Permalink
Browse files

New helpfiles for lesson

  • Loading branch information...
1 parent 56cfbcd commit d8d30ee6d5b4cbeaacaa726f53de23ddcf2537e4 koenr committed Mar 15, 2005
@@ -1,3 +1,3 @@
-<p align="center"><b>Hoogt presentatie</b></p>
+<p align="center"><b>Hoogte diavoorstelling</b></p>
<p>Geef hier de hoogte van de dia's in, uitgedrukt in aantal pixels.</p>
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Toon herwerkknop</b></p>
+
+<p>Dit instellen zal er voor zorgen dat er een knop getoond wordt bij een fout antwoord. Door daarop te klikken kan de leerling de vraag opnieuw proberen te beantwoorden. Dit werkt niet met open vragen. Laat deze functie dus uit als je open vragen gebruikt.</p>
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><b>Diavoorstelling</b></p>
+
+<p>Hiermee kun je de les als een diavoorstelling tonen, met een vaste breedte, hoogte en een aangepaste achtergrondkleur. Een op CSS gebaseerde rolbalk wordt getoond als de breedte of hoogte van de dia overschreden wordt door de inhoud van de pagina.
+Standaard worden vragen niet getoond in een diavoorstelling, alleen vertakkingstabellen verschijnen. Knoppen met labels voor "Terug" en "Verder" worden links en rechts van de dia getoond als die optie gekozen is. Andere knoppen worden in het midden van de dia geplaatst.</p>
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Met tijdslimiet</b></p>
+
+<p>Hiermee zet je een tijdslimiet op de les. Leerlingen krijgen een Javascript-klokje te zien en de tijd wordt genoteerd in de databank. Door de het gebrek aan consistent gedrag van Javascript wordt een leerling niet uit de les gegooid als zijn tijd op is, maar antwoorden gegeven na het verstrijken van de tijdslimiet worden niet meegerekend. De tijd wordt door de databank gecontroleerd telkens wanneer een leerling een antwoord instuurd.</p>
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Toon boomstructuur</b></p>
+
+<p>Dit toont een lijst van pagina's en vragen in de les als links. Pagina's komen in het blauw en vragen komen in het rood. Dit is handig om door lessen met veel pagina's te navigeren.</p>
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Les beschermd met wachtwoord</b></p>
+
+<p>Hiermee zullen leerlingen die het wachtwoord niet kunnen intypen de les niet kunnen beginnen.</p>
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Dia-breedte</b></p>
+
+<p>Geef hier het aantal pixels dat je als breedte voor de dia's wil.</p>

0 comments on commit d8d30ee

Please sign in to comment.