Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20060916)

  • Loading branch information...
1 parent a901d8f commit dc7dd83b88a1af8a7b63b4074a64096d1f38fd46 moodler committed Sep 16, 2006
Showing with 41 additions and 7 deletions.
  1. +5 −5 install/lang/ko_utf8/installer.php
  2. +36 −2 install/lang/pl_utf8/installer.php
View
10 install/lang/ko_utf8/installer.php
@@ -14,10 +14,10 @@
$string['admindirsettinghead'] = '관리자 디렉토리 설정 ...';
$string['admindirsettingsub'] = '몇 개의 웹사이트만이 제어판 등을 제공하는 특별한 URL으로서 /admin을 사용합니다. 불행하게도 이것은 무들 관리페이지를 위한 표준 위치와 충돌을 일으킵니다. 설치과정에서 관리 디렉토리의 이름을 바꿈으로서 이 문제를 고칠수 있는 데, 다음의 예와 같이 새이름을 여기에 넣으면 됩니다. 예: <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br /> 이렇게 하면 무들에서 관리자 링크문제가 해결됩니다.';
$string['bypassed'] = '건너뜀';
-$string['cannotcreatelangdir'] = 'lang 디렉토리를 만들 수 없습니다.';
+$string['cannotcreatelangdir'] = '언어팩 디렉토리를 만들 수 없습니다.';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'temp 디렉토리를 만들 수 없습니다.';
-$string['cannotdownloadcomponents'] = '구성요소를 내려받기 할 수 없습니다.';
-$string['cannotdownloadzipfile'] = 'ZIP파일을 내려받기 할 수 없습니다.';
+$string['cannotdownloadcomponents'] = '구성요소를 내려받을 수 없습니다.';
+$string['cannotdownloadzipfile'] = 'ZIP파일을 내려받을 수 없습니다.';
$string['cannotfindcomponent'] = '구성요소를 찾을 수 없습니다.';
$string['cannotsavemd5file'] = 'md5 파일을 저장할 수 없습니다.';
$string['cannotsavezipfile'] = 'ZIP 파일을 저장할 수 없습니다.';
@@ -73,7 +73,7 @@
$string['dirroot'] = '무들 디렉토리';
$string['dirrooterror'] = '무들의 경로가 바르지 않은 것 같습니다 - 무들의 설치 프로그램을 찾을 수 없습니다. 아래의 값들은 초기화 되었습니다.';
$string['download'] = '내려 받음';
-$string['downloadedfilecheckfailed'] = '내려받기 한 파일 체크가 실패하였습니다.';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = '내려받은 파일 점검에 실패하였습니다.';
$string['downloadlanguagebutton'] = '\"$a\" 언어팩 내려받기';
$string['downloadlanguagehead'] = '언어팩 다운로드';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = '기본 언어팩인 \"$a\"을 사용하여 설치과정을 계속할 수 있습니다.';
@@ -160,7 +160,7 @@
$string['welcomep70'] = '<strong>무들</strong> 설정을 계속하기 위해서는 \"다음\" 버튼을 클릭하세요.';
$string['wrongdestpath'] = '잘못된 목적 경로';
$string['wrongsourcebase'] = '잘못된 소스 URL 베이스';
-$string['wrongzipfilename'] = '잘못된 ZIP 파일이름';
+$string['wrongzipfilename'] = '잘못된 ZIP 파일명';
$string['wwwroot'] = '웹 주소';
$string['wwwrooterror'] = '이 웹 주소는 유효한 것 같지 않습니다 - 무들 설치 프로그램이 거기에 없습니다.';
?>
View
38 install/lang/pl_utf8/installer.php
@@ -11,6 +11,7 @@
$string['admindirerror'] = 'Podany katalod admin jest nieprawidłowy';
$string['admindirname'] = 'Katalog admin';
+$string['admindirsettinghead'] = 'Ustawienia katalogu administratora ...';
$string['admindirsettingsub'] = 'Niektóre webhost’y używają / admin jako specjalne URL w celu akcesu do panela kontrolnego a także w innych celach. Niestety powoduje to konflikt ze standardową lokalizacją dla stron administratora w Moodle. Powyższy konflikt można naprawić zmieniając nazwę katalogu administratora podczas instalacji i wstawiając nową nazwę. Na przykład:
<br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
Zostaną również poprawione linki administratora w Moodle';
@@ -26,45 +27,70 @@
$string['caution'] = 'Ostrzeżenie';
$string['check'] = 'Sprawdź';
$string['chooselanguagehead'] = 'Wybierz język';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Proszę wybrać język TYLKO do instalacji. Stronę i języki dla użytkowników będzie można wybrać na następnym ekranie.';
$string['closewindow'] = 'Zamknij to okno';
$string['compatibilitysettingshead'] = 'Sprawdzanie Twoich ustawień PHP';
+$string['compatibilitysettingssub'] = 'Twój serwer powinien przejść wszystkie te testy, by Moodle działał poprawnie.';
$string['componentisuptodate'] = 'Składowa (komponent) jest aktualny';
$string['configfilenotwritten'] = 'Instalator nie mógł automatycznie utworzyć plik config.php zawierający Twoje parametry instalacyjne, prawdopodobnie dlatego że katalog Moodle nie ma prawa zapisu. Musisz ręcznie przekopiować poniższy kod do pliku config.php, który powinien znajdować się w głównym katalogu Moodle.';
$string['configfilewritten'] = 'config.php został pomyślnie stworzony';
$string['configurationcompletehead'] = 'Konfiguracja skończona';
+$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle starał sie zapisać twoją konfigurację w pliku w katalogu głównym instalacji Moodle.';
$string['continue'] = 'Kontynuuj';
$string['database'] = 'Baza danych';
+$string['databasecreationsettingshead'] = 'Teraz musisz skonfigurować ustawienia bazy danych, w której będzie przechowywana większa część danych Moodle. Zostanie ona stworzona automatycznie w czasie instalacji z wyszczególnionymi poniżej ustawieniami.';
+$string['databasesettingshead'] = 'Teraz musisz skonfigurować baze danych, w której będzie przechowywana większa część danych Moodle. Ta baza danych musi już być utworzona, podobnie jak nazwa użytkownika i hasło jej przypisane.';
$string['dataroot'] = 'Katalog z danymi';
$string['datarooterror'] = 'Katalog z danymi który podałeś nie może być znaleziony lub utworzony. Popraw ścieżkę lub utwórz katalog ręcznie.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Nie można połączyć się z podaną bazą danych. Sprawdź ustawienia Twojej bazy danych.';
$string['dbcreationerror'] = 'Błąd tworzenia bazy danych. Nie można stworzyć bazy danych o takiej nazwie z dostarczonymi ustawieniami';
$string['dbhost'] = 'Serwer baz danych';
$string['dbprefix'] = 'prefiksy tabel';
$string['dbtype'] = 'Typ';
+$string['dbwrongencoding'] = 'Wybrana baza danych pracuje w niezalecanym kodowaniu($a). Lepiej używać bazy danych kodowanej jednym z Unicodów (UTF-8). Ale można to obejść wybierając \"opuść test kodowania DB\", ale w przyszłości mogą wystąpić podobne problemy.';
+$string['directorysettingshead'] = 'Proszę potwierdzić lokację dla instalacji Moodle.';
+$string['directorysettingssub'] = '<b>Adres strony</b>
+Wpisz pełen adres sieci pod którym będzie dostępne Moodle. Jeśli do strony można dojść przez kilka adresów, należy wpisać ten, którego odruchowo będą używać studenci. Nie używać ukośników
+<br />
+<br />
+<b>Katalog MOODLE</b>
+Wpisać pełną ścieżkę pliku do instalacji.
+Upewnić się, że góra i dół się zgadzają
+<br />
+<br/>
+<b>Katalog danych</b>
+Potrzebujesz miejsca, w którym Moodle będzie zachowywał załadowane pliki. Ten katalog powinien być i czytany, i zapisywany przez użytkownika sieci, ale nie może być do niego dostępu bezpośrednio przez sieć.';
$string['dirroot'] = 'Katalog Moodle';
$string['dirrooterror'] = '\"Katalog Moodle\" wydaje się być nieprawidłowy - tam nie można znaleźć instalacji Moodle. Wartości poniżej zostaną usunięte.';
$string['download'] = 'Pobierz';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Pobierany plik jest uszkodzony';
-$string['downloadlanguagebutton'] = 'Pobierz &quot;$a&quot; pakiet językowy';
+$string['downloadlanguagebutton'] = 'Pobierz \"$a\" pakiet językowy';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Pobierz pakiet językowy';
+$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Możesz kontynuować proces instalacji używając domyślnego pakietu językowego \"$a\".';
+$string['downloadlanguagesub'] = 'Teraz masz możliwość załadowania pakietu językowego I kontynuowania procesu instalacji w tym języku.<br/><br/> Jeśli nie możesz załadować pakietu, instalacja będzie się odbywać dalej po angielsku (kiedy się skończy, będziesz mieć możliwość załadowania i zainstalowania dodatkowych pakietów językowych)';
$string['environmenterrortodo'] = 'Musisz rozwiązać wszystkie problemy środowiska znalezione powyzej aby kontynuować instalacje.';
+$string['environmenthead'] = 'Sprawdzam środowisko (ustwienia) ...';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'Polecane do zainstalowania/włączenia';
$string['environmentrecommendversion'] = 'wersja $a->needed jest polecana a Ty używasz $a->current';
$string['environmentrequireinstall'] = 'Wymagane do zainstalowania/włączenia';
$string['environmentrequireversion'] = 'wersja $a->needed jest wymagana ty masz $a->current';
+$string['environmentsub'] = 'Sprawdzamy, czy różne komponenty systemu spełniają wymagania systemu';
$string['environmentxmlerror'] = 'Bład czytania danych środowiskowych ($a->error_code)';
$string['error'] = 'Błąd';
$string['fail'] = 'zawieść';
$string['fileuploads'] = 'Plik pobrany';
$string['fileuploadserror'] = 'Powinno być włączone';
$string['gdversion'] = 'versja biblioteki GD';
$string['gdversionerror'] = 'Aby przeprowadzać operacje i kreować obrazy niezbędna jest biblioteka GD';
+$string['globalsquotes'] = 'Groźne zarządzanie zmiennymi globalnymi';
$string['globalsquoteserror'] = 'Ustal swoje ustawienia PHP: niedostępne register_globals i/lub udostępnione magic_quotes_gpc';
$string['help'] = 'Pomoc';
$string['iconvrecommended'] = 'Zainstalowanie opcjonalnej biblioteki ICONV jest mocno polecane aby poprawić działanie strony, szczególnie jeśli strona używa języków nie-łacińskich.';
$string['info'] = 'Informacja';
$string['installation'] = 'Instalacja';
$string['invalidmd5'] = 'Nieważne md5';
+$string['langdownloaderror'] = 'Niestety język \"$a\" nie jest zainstalowany. Instalacja będzie przebiegać dalej po angielsku.';
+$string['langdownloadok'] = 'Język został \"$a\" zainstalowany pomyślnie. Instalacja będzie w nim kontynuowana w tym języku.';
$string['language'] = 'Język';
$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Runtime';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Powinno być wyłączone';
@@ -93,21 +119,29 @@
$string['ok'] = 'OK.';
$string['parentlanguage'] = '<<DO TŁUMACZY: Jeżeli Twój język ma Język nadrzędny który powinien być użyty w przypadku braku tlumaczenia, wpisz tutaj odpowiedni kod (np: nl). Pozostawienia pustego powoduje używanie języka angielskiego.';
$string['password'] = 'Hasło';
+$string['php50restricted'] = 'W PHP 5.0x jest sporo problemów, prosimy albo zainstalowac wersję 5.1x albo 4.3x lub 4.4.x';
$string['phpversion'] = 'wersja PHP';
$string['phpversionerror'] = 'Wersja PHP musi być ca najmniej 4.1.0';
$string['phpversionhelp'] = '<p> Moodle wymaga wersji PHP co najmniej 4.1.0. </p>
<p>Obecnie jest uruchomiona wersja $a</p>
<p> Musisz uaktualnić wersje PHP lub przenieść na host z nowszą wersją PHP!</p>';
$string['previous'] = 'Poprzedni';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Pobieranie komponentów na Twój serwer jest niedozowolone. Musisz pobrać pliki ręcznie z <a href=\"$a->url\">$a->url</a> i skopiować do \"$a->dest\" na swoim serwerze i tam go otworzyć';
-$string['report'] = 'Raport ';
+$string['report'] = 'Raport';
+$string['restricted'] = 'Ograniczony';
$string['safemode'] = 'Bezpieczny tryb';
$string['safemodeerror'] = 'Moodle ma trudności z włączeniem bezpiecznego trybu';
$string['sessionautostarterror'] = 'To powinno być wyłączone';
$string['status'] = 'Status';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thislanguage'] = 'Polski';
$string['user'] = 'Użytkownik';
+$string['welcomep20'] = 'Widzisz tę stronę ponieważ z powodzeniem zainstalowałeś i uruchomiłeś <strong>$a->packname $a->packversion</strong> na swoim komputerze. Gratulacje';
+$string['welcomep30'] = 'Ten instalator <strong>$a->installername</strong> zawiera aplikacje, by stworzyć środowisko, w którym będzie działać <strong>Moodle</strong>, czyli';
+$string['welcomep40'] = 'Pakiet zawiera<strong>Moodle $a->moodlerelease ($a->moodleversion)</strong>.';
+$string['welcomep50'] = 'Wszystkie aplikacje w tym pakiecie maja własne, oddzielne licencje. Kompletny pakiet <strong>$a->installername</strong> jest <a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">open source</a> i jest dystrybuowany na <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a> licencji..';
+$string['welcomep60'] = 'Nastepujące strony przeprowadzą cię przez instalację Moodle na twoim komputerze. Możesz zaakceptować ustawienia domyślne lub, opcjonalnie, dostosować je do swoich potrzeb';
+$string['welcomep70'] = 'Kliknij \"Dalej\" żeby kontynuować instalację Moodle';
$string['wrongdestpath'] = 'Błędna scieżka docelowa';
$string['wrongsourcebase'] = 'Błędne żródło bazy URL';
$string['wrongzipfilename'] = 'Błędna nazwa pliku ZIP.';

0 comments on commit dc7dd83

Please sign in to comment.