Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 6311d4d commit dc01f95fb41bb65727dfd9203f6b5591f1ea008d AMOS bot committed Jul 10, 2012
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 install/lang/ca/error.php
@@ -34,12 +34,12 @@
$string['cannotcreatetempdir'] = 'No s\'ha pogut crear el directori temporal';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'No s\'han pogut baixar components';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'No s\'ha pogut baixar el fitxer zip';
-$string['cannotfindcomponent'] = 'No s\'ha pogut trobar un component';
+$string['cannotfindcomponent'] = 'No s\'ha pogut trobar el component';
$string['cannotsavemd5file'] = 'No s\'ha pogut desar el fitxer md5';
$string['cannotsavezipfile'] = 'No s\'ha pogut desar el fitxer zip';
$string['cannotunzipfile'] = 'No s\'ha pogut descomprimir el fitxer';
$string['componentisuptodate'] = 'El component està al dia';
-$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Ha fallat la comprovació del fitxer baixat.';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Ha fallat la comprovació del fitxer baixat';
$string['invalidmd5'] = 'L\'md5 no és vàlid. Torneu-ho a provar';
$string['missingrequiredfield'] = 'Falta algun camp necessari';
$string['remotedownloaderror'] = 'No s\'ha pogut baixar el component al vostre servidor. Verifiqueu els paràmetres de servidor intermediari. Es recomana l\'extensió cURL.<br /><br />Haureu de baixar manualment el fitxer <a href="{$a->url}">{$a->url}</a>, copiar-lo a la ubicació "{$a->dest}" del vostre servidor i descomprimir-lo allí.';

0 comments on commit dc01f95

Please sign in to comment.