Permalink
Browse files

Some fixes for 1.5 release - still a lot of work to do :-(

  • Loading branch information...
1 parent 0a3f66a commit d8c115b0e3665519f27c9ffd42fb67d7bc7fb483 mudrd8mz committed Jun 6, 2005
Showing with 6 additions and 3 deletions.
  1. +4 −2 lang/cs/admin.php
  2. +2 −1 lang/cs/moodle.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
$string['adminseesallevents'] = 'Správci vidí všechny události';
@@ -11,6 +11,7 @@
$string['change'] = 'změnit';
$string['configallowcoursethemes'] = 'Tato možnost povoluje nastavení vlastních motivů v kurzech. Motivy kurzů mají přednost před všemi ostatními motivy (tj. před motivem stránek, uživatele či sezení)';
$string['configallowemailaddresses'] = 'Chcete-li omezit všechny nové emailové adresy pouze na určité domény. pak je zde uveďte oddělené mezerou. Všechny ostatní domény budou odmítnuty. Příklad: <strong>naseskola.cz .msmt.cz .edu.cz</strong>';
+$string['configallowobjectembed'] = 'Výchozí bezpečnostní opatření nedovoluje normálním uživatelům vkládat multimediální objekty (např. Flash) pomocí značek EMBED a OBJECT v jejich HTML textu. Bezpečné vkládání multimediálních objektů zajišťuje jeden z tzv. filtrů. Chcete-li přesto povolit uvedené značky, povolte tuto možnost.';
$string['configallowunenroll'] = 'Je-li toto nastaveno na \'Ano\', mohou se studenti sami vyškrtávat z kurzů. Jinak je může z kurzu vyškrtnout toliko učitel nebo správce.';
$string['configallowuserblockhiding'] = 'Chcete uživatelům povolit zasouvání/vysouvání postranních bloků na těchto strínkách? Tato fičurinka používá Javascript a pomocí cookies si pamatuje stav každého rolovatelného bloku. Vždy je ovlivňován pouze pohled příslušného uživatele.';
$string['configallowuserthemes'] = 'Tímto povolíte uživatelům nastavit si vlastní motiv. Motiv uživatele má přednost před motivem stránek, ale nikoliv před motivem kurzu.';
@@ -105,14 +106,15 @@
$string['importtimezones'] = 'Aktualizovat kompletní seznam časových pásem';
$string['importtimezonescount'] = '$a->count položek bylo importováno z $a->source';
$string['importtimezonesfailed'] = 'Nenalezeny žádné zdroje! (to je špatná zpráva)';
-$string['nodstpresetsexist'] = 'Podpora zimního a letního času (DST) není žádným uživatelům k dispozici, neboť nebylo provedeno její přednastavení. Chcete-li DST přednastavit, použijte následující tlačítko.';
+$string['incompatibleblocks'] = 'Nekompatibilní bloky';
$string['optionalmaintenancemessage'] = 'Volitelná zpráva o údržbě';
$string['pleaseregister'] = 'Chcete-li se zbavit tohoto tlačítka, registrujte vaše Moodle stránky';
$string['sitemaintenance'] = 'Momentálně pracujeme na údržbě těchto stránek a nejsou proto dočasně k dispozici';
$string['sitemaintenancemode'] = 'Režim údržby';
$string['sitemaintenanceoff'] = 'Režim údržby byl vypnut a stránky zase běží v normálním režimu.';
$string['sitemaintenanceon'] = 'Vaše stránky jsou momentálně v režimu údržby (pouze správci se teď mohou přihlásit a používat tyto stránky).';
$string['sitemaintenancewarning'] = 'Vaše stránky jsou momentálně v režimu údržby (pouze správci se teď mohou přihlásit). K návratu do běžného režimu <a href=\"maintenance.php\">vypněte režim údržby</a>.';
+$string['tabselectedtofront'] = 'Má se v tabulkách, které používají navigaci pomocí záložek, přesunout řádek s právě vybranou záložkou do popředí?';
$string['therewereerrors'] = 'Vaše data obsahovala chyby';
$string['timezoneforced'] = 'Toto je vnuceno správcem stránek';
$string['timezoneisforcedto'] = 'Vnutit používání všem uživatelům';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
$string['action'] = 'Akce';
@@ -901,6 +901,7 @@
$string['showlistofcourses'] = 'Ukázat seznam kurzů';
$string['showonlytopic'] = 'Ukázat pouze téma $a';
$string['showonlyweek'] = 'Ukázat pouze týden $a';
+$string['showperpage'] = 'Ukázat $a na stránce';
$string['showrecent'] = 'Ukázat nedávnou činnost';
$string['showreports'] = 'Ukázat zprávu o činnosti';
$string['showsettings'] = 'Ukázat nastavení';

0 comments on commit d8c115b

Please sign in to comment.