Permalink
Browse files

new strings from Juraj Chlebec

  • Loading branch information...
1 parent cff76ec commit d6008cd6c1a4982505394d079f0f3ae8c72092b5 havran committed May 17, 2005
Showing with 71 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 lang/sk/admin.php
  2. +68 −0 lang/sk/message.php
View
@@ -9,7 +9,10 @@
$string['cachetext'] = 'Doba existencie textovej vyrovnávacej pamäte';
$string['calendarsettings'] = 'Kalendár';
$string['change'] = 'zmeniť';
+$string['configallowcoursethemes'] = 'Keď zapnete túto voľbu, bude možné nastaviť pre kurz vlastnú tému. Téma kurzu má najvyššiu prioritu, zobrazí sa aj v prípade keď bude nastavenie témy hlavnej stránky, užívateľa či aktuálneho sedenia odlišné.';
$string['configallowunenroll'] = 'Ak je toto nastavené na \'Áno\', potom sa môžu študenti sami kedykoľvek odhlásiť z kurzov. V opačnom prípade im to nie je dovolené a celý proces prihlasovania sa do kurzov bude kontrolovaný len učiteľmi a administrátormi.';
+$string['configallowuserblockhiding'] = 'Chcete povoliť užívateľom skryť/zobraziť bočné bloky na všetkých web stránkach? Táto vlastnosť využíva Javasript a Cookies pre uloženie aktuálneho stavu pre každý blok a ovplyvní iba užívateľov pohľad.';
+$string['configallowuserthemes'] = 'Keď zapnete túto voľbu, užívateľ si bude môcť nastaviť vlastnú tému. Téma užívateľa má vyššiu prioritu, zobrazí sa aj v prípade keď bude nastavenie témy hlavnej stránky iné (toto neplatí pre tému kurzu).';
$string['configallusersaresitestudents'] = 'Mali by byť všetci užívatelia považovaní za študentov vzhľadom k aktivitám, ktoré sú im dostupné na hlavnej stránke systému? Ak je Vaša odpoveď \'Áno\', potom každý autorizovaný užívateľ sa môže týchto aktivít zúčastniť ako študent. Ak je Vaša odpoveď \'Nie\', potom len tí užívatelia, ktorí sú už účastníkmi aspoň jedného kurzu, sa môžu zúčastniť týchto aktivít. Ako učitelia týchto aktivít môžu vystupovať len administrátori a špeciálne na to vymenovaní učitelia. ';
$string['configautologinguests'] = 'Mali by byť návštevníci automaticky prihlasovaní ako hostia, ak vstúpia do kurzov s hosťovským prístupom?';
$string['configcachetext'] = 'Toto nastavenie môže zrýchliť prevádzku systému predovšetkým pre tie stránky, ktoré sú obsahovo rozsiahlejšie alebo používajú textové filtre. Kópie textov sa tu budú uchovávať v pôvodnej forme počas vopred stanoveného časového rozpätia. Ak sa tu nastavia nízke hodnoty parametrov, môže to spomaliť všetky činnosti, ale ak sa tu nastavia pomerne vysoké hodnoty parametrov, bude obnova textov (napr. pri pridaní nových linkov) trvať veľmi dlho.';
View
@@ -0,0 +1,68 @@
+<?PHP // $Id$
+ // message.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+
+
+$string['addcontact'] = 'Prida» kontakt';
+$string['addsomecontacts'] = 'Pre poslanie správy niekomu, alebo pre pridanie odkazu naòho na túto stránku pou¾i <a href=\"$a\">zálo¾ku vyhµadávanie</a>.';
+$string['addsomecontactsincoming'] = 'Tieto správy sú od µudí ktorých nemá¹ v zozname kontaktov. Pokiaµ si ich chce¹ prida» medzi svoje kontakty, klikni na ikonu &Prida» kontakt& za ich menom.';
+$string['ago'] = '$a predtým';
+$string['allmine'] = 'V¹etky správy pre mòa alebo odomòa';
+$string['allstudents'] = 'V¹etky správy medzi ¹tudentami v kurze';
+$string['allusers'] = 'V¹etky správy od v¹etkých u¾ívateµov';
+$string['backupmessageshelp'] = 'Pokiaµ je toto zapnuté, správa bude zahrnutá do automatického zálohovania web stránok.';
+$string['beepnewmessage'] = 'Pípni keï prijde nová správa (pre prehratie zvuku mô¾e potrebova» zásuvný modul do prehliadaèa, ako napríklad Quicktime)';
+$string['blockcontact'] = 'Zablokova» kontakt';
+$string['blockedmessages'] = '$a správa(y) pre/od blokovaných u¾ívateµov';
+$string['blocknoncontacts'] = 'Zablokuj v¹etky nové správy od µudí ktorý nie sú v mojom zozname kontaktov';
+$string['contactlistempty'] = 'Tvoj zoznam kontaktov je práve prázdny';
+$string['contacts'] = 'Kontakty';
+$string['context'] = 'obsah';
+$string['deletemessagesdays'] = 'Poèet dní po ktorých budú staré správy automaticky vymazané';
+$string['discussion'] = 'Diskusie';
+$string['emailmessages'] = 'Pokiaµ nie som prihlásený, posla» mi správy e-mailom';
+$string['emailtagline'] = 'Tento e-mail je kópia správy ktorá ti bola poslaná na \"$a\"';
+$string['emptysearchstring'] = 'Musí¹ nieèo hµada»';
+$string['formorethan'] = 'Pre viac ako';
+$string['includeblockedusers'] = 'Zahrnú» blokovaných pou¾ívateµov';
+$string['incomingcontacts'] = 'Prichádzajúce kontakty ($a)';
+$string['keywords'] = 'Kµúèové slová';
+$string['keywordssearchresults'] = 'Výsledok hµadania: $a nájdených správ';
+$string['maxmessages'] = 'Maximálny poèet správ ktoré budú zobrazované v histórii diskusií';
+$string['message'] = 'Správa';
+$string['messagehistory'] = 'História správ';
+$string['messages'] = 'Správy';
+$string['messaging'] = 'Posielanie správ';
+$string['mycontacts'] = 'Moje kontakty';
+$string['newsearch'] = 'Nové hµadanie';
+$string['nomessages'] = 'Neèakajú ¾iadne správy';
+$string['nomessagesfound'] = 'Neboli nájdené ¾iadne správy';
+$string['nosearchresults'] = 'Nepodarilo sa nájs» ¾iadne výsledky';
+$string['offline'] = 'Nepripojený';
+$string['offlinecontacts'] = 'Nepripojené kontakty ($a)';
+$string['online'] = 'Pripojený';
+$string['onlinecontacts'] = 'Pripojené kontakty ($a)';
+$string['onlyfromme'] = 'Iba správy odomòa';
+$string['onlymycourses'] = 'Iba v mojich kurzoch';
+$string['onlytome'] = 'Iba správy pre mòa';
+$string['pagerefreshes'] = 'Táto stránka sa obnoví automaticky ka¾dých $a sekúnd';
+$string['readmessages'] = '$a èíta správy';
+$string['removecontact'] = 'Odstráni» kontakt';
+$string['savemysettings'] = 'Ulo¾ moje nastavenia';
+$string['search'] = 'Hµadaj';
+$string['searchforperson'] = 'Hµadaj osobu';
+$string['searchmessages'] = 'Hµadaj správu';
+$string['sendmessage'] = 'Po¹li správu';
+$string['sendmessageto'] = 'Po¹li správu pre $a';
+$string['settings'] = 'Nastavenia';
+$string['settingssaved'] = 'Tvoje nastavenia boli ulo¾ené';
+$string['showmessagewindow'] = 'Automaticky zobraz okno správ keï dostanem novú správu (tvoj prehliadaè je potrebné nastavi» tak aby neblokoval vyskakujúce okná na tejto stránke)';
+$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';
+$string['timenosee'] = 'Poèet minút odkedy som bol naposledy pripojený';
+$string['timesent'] = 'Èas poslania';
+$string['unblockcontact'] = 'Odblokuj kontakt';
+$string['unreadmessages'] = '$a neèítaných správ';
+$string['userisblockingyou'] = 'Tento u¾ívateµ má nastavené blokovanie správ od teba';
+$string['userisblockingyounoncontact'] = 'Tento u¾ívateµ prijíma správy iba od µudí, ktorých má zapísaných vo svojom zozname kontaktov a ty sa v òom nenachádza¹. ';
+$string['userssearchresults'] = 'Výsledok hµadania: $a nájdených u¾ívateµov';
+
+?>

0 comments on commit d6008cd

Please sign in to comment.