Permalink
Browse files

Updates and new translation

  • Loading branch information...
adamtpaw
adamtpaw committed Sep 5, 2003
1 parent ac61544 commit dad848cca9b8156b3126115dafa7f58fd1d51104
View
@@ -2,7 +2,7 @@
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul assignment.php
-$string['allowresubmit'] = "Zezwól na wielokrotne przesyłanie";
+$string['allowresubmit'] = "Zezwól na wielokrotne przesyłanie rozwiązania";
$string['assignmentdetails'] = " Szczegóły zadania";
@@ -38,6 +38,8 @@
$string['newsubmissions'] = " Przesłane rozwiązania";
+$string['notgradedyet'] = "Jeszcze nie oceniono";
+
$string['notsubmittedyet'] = " Nic jeszcze nie przesłano";
$string['overwritewarning'] = " UWAGA: Ponowne przesłanie zastąpi twoje aktualne rozwiązanie";
@@ -54,7 +56,7 @@
$string['typeoffline'] = "Działania wykonywane w trybie off-line";
-$string['typeuploadsingle'] = " Prześlij jeden plik";
+$string['typeuploadsingle'] = " Wymagane przesłanie jednego pliku";
$string['uploadbadname'] = " Nazwa pliku zawierała nieprawidłowe znaki i nie mogła zostać przesłana";
View
@@ -1,119 +1,253 @@
-<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
+<?
+//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
+//Modul forum.php
+$string['modulename'] = "Forum";
+
+$string['modulenameplural'] = "Fora dyskusyjne";
$string['addanewdiscussion'] = "Dodaj nowy temat dyskusji";
-$string['addanewtopic'] = "Dopisz nowy temat";
+
+$string['addanewtopic'] = " Dodaj nowy temat";
+
$string['allowchoice'] = "Zezwól ka¿demu u¿ytkownikowi na wybór";
+
$string['allowdiscussions'] = "Czy \$a mo¿e wysy³aæ wiadomo¶ci na to forum?";
+
$string['allowratings'] = "Czy posty mog± byæ oceniane?";
+
$string['allowsdiscussions'] = "W tym forum ka¿dy mo¿e utworzyæ tylko jeden temat dyskusji.";
+
$string['anyfile'] = "Jakikolwiek plik";
+
$string['attachment'] = "Za³±cznik";
+
$string['bynameondate'] = " \$a->name w dniu \$a->date napisa³(a)";
+
+$string['configdisplaymode'] = " Domy¶lny tryb wy¶wietlania dyskusji, je¶li nie wybrano innego.";
+
+$string['configlongpost'] = " Ka¿dy post o d³ugo¶ci przekraczaj±cej t± liczbê (nie uwzglêdniaj±c kodu HTML) jest uwa¿any za d³ugi.";
+
+$string['configmanydiscussions'] = " Maksymalna ilo¶æ dyskusji pokazywanych na jednej stronie forum.";
+
+$string['configshortpost'] = " Ka¿dy post o d³ugo¶ci mniejszej od tej liczby (nie uwzglêdniaj±c kodu HTML) jest uwa¿any za krótki";
+
$string['couldnotadd'] = "Nie mo¿na dodaæ twojego postu z powodu nieznanego b³êdu";
+
$string['couldnotdeleteratings'] = "Niestety, nie mo¿na by³o usun±æ tego postu, gdy¿ zosta³ on ju¿ oceniony przez innych";
+
$string['couldnotdeletereplies'] = "Niestety, nie mo¿na by³o usun±æ tego postu, gdy¿ inni u¿ytkownicy ju¿ na niego odpowiedzieli.";
+
$string['couldnotupdate'] = "Nie mo¿na zaktualizowaæ twojego postu z powodu nieznanego b³êdu";
+
$string['delete'] = "Usuñ";
+
$string['deleteddiscussion'] = "Usuniêto temat dyskusji";
+
$string['deletedpost'] = "Post zosta³ usuniêty";
+
$string['deletesure'] = "Czy masz pewno¶æ, ¿e chcesz usun±æ te post?";
+
$string['discussion'] = "Dyskusja";
+
$string['discussionmoved'] = "Dyskusja ta zosta³a przeniesiona do '\$a '.";
+
$string['discussions'] = "Dyskusje";
+
$string['discussionsstartedby'] = "Dyskusje rozpoczête przez \$a";
-$string['discussionsstartedbyrecent'] = "Dyskusje ostatnio zaczête przez u¿ytkownika \$a";
+
+$string['discussionsstartedbyrecent'] = " Dyskusje rozpoczête ostatnio przez \$a";
+
$string['discussthistopic'] = "Podyskutuj na ten temat";
+
$string['eachuserforum'] = "Ka¿dy wysy³a jeden temat dyskusji";
+
$string['edit'] = "Edycja";
+
$string['editing'] = "Edycja";
+
$string['emptymessage'] = "Co¶ nie tak z twoim postem. Byæ mo¿e by³ pusty lub za³±cznik by³ zbyt du¿y. Twoje zmiany nie zosta³y zapisane";
+
$string['everyonecanchoose'] = "Ka¿dy mo¿e siê zapisaæ na forum";
+
$string['everyoneissubscribed'] = "Ka¿dy jest zapisany na to forum";
+
$string['forcesubscribe'] = "Ka¿dy jest automatycznie zapisywany na to forum";
+
$string['forcesubscribeq'] = "Wymusiæ u ka¿dego zapis na to forum?";
+
$string['forum'] = "Forum";
+
$string['forumintro'] = "Wstêp";
+
$string['forumname'] = "Nazwa Forum";
+
$string['forums'] = "Fora dyskusyjne";
+
$string['forumtype'] = "Rodzaj forum";
-$string['generalforum'] = "Standardowy rodzaj forum dla ogólnego u¿ytku";
+
+$string['generalforum'] = "Forum standardowe do u¿ytku ogólnego";
+
$string['generalforums'] = "Fora ogólne";
+
$string['inforum'] = "w \$a";
+
$string['intronews'] = "Wiadomo¶ci i og³oszenia";
+
$string['introsocial'] = "Forum otwarte do dyskusji na dowolny temat";
+
$string['introteacher'] = "Forum wy³±cznie dla prowadz±cych";
+
$string['lastpost'] = "Ostatni post";
+
$string['learningforums'] = "Forum dydaktyczne";
+
$string['maxtimehaspassed'] = "Niestety, maksymalny czas dozwolony na edycjê tego postu (\$a) min±³!";
+
$string['message'] = "Wiadomo¶æ";
-$string['modeflatnewestfirst'] = "Wy¶wietl odpowiedzi p³asko, z najnowszymi na pocz±tku";
+
$string['modeflatoldestfirst'] = "Wy¶wietl odpowiedzi p³asko, z najdawniejszymi na pocz±tku";
+
+$string['modeflatnewestfirst'] = "Wy¶wietl odpowiedzi p³asko, z najnowszymi na pocz±tku";
+
$string['modenested'] = "Wy¶wietl odpowiedzi tematycznie";
+
$string['modethreaded'] = "Wy¶wietl odpowiedzi w±tkami";
-$string['modulename'] = "Forum";
-$string['modulenameplural'] = "Fora dyskusyjne";
+
$string['more'] = "Wiêcej";
+
$string['movethisdiscussionto'] = "Przenie¶ tê dyskusjê do ...";
+
$string['namenews'] = "Forum aktualno¶ci";
+
$string['namesocial'] = "Forum towarzyskie";
+
$string['nameteacher'] = "Forum nauczycielskie";
+
$string['newforumposts'] = "Nowe wiadomo¶ci na forum";
+
$string['nodiscussions'] = "Nie ma ¿adnych tematów na tym forum";
+
$string['noguestpost'] = "Niestety go¶cie nie mog± zabieraæ g³osu na tym forum";
-$string['nonews'] = "Nie wys³ano jeszcze zadnych wiadomo¶ci";
+
+$string['nomorepostscontaining'] = " Nie znaleziono wiêcej postów zawieraj±cych '\$a'";
+
+$string['nonews'] = " Nie umieszczono jeszcze ¿adnych nowo¶ci";
+
$string['noposts'] = "Brak wiadomo¶ci";
+
$string['nopostscontaining'] = "Nie znaleziono wiadomo¶ci zawieraj±cych '\$a '";
+
$string['nosubscribers'] = "Nikt jeszcze nie zapisa³ siê na to forum";
+
$string['nownotsubscribed'] = "\$a ->name NIE bêdzie otrzymywaæ kopii '\$a->forum' poczt± elektroniczn±.";
+
$string['nowsubscribed'] = "\$a->name bêdzie otrzymywaæ kopie '\$a->forum' poczt± elektroniczn±.";
+
$string['numposts'] = "\$a wiadomo¶ci";
+
$string['olderdiscussions'] = "Starsze dyskusje";
+
$string['openmode0'] = "¯adnych dyskusji, ¿adnych odpowiedzi";
+
$string['openmode1'] = "¯adnych dyskusji, ale odpowiedzi s± dozwolone";
+
$string['openmode2'] = "Dyskusje i odpowiedzi s± dozwolone";
+
$string['parentofthispost'] = "Wiadomo¶æ nadrzêdna";
+
$string['postadded'] = "Twój post zosta³ dodany. <P>Je¿eli chcesz co¶ jeszcze zmieniæ masz \$a na edycjê.";
+
$string['postincontext'] = "Zobacz ten post w kontek¶cie";
+
$string['postmailinfo'] = "To jest kopia wiadomo¶ci wys³anej przez serwis \$a. Aby dodaæ odpowied¼ poprzez stronê WWW kliknij poni¿szy link:";
+
$string['postrating1'] = "Demonstruje g³ównie poznawanie odrêbne";
+
$string['postrating2'] = "Demonstruje w równym stopniu poznawanie odrêbne i powi±zane";
+
$string['postrating3'] = "Demonstruje g³ównie poznawanie powi±zane";
+
$string['posts'] = "Posty";
+
$string['postupdated'] = "Twój post zosta³ zaktualizowany";
+
$string['processingpost'] = "Post \$a jest w trakcie przetwarzania";
+
$string['rate'] = "Oceñ";
-$string['ratingeveryone'] = "Ka¿dy mo¿e oceniaæ posty";
-$string['ratingonlyteachers'] = "Tylko \$a moze oceniac posty";
+
+$string['ratingeveryone'] = " Ka¿dy mo¿e oceniæ posty";
+
+$string['ratingno'] = " Brak ocen";
+
+$string['ratingonlyteachers'] = " Tylko \$a mo¿e oceniaæ posty";
+
$string['ratings'] = "Oceny";
+
$string['ratingssaved'] = "Oceny zosta³y zapisane";
-$string['re'] = "Odp:";
+
+$string['rating'] = " Oceny";
+
+$string['ratingsuse'] = " Wykorzystanie ocen";
+
+$string['ratingtime'] = " Ogranicz wystawianie ocen do postów w nastêpuj±cym przedziale czasowym :";
+
$string['readtherest'] = "Przeczytaj resztê tematu";
+
+$string['re'] = "Odp:";
+
$string['replies'] = "Odpowiedzi";
+
$string['repliesmany'] = "\$a odpowiedzi (jak dot±d)";
+
$string['repliesone'] = "\$a odpowied¼ (jak dot±d)";
+
$string['reply'] = "Odpowiedz";
+
$string['search'] = "Szukaj";
-$string['searchforums'] = "Szukaj w forach";
+
+$string['searcholderposts'] = "Przeszukaj dawniejsze posty...";
+
$string['searchresults'] = "Szukaj w rezultatach";
+
+$string['searchforums'] = "Szukaj w forach";
+
$string['sendinratings'] = "Wy¶lij moje ostatnie oceny";
+
$string['showsubscribers'] = "Wy¶wietl u¿ytkowników zapisanych na forum";
+
$string['singleforum'] = "Pojedyncza prosta dyskusja";
+
$string['startedby'] = "Rozpoczêta przez";
+
$string['subject'] = "Temat";
+
$string['subscribe'] = "Zapisz siê na to forum";
+
$string['subscribed'] = "Zapisany na forum";
+
$string['subscribers'] = "Zapisani na forum";
+
$string['subscribersto'] = "Zapisani na '\$a '";
-$string['subscribestart'] = "Przesy³aj mi koie postów z tego forum poczt± elektroniczn±";
-$string['subscribestop'] = "Nie chcê otrzymywaæ kopi postów z tego forum";
+
+$string['subscribestart'] = "Przesy³aj mi kopie postów z tego forum poczt± elektroniczn±";
+
+$string['subscribestop'] = "Nie chcê otrzymywaæ kopii postów z tego forum";
+
$string['subscription'] = "Zapisanie siê na forum";
+
$string['subscriptions'] = "Zapisy na fora";
+
$string['unsubscribe'] = "Wypisz siê z tego forum";
+
$string['unsubscribed'] = "Wypisany z forum";
+
$string['youratedthis'] = "Oceni³e¶(a¶) to";
+
$string['yournewtopic'] = "Twoja nowa dyskusja";
+
$string['yourreply'] = "Twoja odpowied¼";
-?>
+$string[''] = "";
+
+?>
@@ -4,22 +4,22 @@
<dl>
<dt><b>Emotikony</b></dt>
-<dd>Dowolne emotikony, które mogą zostać wprowadzone gdziekolwiek indziej w Moodle, mogą zostać
- wprowadzone także tu i zostaną wyświetlone poprawnie. Na przykład, :-) = <img src="pix/s/smiley.gif"> </dd>
+<dd>Dowolne emotikony, które mogą zostać wprowadzone gdziekolwiek indziej w Moodle, mogą zostać
+ wprowadzone także tu i zostaną wyświetlone poprawnie. Na przykład, :-) = <img src="pix/s/smiley.gif"> </dd>
<dt><b>Linki</b></dt>
-<dd>Adresy internetowe zostaną zamienione na linki automatycznie.</dd>
+<dd>Adresy internetowe zostaną zamienione na linki automatycznie.</dd>
<dt><b>Stan ducha</b></dt>
-<dd>Możesz rozpocząć linię z "/me" lub ":", aby okazać swój stan ducha. Na przykład, jeżeli Twoje imię to Jan i
- wpiszesz ":śmieje się!" lub "/me śmieje się!", wszyscy zobaczą "Jan śmieje się!"</dd>
+<dd>Możesz rozpocząć linię z "/me" lub ":", aby okazać swój stan ducha. Na przykład, jeżeli Twoje imię to Jan i
+ wpiszesz ":śmieje się!" lub "/me śmieje się!", wszyscy zobaczą "Jan śmieje się!"</dd>
<dt><b>Bzyczenie</b></dt>
-<dd>Możesz wysłać dźwięk do innych ludzi naciskając na link "bzzz" obok ich imienia. Użytecznym
- skrótem, aby wysłać bzyczenie do wszystkich ludzi na czacie jednocześnie jest "beep all".</dd>
+<dd>Możesz wysłać dźwięk do innych ludzi naciskając na link "bzzz" obok ich imienia. Użytecznym
+ skrótem, aby wysłać bzyczenie do wszystkich ludzi na czacie jednocześnie jest "beep all".</dd>
<dt><b>HTML</b></dt>
-<dd>Jeśli znasz nieco kod HTML, możesz używać go w swym tekście, aby wprowadzać obrazy, odgrywać dźwięki
+<dd>Jeśli znasz nieco kod HTML, możesz używać go w swym tekście, aby wprowadzać obrazy, odgrywać dźwięki
lub odpowiednio formatować tekst.</dd>
</dl>
@@ -4,6 +4,6 @@
dyskusji poprzez sieć. Jest to użyteczny sposób na lepsze zrozumienie
się nawzajem oraz tematu, który jest omawiany - sposób używania
czat-pokojów zasadniczo różni się od dyskusji na forum.
- Moduł Czat zawiera mnóstwo opcji pozwalajšcych na zarzšdzanie i
- przeglšdanie dyskusji czat.</P>
+ Moduł Czat zawiera mnóstwo opcji pozwalających na zarządzanie i
+ przeglądanie dyskusji czat.</P>
</UL>
@@ -1,6 +1,6 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Kategorie kursów</B></P>
-<P>Administrator Twojej platformy Moodle mógł ustanowić kilka kategorii kursów.</p>
+<P>Administrator Twojej platformy Moodle mógł określić kilka kategorii kursów.</p>
<P>Przykładowo: &quot;Nauki ¦cisłe&quot;, &quot;Nauki humanistyczne&quot;, &quot;Ochrona zdrowia&quot; itp.</p>
@@ -1,3 +1,3 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Pełna nazwa kursu</B></P>
-<P>Pełna nazwa kursu wyświetlana jest u góry ekranu oraz w listach kursów.</P>
+<P>Pełna nazwa kursu wyświetlana jest u góry ekranu oraz na listach kursów.</P>
@@ -1,6 +1,6 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Aktualności kursu</B></P>
-<P>Specjalne forum &quot;Aktualności&quot; pojawia się w tygodniowych i tematycznych formatach kursu. Jest to dobre miejsce do umieszczania wiadomości przeznaczonych dla wszystkich studentów. (W ustawieniu domyślnym wszyscy studenci są zapisani na to forum i otrzymują Twoje zawiadomienia pocztą elektroniczną.)</p>
+<P>Specjalne forum &quot;Aktualności&quot; pojawia się w kursach o formacie tygodniowym lub tematycznym. Jest to dobre miejsce do umieszczania wiadomości przeznaczonych dla wszystkich studentów. (W ustawieniu domyślnym wszyscy studenci są zapisani na to forum i otrzymują Twoje wiadomości pocztą elektroniczną.)</p>
<P>Funkcja ta określa ile ostatnich pozycji wyświetlanych jest na stronie głównej Twojego kursu, w ramce najświeższe wiadomości w prawym górnym narożniku ekranu.</p>
@@ -2,9 +2,9 @@
<P>Moodle może wyświetlić &quot;ostatnie działania&quot; na głównej stronie kursu, w ramce &quot;Co się ostatnio działo&quot;.</p>
-<P>Funkcja ta wyświetla wszystkiw wydarzenia które miały miejsce od ostatniego zalogowania użytkownika na kursie. Wyświtlane są nowe posty, nowi użytkowników, wpisy do dzienników itp.</p>
+<P>Funkcja ta wyświetla wszystkie wydarzenia które miały miejsce od ostatniego zalogowania użytkownika na kursie. Wyświetlane są nowe posty, nowi użytkownicy, nowe wpisy do dzienników itp.</p>
-<P>Bardzo zalecane jest włączenie tej funkcji w czasie trwania kursu, ponieważ pomaga ona orientować się w poziomie aktywności na kursie. Wiedza o tym co robią wszyscy uczestnicy pomaga również stworzyć atmosferę współpracy w grupie.
+<P>Bardzo zalecane jest aby funkcja ta była włączenie czasie trwania większości kursów. Pomaga ona orientować się w poziomie aktywności na kursie. Wiedza o tym co robią wszyscy uczestnicy pomaga również stworzyć atmosferę współpracy w grupie.
<P>Wyłączenie funkcji może być zalecane dla wyjątkowo rozbudowanych lub bardzo popularnych kursów, ponieważ może ona wtedy spowolnić wyświetlanie stron kursu.
View
@@ -1,6 +1,8 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Jak pisać w języku HTML</B></P>
-<P>Używając języka HTML w Moodle możesz stosować dowolne znaczniki HTML w celu uzyskania pożądanego efektu.
+<P>Używając języka HTML w Moodle możesz stosować dowolne znaczniki HTML w celu uzyskania pożądanego efektu.</p>
+
+<P>Uwaga : Nie można korzystać z żadnych skrypów (napisanych np. w języku Java, czy VB script). Skrypty takowe zostaną automatycznie usunięte z dokumentu.</P>
<P>Twój kod będzie zazwyczaj wydrukowany w komórce tabeli i dlatego :
@@ -9,4 +11,7 @@
<LI>uważaj na niedopasowane znaczniki &lt;/TABLE>, które mogą zakłócić poprawne wyświetlanie tekstu na ekranie.
</UL>
+<p>Emotikony zostaną zamienione na swoje graficzne odpowiedniki, a czyste adresy URL zostaną przerobione na odnośniki.</p>
+
+</p>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit dad848c

Please sign in to comment.