Permalink
Browse files

Merge branch 'install_master' of git://git.moodle.cz/moodle-install

  • Loading branch information...
stronk7 committed Aug 9, 2012
2 parents 9f69214 + f31f3ec commit daabbee999c3bdd52d42962e0eafe80191b449a5
Showing with 11 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 install/lang/cs/install.php
  2. +7 −0 install/lang/lt/admin.php
  3. +1 −0 install/lang/nl/langconfig.php
@@ -68,7 +68,10 @@
$string['pathshead'] = 'Potvrdit cesty';
$string['pathsrodataroot'] = 'Do datového adresáře nelze zapisovat.';
$string['pathsroparentdataroot'] = 'Do nadřazeného adresáře ({$a->parent}) nelze zapisovat. Datový adresář ({$a->dataroot}) nemůže být tímto průvodcem instalací vytvořen.';
+$string['pathssubadmindir'] = 'Na některých serverech je URL adresa /admin vyhrazena pro speciální účely (např. pro ovládací panel). Na takových serverech může dojít ke kolizi se standardním umístěním stránek pro správu Moodle. Máte-li tento problém, přejmenujte adresář <eM>admin</em> ve vaší instalaci Moodle a sem zadejte jeho nový název - například <em>moodleadmin</em>. Všechny generované odkazy na stránky správy Moodle budou používat tento nový název.';
+$string['pathssubdataroot'] = 'Moodle potřebuje prostor, kam si bude ukládat nahrané soubory a další údaje. K tomuto adresáři musí mít proces webového serveru právo ke čtení i k zápisu (webový server bývá většinou spouštěn pod uživatelem "www-data" nebo "apache"). Tento adresář ale zároveň nesmí být dostupný přímo přes webové rozhraní. Instalační skript se pokusí tento adresář vytvořit, pokud nebude existovat.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Absolutní cesta k adresáři s instalací Moodle';
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Zadejte úplnou webovou adresu, na níž bude Moodle dostupný. Moodle potřebuje jedinečnou adresu, není možné jej provozovat na několika URL současně. Používáte-li několik veřejných domén, musíte si sami nastavit permanentní přesměrování na jednu z nich a tu pak použít. Pokud je váš server dostupný z vnější a z vnitřní sítě pod různými IP adresami, použijte jeho veřejnou adresu a nastavte si váš DNS server tak, že ji mohou používat i uživatelé z vnitřní sítě.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Umístění datového adresáře není bezpečné';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Adresář pro správu serveru (admin) neexistuje';
$string['phpextension'] = '{$a} PHP rozšíření';
@@ -30,5 +30,12 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+$string['cliansweryes'] = 't';
+$string['cliincorrectvalueerror'] = 'Klaida, klaidinga "{$a->option}" reikšmė "{$a->value}"';
+$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Klaidinga reikšmė, bandykite dar kartą';
+$string['clitypevalue'] = 'tipo reikšmė';
+$string['clitypevaluedefault'] = 'tipo reikšmė, paspauskite „Enter“, jei norite naudoti numatytąją reikšmę ({$a})';
+$string['cliunknowoption'] = 'Neatpažintos parinktys: {$a} naudokite --žinyno parinktį.';
+$string['cliyesnoprompt'] = 'įveskite t (taip) arba n (ne)';
$string['environmentrequireinstall'] = 'turi būti įdiegta ir įgalinta';
$string['environmentrequireversion'] = 'reikalinga $a-needed, o Jūs turite $a-current';
@@ -30,5 +30,6 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+$string['parentlanguage'] = '';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Nederlands';

0 comments on commit daabbee

Please sign in to comment.