Permalink
Browse files

moving towards XHTML compliance

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Jan 10, 2005
1 parent f6b72da commit dbb6c16af062cb1cc378f06323bd786c2a0c6ba1
Showing with 13 additions and 10 deletions.
  1. +7 −7 lang/bg/docs/install.html
  2. +2 −0 lang/bg/docs/installamp.html
  3. +4 −3 lang/ca/docs/install.html
View
@@ -1,3 +1,5 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
<head>
<title>Документация на Moodle: Обикновенна инсталация</title>
@@ -17,8 +19,8 @@ <h1>Инсталиране на Moodle</h1>
<h2>Не се плашете! <img src="http://moodle.org/pix/s/smiley.gif"></h2>
<blockquote>
<p>Това ръководство обяснява как да инсталирате Moodle за пръв път. Някои от стъпките са описани в големи детайли, в опит да се обхванат болшинството от възможните настройки на web сървърите. Поради това, този документ може да изглежда дълъг и сложен. Не се плашете! Веднъж разберете ли как става, можете да инстлирате Moodle за няколко минути.</p>
- <p>Ако имате проблем, моля ви, прочетете този документ много внимателно - тук е дадено решение за най-често срещаните проблеми. Ако това не помогне, можете да търсите помощ от <a target="_new" href="http://moodle.org/help">Moodle Help</a>.</p>
- <p>Друга възможност е да се свържете с <a target="_new" href="http://moodle.com/hosting/">фирма, предлагаща web хостинг</a>, която да поеме изцяло поддръжката на Moodle, така че да можете да игнорирате този документ и директно да се посветите на обучение!
+ <p>Ако имате проблем, моля ви, прочетете този документ много внимателно - тук е дадено решение за най-често срещаните проблеми. Ако това не помогне, можете да търсите помощ от <a target="_blank" href="http://moodle.org/help">Moodle Help</a>.</p>
+ <p>Друга възможност е да се свържете с <a target="_blank" href="http://moodle.com/hosting/">фирма, предлагаща web хостинг</a>, която да поеме изцяло поддръжката на Moodle, така че да можете да игнорирате този документ и директно да се посветите на обучение!
</p>
<p>&nbsp; </p>
<p>Съдържание:</p>
@@ -65,7 +67,7 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="site"></a>3. Структура на сай
<blockquote>
<p>Съвсем спокойно можете да прескочите този раздел. Тук е дадено обобщено съдържанието на папката на Moodle, за да ви помогне при ориентацията:</p>
<blockquote>
- <p><table><tr>
+ <table><tr>
<td width="130" valign="top">config.php</td>
<td valign="top">-</td>
<td valign="top">
@@ -86,8 +88,7 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="site"></a>3. Структура на сай
<td valign="top">
заглавната страница на вашия сайт
</td></tr></table>
- </p>
- <ul>
+ <ul>
<li>admin/ - кода за администриране на целия сървър </li>
<li>auth/ - приставки за идентификация на потребителите </li>
<li>blocks/ - приставки за страничните модули, които се появяват на много страници </li>
@@ -220,7 +221,6 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="data"></a>4.3 Създаване на дир
</blockquote>
-</blockquote>
<h3 class="sectionheading"><a name="admin"></a>5. Настройка от страницата за администриране </h3>
<blockquote>
<p>След като вече сте създали <strong>config.php</strong>, ако се опитате да заредите сайта, ще бъдете препратени на страницата за администриране на системата, където да довършите настройката на системата.</p>
@@ -325,7 +325,6 @@ <h4>Използване на UNIX програмата crontab</h4>
<p>Обикновенно, командата "crontab" ще зареди редактора 'vi'. За да превключите в режим на вмъкване, натиснете "i", след което можете да наберете горния ред и да излезете от режима на вмъкване, като натиснете ESC. За да съхраните промените и да излезете от програмата, напишете ":wq", а за да излезете без да съхранявате промените, напишете ":q!" (без кавичките, разбира се).</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
- <p></p>
</blockquote>
<h3 class="sectionheading"><a name="course"></a>7. Създаване на нов курс</h3>
<blockquote>
@@ -344,3 +343,4 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="course"></a>7. Създаване на но
<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Документация на Moodle</a></font></p>
<p align="CENTER"><font size="1">Версия: $Id$</font></p>
</body>
+</html>
@@ -1,3 +1,5 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
<head>
<title>Документация на Moodle: Инсталиране на PHP и MySQL</title>
<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
@@ -1,3 +1,5 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
<head>
<title>Documents de Moodle: Instal&middot;laci&oacute;</title>
@@ -59,7 +61,7 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="site"></a>3. Estructura del lloc</h3>
<blockquote>
<p>Heus ac&iacute;, com a orientaci&oacute;, un resum r&agrave;pid dels continguts de la carpeta Moodle:</p>
<blockquote>
- <p><table><tr>
+ <table><tr>
<td width="130" valign="top">config-dist.php</td>
<td valign="top">-</td>
<td valign="top">
@@ -75,7 +77,6 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="site"></a>3. Estructura del lloc</h3>
<td valign="top">
La pagina inicial del lloc.
</td></tr></table>
- </p>
<ul>
<li>admin/ - codi per a l'administraci&oacute; del servidor </li>
<li>auth/ - m&ograve;duls d'autenticaci&oacute; d'usuaris </li>
@@ -280,7 +281,6 @@ <h4>Execuci&oacute; autom&agrave;tica de la seq&uuml;&egrave;ncia cada 5 minuts<
<p><b>En sistemes Windows</b>: el cam&iacute; m&eacute;s f&agrave;cil &eacute;s utilitzar aquest paquet: <a href="http://moodle.org/download/moodle-cron-for-windows.zip" title="Click to download this package (150k)" target="_blank">moodle-cron-for-windows.zip</a>
que fa molt senzill tot aix&ograve;. Tamb&eacute; podeu explorar la caracter&iacute;stica de "Tasques programades" integrada en Windows.</p>
<p>En un servidor web allotjat externament: el vostre tauler de control pot tenir una p&agrave;gina que us permeti programar processos del cron. Pregunteu al servei t&egrave;cnic.</p>
- <p></p>
</blockquote>
<h3 class="sectionheading"><a name="course"></a>10. Creaci&oacute; d'un curs nou</h3>
<blockquote>
@@ -295,3 +295,4 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="course"></a>10. Creaci&oacute; d'un curs nou
<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Documentaci&oacute; de Moodle</a></font></p>
<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
</body>
+</html>

0 comments on commit dbb6c16

Please sign in to comment.