Skip to content
Browse files

New strings for Meta courses.

  • Loading branch information...
1 parent cd58534 commit d86775a742e43474be1fa274e6ce3e7511baa6db ethem committed May 17, 2005
Showing with 9 additions and 5 deletions.
  1. +9 −5 lang/tr/moodle.php
View
14 lang/tr/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
$string['action'] = 'Eylem';
@@ -111,7 +111,7 @@
$string['backuplogdetailed'] = 'Ayrıntılı çalıştırma kaydı';
$string['backuploglaststatus'] = 'Son çalıştırma kaydı';
$string['backuplogshelp'] = 'Etkinleştirilirse kurs logları otomatik yedek içinde dahil edilecek';
-$string['backupmetacoursehelp'] = 'Etkinleştirirse, metakurs bilgisi (miras kayıtlar) otomatik yedeklemelere dahil edilecek';
+$string['backupmetacoursehelp'] = 'Etkinleştirirse, metakurs bilgisi (miras öğrenci kayıtları) otomatik yedeklemelere dahil edilecek';
$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
$string['backuporiginalname'] = 'Yedek Adı';
$string['backupsavetohelp'] = 'Yedeği kaydetmek istediğiniz klasörün tam adresi<br />(kurs dizinine varsayılan olarak kaydedilsin istiyorsanız boş bırakın)';
@@ -537,7 +537,7 @@
$string['importdataexported'] = '\'Kaynak\' kurstan veriler başarıyla alındı. <br /> \'Hedef\' kursa verileri aktarmak için devam edin.';
$string['importdatafinished'] = 'Alma tamamlandı! Kursunuza devam edin';
$string['importdatafrom'] = 'Kurs verisinin alınacağı kurs:';
-$string['importmetacoursenote'] = 'Meta kursunuza yeni kurslar eklemek için bu formu kullanın (öğrenci kayıt işlemleri de alınacak)';
+$string['importmetacoursenote'] = 'Meta kursunuza yeni kurslar eklemek için bu formu kullanın.<br />(Öğrenci kayıtları da bu kursa dahil edilecek)';
$string['inactive'] = 'Etkin değil';
$string['include'] = 'Dahil et';
$string['includeallusers'] = 'Tüm kullanıcıları dahil et';
@@ -622,7 +622,7 @@
$string['managefilters'] = 'Filtreler';
$string['managemeta'] = 'Bu bir meta kurs mu?';
$string['managemetadisabled'] = 'Bu kurs zaten bir meta kurs içinde olduğundan dolayı pasifleştirildi';
-$string['managemetaexplan'] = '(Anlamı: Öğrenci kayıt işlemleri, başka kurslardan çekilmiştir.)';
+$string['managemetaexplan'] = '(Anlamı: Bu kursa kayıtlı öğrenciler, diğer kurslardan devir alınmıştır.)';
$string['managemodules'] = 'Modüller';
$string['markedthistopic'] = 'Bu konu güncel konu olarak belirlendi';
$string['markthistopic'] = 'Bu konuyu güncel konu olarak belirle';
@@ -632,9 +632,13 @@
$string['maximumupload'] = 'En fazla yükleme boyutu';
$string['maxsize'] = 'En çok: $a';
$string['metaaddcourse'] = 'Bu kursu ekle';
+$string['metaalreadycourses'] = 'Atanmış kurs';
+$string['metaalreadyhascourses'] = 'Bu meta kursun bir alt kursu zaten var.';
$string['metaalreadyhasenrolments'] = 'Bu kurs zaten normal kayıtlara sahip.';
$string['metaalreadyinmeta'] = 'Bu kurs zaten meta kursun bir parçası';
+$string['metaassigncourses'] = 'Kursları ata';
$string['metacourse'] = 'Metakurs';
+$string['metanoalreadycourses'] = 'Atanan bir kurs yok';
$string['metanopotentialcourses'] = 'Açık kurs yok';
$string['metapotentialcourses'] = 'Açılan kurslar';
$string['metaremovecourse'] = 'Bu kursu sil';
@@ -784,7 +788,7 @@
$string['page'] = 'Sayfa';
$string['pageheaderconfigablock'] = '%%fullname%% içindeki bir blok yapılandırılıyor';
$string['parentcoursenotfound'] = 'Ana kurs bulunamadı!';
-$string['parentcoursenotmetacourse'] = 'Ana kurs, bir metakurs değildir!';
+$string['parentcoursenotmetacourse'] = 'Üstteki kurs, bir metakurs değildir!';
$string['parentfolder'] = 'Ana klasör';
$string['participants'] = 'Katılımcılar';
$string['password'] = 'Şifre';

0 comments on commit d86775a

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.