaren
+B. Medicijnen toedienen aan een gekwetste of gewonde persoon
+C. Verdere kwetsuren voorkomen
+D. Slachtoffers die hulp zoeken helpen
+ANSWER: A
+</pre>
+
+<p align=right><a href="help.php?file=formataiken.html&module=quiz">Meer info over "Aiken"</a></p>
+</ul>
<P><B>Gatentekst</B></P>
<UL>
<P>
@@ -19,6 +55,9 @@
{=anatomie ~wetenschappen ~reflexen ~experimenten} en in feite blijven we studenten voor de rest van ons
leven.
</BLOCKQUOTE>
+
+<p align=right><a href="help.php?file=formatmissingword.html&module=quiz">Meer info over "Gatentekst"</a></p>
+</UL
<br>
<u>Kort Antwoord</u>
<BLOCKQUOTE>
@@ -59,9 +98,25 @@
<P>Met deze module kun je vragen importeren die in het exportformaat van Blackboard gemaakt zijn. Het steunt
op xml-functies die door PHP gecompileerd worden.</P>
-<P>Meer informatie: <?php helpbutton("formatblackboard", "", "quiz") ?></P>
+<p align=right><a href="help.php?file=formatblackboard.html&module=quiz">Meer info over "Blackboard" formaat</a></p>
+</UL>
+
+<P><B>Course Test Manager</B></P>
+<UL>
+<P>Deze module kan vragen importeren die bewaard zijn in een Course Test Manager test bank.
+Het steunt op verschillende manieren van toegang zoeken tot de testbank, die in een Microsoft Access databank zit.
+De manier hangt er van af of je Moodleinstallatie op een Microsoft of op een Linux webserver loopt.</P>
+<p>Op Windows laat het je gewoon je access databank uploaden zoals je gelijk welk ander gegevensbestand zou importeren.</p>
+<p>Op Linux moet je eerst een windowsmachine installeren op hetzelfde netwerk als de Course Test
+Manager databank en een stukje software installeren, nl de ODBC Socket Server, die XML gebruikt op data door te zenden
+naar Moodle op de Linux server.</p> <p>Lees best eerst de volledige documentatie voor je deze importfilter
+gebruikt.</p>
+
+
+<p align=right><a href="help.php?file=formatctm.html&module=quiz">Meer info over het "CTM" formaat</a></p>
</UL>
+
<P><B>Aangepast</B></P>
<UL>
<P>Als je je eigen opmaak hebt die geïmporteerd moet worden, dan kan je dit bouwen door mod/quiz/format/custom.php te bewerken.
@@ -71,7 +126,7 @@
De hoeveelheid niewe code die je moet maken is klein - juist genoeg om een stukje tekst om te zetten in een vraag.
-<P>Meer informatie: <?php helpbutton("formatcustom", "", "quiz") ?></P>
+<p align=right><a href="help.php?file=formatcustom.html&module=quiz">Meer info over het aangepast formaat</a></p>
</UL>

0 comments on commit d57e12e

Please sign in to comment.