Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20081112)

  • Loading branch information...
1 parent 838069d commit d7743238e520fd841ff6435608a36fe3701af1a9 moodlerobot committed Nov 12, 2008
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 install/lang/da_utf8/installer.php
@@ -11,7 +11,7 @@
$string['admindirerror'] = 'Det angivne adminbibliotek er forkert';
$string['admindirname'] = 'Adminbibliotek';
-$string['admindirsetting'] = 'Nogle få web-hoteller bruger /admin som en speciel URL til at administrere web-hotellet. Det er et problem da Moodle også bruger /admin som standard til administrationssiderne. Hvis det er så kan du omdøbe adminbiblioteket og så angive den nye sti til admin biblioteket her. For eksempel: <br/> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
+$string['admindirsetting'] = 'Nogle få web-hoteller bruger /admin som en speciel URL til at administrere web-hotellet. Det er et problem da Moodle også bruger /admin som standard til administrationssiderne. Hvis det er så kan du omdøbe adminbiblioteket og så angive den nye sti til admin biblioteket her. For eksempel: <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
Dette vil rette admin linkene i Moodle.';
$string['admindirsettinghead'] = 'Sætter admin-biblioteket...';
$string['admindirsettingsub'] = 'Nogle får webhoteller bruger /admin adresse til kontrolpanelet el.lign. Desværre konflikter dette med standardplaceringen af Moodles administrationssider. Du kan i så tilfælde omdøbe admin-biblioteket i din installation og skrive navnet her. Eksempel:<br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
@@ -58,7 +58,7 @@
<b>User:</b> fikseret til \"root\" af installationsprogrammet<br />
<b>Password:</b> adgangskoden til din database<br />
<b>Tables Prefix:</b> valgfrit fornavn (prefix) til alle tabelnavne';
-$string['databasesettings'] = 'Du skal nu konfigurere databasen hvor det meste af Moodle\'s data vil blive gemt. Databaseserveren skal allerede være oprettet og du skal bruge brugernavn og password til en brugerkonto der har rettigheder til at oprette og hente data.<br/>
+$string['databasesettings'] = 'Du skal nu konfigurere databasen hvor det meste af Moodle\'s data vil blive gemt. Databaseserveren skal allerede være oprettet og du skal bruge brugernavn og password til en brugerkonto der har rettigheder til at oprette og hente data.<br />
<br /> <br />
<b>Type:</b> mysql eller postgres7<br />
<b>Vært:</b> f.eks. localhost eller db.isp.com<br />

0 comments on commit d774323

Please sign in to comment.