Permalink
Browse files

New language pack: Somali

by Mohamed Abdi <somalister@gmail.com>
 • Loading branch information...
1 parent 140c139 commit d59b270bc7a7d00fe7609c58e19615b3554728d2 koenr committed Sep 28, 2005
Showing with 2,360 additions and 0 deletions.
 1. +7 −0 lang/so/activitynames.php
 2. +75 −0 lang/so/admin.php
 3. +7 −0 lang/so/algebra.php
 4. +45 −0 lang/so/appointment.php
 5. +9 −0 lang/so/assignment.php
 6. +22 −0 lang/so/attendance.php
 7. +12 −0 lang/so/auth.php
 8. +10 −0 lang/so/block_course_list.php
 9. +8 −0 lang/so/block_course_summary.php
 10. +12 −0 lang/so/block_glossary_random.php
 11. +11 −0 lang/so/block_html.php
 12. +9 −0 lang/so/block_online_users.php
 13. +8 −0 lang/so/block_search_forums.php
 14. +11 −0 lang/so/block_section_links.php
 15. +7 −0 lang/so/block_social_activities.php
 16. +63 −0 lang/so/calendar.php
 17. +8 −0 lang/so/censor.php
 18. +12 −0 lang/so/chat.php
 19. +26 −0 lang/so/choice.php
 20. +33 −0 lang/so/countries.php
 21. +15 −0 lang/so/dialogue.php
 22. +48 −0 lang/so/docs/README.txt
 23. +134 −0 lang/so/docs/docstyles.css
 24. +32 −0 lang/so/docs/files.php
 25. +18 −0 lang/so/docs/module_files.txt
 26. +59 −0 lang/so/editor.php
 27. +7 −0 lang/so/emailprotect.php
 28. +10 −0 lang/so/enrol_flatfile.php
 29. +12 −0 lang/so/enrol_internal.php
 30. +8 −0 lang/so/enrol_ldap.php
 31. +10 −0 lang/so/enrol_paypal.php
 32. +7 −0 lang/so/error.php
 33. +45 −0 lang/so/exercise.php
 34. +53 −0 lang/so/forum.php
 35. +44 −0 lang/so/glossary.php
 36. +11 −0 lang/so/grades.php
 37. +23 −0 lang/so/hotpot.php
 38. +13 −0 lang/so/install.php
 39. +9 −0 lang/so/journal.php
 40. +27 −0 lang/so/lesson.php
 41. +7 −0 lang/so/mediaplugin.php
 42. +20 −0 lang/so/message.php
 43. +1,145 −0 lang/so/moodle.php
 44. +7 −0 lang/so/multilang.php
 45. +26 −0 lang/so/pix.php
 46. +12 −0 lang/so/questionnaire.php
 47. +7 −0 lang/so/quiz.php
 48. +1 −0 lang/so/readme
 49. +16 −0 lang/so/resource.php
 50. +16 −0 lang/so/scorm.php
 51. +22 −0 lang/so/survey.php
 52. +21 −0 lang/so/timezones.php
 53. +8 −0 lang/so/webquest.php
 54. +34 −0 lang/so/wiki.php
 55. +38 −0 lang/so/workshop.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // activitynames.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['filtername'] = 'Waxqabayada Magacyada Isku-xidhka Ootamaatik ah';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,75 @@
+<?PHP // $Id$
+ // admin.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['adminseesallevents'] = 'Maammulayaashu waxay arkayaan dhacdooyin oo idil';
+$string['adminseesownevents'] = 'Maammulayaashu waa sida isticmaaleyaasha oo kale';
+$string['blockinstances'] = 'Dhacdooyin';
+$string['blockmultiple'] = 'Badan';
+$string['cachetext'] = 'Cimriga urrurinta tekska';
+$string['calendarsettings'] = 'Kaalender';
+$string['change'] = 'beddel';
+$string['configallowcoursethemes'] = 'Haddii aad kan karti siiso, koorsooyinka waxa loo oggolaanmarkaa iney dabuubooyinkooda dajistaan. dabuubka koorsada ayaa ka dulbaxa giddi kuwa kale doorashooyinka dabuub (goob, isticmaale, ama kulan dabuubyooyinka)';
+$string['configallowemailaddresses'] = 'Haddii aad rabto inaad ku xaddido giddi cinwaanda \"email\"ada cusub ee raasaska (domains, markaa ku liis garee halkan iyada ooy u dhaxeeyaan meelo madhani. Rassaska kale oo idil waa la diidi. Tusaale
+<strong>ourcollege.edu.au .gov.au</strong>';
+$string['configallowobjectembed'] = 'Ugu talagal tallaabo badbaado helitaan ahaan, isticmaalayaasha caadiga ah looma oggola iney dhex qotamiyaan \"multimedia\" (eey ka mid yihiin flashka) tekstiyo u isticmaalaya \"EMBED\" iyo \"OBJECT\" si toos ah iyaga oo sudhan \"HTML\"kooda (in kasta oo wali loo isticmaali karo sin badbaado leh iyada oo la isticmaalayoshaandheeyayaasha \"mediaplugins\". Haddii aad rabto inaad u oggolaato wax-sudhakan marakaa karti u sii wax ka doorashadan.';
+$string['configallowunenroll'] = 'Haddii tani tahay \'Haa\', markaa haddaba ardeyda waxa loo oggol yahay iney iskaga baxaan is-qoritaanka koorsooyinka marka ay jecelyiin. Haddii kale looma oggolaanayo, oo nidaamkan waxa kaliya kontroolya bareyaasha iyo maammulayaasha.';
+$string['configallowuserblockhiding'] = 'Ma rabtaa inaad u oggolaato isticmaalayaasha iney qariyaan/tusaan bilookyo dhinaca (ku yaal) giddi goobtaan? Astaantani waxay isticmaaleysaa \"Javascript iyo kukiis (cookies) si ay u xasuustaan bilook kasta la dumin ama la laabi karo, oo kaliya waxay saameyn ku leedahay fiirinta isticmaalaha kaliya.';
+$string['configallowuserthemes'] = 'Haddii aad kan karti siiso, isticmaalayasha waxa loo oggolaanyaa markaa waxa loo oggolaanayaa iney dajistaan dabuubyadooda. Dabuub isticmaalaha ayaa ka adag dabuubyada goobta (laakiin ma aha dabuubyada koorsada)';
+$string['configallusersaresitestudents'] = 'Bogga hore waxqabayada ku yaal ee goobta, miyaa DHAMMAAN isticmaalayaasha loo qataa ardey ahaan? Haddii jawaabtu tahay \"Haa\", markaa isticmaale akoon kasta oo la xaqiijiyey ayaa lloo oggolaanayaa iny uga qayb qaataan ardey ahaan waqbayadaas. Haddii jawaabtu tahay \"Maya\", markaa isticmaalayaasha oo hore uga qayb-qaadaney ugu yaraan hal koorso ayaa karti u lahaan iney ka qayb qaataan waxqabyada bogga hore. Kaliya Maammulayaasha iyo bareyaal gaar ahaan loogu talagaley ayaa ka noqon kara bareyaal waxqabyadan bogga hore.';
+$string['configautologinguests'] = 'Miyey tahay dadka goobta soo booqanayaa iney ku soo galaan marti ahaan si ootamaatik ah marka ay soo galayaan koorsooyinka iyaga oo ku shaqeysanaya marinka martida?';
+$string['configcachetext'] = 'Goobaha sii waaweyn ama goobaha isticmaalaha shaandheeyayaasha tekstka, oo dajintani waxay sida dhabta ah ka caawin in arrimo si dhakhso ah u socdaan. nuqullada teksyada waxa lagu hayn habka lagu nidaamiyey wakhtiga halkan lagu tilmmaamo. U dajinta halkan si hooseysa waxay dhab ahaan qun-yar socod ka dhigi arrimaha aaya-aayar ahaan, laakiin haddii aad loo weyniisiiyo dajintan waxay ka dhigan tahay in tekstigu wakhti badan ka qaadato iney cusbooneysiismmaan (tusaale ahaan, xidhiidhyada cusub)';
+$string['configclamactlikevirus'] = 'Ula dhaqan faylasha sida fayraska';
+$string['configclamdonothing'] = 'Ula dhaqan faylasha sidii OK ah';
+$string['configclamfailureonupload'] = 'Haddii aad u habeysey clam in u iskaan gareeyo faylasha kor loo dhaammiyey, hase ahaate si kaldan loo habeeyey, ama sabab aan la garaneyn ay u shaqeyn weydo, waa sidee iney u dhaqantaa? Haddii aad dooroto \' ula dhaqan faylasha sida Fayraska\', waxa loo kaxayn meel ay ku karantinimeysan yihiin, ama waa la tirtiri. Haddii aad doorato \' Haddii aad doorato ula dhaqan faylasha si OK ama caadi ah\' faylasha waxa sida caadiga ah loo kaxayn khaanadaha iska caadiga loogu talagaley. Si kasta ha ahaate, maammilka ayaa loo digi in \"clam\" shaqeyn ka howl gabey (badiyaa adiga oo galiyey \"pathclam\" am surinkilam), DHAMMAAN faylasha kor loo soo dhaammiyo ayaa loo kaxayn meesha loogu talagaley ee karantinmeynta, am la tirtiri. Ka taxaddar dajintan.';
+$string['configcountry'] = 'Haddii aad ku dajiso waddan halkan, markaa waddankan ayaa loo dooran si ugu-tala-gal ah akoonnada isticmaalayaasha cusub. In lagu jujuubo isticmaalayaasha iney doortaan waddan, meeshan ku reeb dajin-la\'aan. ';
+$string['configdbsessions'] = 'Haddii kan karti la siiyo, dajintan waxay isticmaali database iney ku keydiso akhbaar ku saabsan wada kullanada hadda socda. Tani waxay khaas ahaan u leedahay anfac goobaha weyn/mashquulka ah ama goobaha ku dul dhisan rucubyo serfero ah. Goobaha inta ugu badan waxa laga yaabaa ';
+$string['configdebug'] = 'Haddii kan aad daarto, markaa war-bixinta_khaladdaadka dhaca PHP ay leedahay ayaa la kordhin doonasi markaa sidii loo daabici lahaa dignniinaha. Kani waxay kaliya muhiim u tahay soo saareyaasha (developers).';
+$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Haddii aad isticmaaleyso xaqiijinta emailka, tani waa wakhtigani waa markii markii laga guddooomi lahaa jawaab isticmaalayaasha. Muddadan ka ka danbow, akoonyada aan-la-xaqiijin waa tirtiri.';
+$string['configdisplayloginfailures'] = 'Kani waxa u tusayaa macluumaad isticmaalayaal la xushay oo ku saabsan soo-gal dhicisoobey.';
+$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Dajintan karti-siinteedu waxay sababeysaa Moodle in u ugu nidaameeyo dhammaan faylasha HTML iyo tekska ku shaandheeyayaasha ka hor intaan la shaaca laga qaadin iyaga.';
+$string['configgdversion'] = 'Tilmmaam nooc-sameyska GD ee rakiban. Nooc-sameyska lagu muujiyey ugu-tala-gal ahaan waa ka sida ootamaatik ah lagu heley. Ha beddelin kan haddii dhabtii si fiican aad u gareyneyso waxaad sameyneyso mooye.';
+$string['configintrosite'] = 'Boggani wuxuu kuu oggolyahay inaad iskugu dubbariddo bogga hore iyo magaca goobtan cusub. Waad ku soo noqon kartaa hadhow halkan si aad u beddesgo dajintan goortaad rabto adiga oo isticmaalaya xidhiidhka \"Dajimmaha Goobta\" ee ku yaal hoyga bogga.';
+$string['configlang'] = 'Xulo luqadda ugu-tala-galaga(default) goobta oo idil. Isticmaalyaasha ayaa ka dul-bixi kara dajinta hadhow.';
+$string['configlangmenu'] = 'Dooro inaad rabto muujisika iyo in kale ujeeddada-guud sooreluqadeed dushiisa bogga hoyga, bogga laga soo galo iwm. Tani ma saameyneyso kartida u isticmaalhuhu uu u leeyahay iney dajiyaan luqadda ay door-bidaan meesha astaantooda.';
+$string['configlongtimenosee'] = 'Haddii ardeydu ayna soo galin wakhti aad u dheer, markaa si ootamaatik ah ayaa looga saarayaakoorsooyinka. Arrintani waxay meel-dhigeysaa haddidka wakhtiga.';
+$string['configmaxeditingtime'] = 'Kani waxa u meel-dhigayaa inta wakhti ee dadku ay dib-u-tafatirayaan ku dhajima dood-wadaagga, wax-ku-biirinta joornaalka iwm. badiyaa 30 daqiiqo waa qiime wanaagsan.';
+$string['configmessaging'] = 'Ma in habka farriin isku-diritaanka ka dheexeeya isticmaalayaasha goobta karti loo yeelaa?';
+$string['confignotifyloginfailures'] = 'Haddii soo-galitaan dhicisoobey la diiwaan galiyey, ku war-galin email ayaa la diri karaa. Ayaa arki kara ku wargalimahaas?';
+$string['configopentogoogle'] = 'Haddii dajintan aad siiso karti, markaa Google ayaa loo oggolaan iney u soo gashoo goobta Marti ahaan.Intaa waxa u dheeraad ah, dadka imanaya goobtaada ee soo mara raadinta Google ayaa si ootamaatik ah loo soo galin goobta Marti ahaan. U fiirso in arrintani kaliya u fidineyso marin iska cad koorsooyinka marka horeba u oggolaa marin martida.';
+$string['configpathtoclam'] = 'Surinka loo maro \"clam AV\". Laga yaabe sidan oo kale /usr/bin/clamscan ama /usr/bin/clamdscan. Tan waad u baahan tahay in clam Av in uu shaqeeyo.';
+$string['configproxyhost'] = 'Haddii <b>serferkani</b> uu u baahan yahay \"proxy computer\" (tusaale, firewall) sidii u marin ugu heli lahaa internetka, markaa ku bixi \"proxy hostname\" iyo dakadda (port) halkann. Haddii kale ku dhaaf bannaani.';
+$string['configsectionmail'] = 'Mail';
+$string['configsectionmaintenance'] = 'Dayac-tir';
+$string['configsectionmisc'] = 'Jacbur';
+$string['configsectionoperatingsystem'] = 'Operating System';
+$string['configsectionpermissions'] = 'Fasax';
+$string['configsectionsecurity'] = 'nabad xasilin';
+$string['configsectionuser'] = 'Isticmaale';
+$string['configthemelist'] = ' Ku daa bannaanida kan si aad ugu oggolaato dabuub kasta oo dow (valid) ah si loo isticmaalo. haddii aad rabto inaad soo gaabiso sooraha dabuubka, waxaad kartaa meel-dhigi kartaa liis magacyo kooma u dhaxeyso halkan (Meel bannaan ereyda dhexdoodu yeeyna yeelan!)Tusaale: standard,orangewhite.';
+$string['confirmation'] = 'Xaqiijin';
+$string['edithelpdocs'] = 'Tafatir qoraallada gacan-siinta';
+$string['editstrings'] = 'Tixaha tafatir';
+$string['filterall'] = 'Tixaha oo idil shaandhee';
+$string['filteruploadedfiles'] = 'Shaandhee faylasha kor loo dhaammiyey';
+$string['helpstartofweek'] = 'Maalina bilaabeysa usbuuca kaalandarka waa tee?';
+$string['helpweekenddays'] = 'Maalmmaha usbuuca kuwee loola dhaqmmaa \"maalammo-fadhiga\" (weekend) oo lagu tusaa midab duwan.';
+$string['importtimezonescount'] = '$a->count dhex-galin laga soo dhoofiyey $a->source';
+$string['importtimezonesfailed'] = 'Ilo lama heli (War xun)';
+$string['incompatibleblocks'] = 'Billokyo aan is -waafaqin ';
+$string['optionalmaintenancemessage'] = ' Farriin daayactir qaadasho/iskadeyn leh';
+$string['pleaseregister'] = 'Fadlan diiwaan gali goobtaada si aad uga saarto badhankan.';
+$string['sitemaintenance'] = 'Goobta waxak ka socda dayac-tir oo lama heli karo hadda';
+$string['sitemaintenancemode'] = 'Qaab dayactir';
+$string['sitemaintenanceoff'] = 'Qaabka dayactirka waa karti-la\'aan ayaa laga dhigey oo goobtu waxay u socotaa si caadi ah mar kale';
+$string['sitemaintenanceon'] = 'Goobtaadu hadda waxay ku jirtaa qaab dayac-tir (kaliya maammulka ayaa kara iney dhex-galaan ama isticmaalan goobta).';
+$string['sitemaintenancewarning'] = 'Goobtaadu hadda waxay ku jirtaa qaab dayac-tir (kaliya maammulka ayaa kara iney dhex-galaan. Inaad ku soo celiso shaqadeeda caadi ah, <a href=\"maintenance.php\">karti-la\'aan ka dhig qaabka dayac-tirka</a>.';
+$string['therewereerrors'] = 'Waxa ku jirey khalad \"data\"da';
+$string['timezoneforced'] = 'Kani waxa ku jujuubey mammulaha goobta';
+$string['timezoneisforcedto'] = 'Ku jujuub isticmaalyaasha dhammaan iney isticmaalaan';
+$string['timezonenotforced'] = 'Isticmaalayaashu waxay dooran karaan wakhti-soonahooda';
+$string['upgradelogs'] = 'Si si buuxda wax u kala socdaan, loox-qorkaagii hore waa in la cusbooneysiiyaa.<a href=\"$a\"> Akhbaar dheeraad ah</a>';
+
+
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // algebra.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
+
+
+$string['filtername'] = 'Calaamadaha Aljebrada';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,45 @@
+<?PHP // $Id$
+ // appointment.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['allowresubmit'] = 'U oggolow dib-u-dhiibid';
+$string['appointmentdetails'] = 'Faahfaahinta ballan-qoondeyn';
+$string['appointmentlocation'] = 'Goobta ballan-qoondeynta';
+$string['appointmentname'] = 'Magaca ballanta-qoon';
+$string['date'] = 'Taariikhda ballan-qoondeyn';
+$string['description'] = 'Qeexitaanka';
+$string['early'] = '$a horey';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Waxa dhicisowbey cusbooneysiin keenid wax-ku-kordhintii isticmaale $a';
+$string['feedback'] = 'Wax-ku-kordhin ';
+$string['feedbackupdated'] = 'Ra\'yi ka dhiibaka wax dhiibitaannada ayaa loo cusbooneysiiyey $a dad';
+$string['late'] = 'Dib u dhac';
+$string['maximumgrade'] = 'Darajada ugu sareysa';
+$string['maximumsize'] = 'Le\'ekaanshaha ugu sareya';
+$string['modulename'] = 'Ballan';
+$string['modulenameplural'] = 'Ballamo';
+$string['newsubmissions'] = 'Ballammaha-qoondeyn la dhiibey';
+$string['notgradedyet'] = 'Wali lama sixin(darajo lama siin)';
+$string['notsubmittedyet'] = 'Wali aan la dhiibin';
+$string['overwritewarning'] = 'Dignniin: Ko-u dhaamin mra kale waxay MEESHA KA QAADANEYSAA wax dhiibitaankaaga hadda jira.';
+$string['saveallfeedback'] = 'Keydi giddi ra\'yi-celiskaaga';
+$string['submissionfeedback'] = 'Dhiibitaanka ra\'yi-celis';
+$string['submissions'] = 'Dhiibitaanno';
+$string['submitappointment'] = 'Dhiib ballantaada adiga oo isticmaalaya foomka';
+$string['submitted'] = 'La dhiibey ';
+$string['timeend'] = 'Dhammaadka ballanta';
+$string['timestart'] = 'Bilowga ballanta';
+$string['typeoffline'] = 'Waxqabaka layn-ku jirid la\'aanta';
+$string['typeuploadsingle'] = 'Kor u dhaami hal fayl';
+$string['uploadbadname'] = 'Magac-faylkani wuxuu sitey xuruufo siloon (strange)oo markaa kor waa loo dhaammin kari waayey';
+$string['uploadedfiles'] = 'Faylasha kor loo dhaamiyey';
+$string['uploaderror'] = 'khalad ayaa dhacey markii lagu kor kaydinayey serferka';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'faylka kor ayaa loo dhaamiyey si habboon laakiin waa la cusbooneysiin kari waayey dhiibitaanka.';
+$string['uploadfiletoobig'] = 'Waan ka xunnahay, laakiin faylkaasiaad ayuu u weyn yahay (xaddidku waa $a byteyo)';
+$string['uploadnofilefound'] = 'Lama helin wax fayl ah-Ma hubtaa inaad dooratey mid kor loo dhaamiyo.';
+$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' ayaa si fiicankor loo dhaammiyey laakiin soo dhiibitaanku ma diiwaan galin!';
+$string['uploadsuccess'] = 'Kor-u-dhaammin \'$a\' guuleysatey';
+$string['viewfeedback'] = 'Fiiri ballanta darajooinka iyo ra\'yi ku biirinta';
+$string['viewsubmissions'] = 'Fiiri ballammaha la soo dhiibey';
+$string['yoursubmission'] = 'Waxaad dhiibeyso';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // assignment.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
+
+
+$string['feedback'] = 'Wax-ku-biirin';
+$string['uploadedfiles'] = 'faylasha kor loo dhaamiyey';
+$string['yoursubmission'] = 'Waxaad keeneyso';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,22 @@
+<?PHP // $Id$
+ // attendance.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['absentlong'] = 'Maqane';
+$string['absentshort'] = 'M';
+$string['auto'] = 'ootamaatik';
+$string['autoattend'] = 'Si Ootamaatik ah u qaad xaadirinta ka qayb qaadashada iyada ooy ku xidhan atahay looxa waxqabayada isticmaalaha.';
+$string['friday'] = 'Jim';
+$string['monday'] = 'Isn';
+$string['pages'] = 'Boggag';
+$string['saturday'] = 'Sabt';
+$string['sunday'] = 'Axad';
+$string['tardiesperabsence'] = 'Imisa baashaalnnimo ayaa u dhiganta maqane ahaan';
+$string['tardylong'] = 'Baashaal';
+$string['tardyshort'] = 'B';
+$string['teacheredit'] = 'Xaadiri';
+$string['thursday'] = 'Kha';
+$string['tuesday'] = 'Tal';
+$string['wednesday'] = 'Arbaca';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,12 @@
+<?PHP // $Id$
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['auth_cas_language'] = 'Luqadda la doortey';
+$string['auth_cas_text'] = 'Xidhiidh xasilloon';
+$string['auth_cas_version'] = 'Nooca CAS (Central Authentication Service)';
+$string['auth_common_settings'] = 'Dajinta u dhaxeysa';
+$string['auth_user_create'] = 'U oggolow wax-sameynta isticmaalaha';
+$string['unlocked'] = 'La furey';
+
+?>
@@ -0,0 +1,10 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_course_list.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['allcourses'] = 'Isticmaale maammule wuu arki karaa giddi koorsooyinka';
+$string['blockname'] = 'Liiska Koorsooyinka';
+$string['configadminview'] = 'Maxaa u maammuluhu ka arki karaa liiska bilooka koorsada.';
+$string['owncourses'] = 'Maammule isticmaale waxa u arki karaa koorsooyinkiisa/keeda.';
+
+?>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['coursesummary'] = 'Koobitaanka koorsada';
+$string['pagedescription'] = 'Koorso/ Qeexitaanka Goob';
+
+?>
@@ -0,0 +1,12 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_glossary_random.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['addentry'] = 'Ku dar odhaahyadaada aad ugu jeceshahay';
+$string['askaddentry'] = 'Marka isticmaalayaashu ku dari karaan dhex-galinno erey-baxa, ku tus xidhiidh wax qorkan.';
+$string['lastmodified'] = 'Dhex-galintii la beddely ee ugu danbeeyey';
+$string['nextone'] = 'Dhex-galinta xigta';
+$string['title'] = 'Cinwaan (Title)';
+$string['viewglossary'] = 'Odhaahyo dheraad ah';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,11 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_html.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['configcontent'] = 'Waxyaabaha ku jira';
+$string['configtitle'] = 'Hal-ku-dhigga Bilooka';
+$string['html'] = 'HTML';
+$string['leaveblanktohide'] = 'Madhnida ku daa inaad qariso hal-ku-dhigga';
+$string['newhtmlblock'] = 'bilooka HTML cusub';
+
+?>
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_online_users.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['blockname'] = 'Isticmaalayaasha onlaynka';
+$string['configtimetosee'] = 'Tirada daqiiqadaha sheegeysa muddada waxqabad la\'aantu jirto ee isticmaalaha loo qaadanayo inuuna ku jirin laynka.';
+$string['periodnminutes'] = 'ugu dambeyn $a daqiiqooyin';
+
+?>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_search_forums.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['advancedsearch'] = 'Raadin sareysan';
+$string['blocktitle'] = 'Ka raadi dood-wadaagga';
+
+?>
@@ -0,0 +1,11 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_section_links.php - created with Moodle 1.5 (2005060201)
+
+
+$string['blockname'] = 'Xidhiidhka Qaybta';
+$string['jumptocurrenttopic'] = 'Ku bood mawduucan jooga';
+$string['jumptocurrentweek'] = 'Ku bood usbuucan jooga';
+$string['topics'] = 'Mawduucyo';
+$string['weeks'] = 'Usbuucyo';
+
+?>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_social_activities.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
+
+
+$string['blockname'] = 'Waxqabadyo bulsheed';
+
+?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit d59b270

Please sign in to comment.