Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

adding new resource-type.

  • Loading branch information...
commit d70fe20621053a2280a624c7e38e9b30856a3dd5 1 parent cd6469c
koenr authored
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0  lang/nl/help/resource/resourcetype.html
View
2  lang/nl/help/resource/resourcetype.html
@@ -13,6 +13,8 @@
<P><B>Geüpload bestand</B> - Toont alle bestanden die je binnen het vak geüpload hebt. Kijk verder bij 'Bestanden...'.
++ <p><b>Map</b> - Toont een hele map (en onderliggende mappen) van de "bestanden" van je vak. Leerlingen kunnen daar bladeren en alle bestanden in die map zien.</p>
+
<P><B>Web link (nieuw venster)</B> - Een URL naar een willekeurige webpagina. Als een leerling klikt op deze bron, dan zal
die uit de cursus naar een andere webpagina gebracht worden (de gevraagde pagina vult het volledige venster van de browser).
<P><B>Website (binnen deze site)</B> - Een URL naar een willekeurige webpagina. Net zoals bij het vorige type,
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.