Permalink
Browse files

translated by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent d512527 commit d9d8407dccd1326a2eb9e6decd76b9b8fd69017b koenr committed Sep 7, 2003
@@ -0,0 +1,20 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Commentaar toevoegen</B></P>
+
+<P>Er kan commentaar bij een beoordeling gevoegd worden:
+
+<OL>
+<LI>Geef bijkomende uitleg of verklaringen bij een beoordeling (door de leerling die de taak beoordeelde).
+
+<li>Lees de verklaringen die in de beoordeling worden gegeven grondig (door de student het van wie stuk van het
+werk wordt beoordeeld);
+
+<li>Probeer moeilijkheden die zich tijdens de bespreking over de beoordeling kunnen
+voorgedaan hebben, op te lossen (door de leraar);
+</ol> <p>Het doel van de commentaren is ofwel te proberen een akkoord te bereiken over de huidige beoordeling
+of de beoordeler te overtuigen zijn beoordeling te herzien. Deze bespreking zou op een redelijke manier moeten gevoerd worden.
+
+<p>Als het werk dan wordt geherwaardeerd worden de oude commentaren verworpen. Bij de nieuwe beoordeling worden ze
+niet meer getoond.
+
+
+</P>
@@ -0,0 +1,30 @@
+<p align=CENTER><b>Akkoord met Beoordelingen</b></p>
+
+<p>Een workshoptaak kan volgende kenmerken hebben:
+<ol>
+<li>In de leerlingbijdrage en evaluatiefase, wanneer de leerlingen de beoordelingen zien die door
+medeleerlingen worden gegeven, is er geen feedback mogelijk van de
+beoordeelde leerlingen naar de leerlingen die de beoordeling gaven. Er kan feedback van de leraar zijn
+als de leraar er voor kiest om de leerlingenbeoordelingen ommiddellijk te evalueren. De cijfers en commentaren
+van de leraar zijn dan zowel door de beoordeelde als de beoordelende leerlingen te zien.
+Er zal over een werk altijd maar in één richting communicatie zijn bij beoordeling door medeleerlingen
+
+<li>In de leerlingbijdrage en evaluatiefase zien de studenten de beoordelingen die door andere studenten worden
+gegeven en worden zij toegestaan om op deze beoordelingen commentaar te geven. Zij kunnen met de beoordeling van
+de medeleerling akkoord gaan of niet akkoord gaan.
+Als zij met de beoordeling akkoord gaan, blijft de beoordeling gaat ze opgenomen worden in de definitieve berekeningen
+voor dit deel van de taak. Als zij echter niet met een beoordeling akkoord gaan, wordt de student die de beoordeling
+gaf de kans om het zijn beoordeling te herzien. De revisie/niet akkoord discussie kan verdergaan
+een akkoord wordt bereikt of tot de deadline wordt bereikt. Een beoordeling die nog in "geschil" is wanneer de
+deadline wordt bereikt, wordt niet gebruikt in de definitieve berekeningen. Dit geeft bidirectionele terugkoppeling
+tussen leerlingen op elk stuk van het werk.
+</ol>
+<p>Als de tweede werkwijze wordt gekozen, is er de optie om het tonen van cijfers uit te schakelen.
+Als deze verbergoptie wordt toegepast, worden alleen de commentaren in de beoordeling
+getoond aan de beoordeelde leerling. De cijfers worden slechts getoond nadat een akkoord is bereikt
+(over de commentaren alleen). Merk op dat deze optie slechts zinvol is wanneer een akkoord over
+beoordelingen wordt vereist.
+
+</p>
+
+
@@ -0,0 +1,11 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Anoniem beoordelen</B></P>
+
+<P>Een beoordeling door medeleerlingen kan anoniem gebeuren. In dit geval worden de naam en foto van de leerlingen
+die beoordeeld worden niet getoond. Enkel de bestandsnamen van de bijdragen worden gebruikt om de beoordeelde taakjes
+te identificeren.
+
+<P>Wanneer de beoordeling door medeleerlingen niet anoniem gebeurt, dan wordt samen met de taak de naam en foto van
+de leerling die de taak gemaakt heeft getoond. Dit kan leiden tot vertekende cijfers.
+
+<P>Merk op dat de cijfers van de leraar nooit anoniem getoond worden.
+</P>
@@ -0,0 +1,9 @@
+<p align=CENTER><b>Beoordeling van de Voorbeelden van de Leraar</b></p>
+<p>Nadat de leraar de voorbeelden heeft voorgelegd is het nuttig voor de leraar
+om deze voorbeelden te beoordelen.
+Deze beoordelingen zijn exclusief voor de leraar, zij worden NIET getoond aan de leerlingen in gelijk welke
+fase van de taak. Zij zijn echter nuttig wanneer de leraar de leerlingenbeoordelingen van de voorbeelden bekijkt.
+Bij het evalueren van een leerlingenbeoordeling, ziet de leraar zijn eigen beoordeling aan de bovenkant van de
+pagina en beoordeling van de leerling van het zelfde stuk van het werk aan de onderkant van de pagina.
+De "extra" beoordeling doet dienst als referentie en als herinnering aan de opvallende punten die in het voorbeeld
+staan.</P>
@@ -0,0 +1,15 @@
+<p align=CENTER><b>Evaluatie van de taak door medeleerlingen</b></p>
+<p>Een taak laten beoordelen door medeleerlingen kan op twee manieren gebeuren:
+<ol>
+<li>Er wordt slechts feedback op de beoordelingselementen en de algemene commentaar gegeven.
+De evaluatie van beoordelingselementen wordt niet getoond in de evaluatiepagina's.
+De taken zelf krijgen geen algemene cijfer.
+Wel worden de beoordelingsqualiteiten van de leerlingen gemeten en dit,
+en alleen dit cijfer draagt bij tot het definitieve cijfer dat aan de leerlingen wordt gegeven.
+
+<li>Hier worden de leraar en de medeleerlingen gevraagd om zowel feedback als cijfers te geven.
+De taken krijgen een algemeen cijfer en commentaar. Het definitieve cijfer voor een leerling
+zal worden berekend uit de (gewogen) cijfers van de leraar, het gemiddelde cijfer van de medeleerlingen
+en de beoordelingsqualiteiten van de leerling.
+</ol> </p>
+
@@ -0,0 +1,19 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Opbouw van het eindcijfer</B></P>
+
+<P> De tabel op dit scherm toont je eindcijfer en de manier waarop het berekend werd. Het eindcijfer kan uit drie
+mogelijke delen opbebouwd zijn.
+
+<OL>
+<LI>Het cijfer van de leraar voor het werk dat je ingestuurd bebt.
+<LI>Het gemiddelde van de beoordelingen van je medeleerlingen voor het werk dat je ingestuurd hebt.
+<LI>Een cijfer voor je beoordelingsqualiteit in de fase voor de beoordeling van je medeleerlingen.
+Die qualiteit wordt bepaald door (a) of je cijfers te hoog of te laag waren in vergelijking met het gemiddelde
+cijfer dat je andere studenten gaven (dit heet bias), (b) in welke mate je cijfers de cijfers van de andere leerlinge
+volgen (dit heet betrouwbaarheid) en (c) door de qualiteit van je commentaar die je gegeven hebt wanneer je het werk
+van je medeleerlingen beoordeelde. Dit werd geëvalueerd door je leraar. Deze 3 cijfers voor je prestatie werden gewogen
+met de factoren 1:2:3 om een totaalcijfer te bekomen. Dit wil zeggen dat het cijfer dat de leraar gaf op je commentaar
+hetzelfde gewicht kreeg als de bias en de betrouwbaarheid samen..
+</OL>
+
+<P>De weging voor deze drie componenten kan aangepast worden volgens wat nodig is voor een bepaalde opdracht. Ze wordt getoond
+in de kleine tabel.</P>
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Commentaar bewerken</B></P>
+
+<P>Net zoals op andere plaatsen is ook hier een korte periode voorzien waarin je de commentaartekst nog opnieuw
+kan bewerken. De commentaar wordt niet getoond in de beoordeling tot die periode verlopen is.
+</P>
@@ -0,0 +1,16 @@
+<p align=CENTER><b>De Totalen</b></p>
+<p>De tabel op dit scherm toont de Totalen en van hun analyse zoals die aan de leerlingen
+wordt getoond. Als er cijfers in de lijst ontbreken is het mogelijk "om terug te gaan en" deze toe te voegen.
+In feite zijn er twee aanpassingen aan de Totalen mogelijk.
+
+<ol>
+<li>Als het cijfer van de leraar nog moet worden toegevoegd, dan kan de taak nog een cijfer worden
+gegeven door naar het scherm "Taakbeheer" te gaan en op de fase "Leerling bijdrage en evaluatie" te klikken.
+Om het even welke bijdrage kan daar worden gequoteerd. Zodra je klaar bent breng je de taak terug naar Fase 3
+en bereken de totalen opnieuw. Op een dezelfde manier kan om het even welke beoordeling die
+nog geen cijfer gekregen heeft vanuit het scherm van het TaakBeheer worden gequoteerd.
+<li>Als je een andere wegingsregeling wenst te gebruiken, dan moet de taak terug naar Fase 3 gebracht worden,
+waarna je klikt op de link "Berekening van de totalen" en je de nieuwe weging kunt inbrengen.
+Nadat de cijfers herberekend zijn, breng je de taak terug naar Fase 4 om de nieuwe cijfers te tonen.
+</ol> </p>
+
@@ -0,0 +1,11 @@
+<p align=CENTER><b>Leerlingbijdragen aan evaluatie</b></p>
+<p>Dit toont de cijfers en de commentaren op het ingestuurde deel van de taak.
+Als je wil, kun je antwoorden op deze evaluatie en er voor kiezen om er niet mee akkoord te gaan (in deze fase).
+Als dat het geval is, gelieve dan je antwoord in het vakje aan de voet van de pagina in te vullen met
+de reden waarom je niet gelukkig bent met de beoordeling.
+Klik op de knop aan de voet van de pagina en kies NEE wanneer gevraagd wordt of je met deze beoordeling gelukkig bent.
+
+<p>Als je anderzijds wel gelukkig bent met de beoordeling, klik dan gewoon op de knop aan de voet van de pagina
+en kies JA wanneer je gevraagd wordt of je met deze beoordeling gelukkig bent.
+
+</p>
@@ -0,0 +1,25 @@
+<p align=CENTER><b>Het beoordelen van een opdracht door medeleerlingen</b></p>
+<p>Om gemakkelijker te kunnen evalueren, is een opdracht met beoordelingen door medeleerlingen
+verdeeld in een aantal beoordelingselementen. Elk element behandelt een bepaald aspect van de taak.
+Afhankelijk van het type van beoordeling, zou je voor elk element
+<OL>
+<LI>een cijfer moeten ingeven door in het juiste vakje te klikken of door het gewenste cijfer te kiezen uit het rolmenu.
+
+<li>verklaren waarom je dat cijfer gegeven hebt in het Feedback-vak. Als je denkt dat de reden duidelijk is, dan kun je
+dit vak leeg laten. Denk er echter aan dat je leraar je beoordeling kan bekijken en je cijfer in vraag stellen
+als er geen verklaring voor is.
+</ol>
+<p>In ander beoordelingstype, kan je gevraagd worden of diverse punten aanwezig of afwezig zijn,
+in andere taken wordt je gevraagd om te kiezen welk statement het best bij een bepaald deel van de taak past.
+In beide opdrachten kun je de beoordeling aanpassen tot wat jouw de juiste lijkt.
+
+<p>Het laatste vakje op dit formulier maakt het je mogelijk om een algemene commentaar op het werk te geven.
+Dit zou je beoordeling moeten rechtvaardigen. De commentaar zou beleefd moeten zijn en, indien mogelijk, constructief.
+Je beoordeling zal aan de leerling die dit deel van de taak maakte, worden getoond .
+
+<p>U hebt een beperkte tijdspanne, meestal een half uur, waarin je je mening en je cijfers
+of commentaren kunt veranderen. Zodra die periode voorbij is, wordt de persoon van wie werk is dat je beoordeelde,
+op de hoogte gebracht van je beoordeling.
+In dat stadium kun je je beoordeling nog wel bekijken maar niet meer veranderen.
+
+</p>
@@ -0,0 +1,21 @@
+<p align=CENTER><b>Het evalueren van de Beoordelingen van de leerling</b></p>
+
+<p>Dit scherm wordt gebruikt om het cijfer van de leraar in te geven voor de beoordeling die door de leerling
+ tijdens de Bijdrage en evaluatiefase van de taak werd gegeven. Er wordt een relatief eenvoudige
+manier van evalueren gebruikt: een score op 20. De leraar kan beslissen wat er wordt geevalueerd en
+wat de relatieve scores zijn voor de verschillende instructies die de leerlingen kregen
+voor de taak begon. Bijvoorbeeld, op hoger niveau kan van de studenten kritische commentaren gevraagd worden,
+op middenniveau kan de leerlingen gevraagd worden op sterke punten en zwakheden te wijzen, en op lager niveau
+kunnen de studenten op fouten en op onnauwkeurigheid wijzen.</p>
+
+<p>Als ze beschikbaar is, wordt de beoordeling van de leraar getoond vóór dat van de leerling,
+zodat er gemakkelijk een vergelijking kan worden gemaakt. De commentaren van de leraar kunnen als een soort
+referentie dienst doen.</p>
+
+<p>Het cijfer voor de beoordeling wordt bewaard door op de juiste knop aan de voet van de pagina te klikken.
+Je kunt het quoteren binnen de bewerk-periode herhalen. Zodra die tijd is verstreken wordt de commentaar
+van de leraar aan de leerling getoond. Het totaalcijfer wordt echter niet aan de leerling getoond
+tot de totalen worden getoond (fase 4).
+(De reden hiervoor dit is de mogelijke verwarring tussen het cijfer voor een deel van het werk en
+het cijfer voor de BEOORDELING van dat werk. In een vroeg stadium van een taak zal het onderscheid
+voor de leerlingen niet duidelijk zijn.)</P>
@@ -0,0 +1,31 @@
+<p>Workshop module</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=graded.html">A Graded Peer Assignment</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=addingacomment.html">Commentaar toevoegen</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=anonymous.html">Anoniem Beoordelen</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=assessmentofexamples.html">Beoordeling van de Voorbeelden van de Leraar</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=elements.html">Assignment Elements</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=teachersgradings.html">Display of Teacher's Grades</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=editingacomment.html">Commentaar bewerken</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=grading.html">Het beoordelen van een opdracht door medeleerlingen</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=gradingstrategy.html">Grading Strategy</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=gradingsubmissions.html">Grading of Student Submissions</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=gradingassessments.html">Het evalueren van de Beoordelingen van de leerling</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=showinggrades.html">Hiding the Display of Grades</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=includeself.html">Including Self in the Assignment</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=managing.html">Beheer van een workshop</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=nassessmentsofstudentsubmissions.html">Number of Assessments of Student submissions</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=nassessmentsofteachersexamples.html">Number of Assessments of Teacher's Examples</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=nelements.html">Number of Comments, Elements, Bands or Criteria</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=numberofassessors.html">Number of Peer Assessors</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=assignmenttype.html">Evaluatie van de taak door medeleerlingen</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=resubmit.html">Resubmitting assignments</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=selfassessment.html">Self Assessment</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=specimen.html">Exemplaar van het evaluatieformulier</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=submissionofexamples.html">Submission of Teacher's Examples</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=breakdownoffinalgrade.html">Opbouw van het eindcijfer</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=calculatingfinalgrade.html">The Calculation of the Final Grade</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=finalgrades.html">Totalen</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=ungradedassessments_student.html">UnGraded Assessments (Student Submissions)</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=ungradedassessments_teacher.html">UnGraded Assessments (Teacher Submissions)</a>
+</ul>
@@ -0,0 +1,70 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Beheer van een Workshopopdracht</B></P>
+
+<P>Een Workshopopdracht is ingewikkelder dan een gewone opdracht.
+Ze verloopt in een aantal stappen of fases. Deze zijn
+<OL>
+<LI>De beoordeling van de taak zou in een aantal beoordelingselementen moeten worden opgesplitst.
+Dit maakt het beoordelen van een taak minder arbitrair en geeft de studenten een kader waarop ze zich kunnen baseren
+om beoordelingen te geven. De leraar heeft de rol van het uitschrijven van de beoordelingselementen
+om zo een evaluatieformulier te bekomen. (Zie die pagina voor meer details.)
+
+
+ <P>Wanneer het evaluatieformulier klaar is, kan de leraar best enkele voorbeeldtaken voorleggen.
+Dit zijn voorbeeldtaken die de leerlingen kunnen beoordelen
+alvorens hun eigen stukken van de opdracht voor te bereiden. Echter, alvorens de taak van studenten ter
+beschikking wordt gesteld, zouden deze voorbeeldtaken door de leraar moeten worden beoordeeld. Dit
+voorziet de leraar van standaard &quot;antwoorden&quot; bij het nakijken van de leelingenbeoordelingen
+van die voorbeeldtaken (die in de volgende fase worden gemaakt)
+
+ <P>Het inzenden van een voorbeeldtaak door de leraar is optioneel en kan voor sommige opdrachten beter
+achterwege gelaten worden.</P>
+
+<LI>De taak wordt nu geopend voor de leerlingen. Als de leraar een voorbeeldtaak heeft klaargezet, worden
+de studenten vereist om een gespeciëerd aantal van deze taken te beoordelen. (Het aantal beoordelingen
+werd gegeven toen de opdracht werd gecreëerd.) Zodra een leerling het vereiste aantal beoordelingen heeft gegeven,
+kan hij zijn eigen werk bijdragen. In het geval van een opdracht zonder voorbeeldtaken, kunnen de studenten hun
+eigen werk onmiddellijk bijdragen.
+ <p>Wanneer een leerling een stuk van zijn taak voorlegt, kan de leraar, indien gewenst, dat werk beoordelen.
+Deze beoordeling kan in de definitieve evaluatie van de leerling worden opgenomen. Deze beoordelingen kunnen
+tijdens de bijdragefase van de taak of na de deadline plaatsvinden.</p>
+<p>Als in de taak ook beoordeling door leerlingen toegelaten is, wordt aan de leerlingen die hun taak hebben
+ingediend het werk van andere leerlingen getoond om te beoordelen. Wanneer zij een beoordeling hebben gegeven
+kan hun medeleerling die beoordeling zien. De leerling die het werk voorlegde kan op de beoordeling commentaar
+geven als die optie voor deze taak werd gekozen. De leraar kan, indien gewenst, de beoordelingen van de medeleerlingen
+mee opmemen op het evaluatieformulier om mee te verrekenen in het eindcijfer van de leerling
+ (maar dat is in vele gevallen niet echt noodzakelijk,
+zie de volgende fase).</p>
+
+
+<LI>Na de deadline verplaatst de leraar de taak naar de volgende fase, waar bijdragen en beoordelingen door
+leerlingen niet meer worden aanvaard. De leraar kan, indien gewenst, het evalueren van de beoordelingen die op de
+voorbeeldtaak werden gegeven en het evalueren van de leerlingenbijdragen voltooien. De leraar kan de beoordelingen
+van de medeleerlingen ook evalueren. Dit is niet echt noodzakelijk als er een groot aantal
+beoordelingen op elke bijdrage is gegeven, de &quot;prestaties&quot; van elke leerling kunnen vanuit de relatieve
+scores worden bepaald.
+ <p>Wanneer het evalueren is voltooid, berekent de leraar het definitieve cijfer van de leerlingen.
+Deze definitieve cijfers worden normaal samengesteld uit drie componenten, het cijfer van de leraar op de taak van
+de leerling, het gemiddelde cijfer van de medeleerlingen op werk van de leerling en de beoordelingsprestaties
+van de leerling. Dit laatste kan het gemiddelde bevatten van de beoordelingen van de leraar op de
+commentaren van de leerling. Deze drie componenten krijgen van de leraar een weging alvorens de berekening van het
+eindresultaat begint.
+
+
+<LI>De eindfase van de taak is ingegaan. De leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun definitief cijfer te zien.
+De leraar kan, indien gewenst, de taak terug openen om wat aanpassingen te doen aan de weging die in de definitieve
+berekening zit. Daarna kunnen de herziene cijfers aan de leerlingen worden getoond.
+ <p>De studenten (en de leraar) krijgen ook een ranglijst van de leerlingbijdragen te zien,
+de beste bijdrage eerst. Het cijfer dat hier gegeven wordt is een combinatie van de beoordeling van de leraar
+en het gemiddelde van de beoordelingen van de medeleerlingen (indien beschikbaar)
+De gebruikte weging is diegene die gegeven is tijdens de vorige fase.</p>
+
+</OL>
+
+<p>Bij om het even welke fase van de taak kan de leraar de pagina van het "Beheer" openen.
+Die toont de huidige staat van de taak. Ze toont een lijst van de voorbeeldtaken van de leraar
+(als die er zijn), van de beoordelingen van de leerlingen (van de voorbeeldtaken van de leraar, van hun eigen
+werk en van de beoordelingen van andere leerlingen), en van de bijdragen van de leerlingen.
+De leraar kan deze pagina gebruiken om bijdragen en cijfers te beoordelen en te herbekijken en opnieuw te evalueren,
+om bijdragen en beoordelingen te schrappen en in het algemeen op de vorderingen van de taak te letten.</p>
+
+</P>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit d9d8407

Please sign in to comment.