Permalink
Browse files

translated helpfiles for hotpot and scorm. updated old docfiles.

  • Loading branch information...
1 parent 9f2b4f0 commit d77a9ce6f577abfed047688d0d80714cf8fe5942 rcantada committed Jun 3, 2005
View
@@ -1,11 +1,13 @@
-<html>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Moodle Doks: Alituntunin sa Pagcode</title>
<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
-charset=iso-8859-15">
+charset=iso-8859-15" />
</head>
-<body bgcolor="#FFFFFF">
+<body>
<h1>Mga Alituntunin sa Pagcode ng Moodle</h1>
<p class="normaltext">
Alinmang proyekto na pinagtutulungtulungan ng maraming tao ay
@@ -23,7 +25,7 @@ <h1>Mga Alituntunin sa Pagcode ng Moodle</h1>
<h2>Pangkalahatang Patakaran</h2>
<ol class="normaltext">
- <li class="spaced">Dapat gamitin ng lahat ng code file ang extensiong
+ <li class="spaced">Dapat gamitin ng lahat ng code file ang ekstensiyong
.php.</li>
<li class="spaced">Dapat gamitin ng lahat ng template file ang
extensiong .html.</li>
@@ -86,8 +88,8 @@ <h2>Pangkalahatang Patakaran</h2>
</p>
</li>
- <li class="spaced">Awtomatikong nilalagyan ng magic_quotes ang
-pumpasok na datos mula sa browser (na ipinadala sa pamamagitan ng GET o
+ <li class="spaced">Awtomatikong nilalagyan ng magic_quotes (anuman ang kaayusan ng PHP) ang
+pumapasok na datos mula sa browser (na ipinadala sa pamamagitan ng GET o
POST) upang ligtas na maipasok ito nang diretso sa database. Lahat ng
iba pang raw na datos (mula sa files, o mula sa mga database) ay
kailangang lagyan ng escape sa pamamagitan ng <font
@@ -142,7 +144,7 @@ <h2>Estilo ng Pagcocode</h2>
<li class="spaced">Dapat ay simpleng Ingles na salita na nasa
lowercase ang gagamitin sa mga <strong>pangalan ng function</strong>,
at dapat itong magsimula sa pangalan ng modyul para maiwasan ang
-pagkakagulo ng mga modyul. Dapat ay palaging may sensible na default
+pagkakagulo ng mga modyul. Dapat ay palaging may makatwirang default
ang mga parameter, kung maaari. Tandaan na walang space sa pagitan ng
pangalan ng function at ng sumusunod na (bracket).
<br />
@@ -185,17 +187,35 @@ <h2>Estilo ng Pagcocode</h2>
$var = 'a very, very long string with a '.$single.' variable in it';<br />
$var = &quot;some $text with $many variables $within it&quot;; </font></p>
</li>
- <li class="spaced">Dapat gumamit ng dalawa o tatlong slash ang mga
-<strong>comment</strong> at ihanay ito nang maayos sa code.
- <p class="examplecode"><font color="#006600">function </font><font color="#0000BB">forum_get_ratings_mean</font><font color="#007700">(</font><font color="#0000BB">$postid</font><font color="#007700">,
+
+ <li class="spaced">Dapat magdagdag ng mga
+<strong>comment</strong> hangga't maaari, upang maipaliwanag ang daloy at layunin ng mga function at variable.
+
+ <ul>
+ <li>Ang bawat function (at class) ay dapat gamitan ng popular na
+ <a target="_blank" href="http://www.phpdoc.org/">phpDoc format</a>.
+ Pinapahintulutan nito ang awtomatikong paglikha ng dokumentasyon ng code.</li>
+ <li>Ang mga inline na comment ay dapat gamitan ng estilong // , na ihinanay nang maayos upang umangkop ito sa code at umayon ito sa linya nito.
+</li>
+ </ul>
+
+
+ <p class="examplecode"><font color="#FF8000">
+/**<br />
+ * The description should be first, with asterisks laid out exactly<br />
+ * like this example. If you want to refer to a another function,<br />
+ * do it like this: {@link clean_param()}. Then, add descriptions <br />
+ * for each parameter as follows.<br />
+ *<br />
+ * @param int $postid The PHP type is followed by the variable name<br />
+ * @param array $scale The PHP type is followed by the variable name<br />
+ * @param array $ratings The PHP type is followed by the variable name<br />
+ * @return mixed<br />
+ */</font><br />
+<font color="#006600">function </font><font color="#0000BB">forum_get_ratings_mean</font><font color="#007700">(</font><font color="#0000BB">$postid</font><font color="#007700">,
</font><font color="#0000BB">$scale</font><font color="#007700">, </font><font color="#0000BB">$ratings</font><font color="#007700">=</font><font color="#0000BB">NULL</font><font color="#007700">)
- {<br />
- </font><font color="#FF8000">/// Return the mean rating of a post given
- to the current user by others.<br />
- /// Scale is an array of possible ratings in the scale<br />
- /// Ratings is an optional simple array of actual ratings (just integers)<br />
- <br />
- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#007700">if (!</font><font color="#0000BB">$ratings</font><font color="#007700">)
+ {<br /></font>
+ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#007700">if (!</font><font color="#0000BB">$ratings</font><font color="#007700">)
{<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000BB">$ratings
</font><font color="#007700">= array(); &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#FF8000">//
@@ -209,8 +229,9 @@ <h2>Estilo ng Pagcocode</h2>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;foreach
(</font><font color="#0000BB">$rates </font><font color="#007700">as </font><font color="#0000BB">$rate</font><font color="#007700">)
{</font> <br />
- ....atbp </p>
+ ....etc </p>
</li>
+
<li class="spaced">Dapat gumamit ng maraming <strong>space</strong> -
huwag kang matakot na medyo magkalayo-layo ang mga bagay para mas
malinaw itong basahin. Sa pangkalahatan, dapat magkaroon ng isang space
@@ -241,7 +262,7 @@ <h2>Estilo ng Pagcocode</h2>
</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
-<h2>Mga structure ng database</h2>
+<h2>Mga balangkas ng database</h2>
<ol class="normaltext">
<li class="spaced">Dapat magka-auto-incrementing <strong>id</strong>
field (INT10) ang bawat table bilang primary na index.
@@ -259,7 +280,7 @@ <h2>Mga structure ng database</h2>
ng modyul</li>
</ul>
</li>
- <li class="spaced">Ang iba pang tabale na kaugnay ng isang modyul na
+ <li class="spaced">Ang iba pang table na kaugnay ng isang modyul na
naglalaman ng impormasyon hinggil sa mga 'things' ay dapat pangalanan ng
<strong>widget_things</strong> (pansinin ang plural).
</li>
@@ -285,8 +306,9 @@ <h2>Mga structure ng database</h2>
</ol>
<hr />
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="."
-target="_top">Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
-<p align="CENTER"><font size="1">Bersiyon: $Id$</font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">
+Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
+<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+
</body>
-</html>
+</html>
View
@@ -1,11 +1,15 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
<head>
<title>Moodle Doks: Kinabukasan</title>
<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
-charset=iso-8859-15">
+charset=iso-8859-15" />
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
@@ -28,92 +32,53 @@ <h1>Kinabukasan</h1>
tantiya ng halaga. </p>
<p>Narito ang kasalukuyan naming inaasahan na kinabukasan ng Moodle,
-bagama't magbabago pa rin ito depende sa mga isponsor at debeloper. </p>
-
- <h3>Bersiyon 1.4 - Agosto 31</h3>
- <blockquote>
-
- <p>Maraming pag-unlad sa istruktura at refactoring ng mga susing
-modyul ang release na ito. Marami rin itong pag-unlad ng interface. Ang
-ilan sa mga katangian nito ay: </p>
-
- <ul>
-
- <li>Mga bagong arkitektura ng <strong>Pag-eenrol</strong> na
-nagpapahintulot ng iba't-ibang paraan ng bagong awtomatikong proseso ng
-pag-eenrol. Kabilang dito ang sistemang Paypal (para sa mga
-binabayarang kurso) na may daglian na karapatang pumasok, arbitraryong
-panlabas na paggamit ng database, pagparse ng mga flatfile na idinump ng
-mga lumang sistema at gayon nang gayon. </li>
-
- <li>Pinaunlad na pagpapatakbo ng <strong>Rekurso</strong> na may
-bagong isahang hakbang na proseso at mas mahusay na kontrol sa format ng
-displey. Maaaring magdebelop ng mga bagong uri ng rekurso bilang
-plug-in. </li>
-
- <li>Nirefactor (refactor?) na modyul ng
-<strong>Pagsusulit</strong> na nagpapahintulot ng mga bagong uri ng
-tanong bilang plug-in. Bagong uri ng tanong na tinatawag na Calculated
-Questions kung saan maaaring ibigay ang mga tanong nang naiiba para sa
-bawat mag-aaral. </li>
-
- <li>Sinusuportahan na ngayon ng modyul na <strong>Chat</strong>
-ang opsiyonal na chat daemon bilang backend, na nagbibigay ng
-halos-dagliang tugon sa daan-daang user. </li>
-
- <li>Ginagawa ng pinaunlad na <strong>Glossary (Talatinigan)
-</strong> modyul na mapadalî ang pagdebelop ng mga bagong format ng
-glossary. </li>
-
- <li>Ang pinahusay na Backup ay mas magaling ang pag-salin ng mga
-nilalaman ng user (tulad ng mga link). </li>
-
- <li>Ang pinahusay na SCORM modyul ay nakakagamit ng mas maraming
-klase ng nilalamang SCORM </li>
-
- <li>Improved interfaces for adding students, course creators and administrators. </li>
- </ul>
-
+bagama't magbabago pa rin ito depende sa mga <a href="http://moodle.org/donations/" target="_blank">isponsor</a> at <a href="?file=credits.html">debeloper</a>. </p>
+
+ <h3>Version 1.6</h3>
+ <blockquote>
+ <p>Mga blog bilang pangunahing kagamitan sa mga replektibong
+aktibidad (nagbibigay ng pang-user, pangkurso at pangsite na feed).</p>
+ <p>Modyul na database, isang pangkalahatang gamit na tool para sa
+bayanihang pagpapasok ng datos, paghahanap at pagtingin</p>
+ <p>Integrasyon sa LAMS bilang aktibidad o format ng kurso</p>
+ <p>Ilang mas maiging estadistika</p>
+ <p>Pag-handle ng pumapasok na email</p>
+ <p>Basic na Web Services API</p>
</blockquote>
- <h3>Bersiyon 1.5 - Sa dulo ng 2004</h3>
- <blockquote>
- <p>Bibigyang diin sa lathalang ito ang displey layer at ganap na
-pagpapasunod sa Moodle sa mga importanteng istandard ng pagpasok sa web
-tulad ng WAI (W3C), SENDA (UK) at Section 508 (US). </p>
-
- <ul>
-
- <li>Lubos na pagbabago sa pagkakasulat ng displey layer na ganap
-na naghihiwalay sa presentasyon mula sa lohika ng aplikasyon </li>
-
- <li>Sistema ng pagtetemplate, na ang mga template ay sumusunod sa
-XHTML 1.0 para madaling mapasok </li>
-
- <li>Makapangyarihang sistema ng Cascading Style Sheets na
-dinisenyo para sa cross-platform compatibility.
-
-</li>
-
- </ul>
-
- <p>Katulad ng iba pang lathala ng Moodle, magkakaroon din ng
-maraming bagong katangian at modyul na dinibelop ng pamayanan. </p>
+ <h3>Version 1.7</h3>
+ <blockquote>
+ <p>My Moodle na pahina na magbibigay ng kabuang tanaw na puwedeng
+gawing pasadya para sa lahat ng kurso, dagdag pa ang RSS feeds at iba pa.</p>
+ <p>Mas pinaunlad na pahina ng Pagkakakilanlan ng User, iiintegrate
+ang Blog, feed atbp. sa isang semi-pampublikong home page</p>
+ <p>Panimulang suporta sa IMS LD Level A, na nagpapahintulot ng
+pag-angkat at pagluwas</p>
+ <p>Ganap na suporta para sa SCORM 2004</p>
+ <p>Mas maunlad na Web Services API</p>
+ <p>Integrasyon sa ilang repository</p>
</blockquote>
-
<h3>Bersiyon 2.0</h3>
<blockquote>
-
- <p>Magkakaroon ng mga nakakatuwang pag-unlad ang mahalagang
-lathalang ito, kabilang ang paggawa sa Moodle na maging network-aware,
-nang may natural na ebolusyon ng pagbibigay diin ng Moodle sa bayanihan.
+ <p>Kondisyunal na aktibidad, pahihintulutan ang dependency at
+ipinilit na path</p>
+ <p>Ganap na suporta sa IMS LD standard</p>
+ <p>Pinaunlad na Pangkat, pahihintulutan ang pagtatakda ng mga
+pangkat sa antas site at aktibidad </p>
+ <p>Pinaunlad na implementasyon ng Papel na gagampan, pahihintulutan
+ang pasadyang papel sa antas site, kurso at aktibidad. </p>
+ <p>Marami sa mga pangunahing pahina ang magagawang pasadya sa
+pamamagita ng mga HTML template. </p>
+ <p>Magkakaroon ng mga nakakatuwang pag-unlad sa paggawa sa Moodle
+na maging network-aware, nang may natural na ebolusyon ng pagbibigay
+diin ng Moodle sa bayanihan.
Dadagdagan pa ang talakayang hinggil dito sa hinaharap. </p>
</blockquote>
</blockquote>
-<p align="CENTER">&nbsp;</p>
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="."
+<p align="center">&nbsp;</p>
+<p align="center"><font size="1"><a href="."
target="_top">Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
-<p align="CENTER"><font size="1">Bersiyon: $Id$</font></p>
+<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
</body>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit d77a9ce

Please sign in to comment.