Permalink
Browse files

polish after proofreading by a mathteacher :-)

  • Loading branch information...
1 parent ebbb178 commit d8107b26abfebec37edbbd2cb79c64b9baf7289b koenr committed Jun 1, 2005
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 lang/nl/help/quiz/itemanalysis.html
@@ -11,15 +11,15 @@
waar X<sub>gemiddelde</sub> het gemiddelde cijfer is dat alle gebruikers op deze vraag behaald hebben, <br />
en X<sub>maximum</sub> de hoogst mogelijke score is op deze vraag.<br />
-Als vragen dicotomisch verdeeld kunnen worden in de categorieën juist/fout, dan zal deze parameter overeen komen met het percentage gebruikers die deze vraag juist beantwoord hebben. </p>
+Als vragen verdeeld kunnen worden in de categorieën juist/fout, dan zal deze parameter overeen komen met het percentage gebruikers die deze vraag juist beantwoord hebben. </p>
</p>
<p><b>Standaarddeviatie (SD)</b></p>
<p>Deze parameter meet de spreiding van de antwoorden. Als alle gebruikers hetzelfde antwoorden, dan is SD=0. SD wordt berekend als de statistische standaardafwijking van de deelscores (behaald/maximum) voor elke vraag afzonderlijk.
</p>
<p><b>Discriminatie-index (DI)</b></p>
-<p>Dit geeft een ruwe indicatie van de performantie van elke vraag om gebruikers met en zonder kennis van elkaar te onderscheiden. Deze parameter wordt berekend door eerst de leerlingen op te delen in drie groepen, gebaseerd op hun totaalscore op de test. Dan wordt de gemiddelde score van de vraag berekend voor de beste en slechtste groep, en het gemiddelde wordt daarvan afgetrokken. De wiskundige formule daarvan is:
+<p>Dit geeft een ruwe indicatie van de performantie van elke vraag om gebruikers met en zonder kennis van elkaar te onderscheiden. Deze parameter wordt berekend door eerst de leerlingen op te delen in drie groepen, gebaseerd op hun totaalscore op de test. Dan wordt de gemiddelde score van de vraag berekend voor de beste en slechtste groep, en die twee gemiddeldes worden afgetrokken. De wiskundige formule daarvan is:
<br/>
DI = (X<sub>beste</sub> - X<sub>slechtste</sub>)/ N
<br/>

0 comments on commit d8107b2

Please sign in to comment.