Permalink
Browse files

filling in missing strings

  • Loading branch information...
1 parent cda9f2b commit dbc11edaaea21c611c752d428e1d12ca264c7036 koenr committed Feb 27, 2004
Showing with 26 additions and 1 deletion.
  1. +26 −1 lang/nl/lesson.php
View
@@ -2,42 +2,67 @@
// lesson.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Actie na juist antwoord';
$string['addanewpage'] = 'Voeg een nieuwe pagina toe';
$string['addpagehere'] = 'Voeg de pagina hier in';
$string['answer'] = 'Antwoord';
+$string['answersfornumerical'] = 'Antwoorden voor numerieke vragen moeten paren zijn van de minimum en de maximum waarde';
$string['attempt'] = 'Poging: $a';
$string['attempts'] = 'Pogingen';
$string['available'] = 'Beschikbaar van';
$string['canretake'] = '$a mag opnieuw';
+$string['casesensitive'] = 'Hoofdlettergevoelig';
$string['checknavigation'] = 'Controleer de navigatie';
+$string['checkquestion'] = 'Controleer de vraag';
$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Bevestig het verwijderen van deze pagina';
$string['congratulations'] = 'Proficiat - je hebt het einde van de les bereikt';
$string['continue'] = 'Ga verder';
$string['deadline'] = 'Deadline';
$string['deletingpage'] = 'Pagina $a aan het verwijderen';
$string['displayofgrade'] = 'Tonen van het cijfer (voor de leerling)';
$string['endoflesson'] = 'Einde van de les';
+$string['fileformat'] = 'Bestandsformaat';
+$string['firstanswershould'] = 'Het eerste antwoord moet naar de "juiste" pagina verwijzen';
$string['gradeis'] = 'Cijfer is $a';
+$string['importquestions'] = 'Importeer vragen';
$string['jumpto'] = 'Ga naar';
$string['maximumnumberofanswers'] = 'Maximum aantal antwoorden';
+$string['maximumnumberofattempts'] = 'Maximum aantal pogingen';
$string['modulename'] = 'Les';
$string['modulenameplural'] = 'Lessen';
+$string['morethanoneanswer'] = 'Meer dan één antwoord';
$string['movepagehere'] = 'Verplaats de pagina naar hier';
$string['moving'] = 'Pagina $a aan het verplaatsen';
+$string['movingtonextpage'] = 'Verplaatsen naar de volgende pagina';
+$string['multipleanswer'] = 'Meerdere antwoorden';
$string['nextpage'] = 'Volgende pagina';
$string['noanswer'] = 'Er is niet geantwoord';
$string['noattemptrecordsfound'] = 'Geen pogingen gevonden: geen cijfer gegeven.';
+$string['normal'] = 'Normaal - volg het lespad';
$string['numberofcorrectanswers'] = 'Aantal juiste antwoorden: $a';
+$string['numberofcorrectmatches'] = 'Aantal juiste koppelingen: $a';
+$string['numberofpagestoshow'] = 'Aantal te tonen pagina\'s (steekkaarten)';
$string['numberofpagesviewed'] = 'Aantal bekeken pagina\'s: $a';
+$string['ordered'] = 'Gesorteerd';
$string['outof'] = 'Van $a';
$string['page'] = 'Pagina: $a';
$string['pagecontents'] = 'Inhoud van de pagina';
$string['pagetitle'] = 'Titel van de pagina';
-$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Controleer aub één antwoord';
+$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Duidt één antwoord aan';
+$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Duidt één of meer antwoorden aan';
+$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Geef je antwoord in het vak';
+$string['pleasematchtheabovepairs'] = 'Koppel bovenstaande paren';
+$string['questiontype'] = 'Vraagtype';
$string['response'] = 'Antwoord';
$string['sanitycheckfailed'] = 'Fouten gevonden: deze poging wordt verwijderd';
$string['savepage'] = 'Bewaar pagina';
+$string['showanunansweredpage'] = 'Toon een onbeantwoorde pagina';
+$string['showanunseenpage'] = 'Toon een ongeziene pagina';
+$string['singleanswer'] = 'Één antwoord';
+$string['thatsthecorrectanswer'] = 'Dat is het juiste antwoord';
+$string['thatsthewronganswer'] = 'Dat is het verkeerde antwoord';
$string['thispage'] = 'Deze pagina';
$string['youhaveseen'] = 'Je hebt al meer dan één pagina van deze les bekeken.<br />Wil je beginnen bij de laatste pagina die je vorige keer bekeken hebt?';
+$string['youranswer'] = 'Jouw antwoord';
?>

0 comments on commit dbc11ed

Please sign in to comment.