Permalink
Browse files

adding new resource-type.

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed May 24, 2004
1 parent cd6469c commit d70fe20621053a2280a624c7e38e9b30856a3dd5
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 lang/nl/help/resource/resourcetype.html
@@ -13,6 +13,8 @@
<P><B>Geüpload bestand</B> - Toont alle bestanden die je binnen het vak geüpload hebt. Kijk verder bij 'Bestanden...'.
++ <p><b>Map</b> - Toont een hele map (en onderliggende mappen) van de "bestanden" van je vak. Leerlingen kunnen daar bladeren en alle bestanden in die map zien.</p>
+
<P><B>Web link (nieuw venster)</B> - Een URL naar een willekeurige webpagina. Als een leerling klikt op deze bron, dan zal
die uit de cursus naar een andere webpagina gebracht worden (de gevraagde pagina vult het volledige venster van de browser).
<P><B>Website (binnen deze site)</B> - Een URL naar een willekeurige webpagina. Net zoals bij het vorige type,

0 comments on commit d70fe20

Please sign in to comment.