Permalink
Browse files

new strings from Martina Majorova & Juraj Chlebec

  • Loading branch information...
havran
havran committed May 16, 2005
1 parent c219da5 commit d9e722a94f57d0a02e215651d768b7e524d6c5f1
Showing with 16 additions and 0 deletions.
  1. +16 −0 lang/sk/questionnaire.php
View
@@ -0,0 +1,16 @@
+<?PHP // $Id$
+ // questionnaire.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+
+
+$string['alreadyfilled'] = 'U¾ ste nám vyplnili tento dotazník. Ïakujeme.';
+$string['modulename'] = 'Dotazník';
+$string['modulenameplural'] = 'Dotazníky';
+$string['mustcomplete'] = '<b>Ak chcete vyplni» tento dotazník, musíte tak urobi» <i>teraz</i>. Neskôr u¾ nebude mo¾né Va¹e odpovede zaznamena».</b><br /><br />';
+$string['notavail'] = 'Tento dotazník dosiaµ nie je dostupný. Skúste to, prosím, neskôr.';
+$string['qmanage'] = 'Správa dotazníkov';
+$string['qmanagetitle'] = 'Správa dotazníka phpESP';
+$string['qtype'] = 'Typ';
+$string['questionnaireid'] = 'Dotazník';
+$string['respondenttype'] = 'Typ respondenta';
+
+?>

0 comments on commit d9e722a

Please sign in to comment.