Skip to content
Browse files

Updates and new translation

  • Loading branch information...
1 parent ac61544 commit dad848cca9b8156b3126115dafa7f58fd1d51104 adamtpaw committed Sep 5, 2003
View
6 lang/pl/assignment.php
@@ -2,7 +2,7 @@
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul assignment.php
-$string['allowresubmit'] = "Zezwól na wielokrotne przesyłanie";
+$string['allowresubmit'] = "Zezwól na wielokrotne przesyłanie rozwiązania";
$string['assignmentdetails'] = " Szczegóły zadania";
@@ -38,6 +38,8 @@
$string['newsubmissions'] = " Przesłane rozwiązania";
+$string['notgradedyet'] = "Jeszcze nie oceniono";
+
$string['notsubmittedyet'] = " Nic jeszcze nie przesłano";
$string['overwritewarning'] = " UWAGA: Ponowne przesłanie zastąpi twoje aktualne rozwiązanie";
@@ -54,7 +56,7 @@
$string['typeoffline'] = "Działania wykonywane w trybie off-line";
-$string['typeuploadsingle'] = " Prześlij jeden plik";
+$string['typeuploadsingle'] = " Wymagane przesłanie jednego pliku";
$string['uploadbadname'] = " Nazwa pliku zawierała nieprawidłowe znaki i nie mogła zostać przesłana";
View
166 lang/pl/forum.php
@@ -1,119 +1,253 @@
-<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
+<?
+//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
+//Modul forum.php
+$string['modulename'] = "Forum";
+
+$string['modulenameplural'] = "Fora dyskusyjne";
$string['addanewdiscussion'] = "Dodaj nowy temat dyskusji";
-$string['addanewtopic'] = "Dopisz nowy temat";
+
+$string['addanewtopic'] = " Dodaj nowy temat";
+
$string['allowchoice'] = "Zezwól ka¿demu u¿ytkownikowi na wybór";
+
$string['allowdiscussions'] = "Czy \$a mo¿e wysy³aæ wiadomo¶ci na to forum?";
+
$string['allowratings'] = "Czy posty mog± byæ oceniane?";
+
$string['allowsdiscussions'] = "W tym forum ka¿dy mo¿e utworzyæ tylko jeden temat dyskusji.";
+
$string['anyfile'] = "Jakikolwiek plik";
+
$string['attachment'] = "Za³±cznik";
+
$string['bynameondate'] = " \$a->name w dniu \$a->date napisa³(a)";
+
+$string['configdisplaymode'] = " Domy¶lny tryb wy¶wietlania dyskusji, je¶li nie wybrano innego.";
+
+$string['configlongpost'] = " Ka¿dy post o d³ugo¶ci przekraczaj±cej t± liczbê (nie uwzglêdniaj±c kodu HTML) jest uwa¿any za d³ugi.";
+
+$string['configmanydiscussions'] = " Maksymalna ilo¶æ dyskusji pokazywanych na jednej stronie forum.";
+
+$string['configshortpost'] = " Ka¿dy post o d³ugo¶ci mniejszej od tej liczby (nie uwzglêdniaj±c kodu HTML) jest uwa¿any za krótki";
+
$string['couldnotadd'] = "Nie mo¿na dodaæ twojego postu z powodu nieznanego b³êdu";
+
$string['couldnotdeleteratings'] = "Niestety, nie mo¿na by³o usun±æ tego postu, gdy¿ zosta³ on ju¿ oceniony przez innych";
+
$string['couldnotdeletereplies'] = "Niestety, nie mo¿na by³o usun±æ tego postu, gdy¿ inni u¿ytkownicy ju¿ na niego odpowiedzieli.";
+
$string['couldnotupdate'] = "Nie mo¿na zaktualizowaæ twojego postu z powodu nieznanego b³êdu";
+
$string['delete'] = "Usuñ";
+
$string['deleteddiscussion'] = "Usuniêto temat dyskusji";
+
$string['deletedpost'] = "Post zosta³ usuniêty";
+
$string['deletesure'] = "Czy masz pewno¶æ, ¿e chcesz usun±æ te post?";
+
$string['discussion'] = "Dyskusja";
+
$string['discussionmoved'] = "Dyskusja ta zosta³a przeniesiona do '\$a '.";
+
$string['discussions'] = "Dyskusje";
+
$string['discussionsstartedby'] = "Dyskusje rozpoczête przez \$a";
-$string['discussionsstartedbyrecent'] = "Dyskusje ostatnio zaczête przez u¿ytkownika \$a";
+
+$string['discussionsstartedbyrecent'] = " Dyskusje rozpoczête ostatnio przez \$a";
+
$string['discussthistopic'] = "Podyskutuj na ten temat";
+
$string['eachuserforum'] = "Ka¿dy wysy³a jeden temat dyskusji";
+
$string['edit'] = "Edycja";
+
$string['editing'] = "Edycja";
+
$string['emptymessage'] = "Co¶ nie tak z twoim postem. Byæ mo¿e by³ pusty lub za³±cznik by³ zbyt du¿y. Twoje zmiany nie zosta³y zapisane";
+
$string['everyonecanchoose'] = "Ka¿dy mo¿e siê zapisaæ na forum";
+
$string['everyoneissubscribed'] = "Ka¿dy jest zapisany na to forum";
+
$string['forcesubscribe'] = "Ka¿dy jest automatycznie zapisywany na to forum";
+
$string['forcesubscribeq'] = "Wymusiæ u ka¿dego zapis na to forum?";
+
$string['forum'] = "Forum";
+
$string['forumintro'] = "Wstêp";
+
$string['forumname'] = "Nazwa Forum";
+
$string['forums'] = "Fora dyskusyjne";
+
$string['forumtype'] = "Rodzaj forum";
-$string['generalforum'] = "Standardowy rodzaj forum dla ogólnego u¿ytku";
+
+$string['generalforum'] = "Forum standardowe do u¿ytku ogólnego";
+
$string['generalforums'] = "Fora ogólne";
+
$string['inforum'] = "w \$a";
+
$string['intronews'] = "Wiadomo¶ci i og³oszenia";
+
$string['introsocial'] = "Forum otwarte do dyskusji na dowolny temat";
+
$string['introteacher'] = "Forum wy³±cznie dla prowadz±cych";
+
$string['lastpost'] = "Ostatni post";
+
$string['learningforums'] = "Forum dydaktyczne";
+
$string['maxtimehaspassed'] = "Niestety, maksymalny czas dozwolony na edycjê tego postu (\$a) min±³!";
+
$string['message'] = "Wiadomo¶æ";
-$string['modeflatnewestfirst'] = "Wy¶wietl odpowiedzi p³asko, z najnowszymi na pocz±tku";
+
$string['modeflatoldestfirst'] = "Wy¶wietl odpowiedzi p³asko, z najdawniejszymi na pocz±tku";
+
+$string['modeflatnewestfirst'] = "Wy¶wietl odpowiedzi p³asko, z najnowszymi na pocz±tku";
+
$string['modenested'] = "Wy¶wietl odpowiedzi tematycznie";
+
$string['modethreaded'] = "Wy¶wietl odpowiedzi w±tkami";
-$string['modulename'] = "Forum";
-$string['modulenameplural'] = "Fora dyskusyjne";
+
$string['more'] = "Wiêcej";
+
$string['movethisdiscussionto'] = "Przenie¶ tê dyskusjê do ...";
+
$string['namenews'] = "Forum aktualno¶ci";
+
$string['namesocial'] = "Forum towarzyskie";
+
$string['nameteacher'] = "Forum nauczycielskie";
+
$string['newforumposts'] = "Nowe wiadomo¶ci na forum";
+
$string['nodiscussions'] = "Nie ma ¿adnych tematów na tym forum";
+
$string['noguestpost'] = "Niestety go¶cie nie mog± zabieraæ g³osu na tym forum";
-$string['nonews'] = "Nie wys³ano jeszcze zadnych wiadomo¶ci";
+
+$string['nomorepostscontaining'] = " Nie znaleziono wiêcej postów zawieraj±cych '\$a'";
+
+$string['nonews'] = " Nie umieszczono jeszcze ¿adnych nowo¶ci";
+
$string['noposts'] = "Brak wiadomo¶ci";
+
$string['nopostscontaining'] = "Nie znaleziono wiadomo¶ci zawieraj±cych '\$a '";
+
$string['nosubscribers'] = "Nikt jeszcze nie zapisa³ siê na to forum";
+
$string['nownotsubscribed'] = "\$a ->name NIE bêdzie otrzymywaæ kopii '\$a->forum' poczt± elektroniczn±.";
+
$string['nowsubscribed'] = "\$a->name bêdzie otrzymywaæ kopie '\$a->forum' poczt± elektroniczn±.";
+
$string['numposts'] = "\$a wiadomo¶ci";
+
$string['olderdiscussions'] = "Starsze dyskusje";
+
$string['openmode0'] = "¯adnych dyskusji, ¿adnych odpowiedzi";
+
$string['openmode1'] = "¯adnych dyskusji, ale odpowiedzi s± dozwolone";
+
$string['openmode2'] = "Dyskusje i odpowiedzi s± dozwolone";
+
$string['parentofthispost'] = "Wiadomo¶æ nadrzêdna";
+
$string['postadded'] = "Twój post zosta³ dodany. <P>Je¿eli chcesz co¶ jeszcze zmieniæ masz \$a na edycjê.";
+
$string['postincontext'] = "Zobacz ten post w kontek¶cie";
+
$string['postmailinfo'] = "To jest kopia wiadomo¶ci wys³anej przez serwis \$a. Aby dodaæ odpowied¼ poprzez stronê WWW kliknij poni¿szy link:";
+
$string['postrating1'] = "Demonstruje g³ównie poznawanie odrêbne";
+
$string['postrating2'] = "Demonstruje w równym stopniu poznawanie odrêbne i powi±zane";
+
$string['postrating3'] = "Demonstruje g³ównie poznawanie powi±zane";
+
$string['posts'] = "Posty";
+
$string['postupdated'] = "Twój post zosta³ zaktualizowany";
+
$string['processingpost'] = "Post \$a jest w trakcie przetwarzania";
+
$string['rate'] = "Oceñ";
-$string['ratingeveryone'] = "Ka¿dy mo¿e oceniaæ posty";
-$string['ratingonlyteachers'] = "Tylko \$a moze oceniac posty";
+
+$string['ratingeveryone'] = " Ka¿dy mo¿e oceniæ posty";
+
+$string['ratingno'] = " Brak ocen";
+
+$string['ratingonlyteachers'] = " Tylko \$a mo¿e oceniaæ posty";
+
$string['ratings'] = "Oceny";
+
$string['ratingssaved'] = "Oceny zosta³y zapisane";
-$string['re'] = "Odp:";
+
+$string['rating'] = " Oceny";
+
+$string['ratingsuse'] = " Wykorzystanie ocen";
+
+$string['ratingtime'] = " Ogranicz wystawianie ocen do postów w nastêpuj±cym przedziale czasowym :";
+
$string['readtherest'] = "Przeczytaj resztê tematu";
+
+$string['re'] = "Odp:";
+
$string['replies'] = "Odpowiedzi";
+
$string['repliesmany'] = "\$a odpowiedzi (jak dot±d)";
+
$string['repliesone'] = "\$a odpowied¼ (jak dot±d)";
+
$string['reply'] = "Odpowiedz";
+
$string['search'] = "Szukaj";
-$string['searchforums'] = "Szukaj w forach";
+
+$string['searcholderposts'] = "Przeszukaj dawniejsze posty...";
+
$string['searchresults'] = "Szukaj w rezultatach";
+
+$string['searchforums'] = "Szukaj w forach";
+
$string['sendinratings'] = "Wy¶lij moje ostatnie oceny";
+
$string['showsubscribers'] = "Wy¶wietl u¿ytkowników zapisanych na forum";
+
$string['singleforum'] = "Pojedyncza prosta dyskusja";
+
$string['startedby'] = "Rozpoczêta przez";
+
$string['subject'] = "Temat";
+
$string['subscribe'] = "Zapisz siê na to forum";
+
$string['subscribed'] = "Zapisany na forum";
+
$string['subscribers'] = "Zapisani na forum";
+
$string['subscribersto'] = "Zapisani na '\$a '";
-$string['subscribestart'] = "Przesy³aj mi koie postów z tego forum poczt± elektroniczn±";
-$string['subscribestop'] = "Nie chcê otrzymywaæ kopi postów z tego forum";
+
+$string['subscribestart'] = "Przesy³aj mi kopie postów z tego forum poczt± elektroniczn±";
+
+$string['subscribestop'] = "Nie chcê otrzymywaæ kopii postów z tego forum";
+
$string['subscription'] = "Zapisanie siê na forum";
+
$string['subscriptions'] = "Zapisy na fora";
+
$string['unsubscribe'] = "Wypisz siê z tego forum";
+
$string['unsubscribed'] = "Wypisany z forum";
+
$string['youratedthis'] = "Oceni³e¶(a¶) to";
+
$string['yournewtopic'] = "Twoja nowa dyskusja";
+
$string['yourreply'] = "Twoja odpowied¼";
-?>
+$string[''] = "";
+
+?>
View
16 lang/pl/help/chat/chatting.html
@@ -4,22 +4,22 @@
<dl>
<dt><b>Emotikony</b></dt>
-<dd>Dowolne emotikony, które mogą zostać wprowadzone gdziekolwiek indziej w Moodle, mogą zostać
- wprowadzone także tu i zostaną wyświetlone poprawnie. Na przykład, :-) = <img src="pix/s/smiley.gif"> </dd>
+<dd>Dowolne emotikony, które mogą zostać wprowadzone gdziekolwiek indziej w Moodle, mogą zostać
+ wprowadzone także tu i zostaną wyświetlone poprawnie. Na przykład, :-) = <img src="pix/s/smiley.gif"> </dd>
<dt><b>Linki</b></dt>
-<dd>Adresy internetowe zostaną zamienione na linki automatycznie.</dd>
+<dd>Adresy internetowe zostaną zamienione na linki automatycznie.</dd>
<dt><b>Stan ducha</b></dt>
-<dd>Możesz rozpocząć linię z "/me" lub ":", aby okazać swój stan ducha. Na przykład, jeżeli Twoje imię to Jan i
- wpiszesz ":śmieje się!" lub "/me śmieje się!", wszyscy zobaczą "Jan śmieje się!"</dd>
+<dd>Możesz rozpocząć linię z "/me" lub ":", aby okazać swój stan ducha. Na przykład, jeżeli Twoje imię to Jan i
+ wpiszesz ":śmieje się!" lub "/me śmieje się!", wszyscy zobaczą "Jan śmieje się!"</dd>
<dt><b>Bzyczenie</b></dt>
-<dd>Możesz wysłać dźwięk do innych ludzi naciskając na link "bzzz" obok ich imienia. Użytecznym
- skrótem, aby wysłać bzyczenie do wszystkich ludzi na czacie jednocześnie jest "beep all".</dd>
+<dd>Możesz wysłać dźwięk do innych ludzi naciskając na link "bzzz" obok ich imienia. Użytecznym
+ skrótem, aby wysłać bzyczenie do wszystkich ludzi na czacie jednocześnie jest "beep all".</dd>
<dt><b>HTML</b></dt>
-<dd>Jeśli znasz nieco kod HTML, możesz używać go w swym tekście, aby wprowadzać obrazy, odgrywać dźwięki
+<dd>Jeśli znasz nieco kod HTML, możesz używać go w swym tekście, aby wprowadzać obrazy, odgrywać dźwięki
lub odpowiednio formatować tekst.</dd>
</dl>
View
4 lang/pl/help/chat/mods.html
@@ -4,6 +4,6 @@
dyskusji poprzez sieć. Jest to użyteczny sposób na lepsze zrozumienie
się nawzajem oraz tematu, który jest omawiany - sposób używania
czat-pokojów zasadniczo różni się od dyskusji na forum.
- Moduł Czat zawiera mnóstwo opcji pozwalajšcych na zarzšdzanie i
- przeglšdanie dyskusji czat.</P>
+ Moduł Czat zawiera mnóstwo opcji pozwalających na zarządzanie i
+ przeglądanie dyskusji czat.</P>
</UL>
View
2 lang/pl/help/coursecategory.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Kategorie kursów</B></P>
-<P>Administrator Twojej platformy Moodle mógł ustanowić kilka kategorii kursów.</p>
+<P>Administrator Twojej platformy Moodle mógł określić kilka kategorii kursów.</p>
<P>Przykładowo: &quot;Nauki ¦cisłe&quot;, &quot;Nauki humanistyczne&quot;, &quot;Ochrona zdrowia&quot; itp.</p>
View
2 lang/pl/help/coursefullname.html
@@ -1,3 +1,3 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Pełna nazwa kursu</B></P>
-<P>Pełna nazwa kursu wyświetlana jest u góry ekranu oraz w listach kursów.</P>
+<P>Pełna nazwa kursu wyświetlana jest u góry ekranu oraz na listach kursów.</P>
View
2 lang/pl/help/coursenewsitems.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Aktualności kursu</B></P>
-<P>Specjalne forum &quot;Aktualności&quot; pojawia się w tygodniowych i tematycznych formatach kursu. Jest to dobre miejsce do umieszczania wiadomości przeznaczonych dla wszystkich studentów. (W ustawieniu domyślnym wszyscy studenci są zapisani na to forum i otrzymują Twoje zawiadomienia pocztą elektroniczną.)</p>
+<P>Specjalne forum &quot;Aktualności&quot; pojawia się w kursach o formacie tygodniowym lub tematycznym. Jest to dobre miejsce do umieszczania wiadomości przeznaczonych dla wszystkich studentów. (W ustawieniu domyślnym wszyscy studenci są zapisani na to forum i otrzymują Twoje wiadomości pocztą elektroniczną.)</p>
<P>Funkcja ta określa ile ostatnich pozycji wyświetlanych jest na stronie głównej Twojego kursu, w ramce najświeższe wiadomości w prawym górnym narożniku ekranu.</p>
View
4 lang/pl/help/courserecent.html
@@ -2,9 +2,9 @@
<P>Moodle może wyświetlić &quot;ostatnie działania&quot; na głównej stronie kursu, w ramce &quot;Co się ostatnio działo&quot;.</p>
-<P>Funkcja ta wyświetla wszystkiw wydarzenia które miały miejsce od ostatniego zalogowania użytkownika na kursie. Wyświtlane są nowe posty, nowi użytkowników, wpisy do dzienników itp.</p>
+<P>Funkcja ta wyświetla wszystkie wydarzenia które miały miejsce od ostatniego zalogowania użytkownika na kursie. Wyświetlane są nowe posty, nowi użytkownicy, nowe wpisy do dzienników itp.</p>
-<P>Bardzo zalecane jest włączenie tej funkcji w czasie trwania kursu, ponieważ pomaga ona orientować się w poziomie aktywności na kursie. Wiedza o tym co robią wszyscy uczestnicy pomaga również stworzyć atmosferę współpracy w grupie.
+<P>Bardzo zalecane jest aby funkcja ta była włączenie czasie trwania większości kursów. Pomaga ona orientować się w poziomie aktywności na kursie. Wiedza o tym co robią wszyscy uczestnicy pomaga również stworzyć atmosferę współpracy w grupie.
<P>Wyłączenie funkcji może być zalecane dla wyjątkowo rozbudowanych lub bardzo popularnych kursów, ponieważ może ona wtedy spowolnić wyświetlanie stron kursu.
View
7 lang/pl/help/html.html
@@ -1,6 +1,8 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Jak pisać w języku HTML</B></P>
-<P>Używając języka HTML w Moodle możesz stosować dowolne znaczniki HTML w celu uzyskania pożądanego efektu.
+<P>Używając języka HTML w Moodle możesz stosować dowolne znaczniki HTML w celu uzyskania pożądanego efektu.</p>
+
+<P>Uwaga : Nie można korzystać z żadnych skrypów (napisanych np. w języku Java, czy VB script). Skrypty takowe zostaną automatycznie usunięte z dokumentu.</P>
<P>Twój kod będzie zazwyczaj wydrukowany w komórce tabeli i dlatego :
@@ -9,4 +11,7 @@
<LI>uważaj na niedopasowane znaczniki &lt;/TABLE>, które mogą zakłócić poprawne wyświetlanie tekstu na ekranie.
</UL>
+<p>Emotikony zostaną zamienione na swoje graficzne odpowiedniki, a czyste adresy URL zostaną przerobione na odnośniki.</p>
+
+</p>
View
62 lang/pl/help/mods.html
@@ -1,66 +1,4 @@
-<head>
- <title>Pomoc Moodle: Składowe kursu</title>
- <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
- <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
- <style type="text/css">
- <!--
- .sectionheading {
- font-size: medium;
- font-weight: bold;
- font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
- border: 1px dotted;
- padding: 10px;
- }
- -->
- </style>
-</head>
-
-<body bgcolor="#FFFFFF">
-
-
<P ALIGN=CENTER><B>Składowe kursu</B></P>
<P>Moodle zawiera szeroki zakres modułów działań (składowych), które mogą być wykorzystane do zbudowania kursu dowolnego typu.</P>
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<B>Fora</B></P>
-<UL>
-<P>Ten moduł może być najważniejszy - właśnie w nim odbywa się większość dyskusji.
- Fora mogą posiadać różną strukturę i mogą umożliwiać ocenę każdego postu przez współuczestników.
- Posty mogą być przeglądane w różnych formatach i mogą zawierać załączniki.
- Uczestnicy, którzy są subskrybentami forum otrzymają pocztą elektroniczną kopie każdego nowego postu. Prowadzący może narzucić subskrypcję wszystkim uczestnikom.
-</UL>
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif">&nbsp;<B>Dzienniki</B></P>
-<UL>
-<P>Moduł ten obejmuje bardzo ważne działania o charakterze refleksyjnym. Prowadzący prosi studentów o refleksje na dany temat. Studenci mogą przez pewien czas edytować i modyfikować swoje wypowiedzi, które są poufne i dostępne tylko dla prowadzącego. Prowadzący może skomentować oraz wystawić ocenę dla każdego wpisu do dziennika. Zazwyczaj zalecane jest aby tworzyć przynajmniej jeden dziennik tygodniowo</P>
-</UL>
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif">&nbsp;<B>Zasoby</B></P>
-<UL>
-<P>Zasoby to informacje, które zgodnie z zamierzeniem prowadzącego mają stanowić treść kursu. Mogą to być wcześniej przygotowane pliki przesłane do serwera obsługującego kurs, lub też strony edytowane bezpośrednio w Moodle albo zewnętrzne strony WWW, które zostały uczynione częścią kursu.</P>
-</UL>
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif">&nbsp;<B>Zadania</B></P>
-<UL>
-<P>Zadania umożliwiają prowadzącemu określenie pracy, które studenci mają wykonać w formie elektronicznej (w dowolnym formacie) i przesłać na serwer. Typowe zadania to wypracowania, projekty, raporty itp. Moduł ten posiada funkcje umożliwiające wystawianie ocen.</P>
-</UL>
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif">&nbsp;<B>Quizy</B></P>
-<UL>
-<P>Moduł ten umożliwia prowadzącemu tworzenie i zadawanie testów w formie quizów składających się z pytań wielokrotnego wyboru, pytań typu prawda/fałsz, oraz pytań wymagających udzielenia krótkich odpowiedzi. Pytania te, uporządkowane według kategorii, przechowywane są w bazie danych i mogą być ponownie wykorzystywane w ramach danego kursu lub nawet przenoszone do innego kursu. Quizy mogą dopuszczać wielokrotne próby znalezienia rozwiązania. Każda próba jest automatycznie sprawdzana i prowadzący może decydować, czy przedstawić swój komentarz czy też udostępnić poprawne odpowiedzi. Moduł ten oferuje narzędzia umożliwiające wystawianie ocen.</P>
-</UL>
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<B>Wybory</B></P>
-<UL>
-<P>Działanie związane z dokonaniem wyboru jest bardzo proste - prowadzący zadaje pytanie i oferuje szereg możliwych odpowiedzi do wyboru. Moduł ten może być przydatny do przeprowadzenia szybkiej ankiety mającej na celu zachęcić do zastanowienia się nad danym tematem, umożliwić grupie głosowanie na temat kierunku kursu, albo uzyskać zgodę na prowadzenie badań.
-</UL>
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif">&nbsp;<B>Ankiety</B></P>
-<UL>
-<P>Moduł ten oferuje szereg sprawdzonych instrumentów do badań ankietowych, które okazały się przydatne w ocenianiu i stymulowaniu procesu uczenia się w środowisku on-line. Prowadzący mogą wykorzystywać te narzędzia do zbierania od swoich studentów danych, które pomogą im lepiej poznać swoją grupę i ułatwią dokonanie refleksji na temat swoich metod nauczania.</P>
-</UL>
-
-</body>
-
-
-
View
2 lang/pl/help/picture.html
@@ -1,7 +1,7 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Przesyłanie grafiki</B></P>
<P>Możesz przesłać na ten serwer plik graficzny ze swojego komputera. Plik ten będzie Cię reprezentował w różnych miejscach.
-<P>Dlatego też najlepszym wizerunkiem będzie Twój portret z bliska, ale możesz wykorzystać dowolną inną grafikę.
+<P>Z podanego powyżej powodu najlepszym wizerunkiem będzie Twój portret z bliska, ale możesz wykorzystać dowolną inną grafikę.
<P>Plik graficzny musi mieć format JPG lub PNG (tzn. jego nazwa powinna mieć rozszerzenie .jpg lub .png).
<P>Są cztery sposoby uzyskania pliku graficznego:
View
12 lang/pl/help/questions.html
@@ -1,10 +1,10 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Zadawniae dobruch pytań</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Zadawanie dobrych pytań</B></P>
-<P>Dobrym sposobem na to aby pomóc komuś przemyśleć dany temat jest zadawanie pytań. Dobre pytanie może skutecznie pomóc skonsolidować posiadaną wiedzę, ocenić posiadane koncepcje i stworzyć nowe.</P>
+<P>Dobrym sposobem na to, aby pomóc komuś przemyśleć dany temat jest zadawanie pytań. Odpowiednie pytanie może skutecznie pomóc przedstawić posiadaną wiedzę, ocenić posiadane koncepcje, a także stworzyć nowe.</P>
-<P>Zadawanie pytań mających na celu pomoc innym w procesie uczenia się nosi nazwę <I>Metody sokratycznej</I>, od jej twórcy Sokratesa, który żył w starożytnej Grecji.</P>
+<P>Zadawanie pytań mających na celu pomóc innym w procesie uczenia się nosi nazwę <I>Metody sokratycznej</I>, od jej twórcy Sokratesa, który żył w starożytnej Grecji.</P>
-<P>Metoda sokratyczna wymaga bardzo uważnego słuchania osoby pytanej aby móc dobrze ocenić jej wypowiedzi i sformułować pytanie, które będzie pomocne, konstruktywne i niekonfrontacyjne.</p>
+<P>Metoda sokratyczna wymaga bardzo uważnego słuchania osoby pytanej aby móc dobrze ocenić jej wypowiedź i sformułować pytanie, które będzie pomocne, konstruktywne i niekonfrontacyjne.</p>
<P>Oto przykłady takich pytań:</P>
@@ -18,7 +18,7 @@
<li>Czy mógłbyś to sformułować inaczej?</li>
<li>Czy dobrze Cię zrozumiałem: masz na myśli _____ czy też _____?</li>
<li>Jak to się odnosi do naszego problemu/dyskusji/sprawy?</li>
- <li>Joasiu, czy mogłabyś swoimi słowami podsumować to co powiedział Rszard? ... Ryszard, czy to miałeś na myśli?</li>
+ <li>Joasiu, czy mogłabyś swoimi słowami podsumować to co powiedział Ryszard? ... Ryszard, czy to miałeś na myśli?</li>
<li>Czy mógłbyś podać mi przykład?</li>
<li>Czy _____ byłoby dobrym tego przykładem?</li>
</ul>
@@ -38,7 +38,7 @@
<li>Czy mógłbyś wyjaśnić nam swoje motywy?</li>
<li>Jak to się odnosi do tego przypadku?</li>
<li>Czy jest powód aby wątpić w ten materiał dowodowy?</li>
- <li>Kto jest w stanie powiedzieć, że to prawda?</li>
+ <li>Kto jest w stanie stwierdzić, czy to prawda?</li>
<li>Jak odpowiedziałbyś komuś, kto mówi, że ____?</li>
<li>Czy ktoś jeszcze ma dowody na poparcie tej tezy?</li>
<li>Jakie rozumowanie doprowadziło Cię to takich wniosków?</li>
View
17 lang/pl/help/resource/resourcetype.html
@@ -1,22 +1,25 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Rodzaj zasobów</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Rodzaje zasobów</B></P>
<P>Zasoby to wszelkie możliwe materiały, które możesz chcieć wykorzystać. Dzielą się one na kilka typów, głównie w zależności od tego w jaki sposób można uzyskać dostęp do ich zawartości:</P>
-<P><B>Zwykły tekst</B> - najłatwiejszy w użyciu. Wystarczy wpisać tekst strony (lub dokonać edycji) do formularza na następnej stronie. Niektóre części wpisywanego przez Ciebie tekstu będą formatowane automatycznie, podobnie jak posty do forów. Zobacz pomoc na temat pisania tekstu: <? helpbutton("text", get_string("helptext")) ?> </P>
+<P><B>Zwykły tekst</B> - najłatwiejszy w użyciu. Wystarczy wpisać tekst zasobu (lub dokonać edycji) do formularza na następnej stronie. Niektóre części wpisywanego przez Ciebie tekstu będą formatowane automatycznie, podobnie jak posty do forów.
+<a href="help.php?file=text.html">Więcej informacji na temat formatowania tekstu</a></P>
-<P><B>Tekst HTML</B> - dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Brak jakiegokolwiek formatowania automatycznego. Całe formatowanie należy wykonać samodzielnie, korzystając z kodu HTML</P>
+<P><B>Tekst HTML</B> - dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Brak jakiegokolwiek formatowania automatycznego. Całe formatowanie należy wykonać samodzielnie, korzystając z kodu HTML
+<a href="help.php?file=html.html">Więcej informacji na temat tekstów HTML</a></P>
<P><B>Odniesienie</B> - odniesienie do czasopisma lub książki.</P>
<P><B>Przesłany plik</B> - wyświetla dowolny plik przesłany do kursu. Zobacz rozdział &quot;Pliki&quot;.</P>
<P><B>Odnośnik WWW</B> - Adres URL strony w sieci WWW. Kliknięcie na ten rodzaj zasobu spowoduje wyjście z kursu i wejście na określoną przez Ciebie stronę WWW, która wypełni okno przeglądarki. </P>
-<P><B>Strona WWW</B> - Adres URL strony w sieci WWW. Podobnie jak w przypadku poprzednim, wyświetlona zostanie strona WWW. Różnica polega na tym, że strona ta zostanie wyświetlona wewnątrz ramki, tak jakby stanowiła integralną część kursu.</p>
+<P><B>Strona WWW</B> - Adres URL strony w sieci WWW. Podobnie jak w przypadku poprzednim, wyświetlona zostanie strona WWW. Różnica polega na tym, że strona ta zostanie wyświetlona <b>wewnątrz ramki</b>, tak jakby stanowiła integralną część kursu.</p>
-<P><B>Program</B> - zewnętrzny program, który wymaga przekazania informacji o aktualnym użytkowniku i kursie Moodle. Funkcja ta umożliwia współpracę zewnętrznych aplikacji sieciowych z platformą Moodle.</p>
+<P><B>Program</B> - zewnętrzny program, który wymaga przekazania informacji o aktualnym użytkowniku i kursie Moodle. Funkcja ta umożliwia współpracę zewnętrznych aplikacji sieciowych z platformą Moodle.
+<a href="help.php?file=program.html&module=resource">Więcej informacji na temat zasobów typu program</a></p>
-<p><b>Tekst Wiki</b> - oferuje więcej możliwości formatowania niż zwykły tekst, bez konieczności nauczenia się języka HTML.
-Polega to na wpisywaniu zwykłego tekstu ale z możliwością dołączenia dużego zakresu znaków formatowania (np. *to będzie pogrubione*, /to będzie wyróżnione/), które umożliwiają łatwe tworzenie zaawansowanych formatów.</p>
+<p><b>Tekst Wiki</b> - oferuje więcej możliwości formatowania niż zwykły tekst, bez konieczności nauczenia się języka HTML. Polega to na wpisywaniu zwykłego tekstu ale z możliwością dołączenia dużego zakresu znaków formatowania (np. *to będzie pogrubione*, /to będzie wyróżnione/), które umożliwiają łatwe tworzenie zaawansowanych formatów.
+<a href="help.php?file=wiki.html">Więcej informacji na temat tekstu Wiki</a></p>
View
2 lang/pl/help/resource/summary.html
@@ -2,7 +2,7 @@
<P>Streszczenie stanowi bardzo krótki opis zasobu.</p>
-<P>Pamiętaj aby nie napisać tutaj za dużo i nie próbuj załączyć samego zasobu!</p>
+<P>Pamiętaj aby nie pisać tutaj zbyt dużo i aby nie próbować załączyć samego zasobu!</p>
<P>Zawartość zasobu będziesz mógł dokładniej opisać na następnej stronie.</p>
View
12 lang/pl/help/richtext.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Informacje na temat edytora Richtext HTML</B></P>
-<P>Dostêpny poprzez: <B>
+<P>Dostêpnoœæ: <B>
<? if (!$CFG->htmleditor) {
print_string("htmleditordisabledadmin");
} else if (!$USER->htmleditor) {
@@ -13,10 +13,10 @@
?>
</B></P>
-<P>Edytor Richtext HTML tworzy standardowy kod HTML, udostêpniaj±c interfejs edytora tekstowego osadzony w Twojej stronie WWW umo¿liwiaj±cy intuicyjn± edycjê tekstu. </p>
+<P>Edytor Richtext HTML tworzy standardowy kod HTML, udostêpniaj±c interfejs edytora tekstowego osadzony w Twojej stronie WWW, umo¿liwiaj±cy intuicyjn± edycjê tekstu. </p>
-<P>Poza formatowaniem tekstu, edytor ten posiada szereg dodatkowych funkcji, które mog± byæ Tobie przydatne.
+<P>Poza formatowaniem tekstu, edytor ten posiada szereg dodatkowych funkcji, które mog± okazaæ siê przydatne.
<P><B>Wklejanie tekstu z innych aplikacji</B></P>
<UL>
@@ -25,7 +25,7 @@
<P><B>Wstawianie grafiki<img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_image.gif"></B></P>
<UL>
-<P>Je¿eli dysponujesz grafik± ju¿ opublikowan± w witrynie WWW i dostêpn± poprzez adres URL, mo¿esz j± do³±czyæ do swoich tekstów u¿ywaj±c przycisku &quot;Insert image&quot; (Wstaw rysunek). </p>
+<P>Je¿eli dysponujesz grafik± ju¿ opublikowan± w sieci i dostêpn± poprzez adres URL, mo¿esz j± do³±czyæ do swoich tekstów u¿ywaj±c przycisku &quot;Insert image&quot; (Wstaw rysunek). </p>
</UL>
@@ -36,7 +36,7 @@
<P><B>Wstawianie odno¶ników<img border="0" hspace="10" src="lib/rte/images/icon_ins_link.gif"></B></P>
<UL>
-<P>W celu utworzenia nowego odno¶nika, wprowad¼ tekst, który ma zostaæ odno¶nikiem, a nastêpnie zaznacz go i kliknij na przycisk &quot;Insert link&quot; (Wstaw odno¶nik) na pasku narzêdzi. Wpisz odpowiedni adres URL i odno¶nik jest gotowy! </p>
+<P>W celu utworzenia nowego odno¶nika najpierw wprowad¼ tekst, który ma zostaæ odno¶nikiem. Nastêpnie zaznacz go i kliknij na przycisk &quot;Insert link&quot; (Wstaw odno¶nik) na pasku narzêdzi. Wpisz odpowiedni adres URL i odno¶nik jest gotowy! </p>
</UL>
@@ -130,7 +130,7 @@
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext('P-|')"><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/blackeye.gif" width="15" height="15"></a></td>
- <td>Podbite Limo</td>
+ <td>Podbite limo</td>
<td><font face="courier">P-|</td>
</tr>
<tr>
View
2 lang/pl/help/summaries.html
@@ -4,5 +4,5 @@
<p>Streszczenia powinny być stosunkowo krótkie, by nie zwiększać niepotrzebnie rozmiaru strony głównej kursu</p>
-<p> Jeśli chcesz na wstępie przekazać więcej informacji, rozważ dodanie zasobu opisującego dany temat. Przykładowo pierwszą składową kursu może być strona zatytułowana <b>Na temat tego tematu ... </b>
+<p> Jeśli chcesz na wstępie przekazać więcej informacji, rozważ dodanie zasobu opisującego dany temat. Przykładowo pierwszą składową kursu może być strona zatytułowana <b>Na temat tego tygodnia ... </b>
</p>
View
5 lang/pl/help/surveys.html
@@ -13,6 +13,7 @@
<table BORDER="0" CELLSPACING="10" CELLPADDING="10">
<tr>
<td valign=top>Związek</td>
+
<td>W jakim stopniu uczenie się w trybie on-line ma związek z praktyką zawodową studentów?
</td>
</tr>
@@ -24,6 +25,7 @@
</tr>
<tr>
<td valign=top>Interakcja </td>
+
<td>W jakim stopniu studenci wykorzystują tryb on-line do intensywnego i pouczającego dialogu?
</td>
</tr>
@@ -35,6 +37,7 @@
</tr>
<tr>
<td valign=top>Wsparcie ze strony współuczestników </td>
+
<td>Czy inni studenci udzielają delikatnego i motywującego wsparcia?
</td>
</tr>
@@ -63,7 +66,7 @@
<P>Teoria "sposobów poznania" mająca swe źródło w badaniach nad różnicami płci (Belenky et al., 1986) dostarcza nam narzędzia sondażowego do analizy jakości dyskursu w obrębie wspólnego środowiska.
-<P>Ankieta na temat podejścia do procesów myślenia i uczenia się (ATTLS) jest instrumentem opracowanym przez Galotti et al. (1999) do pomiaru stopnia w jakim dana osoba psługuje się &quot;poznaniem powiązanym&quot; (CK - connected knower) lub &quot;poznaniem odrębnym&quot; (SK - separate knower). </p>
+<P>Ankieta na temat podejścia do procesów myślenia i uczenia się (ATTLS) jest instrumentem opracowanym przez Galotti et al. (1999) do pomiaru stopnia w jakim dana osoba posługuje się &quot;poznaniem powiązanym&quot; (CK - connected knower) lub &quot;poznaniem odrębnym&quot; (SK - separate knower). </p>
<P>Dla osób uzyskujących więcej punktów CK, uczenie się jest bardziej przyjemne, osoby takie są często bardziej chętne do współpracy, są sympatyczniejsze i bardziej skłonne do wykorzystywania pomysłów innych. Osoby , które uzyskują więcej punktów SK przyjmują bardziej krytyczną i kłótliwą postawę w stosunku do uczenia się. </p>
View
4 lang/pl/help/text.html
@@ -4,7 +4,7 @@
<P><B>Emotikony</B></P>
<UL>
-<P>Ikonki te mog± zostaæ osadzone w tek¶cie poprzez wpisanie ich odpowiednich kodów. Kod taki wygl±da podobnie jak ikonka, któr± reprezentuje, je¿eli spojrzymy na niego przechylaj±c g³owê w lewo.</P>
+<P>Ikonki te mog± zostaæ osadzone w tek¶cie poprzez wpisanie odpowiadaj±cych im kodów. Kod taki wygl±da podobnie jak ikonka, któr± reprezentuje, je¿eli spojrzymy na niego przechylaj±c g³owê w lewo.</P>
<table border="1" align="center">
<tr valign="top">
@@ -121,7 +121,7 @@
<P><B>Adresy URL</B></P>
<UL>
-<P>Dowolne wyra¿enie zaczynaj±ce siê od <B>www.</B> lub <B>http://</B> zostanie automatycznie zamienione na
+<P>Dowolne wyra¿enie zaczynaj±ce siê od <B>www.</B> lub <B>http://</B> zostanie automatycznie zamienione na odno¶nik.
<P>Przyk³adowo: <A HREF="http://www.yahoo.com">www.yahoo.com</A> lub <A HREF="http://curtin.edu">http://curtin.edu </A>
</UL>
View
22 lang/pl/help/textformat.html
@@ -1,23 +1,23 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Formatowanie tekstu</B></P>
-<P>Aktualnie dostępne są dwa formaty wprowadzania i wyświetlania tekstu w Moodle, a wybór jednego z nich zależy od Twoich umiejętności posługiwania się nimi oraz od typu przeglądarki, z której korzystasz.
+<P>Podczas pisania tekstów w Moodle dostępnych jest kilka rodzajów formatowania tekstu. Wybór któregoś z nich zależy od Twojego doświadczenia, oraz od przeglądarki internetowej, z której korzystasz.
-<P><B>Zazwyczaj nie musisz zmieniać tego ustawienia i wszystko powinno działać zgodnie z Twoimi oczekiwaniami</B></P>.
+<P><B>Zazwyczaj nie musisz zmieniać tego ustawienia i wszystko powinno działać zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.</B></P>
<P><B>1. Autoformatowanie w Moodle</B></P>
<UL>
<P>Jest to najbardziej odpowiedni format jeżeli do wprowadzania tekstu wykorzystujesz normalne formularze WWW (zamiast edytora Richtext HTML). Wystarczy po prostu wpisać tekst, podobnie jak w przypadku pisania wiadomości e-mail.
-<P>Po zapisaniu wprowadzonego tekstu, Moodle go automatycznie sformatuje.</P>
+<P>Po zapisaniu wprowadzonego tekstu, Moodle automatycznie wykona kilka czynności formatujących.</P>
<P>Przykładowo, adresy URL takie jak: </P>
<A HREF="http://yahoo.com/">http://yahoo.com</A> lub nawet
<A HREF="http://www.yahoo.com/">www.yahoo.com</A> zostaną zamienione na odnośniki.</P>
-<P>Przeniesienia linii zostaną zachowane, a nowe akapity będą poprzedzone pustą linią.
+<P>Przeniesienia linii zostaną zachowane, a puste linie rozpoczną nowe akapity.
<P>Znaki tworzące emotikony, takie jak :-) zostaną automatycznie zamienione na ich graficzne odpowiedniki.
<P>Możliwe jest też osadzenie kodu HTML.
-<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("text", get_string("helptext")) ?> Więcej informacji na temat autoformatowania w Moodle.</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=text.html"> Więcej informacji na temat autoformatowania w Moodle.</a></P>
</UL>
@@ -29,21 +29,23 @@
<P>Nawet jeżeli nie korzystasz z edytora Richtext HTML, możesz zastosować kod HTML w swoim tekście - rezultat powinien być w pełni zgodny z Twoimi zamierzeniami.</P>
<P>W przeciwieństwie do opcji autoformatowania w Moodle, tekst nie jest automatycznie formatowany.</P>
-<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("html", get_string("helphtml")) ?> Więcej informacji na temat HTML</P>
-<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("richtext", get_string("helprichtext")) ?> Więcej informacji na temat edytora Richtext HTML</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=html.html"> Więcej informacji na temat HTML w Moodle</a></P>
+<P ALIGN=RIGHT><a href="help.php?file=richtext.html"> Więcej informacji na temat edytora Richtext HTML</a></P>
</UL>
<P><B>3. Zwykły tekst</B></P>
<UL>
-<P>Format ten jest przydatny gdy Twój tekst ma zawierać dużo kodu HTML lub innego kodu, który ma zostać przedstawiony w niezmienionej postaci.
+<P>Format ten jest przydatny gdy Twój tekst ma zawierać dużo kodu HTML, lub innego kodu, który ma zostać przedstawiony w niezmienionej postaci.
<P>Format ten przekształca kody emotikon oraz nowych linii, ale poza tym tekst pozostaje niezmieniony.
</UL>
<P><B>4. Format Wiki </B></P>
<UL>
<p>Jest to format wykorzystujący specyficzną metodę pisania zwaną właśnie formatem Wiki</P>
-<P>Format ten umożliwia Ci pisanie tekstu w sposób bardziej przejrzysty, ale daje też możliwość konwersji do tekstu HTML, wraz z nagłówkami, listami, oraz innymi zaawansowanymi sposobami formatowania tekstu.</P>
-<?UL>
+<P>Format ten umożliwia Ci pisanie tekstu w sposób bardziej przejrzysty, ale daje też możliwość konwersji do tekstu HTML, zawierającego nagłówki, listy, oraz inne zaawansowane sposoby formatowania tekstu.</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=wiki.html">Więcej informacji na temat formatu Wiki</a></p>
+
+</UL>
View
24 lang/pl/help/wiki.html
@@ -75,6 +75,10 @@
Możesz wpisać odnośnik, a następnie (bez znaku odstępu) tekst, który ma być wyświetlany, umieszczony w nawiasach. Przykład : </em>http://www.google.com/(Szukaj z Google)</em> zostanie przetłumaczone na
<a href="http://www.google.com/">Szukaj z Google</a>.
+<p>Odnośniki do adresów e-mail mogą być realizowane w taki sam sposób, np.:</p>
+<p>nikt@przyklad.com(Użytkownik testowy) zostanie przetłumaczone na
+<a href="mailto:nikt@przyklad.com">Użytkownik testowy</a></p>
+
<h3>Odnośniki do modułów Moodle</h3>
<p> Jeśli znasz numer id Moodle (szukaj ?id=nn na końcu adresu modułu), oraz nazwę modułu, możesz stworzyć odnośnik bezpośrednio do niego korzystając z następującej składni : </p>
@@ -101,3 +105,23 @@
<li>Linia rozpoczynająca się od przynajmniej czterech myślników jest zmieniana na poziomą linię.
</ul>
+<h3>Sprawdzanie pisowni (Doświadczalnie)</h3>
+
+<p>Narzędzie formatujące wiki może zostać przełączone w tryb sprawdzania pisowni. Umieść poniższą linię w dokumencie. Cały tekst znajdujący się poniżej tej linii zostanie sprawdzony...
+
+<pre>
+!SPELL:kod_języka:wariant_języka
+
+Przykłady:
+!SPELL:en:british
+!SPELL:pl
+</pre>
+
+<p>"kod_języka" powinien zostać zastąpiony odpowiednim kodem (np. EN, PL itp.),"wariant_języka" (wraz z przecinkiem) jest argumentem opcjonalnym. W przypadku języka angielskiego (kod EN) może przykładowo przyjmować wartości "american", "british", lub "canadian". Język polski dostępny jest jedynie w jednej wersji i drugi argument można spokojnie pominąć.</p>
+
+<p>Po zakończeniu pracy narzędzia sprawdzającego pisownię wszystkie nieznane słowa zostaną zaznaczone. Sugerowane zmiany pojawiają się po najechaniu myszką na dane słowo.</p>
+
+<p><em>UWAGA: Sprawdzanie pisowni korzysta z bibliotek <strong>pspell</strong>. Zarówno one jak i słowniki muszą być umieszczone na Twoim serwerze, aby narzędzie działało. Platforma Windows nie jest obsługiwana.
+</em></p>
+
+
View
10 lang/pl/help/workshop/graded.html
@@ -1,6 +1,12 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Oceny przyznane przez współuczestników kursu</B></P>
-<P>W tym oknie pokazane są stopnie i komentarze przyznane przesłanej pracy. Możesz odpowiedzieć na te oceny, lub nawet je odrzucić (na tym etapie). Jeśli tak zrobisz, to pamiętaj aby umieścić przyczynę twego niezadowolenia z wystawionej oceny. Następnie kliknij na przycisk znajdujący się u spodu strony, i wybierz odpowiedź 'NIE' gdy zostaniesz zapytany czy zgadzasz się z ocenami.</P>
+<P>W tym oknie pokazane są oceny i komentarze przyznane przesłanej
+ pracy. Możesz odpowiedzieć na te oceny, lub nawet je odrzucić (na tym etapie).
+ Jeśli tak zrobisz, to pamiętaj aby umieścić przyczynę twego niezadowolenia z
+ wystawionej oceny. Następnie kliknij na przycisk znajdujący się u spodu strony,
+ i wybierz odpowiedź 'NIE' gdy zostaniesz zapytany czy zgadzasz się z ocenami.</P>
-<P>Z drugiej strony jeśli wystawione oceny cię satysfakcjonują po prostu kliknij na przycisk u spodu strony i wybierz 'TAK', gdy zostaniesz zapytany, czy zgadzasz się z ocenami.
+<P>Z drugiej strony jeśli wystawione oceny cię satysfakcjonują po
+ prostu kliknij na przycisk u spodu strony i wybierz 'TAK', gdy zostaniesz zapytany,
+ czy zgadzasz się z ocenami.
</P>
View
28 lang/pl/help/workshop/grading.html
@@ -1,18 +1,32 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Przyznawanie ocen przez współuczestników kursu</B></P>
-<P>W celu ułatwienia wystawienia oceny przez współuczestników kursu zadania dzieli się na kilka składowych. Każdy element pokrywa konkretny aspekt zadania. W zależności od rodzaju zadania, dla każdego elementu powinieneś
+<P>W celu ułatwienia wystawienia ocen przez współuczestników kursu
+ zadania dzieli się na kilka składowych. Każdy element pokrywa konkretny
+ aspekt zadania. W zależności od rodzaju zadania, dla każdego elementu powinieneś
<OL>
-<LI>Wprowadzić stopień, klikając na odpowiedni przycisk, lub wybierając odpowiednią opcję w rozwijanym menu.
-
-<LI>Wprowadzić wyjaśnienie, dlaczego wystawiłeś taką ocenę, w polu 'informacja zwrotna'. Jeśli sądzisz, że przyczyny są oczywiste, to nie musisz wypełniać tego obszaru. Pamiętaj jednak, że prowadzący może obejrzeć twoją ocenę, oraz może ją zakwestionować, szczególnie jeśli nie jest wyjaśniona.
+<LI>Wprowadzić ocenę, klikając na odpowiedni przycisk, lub wybierając odpowiednią opcję w rozwijanym menu.
+
+<LI>Wprowadzić wyjaśnienie, dlaczego wystawiłeś taką ocenę, w polu 'informacja zwrotna'.
+ Jeśli sądzisz, że przyczyny są oczywiste, to nie musisz wypełniać tego obszaru.
+ Pamiętaj jednak, że prowadzący może obejrzeć twoją ocenę, oraz może ją zakwestionować,
+ szczególnie jeśli nie jest wyjaśniona.
</OL>
-<P>W niektórych strategiach oceniania jesteś proszony o to, by stwierdzić jakie elementy są obecne w pracy, a jakich zabrakło, w innych jesteś proszony o wybranie zdania najlepiej charakteryzującego ocenianą pracę. W obu tych wypadkach, możesz zmodyfikować ocenę, jeśli uznasz to za stosowne.
+<P>W niektórych strategiach wystawiania ocen jesteś proszony o to, by stwierdzić,
+ jakie elementy są obecne w pracy, a jakich zabrakło, w innych jesteś proszony
+ o wybranie zdania najlepiej charakteryzującego ocenianą pracę. W obu tych wypadkach,
+ możesz zmodyfikować ocenę, jeśli uznasz to za stosowne.
-<P>Ostatnie pole pozwala Ci na zamieszczenie generalnego komentarza na temat pracy. Powinien on wyjaśniać przyczyny wystawienia przez Ciebie danej oceny. Powinien być napisany w sposób grzeczny, oraz w miarę możliwości konstruktywny. Twoja ocena będzie przedstawiona osobie, która przesłała pracę.
+<P>Ostatnie pole pozwala Ci na zamieszczenie generalnego komentarza na temat pracy.
+ Powinien on wyjaśniać przyczyny wystawienia przez Ciebie danej oceny . Powinien być
+ napisany w sposób grzeczny, oraz w miarę możliwości konstruktywny. Twoja ocena będzie
+ przedstawiona osobie, która przesłała pracę.
-<P>Przez pewien ograniczony okres czasu (domyślnie pół godziny), możesz zmienić wystawione przez siebie oceny i komentarze. Gdy ten okres czasu minie osoba, której prace oceniasz zostaje powiadomiona o ocenie. Na tym etapie możesz oglądać swoją ocenę, ale nie możesz już jej zmienić.
+<P>Przez pewien ograniczony okres czasu (domyślnie pół godziny), możesz zmienić wystawione
+ przez siebie oceny i komentarze. Gdy ten okres czasu minie osoba, której prace oceniasz
+ zostaje powiadomiona o ocenie. Na tym etapie możesz oglądać swoje oceny, ale nie możesz
+ już jej zmienić.
</P>
View
20 lang/pl/help/workshop/gradingassessments.html
@@ -1,8 +1,20 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Ocenianie ocen wystawionych przez studentów</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Wystawianie stopni ocenom wystawionym przez studentów</B></P>
-<P>Na ekranie tym prowadzący ocenia oceny wystawione przez studentów w fazie przesyłania zadania, oraz w fazie oceniania zadania. Stosowany jest stosunkowo prosty system oceniania o skali dwudziestostopniowej. Prowadzący może zadecydować co dokładnie będzie oceniał na podstawie zaleceń jakie przedstawił studentom przed rozpoczęciem zadania. Na przykład studenci na wyższych poziomach mogą być poproszeni o zamieszczenie krytycznego komentarza, studenci średnich poziomów o wypunktowanie mocnych oraz słabych stron pracy, a początkujący po prostu o wypisanie błędów i nieścisłości.
+<P>Na ekranie tym prowadzący wystawia stopnie ocenom wystawionym przez
+ studentów w fazie przesyłania zadania, oraz w fazie oceniania zadania. Stosowany
+ jest stosunkowo prosty system wystaiwania stopni o skali dwudziestostopniowej.
+ Prowadzący może zadecydować co dokładnie będzie oceniał na podstawie zaleceń jakie
+ przedstawił studentom przed rozpoczęciem zadania. Na przykład studenci na wyższych
+ poziomach mogą być poproszeni o zamieszczenie krytycznego komentarza, studenci
+ średnich poziomów o wypunktowanie mocnych oraz słabych stron pracy, a początkujący
+ po prostu o wypisanie błędów i nieścisłości.
-<P>Jeśli opcja ta jest włączona, to oceny wystawione przez prowadzącego zamieszczone są przed tymi wystawionymi przez studentów i można je w łatwy sposób porównać. Komentarze prowadzącego mogą być swego rodzaju punktami odniesienia.
+<P>Jeśli opcja ta jest włączona, to stopnie wystawione przez prowadzącego
+ zamieszczone są przed tymi wystawionymi przez studentów i można je w łatwy sposób
+ porównać. Komentarze prowadzącego mogą być swego rodzaju punktami odniesienia.
-<P>Oceny ocen wystawionych przez studentów zostają zapisane po kliknięciu na odpowiedni przycisk u spodu strony. Istnieje możliwość powtórzenia procesu oceniania przez określony czas. Gdy czas ów minie oceny prowadzącego stają się dostępne dla studentów.
+<P>Stopnie ocen wystawionych przez studentów zostają zapisane po kliknięciu
+ na odpowiedni przycisk u spodu strony. Istnieje możliwość powtórzenia procesu
+ wystawiania stopni przez określony czas. Gdy czas ów minie stopnie prowadzącego stają się
+ dostępne dla studentów.
</P>
View
62 lang/pl/help/workshop/gradingstrategy.html
@@ -1,29 +1,65 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Strategie wystawiania ocen</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Strategie wystawiania stopni</B></P>
-<P>Warsztaty są całkiem elastyczne jeśli chodzi o metodę wystawiania ocen. Do wyboru są następujące możliwości :
+<P>Warsztaty są całkiem elastyczne jeśli chodzi o metodę wystawiania stopni.
+ Do wyboru są następujące możliwości :
<OL>
-<LI><B>Brak ocen: </B>W zadaniach tego typu prowadzący nie jest zainteresowany ocenami ze strony studentów. Prowadzący jeśli zechce może jednak ocenić komentarze zamieszczane przez studentów. Te oceny są wtedy podstawą do wystawienia oceny końcowej. Jeśli prowadzący nie oceni wypowiedzi studentów, to warsztaty w ogóle nie mają oceny końcowej.
-
-<LI><B>Ocenianie sumacyjne:</B> Jest to domyślny sposób oceniania. W tym wypadku ocena końcowa jest tworzona na podstawie ocen za kilka &quot;składowych zadania&quot;. Każda składowa powinna pokrywać konkretny aspekt zadania. Typowe zadanie powinno mieć od pięciu do piętnastu składowych do oceny i skomentowania. Liczba tych składowych powinna być uzależniona od złożoności zadania.
+<LI><B>Brak ocen: </B>W zadaniach tego typu prowadzący nie jest zainteresowany
+ ocenami ze strony studentów. Prowadzący jeśli zechce może jednak ocenić komentarze
+ zamieszczane przez studentów. Te oceny są wtedy podstawą do wystawienia oceny
+ końcowej. Jeśli prowadzący nie oceni wypowiedzi studentów, to warsztaty w ogóle
+ nie mają oceny końcowej.
+
+<LI><B>Ocenianie sumacyjne:</B> Jest to domyślny sposób oceniania. W tym wypadku
+ ocena końcowa jest tworzona na podstawie stopni za kilka &quot;składowych zadania&quot;.
+ Każda składowa powinna pokrywać konkretny aspekt zadania. Typowe zadanie powinno mieć
+ od pięciu do piętnastu składowych do wystawienia stopnia i skomentowania. Liczba tych
+ składowych powinna być uzależniona od złożoności zadania.
+
-
<P>
Składowe opisane są trzema poniższymi cechami :
<OL>
-<LI> Opis składowej zadania. Powinien zawierać dokładny opis, jaki aspekt zadania jest oceniany w tej składowej. Przydatnym może być też podanie kryteriów potrzebnych do osiągnięcia danych ocen.
-
-<LI>Skala oceniania. Skale rozpoczynają się od prostej oceny zerojedynkowej (tak/nie), poprzez skale kilkupunktowe, aż do pełnych skali procentowych. Każda składowa ma swoją własną skalę, która powinna być dobrana w zależności od możliwych wariacji tej składowej. Pamiętaj, że skala nie determinuje wagi danej składowej w ocenie końcowej. Pytanie z dwupunktową skalą będzie miało taki sam wpływ na odpowiedź, co składowa oceniana procentowo, jeśli tylko mają tą samą wagę...
+<LI> Opis składowej zadania. Powinien zawierać dokładny opis, jaki aspekt zadania jest
+ oceniany w tej składowej. Przydatnym może być też podanie kryteriów potrzebnych do
+ osiągnięcia danych stopni.
-<LI>Waga ocenianego elementu. Domyślnie każdy z elementów ma jednakowy wpływ na ocenę końcową. Może to jednak zostać zmienione poprzez nadanie mniej istotnym elementom wagi mniejszej niż 1, oraz odpowiednio wagi większej od 1 składowym istotniejszym. Zmiany wagi NIE zmieniają maksymalnej oceny. Ocena maksymalna jest określana osobnym parametrem. Istnieje też możliwość nadania elementom wagi ujemnej, ale jest to możliwość wprowadzona eksperymentalnie.
+<LI>Skala oceniania. Skale rozpoczynają się od prostej oceny zerojedynkowej (tak/nie),
+ poprzez skale kilkupunktowe, aż do pełnych skali procentowych. Każda składowa ma
+ swoją własną skalę, która powinna być dobrana w zależności od możliwych wariacji
+ tej składowej. Pamiętaj, że skala nie determinuje wagi danej składowej w ocenie
+ końcowej. Pytanie z dwupunktową skalą będzie miało taki sam wpływ na odpowiedź,
+ co składowa oceniana procentowo, jeśli tylko mają tą samą wagę...
+
+<LI>Waga ocenianego elementu. Domyślnie każdy z elementów ma jednakowy wpływ na ocenę
+ końcową. Może to jednak zostać zmienione poprzez nadanie mniej istotnym elementom
+ wagi mniejszej niż 1, oraz odpowiednio wagi większej od 1 składowym istotniejszym.
+ Zmiany wagi NIE zmieniają maksymalnej oceny. Ocena maksymalna jest określana osobnym
+ parametrem. Istnieje też możliwość nadania elementom wagi ujemnej, ale jest to
+ możliwość wprowadzona eksperymentalnie.
</OL>
-<LI><B>Ocena wystawiana na podstawie ilości błędów:</B> W tym wypadku prace są oceniane metodą zerojedynkową (tak/nie). Ocena wystawiana jest na podstawie &quot;tabeli stopni&quot; która podaje zależność między ilością błędów a sugerowaną oceną. Przykładowo jeśli rozwiązania powinno zawierać sześć istotnych elementów, to wspomniana powyżej tabela będzie sugerowała ocenę, jeśli brakuje jednego z tych elementów, jeśli brakuje dwóch itd. Każdy z tych elementów może mieć przyporządkowaną wagę. Domyślnie każdy z nich posiada wagę jeden. Tabela stopni może być nieliniowa, np. sugerowane oceny mogą wyglądać następująco : 90%, 70%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 0%, 0%, 0%, dla zadania zawierającego dziesięć elementów. Prowadzący może zmienić tą ocenę, o niewięcej niż 20%, w obie strony.
+<LI><B>Stopień wystawiany na podstawie ilości błędów:</B> W tym wypadku prace są oceniane metodą
+ zerojedynkową (tak/nie). Stopień wystawiany jest na podstawie &quot;tabeli stopni&quot;
+ która podaje zależność między ilością błędów a sugerowanym stopniem. Przykładowo jeśli
+ rozwiązania powinno zawierać sześć istotnych elementów, to wspomniana powyżej tabela
+ będzie sugerowała stopień, jeśli brakuje jednego z tych elementów, jeśli brakuje dwóch
+ itd. Każdy z tych elementów może mieć przyporządkowaną wagę. Domyślnie każdy z nich
+ posiada wagę jeden. Tabela stopni może być nieliniowa, np. sugerowane oceny mogą wyglądać
+ następująco : 90%, 70%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 0%, 0%, 0%, dla zadania zawierającego
+ dziesięć elementów. Prowadzący może zmienić ten stopień, o nie więcej niż 20%, w obie strony.
+
-
-<LI><B>Oceny zgodne z pewnym kryterium</B> Jest to najprostsza metoda oceniania, choć niekoniecznie najprostsza do przygotowania. Przesłane prace są porównywane z zestawem zdań kryterialnych. Oceniający wybiera które z zdań najlepiej charakteryzuje pracę. Ocena wystawiana jest na podstawie &quot;tabeli kryterialnej&quot;, która przedstawia sugerowaną ocenę dla każdego z zdań kryterialnych. Przykładowo jeśli zadanie jest porównywane z pięcioma zdaniami kryterialnymi, to oceniający musi wybrać jedno z tych zdań do każdej oceny. Podobnie jak w przypadku oceny opartej na błędach, prowadzący może zmienić tą ocenę, o niewięcej niż 20%, w obie strony.
+<LI><B>Oceny zgodne z pewnym kryterium</B> Jest to najprostsza metoda oceniania, choć
+ niekoniecznie najprostsza do przygotowania. Przesłane prace są porównywane z zestawem zdań
+ kryterialnych. Oceniający wybiera które z zdań najlepiej charakteryzuje pracę. Stopień
+ wystawiany jest na podstawie &quot;tabeli kryterialnej&quot;, która przedstawia sugerowany
+ stopień dla każdego ze zdań kryterialnych. Przykładowo jeśli zadanie jest porównywane z pięcioma
+ zdaniami kryterialnymi, to oceniający musi wybrać jedno z tych zdań do każdej oceny. Podobnie
+ jak w przypadku stopnia opartego na błędach, prowadzący może zmienić ten stopień ocenę, o
+ nie więcej niż 20%, w obie strony.
</OL>
View
14 lang/pl/help/workshop/showinggrades.html
@@ -1,7 +1,13 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Ukrywanie lub ujawnianie ocen</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Ukrywanie lub ujawnianie stopni</B></P>
-<P>Opcja ta może być wykorzystana na warsztatach w których studenci muszą dość do porozumienia w sprawie ocen. Domyślnie student, którego praca jest oceniana będzie mógł zobaczyć zarówno komentarz, jak i wystawioną mu przez współuczestnika kursu ocenę. To może prowadzić do dłuższych dyskusji, niż to jest w przypadku, gdy tylko komentarz jest ujawniany studentom ocenianym.
+<P>Opcja ta może być wykorzystana na warsztatach w których studenci
+ muszą dość do porozumienia w sprawie ocen. Domyślnie student, którego praca
+ jest oceniana będzie mógł zobaczyć zarówno komentarz, jak i wystawiony mu
+ przez współuczestnika kursu stopień. Może to prowadzić do dłuższych dyskusji,
+ niż w przypadku ujawniania jedynie komentarza studentom ocenianym.
-
-<P>Jeśli zadecydowano, aby oceny były ukrywane przed ocenianym studentem, są one ujawniane w momencie dojścia do porozumienia. To porozumienie jest osiągane oczywiście tylko na podstawie komentarzy. Jeśli komentarze nie przekładają się na otrzymaną ocenę student, którego praca została oceniona może odwołać się do prowadzącego.
+<P>Jeśli zadecydowano, aby stopnie były ukrywane przed ocenianym studentem,
+ są one ujawniane w momencie dojścia do porozumienia. To porozumienie jest
+ osiągane oczywiście tylko na podstawie komentarzy. Jeśli komentarze nie
+ przekładają się na otrzymany stopień, student może odwołać się do prowadzącego.
</P>
View
12 lang/pl/help/writing.html
@@ -1,16 +1,14 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Pisanie</B></P>
-<P>Pisząc teksty dla przeznaczone dla innych osób, spróbuj pisać bezpośrednio dla swoich odbiorców.</P>
+<P>Pisząc teksty przeznaczone dla innych osób, spróbuj pisać bezpośrednio do swoich odbiorców.</P>
-<P>Wyjaśnij swoje koncepcje jak najbardziej jednoznacznie i prosto aby zmniejszyć możliwość nieporozumień.
- Jedna z sugestii to unikanie długich słów gdy wystarczą krótkie.</P>
+<P>Wyjaśnij swoje koncepcje jak najbardziej jednoznacznie i prosto, aby zmniejszyć możliwość zaistnienia nieporozumienia. Jedną z metod jest unikanie długich zdań, gdy wystarczą krótkie.</P>
-<P>Zalecane jest aby posty wysyłane do forów były krótkie i trzymały się tematu.
- Zamiast jednego, rozwlekłego postu poruszającego wiele tematów, lepiej napisać kilka krótszych (mogą one nawet dotyczyć różnych forów).
+<P>Zalecane jest aby posty wysyłane do forów były krótkie i trzymały się tematu. Zamiast jednego, rozwlekłego postu poruszającego wiele tematów, lepiej napisać kilka krótszych (mogą one nawet dotyczyć różnych forów).
-<P>Modyfikuj swój tekst tyle razy ile potrzeba aby uzyskać pożądany rezultat. Nawet w przypadku postu wysłanego do forum masz od chwili nadania <?PHP echo ($CFG->maxeditingtime/60) ?> minut czasu na dokonanie w nim zmian, jeśli zajdzie taka konieczność.</P>
+<P>Modyfikuj swój tekst tyle razy ile potrzeba aby uzyskać pożądany rezultat. Nawet w przypadku postu wysłanego do forum masz od chwili nadania <?PHP echo ($CFG->maxeditingtime/60) ?> minut na dokonanie w nim zmian, jeśli zajdzie taka konieczność.</P>
-<P>Odpowiadając innym, spróbuj postawić im interesujące pytania. Pomoże to zarówno Tobie jak i tej drugiej osobie przemyśleć dyskutowany przez Was temat, jak również więcej się nauczyć.</P>
+<P>Odpowiadając innym, spróbuj zadawać interesujące pytania. Pomoże to zarówno Tobie jak i tej drugiej osobie przemyśleć dyskutowany przez Was temat, jak również więcej się nauczyć.</P>
<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("questions", get_string("helpquestions"), "moodle", true, true) ?></P>
View
940 lang/pl/moodle.php
@@ -1,577 +1,1421 @@
-<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
+<?
+//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
+//Modul moodle.php
+$string['thislanguage'] = "Polski";
+
+$string['thischarset'] = "iso-8859-2";
$string['action'] = "Akcja";
+
$string['activities'] = "Składowe kursu";
-$string['activity'] = "Aktywność";
+
+$string['activity'] = "Składowa";
+
+$string['activityclipboard'] = "Przenoszenie składowej : \$a";
+
$string['activityiscurrentlyhidden'] = "Niestety ta składowa jest obecnie ukryta";
+
$string['activitymodule'] = "Moduł składowej";
+
$string['activityreport'] = "Raport aktywności";
+
+$string['activityselect'] = "Wybierz składową która ma być przeniesiona";
+
+$string['activitysince'] = "Składowa od \$a";
+
$string['add'] = "Dodaj";
+
$string['addadmin'] = "Dodaj administratora";
+
$string['addcreator'] = "Dodaj autora kursu";
+
$string['added'] = "Dodano \$a";
+
$string['addinganew'] = "Dodawanie nowego \$a";
+
$string['addinganewto'] = "\$a->what dodawany do \$a->to";
+
+$string['addingdatatoexisting'] = "Dodawanie daty do istniejącej";
+
+$string['addnewcategory'] = "Dodaj nową kategorię";
+
$string['addnewcourse'] = "Dodaj nowy kurs";
+
$string['addnewuser'] = "Dodaj nowego użytkownika";
+
$string['address'] = "Adres";
+
+$string['addstudent'] = "Dodaj studenta";
+
$string['addteacher'] = "Dodaj prowadzącego";
-$string['admin'] = "Admin";
+
+$string['admin'] = "Administracja";
+
+$string['adminhelpaddnewuser'] = "Aby ręcznie utworzyć nowe konto użytkownika";
+
+$string['adminhelpassignadmins'] = " Administratorzy mogą zmieniać wszystkie ustawienia i dowolnie się przemieszczać w obrębie tego serwisu";
+
+$string['adminhelpassigncreators'] = "Autorzy kursów mogą tworzyć nowe kursy i nauczać w nich";
+
+$string['adminhelpassignstudents'] = " Przejdź do kursu i dodaj studentów z menu administracji";
+
+$string['adminhelpassignteachers'] = " Znajdź kurs a potem kliknij na ikonę aby dodać prowadzących";
+
+$string['adminhelpauthentication'] = " Możesz korzystać z wewnętrznych kont użytkowników lub z zewnętrznej bazy danych";
+
+$string['adminhelpconfiguration'] = " Konfiguracja wyglądu i działania serwisu";
+
+$string['adminhelpconfigvariables'] = " Konfiguracja zmiennych odpowiedzialnych ogólnie za działanie serwisu";
+
+$string['adminhelpcourses'] = " Zdefiniuj kursy i kategorie oraz dodaj do nich ludzi.";
+
+$string['adminhelpedituser'] = " Przeglądaj listę kont użytkowników i modyfikuj dowolne z nich";
+
+$string['adminhelplanguage'] = " Do sprawdzania i edycji aktualnego pakietu językowego";
+
+$string['adminhelplogs'] = " Przejrzyj logi wszystkich działań w obrębie serwisu";
+
+$string['adminhelpmanagedatabase'] = " Bezpośredni dostęp do bazy danych (ostrożnie!)";
+
+$string['adminhelpmanagemodules'] = " Zarządzaj zainstalowanymi modułami i ich ustawieniami";
+
+$string['adminhelpsitefiles'] = " Do publikowania plików ogólnych lub przesyłania zewnętrznych kopii zapasowych";
+
+$string['adminhelpsitesettings'] = " Zdefiniuj jak wygląda strona główna serwisu";
+
+$string['adminhelpthemes'] = " Wybór wyglądu serwisu (kolory, czcionki itp.)";
+
+$string['adminhelpusers'] = " Określenie użytkowników i mechanizmu uwierzytelniania";
+
$string['administration'] = "Administracja";
+
$string['administrator'] = "Administrator";
+
+$string['administrators'] = " Administratorzy";
+
$string['again'] = "ponownie";
-$string['all'] = "Wszystko";
+
+$string['all'] = "Wszyscy";
+
$string['alldays'] = "Wszystkie dni";
+
$string['allfieldsrequired'] = "Należy wypełnić wszystkie pola";
+
$string['alllogs'] = "Wszystkie logi";
+
$string['allow'] = "Zezwól";
+
$string['allowguests'] = "W tym kursie mogą uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako goście";
+
$string['allownot'] = "Nie zezwalaj";
+
$string['allparticipants'] = "Wszyscy uczestnicy";
+
$string['alphanumerical'] = "Może zawierać wyłącznie litery alfabetu i cyfry.";
+
$string['alreadyconfirmed'] = "Rejestracja została już potwierdzona";
+
$string['answer'] = "Odpowiedz";
+
+$string['Are you sure you wish to do this?'] = "";
+
$string['areyousuretorestorethis'] = "Czy jesteś pewny, że chcesz to odtworzyć?";
+
+$string['areyousuretorestorethisinfo'] = " W dalszej części tego procesu będziesz miał możliwość dodania tej kopii zapasowej do istniejącego kursu lub utworzenia zupełnie nowego kursu";
+
$string['assessment'] = "Ocena";
+
$string['assignadmins'] = "Przypisz administratorów";
+
$string['assigncreators'] = "Przypisz autorów kursów";
+
+$string['assignstudents'] = "Zapisz studentów";
+
+$string['assignstudentsnote'] = " Uwaga : Ponieważ studenci mają możliwość samodzielnego zapisywania się na ten kurs możliwe, że nie trzeba korzystać z tej strony.";
+
+$string['assignstudentspass'] = " Wszystko co musisz zrobić to powiadomienie studentów o kluczu dostępu do kursu, który jest obecnie ustawiony na : '\$a'";
+
$string['assignteachers'] = "Przypisz prowadzących";
+
$string['authentication'] = "Uwierzytelnianie";
+
$string['autosubscribe'] = "Automatyczny zapis na forum";
+
$string['autosubscribeno'] = "Nie, nie zapisuj mnie automatycznie na fora";
+
$string['autosubscribeyes'] = "Tak, zapisuj mnie automatycznie na fora";
+
+$string['availability'] = " Dostępność";
+
$string['availablecourses'] = "Dostępne kursy";
+
$string['backup'] = "Kopia zapasowa";
+
$string['backupdate'] = "Data kopii zapasowej";
+
$string['backupdetails'] = "Szczegółowe informacje o kopii zapasowej";
+
+$string['backupdir'] = "Dane kopii zapasowej";
+
+$string['backupfilename'] = " kopia zapasowa";
+
+$string['backupfinished'] = " Tworzenie kopii zapasowej zakończyło się sukcesem";
+
$string['backupnameformat'] = "%%Y%%m%%d-%%H%%M";
+
$string['backuporiginalname'] = "Nazw kopii zapasowej";
+
$string['backupversion'] = "Wersja kopii zapasowej";
+
$string['cancel'] = "Porzuć";
+
$string['categories'] = "Kategorie kursów";
+
$string['category'] = "Kategoria";
+
$string['categoryadded'] = "Kategoria '\$a' została dodana";
+
$string['categorydeleted'] = "Kategoria '\$a' została usunięta";
+
$string['categoryduplicate'] = "Kategoria o nazwie '\$a' już istnieje!";
+
$string['changedpassword'] = "Hasło został zmienione";
+
$string['changepassword'] = "Zmień hasło";
+
$string['changessaved'] = "Zmiany zostały zapisane";
+
+$string['checkingbackup'] = " Sprawdzanie kopii zapasowej";
+
+$string['checkingcourse'] = " Sprawdzanie kursu";
+
+$string['checkinginstances'] = " Sprawdzanie instancji";
+
+$string['checkingsections'] = " Sprawdzanie sekcji";
+
$string['checklanguage'] = "Zarządzanie lokalizacją";
+
$string['choose'] = "Wybierz";
+
$string['choosecourse'] = "Wybierz kurs";
+
$string['chooselivelogs'] = "lub przejrzyj ostatnie zmiany";
+
$string['chooselogs'] = "Wybierz logi, które chcesz obejrzeć";
+
$string['choosetheme'] = "Wybierz temat";
+
$string['chooseuser'] = "Wybierz użytkownika";
+
$string['city'] = "Miasto";
+
+$string['cleaningtempdata'] = " Usuwanie danych tymczasowych";
+
$string['closewindow'] = "Zamknij to okno";
+
$string['comparelanguage'] = "Przejrzyj i edytuj bieżący język";
+
$string['complete'] = "Zakończ";
+
$string['configcountry'] = "Jeżeli ustawisz tutaj kraj, wówczas ten kraj będzie domyślny dla nowych użytkowników. Jeżeli chcesz wymusić, aby użytkownicy wybierali kraj samodzielnie zostaw to pole niewypełnione.";
+
$string['configdebug'] = "Jeśli włączysz tą funkcję to podniesiony zostanie poziom raportowania błędów PHP, dzięki czemu więcej ostrzeżeń będzie drukowanych. Ta opcja przydatna jest tylko dla programistów.";
+
$string['configerrorlevel'] = "Wybierz ilość ostrzeżeń z PHP, która a być wyświetlana. Zwykle najlepszym wyborem jest Normalna";
+
$string['configframename'] = "Jeżeli osadzasz platformę Moodle wewnątrz ramki WWW, wpisz tutaj nazwę ramki. W przeciwnym przypadku pozostaw wartość '_top'";
+
$string['configgdversion'] = "Wskaż wersję zainstalowanej biblioteki GD. Wersja wyświetlana domyślnie jest tą, która została wykryta automatycznie. Nie zmieniaj tego ustawienia, chyba, że dobrze wiesz co robisz.";
+
$string['confightmleditor'] = "Ustal czy użytkownicy mają prawo wykorzystywania edytora tekstu w HTML'u. Nawet jeżeli zezwolisz na to, ten edytor będzie dostępny tylko jeżeli użytkownicy będą używać kompatybilnej przeglądarki (Internet Explorer 5.5 lub późniejszej). Użytkownik może samodzielnie zrezygnować z jego wykorzystywania.";
+
+$string['configidnumber'] = " Ta opcja określa czy : (a) Użytkownicy nie są pytani o jakikolwiek numer identyfikacyjny, (b) Użytkownicy są pytani o numer identyfikacyjny, ale mogą pozostawić to pole puste, czy (c) Użytkownicy są pytani o numer identyfikacyjny i nie mogą pozostawić tego pola pustego. Jeśli przydzielono numery identyfikacyjne są one wyświetlane w profilach użytkowników.";
+
$string['configintro'] = "Na tej stronie możesz zdefiniować pewną liczbę zmiennych konfiguracyjnych, które usprawnią funkcjonowanie platformy Moodle na Twoim serwerze. Nie musisz się jednak tym zbytnio przejmować - ustawienia domyślne zazwyczaj działają poprawnie, a jakichkolwiek zmiany na tej stronie możesz wprowadzić w dowolnym momencie.";
+
$string['configintroadmin'] = "Na tej stronie powinieneś skonfigurować Twoje główne konto administratora, które pomoże ci sprawować kontrolę nad serwisem. Miej na uwadze to, by nadać mu bezpieczną i trudną do odgadnięcia nazwę użytkownika oraz hasło, a także twój aktualny adres e-mail. Możesz później utworzyć więcej kont administratora.";
-$string['configintrosite'] = "Ta strona pozwala Ci na skonfigurowanie strony tytułowej i nazwy tego nowego serwisu. Możesz później wrócić tu w dowolnym momencie, korzystając z linku 'Ustawienia Serwisu' na stronie głównej.";
+
+$string['configintrosite'] = "Ta strona pozwala Ci na skonfigurowanie strony tytułowej i nazwy tego nowego serwisu. Możesz później wrócić tu w dowolnym momencie, korzystając z linka 'Ustawienia Serwisu' na stronie głównej.";
+
$string['configlang'] = "Wybierz domyślny język dla tego serwisu. Użytkownicy mogą później wybrać dla siebie inne ustawienie.";
+
$string['configlangdir'] = "Większość języków drukuje się od lewej do prawej, ale niektóre, jak arabski i hebrajski są drukowane od prawej do lewej.";
+
$string['configlanglist'] = "Pozostaw to pole pustym, jeśli chcesz aby użytkownicy mogli wybrać dowolny z języków zawartych w Twojej wersji Moodle. Możesz jednak skrócić listę dostępnych języków wpisując tu oddzielone przecinkami kody języków, które chcesz udostępnić. Na przykład : pl,en,fr,it";
+
$string['configlangmenu'] = "Wybierz, czy chcesz, aby menu wyboru języka było wyświetlane na stronie głównej, stronie logowania itp. Wybór ten nie ma wpływu na możliwość wybrania języka przez użytkownika w jego własnym profilu.";
+
$string['configlocale'] = "Wybierz ustawienia lokalne dla serwisu. Będą one wpływały na format i język wyświetlanych dat. Wymagane jest posiadanie tych lokalnych danych w systemie operacyjnym. Jeżeli nie wiesz co wybrać - zostaw to pole puste.";
+
$string['configloglifetime'] = "Tutaj możesz zdefiniować okres przez jaki chcesz prowadzić logi aktywności użytkowników. Logi, których wiek przekroczy określony tutaj limit zostaną automatycznie usunięte. Zalecane jest prowadzenie logów przez jak najdłuższy czas, ponieważ mogą okazać się potrzebne. Jeżeli jednak Twój serwer jest bardzo obciążony i występuje obniżenie wydajności, możesz zechcieć zmniejszyć limit wieku logów.";
+
$string['configlongtimenosee'] = "Jeżeli student nie loguje się przez bardzo długi okres czasu, jest automatycznie usuwany z wszystkich kursów. Parametr ten określa właśnie ów limit czasu.";
+
$string['configmaxeditingtime'] = "Określ tutaj limit czasu, w którym użytkownicy mogą dokonywać zmian w postach do forum, informacjach zwrotnych w dzienniku itp. Zazwyczaj odpowiednim ograniczeniem jest 30 minut.";
-$string['configproxyhost'] = "Jeżeli ten <B>server</B> wymaga komputera pośredniczącego (np. zabezpieczenie firewall) w celu uzyskania dostępu do internetu, wpisz tutaj nazwę hosta i port serwera proxy, w przeciwnym przypadku pozostaw to miejsce puste.";
+
+$string['configproxyhost'] = "Jeżeli ten <B>serwer</B> wymaga komputera pośredniczącego (np. zabezpieczenie firewall) w celu uzyskania dostępu do internetu, wpisz tutaj nazwę hosta i port serwera proxy, w przeciwnym przypadku pozostaw to miejsce puste.";
+
$string['configsecureforms'] = "Moodle może korzystać z dodatkowego poziomu zabezpieczeń, podczas przyjmowania ramek danych z sieci. Jeśli opcja ta jest aktywna, to zmienna HTTP_REFERER w przeglądarce internetowej jest porównywana z aktualnym adresem ramki danych. W bardzo niewielu przypadkach może to powodować problemy, jeśli użytkownik korzysta z programu typu firewall (np. Zonealarm) skonfigurowanego tak, by usuwać HTTP_REFERER ze swojej komunikacji sieciowej. Objawiać się to może zawiśnięciem na ramce. Jeśli użytkownicy mają problemy z stroną logowania(przykładowo) możesz zdecydować się wyłączyć tą opcję, chociaż spowoduje to większą wrażliwość twojej strony na bezpośrednie ataki na hasło (brute-force password attack). Jeśli masz wątpliwości pozostaw w tym miejscu 'Tak'.";
+
$string['configsessiontimeout'] = "Jeżeli użytkownicy, którzy zalogowali się do tego serwera pozostają przez dłuższy czas nieaktywni (nie otwierają stron) ich sesja zostanie zakończona i będą automatycznie wylogowani. Ten parametr określa czasowe ograniczenie braku aktywności.";
+
$string['configslasharguments'] = "Pliki (graficzne i inne przesyłane na serwer) udostępniane są przy użyciu skryptu wykorzystującego argumenty z ukośnikiem (tutaj jest to druga opcja). Metoda ta umożliwia łatwiejsze buforowanie plików przez przeglądarki WWW, serwery proxy itp. Niestety niektóre serwery PHP nie pozwalają na stosowanie tej metody więc jeżeli występują problemy z oglądaniem przesłanych plików i grafiki (np. zdjęć użytkowników), wybierz opcję pierwszą.";
+
$string['configsmtphosts'] = "Podaj pełną nazwę jednego lub więcej lokalnych serwerów SMTP, które platforma Moodle powinna wykorzystywać do wysyłania poczty elektronicznej (np. 'mail.a.com' lub 'mail.a.com;mail.b.com'). Jeżeli nic tu nie wpiszesz, Moodle będzie wysyłać pocztę przy użyciu domyślnej metody PHP.";
+
$string['configsmtpuser'] = "Jeżeli wskazałeś powyżej serwer SMTP, który wymaga uwierzytelnienia, wpisz tutaj nazwę użytkownika i hasło.";
+
+$string['configteacherassignteachers'] = " Czy zwykli prowadzący mogą dodawać prowadzących do kursów w których nauczają? Jeśli 'Nie' tylko autorzy kursów i administratorzy mogą dodawać prowadzących.";
+
$string['configunzip'] = "Wskaż miejsce gdzie znajduje się Twój program unzip (jest to polecenie opcjonalne i dotyczy tylko systemu Unix). Jeżeli lokalizacja zostanie podana, program ten będzie stosowany do rozpakowywania na serwerze archiwów zip. Jeżeli nic tutaj nie wpiszesz, Moodle zastosuje do tego celu procedury wewnętrzne.";
+
+$string['configuration'] = " Konfiguracja";
+
$string['configvariables'] = "Konfiguruj zmienne";
+
+$string['configwarning'] = " Bądź ostrożny podczas modyfikowania tych ustawień - nieprawidłowe wartości mogą powodować problemy";
+
$string['configzip'] = "Wskaż miejsce gdzie znajduje się Twój program zip (jest to polecenie opcjonalne i dotyczy tylko systemu Unix). Jeżeli lokalizacja zostanie podana, program ten będzie stosowany do tworzenia na serwerze archiwów zip. Jeżeli nic tutaj nie wpiszesz, Moodle zastosuje do tego celu procedury wewnętrzne.";
+
$string['confirmed'] = "Twoja rejestracja została potwierdzona";
+
$string['confirmednot'] = "Twoja rejestracja nie została jeszcze potwierdzona!";
+
$string['continue'] = "Kontynuuj";
+
$string['cookiesenabled'] = "Mechanizm Cookies musi być włączony na Twojej przeglądarce";
+
+$string['copy'] = " kopiuj";
+
+$string['copyingcoursefiles'] = " Przegrywanie plików kursów";
+
+$string['copyinguserfiles'] = " Przegrywanie plików użytkowników";
+
+$string['copyingzipfile'] = " Przegrywanie archiwów zip";
+
$string['copyrightnotice'] = "Prawa autorskie";
+
$string['country'] = "Kraj";
+
$string['course'] = "Kurs";
+
+$string['courseavailable'] = " Ten kurs jest dostępny dla studentów";
+
+$string['courseavailablenot'] = " Ten kurs nie jest dostępny dla studentów";
+
$string['coursebackup'] = "Kopia zapasowa kursu";
+
+$string['coursecategories'] = " Kategorie kursów";
+
+$string['coursecategory'] = " Kategoria kursu";
+
+$string['coursecreators'] = " Autorzy kursu";
+
$string['coursefiles'] = "Pliki kursu";
+
$string['courseformats'] = "Format kursu";
+
+$string['coursegrades'] = "Oceny z kursu";
+
+$string['courseinfo'] = "Informacje o kursie";
+
$string['courserestore'] = "Odtworzenie kursu";
+
$string['courses'] = "Kursy";
+
$string['courseupdates'] = "Aktualizacje kursów";
+
+$string['create'] = "Utwórz";
+
$string['createaccount'] = "Utwórz moje nowe konto";
+
+$string['createfolder'] = "Utwórz folder w \$a";
+
$string['createuserandpass'] = "Utwórz nową nazwę użytkownika oraz hasło które będzie używane do logowania";
+
$string['createziparchive'] = "Utwórz archiwum zip";
+
+$string['creatingcategoriesandquestions'] = " Tworzenie kategorii i pytań";
+
+$string['creatingcoursemodules'] = " Tworzenie modułów kursu";
+
+$string['creatinglogentries'] = " Tworzenie logów";
+
+$string['creatingnewcourse'] = " Tworzenie nowego kursu";
+
+$string['creatingscales'] = " Tworzenie skal ocen";
+
+$string['creatingsections'] = " Tworzenie sekcji";
+
+$string['creatingtemporarystructures'] = " Tworzenie struktur tymczasowych";
+
+$string['creatingusers'] = " Tworzenie użytkowników";
+
+$string['creatingxmlfile'] = " Tworzenie pliku XML";
+
+$string['currentcourseadding'] = "Aktualny kurs, dodawanie danych do niego";
+
+$string['currentcoursedeleting'] = "Aktualny kurs, po jego uprzednim wykasowaniu";
+
$string['currentlanguage'] = "Aktualny język";
+
$string['currentlocaltime'] = "twój aktualny czas lokalny";
+
$string['currentrelease'] = "Informacje o aktualnej wersji";
+
$string['currentversion'] = "Aktualna wersja";
+
$string['databasechecking'] = "Aktualizacja bazy danych Moodle z wersji \$a->oldversion do \$a->newversion...";
+
$string['databasesetup'] = "Tworzenie bazy danych";
+
$string['databasesuccess'] = "Baza danych została poprawnie zaktualizowana";
+
+$string['databaseupgradebackups'] = " Kopia zapasowa jest \$a";
+
$string['databaseupgrades'] = "Aktualizacja bazy danych";
+
$string['day'] = "dzień";
+
$string['days'] = "dni";
+
$string['defaultcoursefullname'] = "Pełna nazwa kursu 101";
+
$string['defaultcourseshortname'] = "NK 101";
+
$string['defaultcoursestudent'] = "Student";
+
$string['defaultcoursestudents'] = "Studenci";
+
$string['defaultcoursesummary'] = "Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs";
+
$string['defaultcourseteacher'] = "Prowadzący";
+
$string['defaultcourseteachers'] = "Prowadzący";
+
$string['delete'] = "Usuń";
+
$string['deletecheck'] = "Usunąć \$a ?";
+
+$string['deletecheckfiles'] = " Czy jesteś pewny, że chcesz usunąć te pliki?";
+
$string['deletecheckfull'] = "Czy jesteś pewny, że chcesz całkowicie usunąć \$a ?";
+
+$string['deletecheckwarning'] = " Pliki zostaną zaraz usunięte";
+
$string['deletecompletely'] = "Usuń całkowicie";
+
$string['deletecourse'] = "Usuń kurs";
+
$string['deletecoursecheck'] = "Czy masz absolutną pewność, że chcesz całkowicie usunąć ten kurs i wszystkie zawarte w nim dane?";
+
$string['deleted'] = "Usunięty";
+
$string['deletedactivity'] = "Usunięto \$a";
+
$string['deletedcourse'] = "\$a został całkowicie usunięty.";
+
$string['deletednot'] = "Nie można usunąć \$a !";
+
$string['deletingcourse'] = "Usuwanie \$a";
+
+$string['deletingexistingcoursedata'] = " Kasowanie istniejących danych o kursie";
+
+$string['deletingolddata'] = " Kasowanie starych danych";
+
$string['department'] = "Wydział";
+
$string['description'] = "Opis";
+
$string['displayingfirst'] = "Tylko pierwszych \$a->count elementów jest wyświetlanych";
+
$string['displayingrecords'] = "Wyświetlanie \$a rekordów";
-$string['displayingusers'] = "Wyświetlanie użytkowników od do ";
+
+$string['displayingusers'] = "Wyświetlanie użytkowników od $a->start do $a->end";
+
$string['documentation'] = "Dokumentacja Moodle";
+
+$string['donotask'] = " Nie Pytaj";
+
$string['downloadexcel'] = "Ściągnij w formacie Excela";
+
$string['downloadtext'] = "Ściągnij w formacie tekstowym";
+
$string['doyouagree'] = "Czy przeczytałeś(aś) warunki i rozumiesz je?";
+
$string['edit'] = "Edytuj \$a";
+
$string['editcoursesettings'] = "Zmień ustawienia kursu";
+
$string['editinga'] = "Trwa edycja \$a";
+
$string['editmyprofile'] = "Modyfikuj profil";
+
$string['editsummary'] = "Zmień streszczenie";
+
$string['editthisactivity'] = "Edytuj tą składową";
+
+$string['editthiscategory'] = " Modyfikuj tą kategorię";
+
$string['edituser'] = "Modyfikuj konta użytkowników";
+
$string['email'] = "adres e-mail";
+
$string['emailconfirm'] = "Potwierdź Twoje konto";
-$string['emailconfirmation'] = "Witaj \$a->firstname. <p> W serwisie '' zgłoszono żądanie utworzenia nowego konta z użyciem twojego adresu e-mail. Aby potwierdzić zamiar utworzenia konta przejdź na stronę: \$a->link <br>W większości programów istnieje możliwość przejścia pod powyższy adres poprzez kliknięcie go. Jeżeli to nie działa skopiuj adres do pola adresowego przeglądarki internetowej i naciśnij klawisz enter. <p>Pozdrowienia od administratora serwisu '\$a->sitename', \$a->admin .";
+
+$string['emailconfirmation'] = "Witaj \$a->firstname. <p> W serwisie '\$a->sitename' zgłoszono żądanie utworzenia nowego konta z użyciem twojego adresu e-mail. Aby potwierdzić zamiar utworzenia konta przejdź na stronę: \$a->link <br>W większości programów istnieje możliwość przejścia pod powyższy adres poprzez kliknięcie go. Jeżeli to nie działa skopiuj adres do pola adresowego przeglądarki internetowej i naciśnij klawisz enter. <p>Pozdrowienia od administratora serwisu '\$a->sitename', \$a->admin .";
+
$string['emailconfirmationsubject'] = "Potwierdzenie dla konta \$a";
+
$string['emailconfirmsent'] = " <P>Został do Ciebie wysłany e-mail pod adres <B>\$a</B> <P>Zawiera on prostą instrukcję jak dokończyć rejestrację. <P>Jeżeli nadal będziesz mieć kłopoty skontaktuj się z administratorem serwisu.";
+
$string['emaildisplay'] = "Wyświetlanie adresu e-mail";
+
$string['emaildisplaycourse'] = "Tylko inni uczestnicy kursu mogą zobaczyć mój e-mail";
+
$string['emaildisplayno'] = "Ukryj mój adres e-mail przed wszystkimi";
+
$string['emaildisplayyes'] = "Pokaż wszystkim mój adres e-mail";
+
$string['emailexists'] = "Ten adres e-mail jest już zarejestrowany";
+
$string['emailformat'] = "Format e-mail";
+
$string['emailmustbereal'] = "Uwaga: Twój adres e-mail musi być prawdziwy";
+
$string['emailpasswordconfirmation'] = "Witaj \$a->firstname. <P>Ktoś (najprawdopodobniej Ty) zażądał nowego hasła do twojego konta na '\$a->sitename'. Aby to potwierdzić i otrzymać nowe hasło za pośrednictwem poczty elektronicznej, przejdź na następującą stronę : \$a->link <br> W większości programów istnieje możliwość przejścia pod powyższy adres poprzez kliknięcie go. Jeżeli to nie działa skopiuj adres do pola adresowego przeglądarki internetowej i naciśnij klawisz enter. <p> Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z administratorem, \$a->admin .";
+
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = "Potwierdzenie zmiany hasła dla : \$a";
+
$string['emailpasswordconfirmsent'] = "Został do Ciebie wysłany e-mail na adres <b>\$a</b>. Zawiera on proste instrukcje jak potwierdzić i zakończyć zmianę hasła. Jeśli nadal będziesz miał problemy, skontaktuj się z administratorem.";
+
$string['emailpasswordsent'] = "Dziękujemy za potwierdzenie zmiany hasła. <p>E-mail zawierający twoje nowe hasło został przesłany na twój adres <b>\$a->email</b>. <p> Nowe hasło zostało wygenerowane w sposób automatyczny, możesz je <a href=\$a->link> zmienić </a> na łatwiejsze do zapamiętania.";
+
+$string['enrolmentconfirmation'] = "Zaraz zapiszesz się na ten kurs. <br>Czy jesteś pewny, że chcesz kontynuować?";
+
$string['enrolmentkey'] = "Klucz dostępu do kursu";
+
$string['enrolmentkeyfrom'] = "Ten kurs wymaga jednorazowego 'klucza dostępu do kursu' , który powinieneś otrzymać od \$a";
+
$string['enrolmentkeyhint'] = "Ten klucz dostępu do kursu nie jest poprawny, spróbuj ponownie <BR>(wskazówka: klucz zaczyna się na '\$a')";
+
$string['entercourse'] = "Kliknij, aby wejść na kurs";
+
$string['enteremailaddress'] = "Wprowadź swój adres e-mail, aby wykasować twoje hasło i otrzymać pocztą elektroniczną nowe.";
+
$string['error'] = "Błąd";
+
$string['errortoomanylogins'] = "Przekroczona dozwolona liczba prób logowania. Zrestartuj swoją przeglądarkę.";
+
+$string['existing'] = " Istniejące";
+
$string['existingadmins'] = "Istniejący administratorzy";
+
$string['existingcourse'] = "Istniejące kursy";
+
+$string['existingcourseadding'] = " Istniejący kurs, dodawanie danych do niego";
+
+$string['existingcoursedeleting'] = " Istniejący kurs, po jego uprzednim wykasowaniu";
+
$string['existingcreators'] = "Istniejący autorzy kursów";
+
+$string['existingstudents'] = " Zapisani studenci";
+
$string['existingteachers'] = "Istniejący nauczyciele";
+
$string['feedback'] = "Informacja zwrotna";
+
$string['filemissing'] = "brak \$a";
+
$string['files'] = "Pliki";
+
+$string['filesfolders'] = " Pliki/foldery";
+
$string['filloutallfields'] = "Należy wypełnić wszystkie pola formularza";
+
+$string['findmorecourses'] = " Znajdź więcej kursów ...";
+
$string['firstname'] = "Imię";
+
$string['firsttime'] = "Czy jesteś na tym serwisie po raz pierwszy?";
+
$string['followingoptional'] = "Następujące punkty są opcjonalne";
+
$string['followingrequired'] = "Następujące punkty są wymagane";
+
$string['forgotten'] = "Zapomniałeś(aś) nazwy użytkownika lub hasła?";
+
$string['format'] = "Format";
+
$string['formathtml'] = "Format HTML";
+
$string['formatplain'] = "Format tekstu zwykłego";
+
$string['formatsocial'] = "Format 'towarzyski'";
+
$string['formattext'] = "Automatyczny format Moodle";
+
$string['formattexttype'] = "Formatowanie";
+
$string['formattopics'] = "Układ tematyczny";
+
$string['formatweeks'] = "Układ tygodniowy";
+
$string['formatwiki'] = "Format wiki";
+
+$string['from'] = " Od";
+
+$string['frontpagecategorynames'] = " Pokaż listę kategorii";
+
+$string['frontpagecourselist'] = " Pokaż listę kursów";
+
$string['frontpagedescription'] = "Opis strony głównej";
+
$string['frontpageformat'] = "Układ strony głównej";
+
+$string['frontpagenews'] = " Pokaż nowości";
+
$string['fulllistofcourses'] = "Wszystkie kursy";
+
$string['fullname'] = "Pełna nazwa";
+
$string['fullprofile'] = "Pełny profil";
+
$string['fullsitename'] = "Pełna nazwa serwisu";
+
$string['gd1'] = "Bilbioteka GD 1.x jest zainstalowana";
+
$string['gd2'] = "Bilbioteka GD 2.x jest zainstalowana";
+
$string['gdneed'] = "Bilbioteka GD musi być zainstalowana oby można było widzieć grafiki";
+
$string['gdnot'] = "Bilbioteka GD nie jest zainstalowana";
+
$string['gpl'] = "Niniejsze oprogramowanie jest oprogramowaniem darmowym; dozwolone jest jego dalsze rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Free Software Foundation, wersja 2 lub dowolna późniejsza. Oprogramowanie to jest rozpowszechniane przy założeniu, że będzie przydatne ale BEZ UDZIELANIA JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domniemanej gwarancji JAKOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Szczegółowe informacje znajdują się w Powszechnej Licencji Publicznej GNU dostępnej na stronie http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";
-$string['grade'] = "Stopień";
-$string['grades'] = "Stopnie";
+
+$string['grade'] = "Ocena";
+
+$string['grades'] = "Oceny";
+
$string['guestskey'] = "Zezwól gościom posiadającym klucz";
+
$string['guestsno'] = "Wejście dla gości nie jest dozwolone";
+
$string['guestsnotallowed'] = "Niestety, kurs '\$a' nie jest dostępny dla gości.";
+
$string['guestsyes'] = "Wejście dla gości bez klucza jest dozwolone";
+
$string['guestuser'] = "Gość";
+
$string['guestuserinfo'] = "To jest specjalny użytkownik, który posiada prawa dostępu do niektórych kursów wyłącznie w trybie 'do odczytu'.";
+
$string['help'] = "Pomoc";
-$string['helpemoticons'] = "Użyj emotikon";
+
+$string['helpemoticons'] = "Używaj emotikon";
+
$string['helpformatting'] = "Na temat formatowania tekstu...";
+
$string['helphtml'] = "Jak pisać w html'u";
+
+$string['helpindex'] = " Spis wszystkich plików pomocy";
+
$string['helppicture'] = "Jaz przesłać obrazek";
+
$string['helpquestions'] = "Zadawaj dobre pytania";
-$string['helpreading'] = "Przeczytaj uważnie";
+
+$string['helpreading'] = "Czytaj uważnie";
+
$string['helprichtext'] = "O edytorze Richtext";
+
$string['helpsummaries'] = "Informacje na temat tych streszczeń";
+
$string['helptext'] = "Jak napisać tekst";
+
+$string['helpwiki'] = "Jak napisać tekst Wiki";
+
$string['helpwiki'] = "Jak napisać tekst w formacie wiki";
+
$string['helpwriting'] = "Pisz uważnie";
+
$string['hide'] = "Ukryj";
+
$string['hits'] = "Trafienia";
-$string['hitsoncourse'] = "Trafień przez ";
-$string['hitsoncoursetoday'] = "Dzisiejszych trafień na przez ";
+
+$string['hitsoncourse'] = "Trafień \$a->coursename przez \$a->username";
+
+$string['hitsoncoursetoday'] = "Dzisiejszych trafień na \$a->coursename przez \$a->username";
+
$string['home'] = "Strona główna";
+
$string['hour'] = "godzina";
+
$string['hours'] = "godziny";
+
$string['howtomakethemes'] = "Jak utworzyć nowy temat";
+
$string['htmleditor'] = "Używaj edytora Richtext HTML (tylko IE , 5.5 lub późniejszy)";
+
$string['htmleditoravailable'] = "Edytor Richtext jest dostępny";
+
$string['htmleditordisabled'] = "Masz wyłączony edytor Richtext w swoim profilu użytkownika";
+
$string['htmleditordisabledadmin'] = "Administrator wyłączył edytor Richtext w tym serwisie";
+
$string['htmleditordisabledbrowser'] = "Edytor Richtext jest niedostępny ponieważ nie używasz Internet Explorera 5.5 lub nowszego.";
+
$string['htmlformat'] = "Pełny format HTML";
+
$string['icqnumber'] = "Numer ICQ";
+
$string['idnumber'] = "Numer ID";
+
$string['include'] = "Załącz";
+
$string['includeallusers'] = "Uwzględnij wszystkich użytkowników";
+
$string['includecoursefiles'] = "Uwzględnij pliki kursu";
+
$string['includecourseusers'] = "Uwzględnij użytkowników kursu";
+
$string['included'] = "Uwzględniono";
+
$string['includelogentries'] = "Uwzględnij logi";
+
$string['includeneededusers'] = "Uwzględnij potrzebnych użytkowników";
+
$string['includeuserfiles'] = "Uwzględnij pliki użytkowników";
+
$string['invalidemail'] = "Niewłaściwy adres e-mail";
+
$string['invalidlogin'] = "błąd logowania, spróbuj jeszcze raz";
+
$string['jumpto'] = "Przejdź do...";
+
$string['langltr'] = "Kierunek języka z lewej-do-prawej";
+
$string['langrtl'] = "Kierunek języka z prawej-do-lewej";
+
$string['language'] = "Język";
+
$string['languagegood'] = "Ten pakiet językowy jest aktualny! :-)";
+
$string['lastaccess'] = "Ostatni dostęp";
+
$string['lastedited'] = "Ostatnia modyfikacja";
+
$string['lastmodified'] = "Ostatnia modyfikacja";
+
$string['lastname'] = "Nazwisko";
+
$string['latestlanguagepack'] = "Szukaj najnowszego pakietu językowego na moodle.org";
+
$string['latestnews'] = "Najświeższe wiadomości";
+
$string['leavetokeep'] = "Pozostaw puste aby zachować dotychczasowe hasło";
+
$string['license'] = "Licencja GPL";
+
$string['list'] = "Lista";
+
$string['listfiles'] = "Lista plików w \$a";
+
$string['listofallpeople'] = "Lista wszystkich osób";
+
$string['livelogs'] = "Bieżące logi z ostatniej godziny";
-$string['locale'] = "pl_PL";
+
+$string['locale'] = "pl";
+
$string['location'] = "Położenie";
+
$string['loggedinas'] = "Jesteś zalogowany(a) jako \$a";
+
$string['loggedinnot'] = "Nie jesteś zalogowany(a)";
+
$string['login'] = "Zaloguj się";
+
$string['loginas'] = "Zaloguj się jako";
+
$string['loginguest'] = "Zaloguj się jako gość";
+
$string['loginsite'] = "Zaloguj się do serwisu";
-$string['loginsteps'] = "Witaj! Aby otrzymać pełny dostęp do kursów musisz poświęcić chwilkę aby stworzyć sobie konto w tym serwisie. <br>Każdy z kursów może wymagać podania jednorazowego &quot;klucza dostępu do kursu&quot;, który będzie niezbędny tylko przy zapisywaniu się na kurs. Później nie będzie już potrzebny.<br> Oto kroki, które musisz wykonać: <OL size=2> <LI>Wypełnij formularz <A HREF=\$a> Nowe konto</A> swoimi danymi. <LI>Niezwłocznie zostanie wysłany do Ciebie e-mail na podany przez Ciebie adres.<LI>Przeczytaj e-mail i kliknij zawarty w nim link. <LI>Twoje konto zostanie potwierdzone i zostaniesz zalogowany. <LI>Wybierz kurs, w którym chcesz wziąć udział. <LI>Jeżeli zostaniesz poproszony(a) o podanie &quot;klucza dostępu do kursu&quot; - wpisz otrzymany od prowadzącego klucz. To spowoduje zapisanie Cię na kurs. <LI>Od tego momentu będziesz mieć dostęp do kursu. Aby zalogować się i uzyskać dostęp do kursów, na które się zapisałeś(aś), konieczne będzie tylko wpisanie Twojej nazwy użytkownika i hasła (w formularzu obok). </OL>";
+
+$string['loginsteps'] = "Witaj! Aby otrzymać pełny dostęp do kursów musisz poświęcić chwilkę aby stworzyć sobie konto na tym serwisie. <br>Każdy z kursów może wymagać podania jednorazowego &quot;klucza dostępu do kursu&quot;, który będzie niezbędny tylko przy zapisywaniu się na kurs. Później nie będzie już potrzebny. <br> Oto kroki, które musisz wykonać: <OL size=2> <LI>Wypełnij formularz <A HREF=\$a> Nowe konto</A> swoimi danymi. <LI>Niezwłocznie zostanie wysłany do Ciebie e-mail na podany przez Ciebie adres.<LI>Przeczytaj e-mail i kliknij zawarty w nim link. <LI>Twoje konto zostanie potwierdzone i zostaniesz zalogowany. <LI>Wybierz kurs, w którym chcesz wziąć udział. <LI>Jeżeli zostaniesz poproszony(a) o podanie &quot;klucza dostępu do kursu&quot; - wpisz otrzymany od prowadzącego klucz. To spowoduje zapisanie Cię na kurs. <LI>Od tego momentu będziesz mieć dostęp do kursu. Aby zalogować się i uzyskać dostęp do kursów, na które się zapisałeś(aś), konieczne będzie tylko wpisanie Twojej nazwy użytkownika i hasła (w formularzu na tej stronie) aby zalogować się i otrzymać dostęp do dowolnego kursu na który jesteś zapisany.";
+
$string['loginstepsnone'] = "Dla uzyskania pełnego dostępu do kursów niezbędne jest utworzenie konta.<p>Wszystko co musisz zrobić to wymyślić nazwę użytkownika i hasło oraz użyć w formularza na tej stronie!<p> Jeżeli ktoś inny wybrał już taką nazwę użytkownika będziesz musiał(a) powtórzyć operację używając innej nazwy.";
+
$string['loginto'] = "Zaloguj do \$a";
+
$string['loginusing'] = "Zaloguj się tutaj używając twojej nazwy użytkownika i hasła";
+
$string['logout'] = "Wyloguj";
+
$string['logs'] = "Logi";
+
$string['mainmenu'] = "Menu główne";
+
$string['makeafolder'] = "Utwórz folder";
+
$string['makeeditable'] = "Jeżeli umożliwisz edycję '\$a' przez proces serwera WWW (np. Apache), możesz dokonać edycji tego pliku bezpośrednio z tej strony.";
+
$string['managedatabase'] = "Zarządzaj bazą danych";
+
$string['managemodules'] = "Zarządzaj modułami";
+
$string['markedthistopic'] = "Ten temat jest wybrany jako temat aktualny";
+
$string['markthistopic'] = "Zaznacz ten temat jako aktualny";
+
$string['maximumchars'] = "Maksymalnie \$a znaków";
+
$string['maximumgrade'] = "Maksymalna ocena";
+
$string['maximumshort'] = "Max";
+
$string['maxsize'] = "Maksymalny rozmiar: \$a";
+
$string['min'] = "min";
+
$string['mins'] = "min.";
+
$string['miscellaneous'] = "Inne";
+
$string['missingcategory'] = "Musisz wybrać kategorię";
+
$string['missingcity'] = "Pominięto miejscowość";
+
$string['missingcountry'] = "Pominięto kraj";
+
$string['missingdescription'] = "Pominięto opis";
+
$string['missingemail'] = "Pominięto adres e-mail";
+
$string['missingfirstname'] = "Pominięto imię";
+