Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

*** empty log message ***

 • Loading branch information...
commit dcac5b4fbb769f4b560369a4aefdd2be952b77fa 1 parent 399018a
authored October 02, 2003
1  lang/ca/README
@@ -7,6 +7,7 @@ Han col
7 7
 - Clara Andrés <al051553@alumail.uji.es>
8 8
 - Puri Andrés <al058754@alumail.uji.es>
9 9
 - Carles Bellver <carles.bellver@cent.uji.es>
  10
+- Ferm’n Cueva <fcueva@teleline.es>
10 11
 - Joan Queralt Gil <jqueralt@pie.xtec.es>
11 12
 - Mercè Renau Rodríguez <mrenau@guest.uji.es>
12 13
 
16  lang/ca/forum.php
@@ -16,9 +16,9 @@
16 16
 $string['attachment'] = "Fitxer adjunt";
17 17
 $string['bynameondate'] = "per \$a->name - \$a->date";
18 18
 $string['configdisplaymode'] = "El mode de visualització per defecte dels debats si no se'n tria un.";
19  
-$string['configlongpost'] = "Qualsevol missatge per damunt d'aquesta mida (excl_s l'HTML) es considerarà massa llarg.";
  19
+$string['configlongpost'] = "Qualsevol missatge per damunt d'aquesta mida (exclòs l'HTML) es considerarà massa llarg.";
20 20
 $string['configmanydiscussions'] = "Nombre màxim de debats per pàgina";
21  
-$string['configshortpost'] = "Qualsevol missatge per sota d'aquesta mida (excl_s l'HTML) es considerarà massa breu.";
  21
+$string['configshortpost'] = "Qualsevol missatge per sota d'aquesta mida (exclòs l'HTML) es considerarà massa breu.";
22 22
 $string['couldnotadd'] = "Un error desconegut ha impedit afegir el vostre missatge";
23 23
 $string['couldnotdeleteratings'] = "Disculpeu, no es pot esborrar perquè ja l'han valorat altres persones";
24 24
 $string['couldnotdeletereplies'] = "Disculpeu, no es pot esborrar perquè ja l'han contestat altres persones";
@@ -74,17 +74,17 @@
74 74
 $string['noposts'] = "No hi ha missatges";
75 75
 $string['nopostscontaining'] = "No s'ha trobat cap missatge que contingui '\$a'";
76 76
 $string['nosubscribers'] = "Encara no hi ha subscriptors d'aquest fòrum";
77  
-$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name NO rebrrà c_pies de '\$a->forum' per correu electr_nic.";
78  
-$string['nowsubscribed'] = "\$a->name rebrà c_pies de '\$a->forum' per correu electr_nic.";
  77
+$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name NO rebrrà còpies de '\$a->forum' per correu electrònic.";
  78
+$string['nowsubscribed'] = "\$a->name rebrà còpies de '\$a->forum' per correu electrònic.";
79 79
 $string['numposts'] = "\$a missatges";
80 80
 $string['olderdiscussions'] = "Debats anteriors";
81 81
 $string['openmode0'] = "Debats no, respostes no";
82  
-$string['openmode1'] = "Debats no, per_ respostes sí";
  82
+$string['openmode1'] = "Debats no, però respostes sí";
83 83
 $string['openmode2'] = "Debats i respostes sí";
84 84
 $string['parentofthispost'] = "Missatge original";
85 85
 $string['postadded'] = "S'ha afegit el vostre missatge.<P>Teniu \$a per editar-lo si voleu fer algun canvi.";
86 86
 $string['postincontext'] = "Veure aquest missatge en el seu context";
87  
-$string['postmailinfo'] = "Aix_ és una c_pia d'un missatge enviat al lloc web \$a.
  87
+$string['postmailinfo'] = "Això és una còpia d'un missatge enviat al lloc web \$a.
88 88
 Per afegir la vostra resposta via web, cliqueu aquest enllaç:";
89 89
 $string['postrating1'] = "Sobretot coneixement separats";
90 90
 $string['postrating2'] = "Separats i connectats";
@@ -120,8 +120,8 @@
120 120
 $string['subscribed'] = "Subscrit";
121 121
 $string['subscribers'] = "Subscriptors";
122 122
 $string['subscribersto'] = "Subscriptors de '\$a'";
123  
-$string['subscribestart'] = "Envieu-me c_pia dels missatges d'aquest fòrum";
124  
-$string['subscribestop'] = "No vull rebre c_pies per correu dels missatges d'aquest fòrum";
  123
+$string['subscribestart'] = "Envieu-me còpia dels missatges d'aquest fòrum";
  124
+$string['subscribestop'] = "No vull rebre còpies per correu dels missatges d'aquest fòrum";
125 125
 $string['subscription'] = "Subscripció";
126 126
 $string['subscriptions'] = "Subscripcions";
127 127
 $string['unsubscribe'] = "Cancel·lar la subscripció a aquest fòrum";
10  lang/ca/help/enrolmentkey.html
... ...
@@ -1,12 +1,12 @@
1 1
 <P ALIGN=CENTER><B>Clau d'inscripció als cursos</B></P>
2 2
 
3  
-<P>Una Clau d'inscripci&oacute;a un curs és allò que manté fora d'un curs les 
4  
- persones no autoritzades.
5  
-<P>Si la deixeu en blanc aleshores qualsevol que pugui crear un compte d'usuari Moodle en aquest lloc 
  3
+<P>Una Clau d'inscripci&oacute;a un curs és allò que manté fora d'un curs a les 
  4
+ persones no autoritzades 
  5
+<P>Si ho deixeu en blanc aleshores qualsevol que pugui crear un compte d'usuari Moodle en aquest lloc 
6 6
 serà capaç d'inscriure's en un dels vostres cursos simplement entrant-hi.
7 7
 
8  
-<P>Si hi escriviu alguna cosa aleshores se'ls demanarà als estudiants que proven 
9  
- d'entrar-hi que escriguin aquest text, però NOMÉS LA PRIMERA VEGADA. 
  8
+<P>Si hi escriviu alguna cosa aleshores se'ls hi demanarà als estudiants que proven 
  9
+ d'entrar-hi que escriguin aquest text però NOMÉS LA PRIMERA VEGADA 
10 10
 <P>La idea és que simplement doneu la Clau a les persones autoritzades per altres mitjans, com ara un missatge de correu privat,m
11 11
 correu ordinari, per telèfon o, fins i tot, verbalment en una classe presencial.
12 12
 
1,297  lang/ca/moodle.php
... ...
@@ -1,160 +1,243 @@
1  
-<?PHP // $Id$ 
2  
-   // moodle.php - created with Moodle 1.1 development (2003081500)
3  
-
4  
-
5  
-$string['action'] = "Acció";
6  
-$string['activities'] = "Activitats";
7  
-$string['activity'] = "Activitat";
8  
-$string['activityiscurrentlyhidden'] = "Ho lamentem, aquesta activitat està oculta";
9  
-$string['activitymodule'] = "Mòdul d'activitat";
10  
-$string['activityreport'] = "Informe d'activitat";
11  
-$string['add'] = "Afegir";
12  
-$string['addadmin'] = "Afegir administrador";
13  
-$string['addcreator'] = "Afegir creador";
14  
-$string['added'] = "Afegit \$a";
15  
-$string['addinganew'] = "Afegir un nou \$a";
16  
-$string['addinganewto'] = "Afegir un nou \$a->what a \$a->to";
17  
-$string['addnewcourse'] = "Afegir un nou curs";
18  
-$string['addnewuser'] = "Afegir un nou usuari";
19  
-$string['address'] = "Adreça";
20  
-$string['addteacher'] = "Afegir professor";
21  
-$string['admin'] = "Admin";
22  
-$string['administration'] = "Administració";
23  
-$string['administrator'] = "Administrador";
24  
-$string['again'] = "una altra vegada";
25  
-$string['all'] = "Tots";
26  
-$string['alldays'] = "Tots els dies";
27  
-$string['allfieldsrequired'] = "Tots els camps són obligatoris";
28  
-$string['alllogs'] = "Tots els diaris";
29  
-$string['allow'] = "Permetre";
30  
-$string['allowguests'] = "Aquest curs permet entrar als usuaris invitats";
31  
-$string['allownot'] = "No permetre";
32  
-$string['allparticipants'] = "Tots els participants";
33  
-$string['alphanumerical'] = "Només pot contindre lletres o números";
34  
-$string['alreadyconfirmed'] = "El registre ja s'ha confirmat";
35  
-$string['answer'] = "Resposta";
36  
-$string['areyousuretorestorethis'] = "Estàs segur que vols restaurar-lo?";
37  
-$string['assessment'] = "Avaluació";
38  
-$string['assignadmins'] = "Assignar administradors";
39  
-$string['assigncreators'] = "Assignar creadors de cursos";
40  
-$string['assignteachers'] = "Assignar professors";
41  
-$string['authentication'] = "Autenticació";
42  
-$string['autosubscribe'] = "Subscripció automàtica al fòrum";
43  
-$string['autosubscribeno'] = "No: no vull subscriure'm automàticament als fòrums";
44  
-$string['autosubscribeyes'] = "Sí: quan escric en un fòrum, vull subscriure'm automàticament";
45  
-$string['availablecourses'] = "Cursos disponibles";
46  
-$string['backup'] = "Còpia de seguretat";
47  
-$string['backupdate'] = "Data de la còpia";
48  
-$string['backupdetails'] = "Informació sobre la còpia";
49  
-$string['backupfilename'] = "backup";
50  
-$string['backupnameformat'] = "%%Y%%m%%d-%%H%%M";
51  
-$string['backuporiginalname'] = "Nom de la còpia";
52  
-$string['backupversion'] = "Versió de la còpia";
53  
-$string['cancel'] = "Cancel·lar";
54  
-$string['categories'] = "Categories de cursos";
55  
-$string['category'] = "Categoria";
56  
-$string['categoryadded'] = "S'ha afegit la categoria '\$a'";
57  
-$string['categorydeleted'] = "S'ha esborrat la categoria '\$a'";
58  
-$string['categoryduplicate'] = "Ja existeix una categoria denominada '\$a'!";
59  
-$string['changedpassword'] = "S'ha canviat la contrasenya";
60  
-$string['changepassword'] = "Canviar la contrasenya";
61  
-$string['changessaved'] = "Canvis guardats";
62  
-$string['checklanguage'] = "Comprovar idioma";
63  
-$string['choose'] = "Triar";
64  
-$string['choosecourse'] = "Triar un curs";
65  
-$string['chooselivelogs'] = "O observar els diaris en directe";
66  
-$string['chooselogs'] = "Tria quins diaris vols veure";
67  
-$string['choosetheme'] = "Triar tema";
68  
-$string['chooseuser'] = "Triar un usuari";
69  
-$string['city'] = "Població";
70  
-$string['closewindow'] = "Tanca aquesta finestra";
71  
-$string['comparelanguage'] = "Comparar idioma amb l'anglès";
72  
-$string['complete'] = "Completat";
73  
-$string['configcountry'] = "If you set a country here, then this country will be selected by default on new user accounts. To force users to choose a country, just leave this unset.";
74  
-$string['configdebug'] = "If you turn this on, then PHP's error_reporting will be increased so that more warnings are printed. This is only useful for developers.";
75  
-$string['configerrorlevel'] = "Choose the amount of PHP warnings that you want to be displayed. Normal is usually the best choice.";
76  
-$string['configgdversion'] = "Indicate the version of GD that is installed. The version shown by default is the one that has been auto-detected. Don't change this unless you really know what you're doing.";
77  
-$string['confightmleditor'] = "Choose whether or not to allow use of the embedded HTML text editor. Even if you choose allow, this editor will only appear when the user is using a compatible browser (IE 5.5 or later). Users can also choose not to use it.";
78  
-$string['configintro'] = "On this page you can specify a number of configuration variables that help make Moodle work properly on your server. Don't worry too much about it - the defaults will usually work fine and you can always come back to this page later and change these settings.";
79  
-$string['configintroadmin'] = "En aquesta pàgina haureu de configurar el compte de l'administrador principal que té el control complet del lloc web. Assegureu-vos de donar un nom d'usuari i contrasenya segurs així com una adreça de correu. Podreu crear més comptes d'administrador més endavant.";
80  
-$string['configintrosite'] = "En aquesta pàgina podreu configurar la pàgina d'inici i el nom del lloc nou. Sempre podreu tornar-hi i canviar les opcions usant l'enllaç a 'Configuració del lloc' de la pàgina d'inici.";
81  
-$string['configlang'] = "Choose a default language for the whole site. Users can override this setting later.";
82  
-$string['configlangdir'] = "Most languages are printed left-to-right, but some, like Arabic and Hebrew, are printed right-to-left.";
83  
-$string['configlanglist'] = "Deixeu-ho en blanc si permeteu que els usuaris escullin entre els diferents llenguatges d'aquesta instal·lació de Moodle. Tanmateix podeu escurçar el menú de llenguatges si escriviu una llista separada per comes amb els codis dels llenguatges que voleu. Per exemple: ca,en,es_es,fr,it";
84  
-$string['configlangmenu'] = "Escolliu si voleu o no mostrar el menú de lllenguatge a les pàgines d'inici, d'entrada, etc. Això no afecta la possibilitat que l'usuari determini el llenguatge preferit al seu perfil.";
85  
-$string['configlocale'] = "Choose a sitewide locale - this will affect the format and language of dates. You need to have this locale data installed on your operating system. (eg en_US or es_ES). If you don't know what to choose leave it blank.";
86  
-$string['configlongtimenosee'] = "If students haven't logged in for a very long time, then they are automatically unsubscribed from courses. This parameter specifies that time limit.";
87  
-$string['configmaxeditingtime'] = "This specifies the amount of time people have to re-edit forum postings, journal feedback etc. Usually 30 minutes is a good value.";
88  
-$string['configproxyhost'] = "If this <B>server</B> needs to use a proxy computer (eg a firewall) to access the Internet, then provide the proxy hostname and port here. Otherwise leave it blank.";
89  
-$string['configsessiontimeout'] = "Quan els usuaris que han entrat fa estona que no treballen amb Moodle (no carreguen pàgines) són desconnectats automàticament (se'ls finalitza la sessió). Aquesta variable especifica quant de temps s'espera a desconnectar-los.";
90  
-$string['configslasharguments'] = "Files (images, uploads etc) are provided via a script using 'slash arguments' (the second option here). This method allows files to be more easily cached in web browsers, proxy servers etc. Unfortunately, some PHP servers don't allow this method, so if you have trouble viewing uploaded files or images (eg user pictures), set this variable to the first option";
91  
-$string['configsmtphosts'] = "Give the full name of one or more local SMTP servers that Moodle should use to send mail (eg 'mail.a.com' or 'mail.a.com;mail.b.com'). If you leave it blank, Moodle will use the PHP default method of sending mail.";
92  
-$string['configsmtpuser'] = "If you have specified an SMTP server above, and the server requires authentication, then enter the username and password here.";
93  
-$string['configunzip'] = "Indicate the location of your unzip program (Unix only). This is needed to unpack zip archives on the server.";
94  
-$string['configvariables'] = "Variables de configuració";
95  
-$string['configzip'] = "Indicate the location of your zip program (Unix only). This is needed to create zip archives on the server.";
96  
-$string['confirmed'] = "S'ha confirmat el registre";
97  
-$string['confirmednot'] = "Encara no has confirmat el teu registre!";
98  
-$string['continue'] = "Continuar";
99  
-$string['cookiesenabled'] = "les cookies han d'estar activades en el teu client web";
100  
-$string['copyrightnotice'] = "Copyright";
101  
-$string['country'] = "País";
102  
-$string['course'] = "Curs";
103  
-$string['coursebackup'] = "Còpia del curs";
104  
-$string['coursefiles'] = "Fitxers del curs";
105  
-$string['courseformats'] = "Formats de curs";
106  
-$string['courserestore'] = "Restaurar curs";
107  
-$string['courses'] = "Cursos";
108  
-$string['courseupdates'] = "Actualitzacions del curs";
109  
-$string['createaccount'] = "Crear un compte nou";
110  
-$string['createuserandpass'] = "Crear un nou nom d'usuari i contrasenya per connectar-s'hi";
111  
-$string['createziparchive'] = "empaquetar-los en un fitxer zip";
112  
-$string['currentlanguage'] = "Idioma actual";
113  
-$string['currentlocaltime'] = "hora local";
114  
-$string['currentrelease'] = "Informació sobre l'edició actual";
115  
-$string['currentversion'] = "Versió actual";
116  
-$string['databasechecking'] = "Actualitzar la base de dades de Moodle de la versió \$a->oldversion a \$a->newversion...";
117  
-$string['databasesetup'] = "Ajustant la base de dades";
118  
-$string['databasesuccess'] = "La base de dades s'ha actualitzat amb èxit";
119  
-$string['databaseupgrades'] = "Actualitzant la base de dades";
120  
-$string['day'] = "dia";
121  
-$string['days'] = "dies";
122  
-$string['defaultcoursefullname'] = "Nom complet del curs 101";
123  
-$string['defaultcourseshortname'] = "NCC101";
124  
-$string['defaultcoursestudent'] = "Estudiant";
125  
-$string['defaultcoursestudents'] = "Estudiants";
126  
-$string['defaultcoursesummary'] = "Escriu un paràgraf breu i explicatiu sobre del curs";
127  
-$string['defaultcourseteacher'] = "Professor";
128  
-$string['defaultcourseteachers'] = "Professors";
129  
-$string['delete'] = "Esborrar";
130  
-$string['deletecheck'] = "Esborrar \$a ?";
131  
-$string['deletecheckfull'] = "Estàs absolutament segur que vols esborrar completament \$a ?";
132  
-$string['deletecompletely'] = "esborrar-los completament";
133  
-$string['deletecourse'] = "Esborrar un curs";
134  
-$string['deletecoursecheck'] = "Estas absolutament segur que vols esborrar completament aquest curs i totes les dades que conté";
135  
-$string['deleted'] = "Esborrat";
136  
-$string['deletedactivity'] = "Esborrat \$a";
137  
-$string['deletedcourse'] = "\$a ha estat completament esborrat";
138  
-$string['deletednot'] = "No s'ha pogut esborrar \$a!";
139  
-$string['deletingcourse'] = "Esborrant \$a";
140  
-$string['department'] = "Departament";
141  
-$string['description'] = "Descripció";
142  
-$string['displayingfirst'] = "Només es mostren els primers \$a->count \$a->things ";
143  
-$string['displayingrecords'] = "Visualitzar \$a registres";
144  
-$string['displayingusers'] = "Visualitzar usuaris \$a->start a \$a->end";
145  
-$string['documentation'] = "Moodle Documentation";
146  
-$string['downloadexcel'] = "Baixar en format Excel";
147  
-$string['downloadtext'] = "Baixar en format text";
148  
-$string['doyouagree'] = "Has llegit aquestes condicions i les entens?";
149  
-$string['edit'] = "Editar \$a";
150  
-$string['editcoursesettings'] = "Editar els paràmetres del curs";
151  
-$string['editinga'] = "Editar un \$a";
152  
-$string['editmyprofile'] = "Editar perfil";
153  
-$string['editsummary'] = "Editar resum";
154  
-$string['editthisactivity'] = "Editar aquesta activitat";
155  
-$string['edituser'] = "Editar comptes d'usuari";
156  
-$string['email'] = "Adreça de correu";
157  
-$string['emailconfirm'] = "Confirma el compte";
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // moodle.php - created with Moodle 1.1 development (2003081500)
  3
+
  4
+
  5
+$string['action'] = "Acció";
  6
+$string['activities'] = "Activitats";
  7
+$string['activity'] = "Activitat";
  8
+$string['activityclipboard'] = "Mou aquesta activitat: <b>\$a</b>";$string['activityiscurrentlyhidden'] = "Ho lamentem, aquesta activitat està oculta";
  9
+$string['activitymodule'] = "Mòdul d'activitat";
  10
+$string['activityreport'] = "Informe d'activitat";
  11
+$string['activityselect'] = "Seleccioneu aquesta activitat per moure-la a un altre lloc";
  12
+$string['activitysince'] = "Activitat des de \$a";
  13
+$string['add'] = "Afegir";
  14
+$string['addadmin'] = "Afegir administrador";
  15
+$string['addcreator'] = "Afegir creador";
  16
+$string['added'] = "Afegit \$a";
  17
+$string['addinganew'] = "Afegir un nou \$a";
  18
+$string['addinganewto'] = "Afegir un nou \$a->what a \$a->to";
  19
+$string['addingdatatoexisting'] = "Afegir dades a les existents";
  20
+$string['addnewcategory'] = "Afegir nova categoria";
  21
+$string['addnewcourse'] = "Afegir un nou curs";
  22
+$string['addnewuser'] = "Afegir un nou usuari";
  23
+$string['address'] = "Adreça";
  24
+$string['addteacher'] = "Afegir professor";
  25
+$string['addcreator'] = "Afegir creador de cursos";
  26
+$string['addstudent'] = "Afegir estudiant";
  27
+$string['addteacher'] = "Afegir professor";
  28
+
  29
+$string['admin'] = "Admin";
  30
+$string['adminhelpaddnewuser'] = "Crea manualment un nou compte d'usuari";
  31
+$string['adminhelpassignadmins'] = "Els administradors poden fer de tot i anar arreu en aquest lloc web";
  32
+$string['adminhelpassigncreators'] = "Els creadors poden crear cursos nous i ser-ne els professors";
  33
+$string['adminhelpassignstudents'] = "Clica sobre el nom d'un curs i afegeix-hi els estudiants des del menú d'administració";
  34
+$string['adminhelpassignteachers'] = "Troba el curs i clica sobre la icona per per afegir-hi professors";
  35
+$string['adminhelpauthentication'] = "Podeu fer servir els comptes interns d'usuari o bé una base de dades externa";
  36
+$string['adminhelpconfiguration'] = "Configura l'aparença i funcionament del lloc web";
  37
+$string['adminhelpconfigvariables'] = "Configura les variables que afecten al funcionament general del lloc";
  38
+$string['adminhelpcourses'] = "Defineix cursos i categories i els assigna persones";
  39
+$string['adminhelpedituser'] = "Mostra la llista de comptes d'usuari i els edita";
  40
+$string['adminhelplanguage'] = "Comprova i edita el paquet de llenguatge actual";
  41
+$string['adminhelplogs'] = "Mostra els informes de tota l'activitat del lloc web";
  42
+$string['adminhelpmanagemodules'] = "Gestiona els mòduls instal·lats i llur configuració";
  43
+$string['adminhelpmanagedatabase'] = "Accedeix directament a la base de dades (tingues compte!)";
  44
+$string['adminhelpsitesettings'] = "Defineix l'aparença de la pàgina d'inici del lloc";
  45
+$string['adminhelpsitefiles'] = "Publica tot tipus d'arxius i carrega còpies de seguretat externes";
  46
+$string['adminhelpthemes'] = "Tria l'aparença del lloc web (colors, tipus de lletra, etc)";
  47
+$string['adminhelpusers'] = "Defineix els usuaris i configura l'autenticació";
  48
+
  49
+$string['administration'] = "Administració";
  50
+$string['administrator'] = "Administrador";
  51
+$string['administrators'] = "Administradors";
  52
+$string['again'] = "una altra vegada";
  53
+$string['all'] = "Tots";
  54
+$string['alldays'] = "Tots els dies";
  55
+$string['allfieldsrequired'] = "Tots els camps són obligatoris";
  56
+$string['alllogs'] = "Tots els diaris";
  57
+$string['allow'] = "Permetre";
  58
+$string['allowguests'] = "Aquest curs permet entrar als usuaris invitats";
  59
+$string['allownot'] = "No permetre";
  60
+$string['allparticipants'] = "Tots els participants";
  61
+$string['alphanumerical'] = "Només pot contindre lletres o números";
  62
+$string['alreadyconfirmed'] = "El registre ja s'ha confirmat";
  63
+$string['answer'] = "Resposta";
  64
+$string['areyousuretorestorethis'] = "Estàs segur que vols restaurar-lo?";
  65
+$string['areyousuretorestorethisinfo'] = "Més endavant tindreu l'oportunitat d'afegir aquesta còpia de seguretat a un curs existent o de crear un curs completament nou.";
  66
+$string['assessment'] = "Avaluació";
  67
+$string['assignadmins'] = "Assignar administradors";
  68
+$string['assigncreators'] = "Assignar creadors de cursos";
  69
+$string['assignstudents'] = "Inscriu estudiants";
  70
+$string['assignstudentsnote'] = "Nota: pot ser innecessari usar aquesta pàgina perquè hi ha la possibilitat de permetre que els estudiants s'inscriguin ells mateixos en aquest curs.";
  71
+$string['assignstudentspass'] = "Heu de notificar als estudiants la <b>Clau d'inscripció</b> d'aquest curs, que és: '\$a'";
  72
+$string['assignteachers'] = "Assignar professors";
  73
+$string['authentication'] = "Autenticació";
  74
+$string['autosubscribe'] = "Subscripció automàtica al fòrum";
  75
+$string['autosubscribeno'] = "No: no vull subscriure'm automàticament als fòrums";
  76
+$string['autosubscribeyes'] = "Sí: quan escric en un fòrum, vull subscriure'm automàticament";
  77
+$string['availability'] = "Disponibilitat";
  78
+$string['availablecourses'] = "Cursos disponibles";
  79
+$string['backup'] = "Còpia de seguretat";
  80
+$string['backupdate'] = "Data de la còpia";
  81
+$string['backupdetails'] = "Informació sobre la còpia";
  82
+$string['backupfilename'] = "backup";
  83
+$string['backupfinished'] = "Completada amb èxit la còpia de seguretat";
  84
+$string['backupnameformat'] = "%%Y%%m%%d-%%H%%M";
  85
+$string['backuporiginalname'] = "Nom de la còpia";
  86
+$string['backupversion'] = "Versió de la còpia";
  87
+$string['cancel'] = "Cancel·lar";
  88
+$string['categories'] = "Categories de cursos";
  89
+$string['category'] = "Categoria";
  90
+$string['categoryadded'] = "S'ha afegit la categoria '\$a'";
  91
+$string['categorydeleted'] = "S'ha esborrat la categoria '\$a'";
  92
+$string['categoryduplicate'] = "Ja existeix una categoria denominada '\$a'!";
  93
+$string['changedpassword'] = "S'ha canviat la contrasenya";
  94
+$string['changepassword'] = "Canviar la contrasenya";
  95
+$string['changessaved'] = "Canvis guardats";
  96
+$string['checkingbackup'] = "Comprova la còpia de seguretat";
  97
+$string['checkingcourse'] = "Comprova el curs";
  98
+$string['checkinginstances'] = "Comprova els casos";
  99
+$string['checkingsections'] = "Comprova les seccions";
  100
+$string['checklanguage'] = "Comprova l'idioma";
  101
+$string['choose'] = "Triar";
  102
+$string['choosecourse'] = "Triar un curs";
  103
+$string['chooselivelogs'] = "O observar els diaris en directe";
  104
+$string['chooselogs'] = "Tria quins diaris vols veure";
  105
+$string['choosetheme'] = "Triar tema";
  106
+$string['chooseuser'] = "Triar un usuari";
  107
+$string['city'] = "Població";
  108
+$string['cleaningtempdata'] = "Neteja dades temporals";
  109
+$string['closewindow'] = "Tanca aquesta finestra";
  110
+$string['comparelanguage'] = "Comparar idioma amb l'anglès";
  111
+$string['complete'] = "Completat";
  112
+$string['configcountry'] = "Si aquí trieu un país, serà seleccionat per defecte als nous comptes d'usuari. Per forçar els usuaris a triar-ne un deixeu-lo en blanc.";
  113
+$string['configdebug'] = "Si l'activeu (on), s'incrementaran els informes d'errors de PHP i apareixeran més avisos. Només és útil per desenvolupadors.";
  114
+$string['configgdversion'] = "Indica la versió instal·lada de GD. La versió mostrada per defecte és la que s'ha autodetectat. No feu canvis a no ser que sabeu el que esteu fent.";
  115
+$string['configerrorlevel'] = "Trieu la quantitat d'avisos de PHP que voleu veure. La millor elecció és Normal.";
  116
+$string['confightmleditor'] = "Trieu si voleu permetre l'ús de l'editor de text amb HTML inclòs. Tot i activar-lo només apareixerà si l'usuari està fent servir un explorador compatible (IE 5.5 o superior). Els usuaris podran també triar entre usar-lo o no.";
  117
+$string['configidnumber'] = "Aquesta opció especifica si (a) mai se'ls demanarà un identificador als usuaris, (b) es demanarà als usuaris un identificador però el poden deixar en blanc o (c) es demanarà un identificador als usuaris i no el podran deixar en blanc. Si se'ls dona un identificador aquest es mostrarà a llur perfil d'usuari.";
  118
+$string['configintro'] = "En aquesta pàgina haureu d'especificar algunes variables de configuració que faran funcionar correctament Moodle al vostre servidor. No us hi preocupeu massa perquè les opcions per defecte solen funcionar bé i sempre podreu tornar a aquesta pàgina i canviar-ne els paràmetres.";
  119
+$string['configintroadmin'] = "En aquesta pàgina haureu de configurar el compte de l'administrador principal que té el control complet del lloc web. Assegureu-vos de donar un nom d'usuari i contrasenya segurs així com una adreça de correu. Podreu crear més comptes d'administrador més endavant.";
  120
+$string['configintrosite'] = "En aquesta pàgina podreu configurar la pàgina d'inici i el nom del lloc nou. Sempre podreu tornar-hi i canviar les opcions usant l'enllaç a 'Configuració del lloc' de la pàgina d'inici.";
  121
+$string['configlang'] = "Trieu el llenguatge per defecte del lloc web sencer. Els usuaris, però, el podran canviar.";
  122
+$string['configlangdir'] = "La majoria de llenguatges s'escriuen d'esquerra a dreta, però alguns, com l'àrab o l'hebreu, s'escriuen de dreta a esquerra.";
  123
+$string['configlanglist'] = "Deixeu-ho en blanc si permeteu que els usuaris escullin entre els diferents llenguatges d'aquesta instal·lació de Moodle. Tanmateix podeu escurçar el menú de llenguatges si escriviu una llista separada per comes amb els codis dels llenguatges que voleu. Per exemple: ca,en,es_es,fr,it";
  124
+$string['configlangmenu'] = "Escolliu si voleu o no mostrar el menú de lllenguatge a les pàgines d'inici, d'entrada, etc. Això no afecta la possibilitat que l'usuari determini el llenguatge preferit al seu perfil.";
  125
+$string['configlocale'] = "Escolliu el <i>sitewide locale</i> que afectarà al format i llenguatge de les dates. Heu de tenir aquestes dades instal·lades al sistema operatiu del servidor. (ex: ca_ES donarà dilluns, en_US donarà monday o es_ES donarà lunes). Si no sabeu quin escollir deixeu-lo en blanc.";
  126
+$string['configlongtimenosee'] = "Si els estudiants no han entrat des de fa molt de temps són donats de baixa automàticament dels cursos. Aquest paràmetre determini el límit de temps.";
  127
+$string['configloglifetime'] = "Especifiqueu aquí el temps que voleu mantenir els registres de l'activitat dels usuaris. Els registres més antics seran esborrats automàticament. És millor mantenir els registres tan de temps com es pugui, però si teniu el servidor molt ocupat i noteu problemes val més que escurceu la vida dels registres.";
  128
+$string['configframename'] = "Si feu aparèixer Moodle en un marc, especifiqueu aquí el nom del marc. Si no és així, deixeu el valor en '_top'";
  129
+$string['configmaxeditingtime'] = "Especifiqueu aquí el temps que tenen els usuaris per reeditar les entrades als fòrums, diaris, etc. Usualment amb 30 minuts n'hi ha prou.";
  130
+$string['configproxyhost'] = "Si aquest <B>servidor</B> usa un proxy (com ara un tallafocs) per accedir a Internet, escriviu aquí el nom del servidor the proxy i el port. En cas contrari deixeu-lo en blanc.";
  131
+$string['configsecureforms'] = "Moodle pot usar un nivell adicional de seguredat a l'hora d'acceptar dades dels formularis. Si l'activeu, la variable HTTP_REFERER del navegador es comprova amb l'adreça actual del formulari. Això pot causar problemes en molt pocs casos quan s'està usant un tallafocs (p.ex. Zonealarm) configurat per deshabilitar HTTP_REFERER del trànsit web. Els símptomes són que els formularis es pengen. Si els vostres usuaris tenen problemes amb la pàgina d'entrada, per exemple, podeu desactivar aquest paràmetre, encara que això deixi el vostre lloc més obert als atacs. En cas de dubte deixeu aquest paràmetre configurat com 'Sí'.";
  132
+$string['configsessiontimeout'] = "Quan els usuaris que han entrat fa estona que no treballen amb Moodle (no carreguen pàgines) són desconnectats automàticament (se'ls finalitza la sessió). Aquesta variable especifica quant de temps s'espera a desconnectar-los.";
  133
+$string['configslasharguments'] = "Els arxius d'imatges, o els carregats es veuen gràcies a un script que usa 'argument en barra' o 'slash arguments' (aquí la segona opció ). Aquest mètode permet que els arxius restin més fàcilment en la memòria cau dels navegadors, servidors proxy, etc.Malauradament alguns servidors PHP no permeten aquest mètode, així que si teniu problemes per veure arxius carregats o imatges (les fotos dels usuaris, p.ex) deixeu aquesta variable en la primera opció.";
  134
+$string['configsmtphosts'] = "Escriviu el nom complet d'un o més servidors locals de SMTP que Moodle ha d'usar per enviar correu (ex: 'mail.a.com' or 'mail.a.com;mail.b.com'). Si ho deixeu en blanc, Moodle usarà el mètodo PHP per defecte per enviar correu.";
  135
+$string['configsmtpuser'] = "Si a dalt heu especificat un servidor SMTP, i aquest demana autenticació, escriviu aquí el nom d'usuari i la contrasenya.";
  136
+$string['configteacherassignteachers'] = "Permeteu que els professors assignin nous professors dels cursos que tenen? Si trieu 'No', aleshores només els creadors de cursos i administradors poden assignar professors.";
  137
+$string['configunzip'] = "Indiqueu la localització del programa descompressor unzip (només Unix). Es necessitarà per descomprimir arxius comprimits al servidor.";
  138
+$string['configuration'] = "Configuració";
  139
+$string['configvariables'] = "Variables de configuració";
  140
+$string['configwarning'] = "Aneu amb compte al configurar aquests paràmetres - valors estranys poden causar problemes.";
  141
+$string['configzip'] = "Indiqueu la localització del programa compressor zip (només Unix). Es necessitarà per crear arxius comprimits al servidor.";
  142
+$string['confirmed'] = "S'ha confirmat el registre";
  143
+$string['confirmednot'] = "Encara no has confirmat el teu registre!";
  144
+$string['continue'] = "Continuar";
  145
+$string['cookiesenabled'] = "les cookies han d'estar activades en el teu client web";
  146
+$string['copy'] = "copia";
  147
+$string['copyingcoursefiles'] = "Copiant arxius del curs";
  148
+$string['copyinguserfiles'] = "Copiant arxius de l'usuari";
  149
+$string['copyingzipfile'] = "Copiant arxius comprimits";
  150
+$string['copyrightnotice'] = "Copyright";
  151
+$string['continue'] = "Continua";
  152
+$string['country'] = "País";
  153
+$string['course'] = "Curs";
  154
+$string['courseavailable'] = "Curs accessible als estudiants";
  155
+$string['courseavailablenot'] = "Curs no accessible als estudiants";
  156
+$string['coursebackup'] = "Còpia del curs";
  157
+$string['coursecategories'] = "Categories de cursos";
  158
+$string['coursecategory'] = "Categoria del curs";
  159
+$string['coursecreators'] = "Creadors de cursos";
  160
+$string['courseinfo'] = "Informació del curs";
  161
+$string['coursefiles'] = "Fitxers del curs";
  162
+$string['courseformats'] = "Formats de curs";
  163
+$string['courserestore'] = "Restaurar curs";
  164
+$string['coursegrades'] = "Notes del curs";
  165
+$string['courses'] = "Cursos";
  166
+$string['courseupdates'] = "Actualitzacions del curs";
  167
+$string['create'] = "Crea";
  168
+$string['createaccount'] = "Crear un compte nou";
  169
+$string['createfolder'] = "Crea una carpeta a \$a";
  170
+$string['createuserandpass'] = "Crear un nou nom d'usuari i contrasenya per connectar-s'hi";
  171
+$string['createziparchive'] = "empaquetar-los en un fitxer zip";
  172
+$string['creatingcategoriesandquestions'] = "Crear categories i qüestions";
  173
+$string['creatingcoursemodules'] = "Crear mòduls de curs";
  174
+$string['creatinglogentries'] = "Crear entrades de diari";
  175
+$string['creatingnewcourse'] = "Crear curs nou";
  176
+$string['creatingscales'] = "Crear escales";
  177
+$string['creatingsections'] = "Crear seccions";
  178
+$string['creatingtemporarystructures'] = "Crea estructures temporals";
  179
+$string['creatingusers'] = "Crear usuaris";
  180
+$string['creatingxmlfile'] = "Crear arxiu XML";
  181
+$string['currentcourseadding'] = "Curs actual, afegir-hi dades";
  182
+$string['currentcoursedeleting'] = "Curs actual, primer cal esborrar-lo";
  183
+
  184
+$string['currentlanguage'] = "Idioma actual";
  185
+$string['currentlocaltime'] = "hora local";
  186
+$string['currentrelease'] = "Informació sobre l'edició actual";
  187
+$string['currentversion'] = "Versió actual";
  188
+$string['databasechecking'] = "Actualitzar la base de dades de Moodle de la versió \$a->oldversion a \$a->newversion...";
  189
+$string['databasesetup'] = "Ajustant la base de dades";
  190
+$string['databasesuccess'] = "La base de dades s'ha actualitzat amb èxit";
  191
+$string['databaseupgrades'] = "Actualitzant la base de dades";
  192
+$string['databaseupgradebackups'] = "La versió de la còpia de seguretat ara és \$a";
  193
+$string['day'] = "dia";
  194
+$string['days'] = "dies";
  195
+$string['defaultcoursefullname'] = "Nom complet del curs 101";
  196
+$string['defaultcourseshortname'] = "NCC101";
  197
+$string['defaultcoursestudent'] = "Estudiant";
  198
+$string['defaultcoursestudents'] = "Estudiants";
  199
+$string['defaultcoursesummary'] = "Escriu un paràgraf breu i explicatiu sobre del curs";
  200
+$string['defaultcourseteacher'] = "Professor";
  201
+$string['defaultcourseteachers'] = "Professors";
  202
+$string['delete'] = "Esborrar";
  203
+$string['deletecheck'] = "Esborrar \$a ?";
  204
+$string['deletecheckfiles'] = "Estàs absolutament segur que vols esborrar aquests fitxers?";
  205
+$string['deletecheckfull'] = "Estàs absolutament segur que vols esborrar completament \$a ?";
  206
+$string['deletecheckwarning'] = "Esteu a punt d'esborrar aquests fitxers";
  207
+$string['deletecompletely'] = "esborrar-los completament";
  208
+$string['deletecourse'] = "Esborrar un curs";
  209
+$string['deletecoursecheck'] = "Estas absolutament segur que vols esborrar completament aquest curs i totes les dades que conté";
  210
+$string['deleted'] = "Esborrat";
  211
+$string['deletedactivity'] = "Esborrat \$a";
  212
+$string['deletedcourse'] = "\$a ha estat completament esborrat";
  213
+$string['deletednot'] = "No s'ha pogut esborrar \$a!";
  214
+$string['deletingcourse'] = "Esborrant \$a";
  215
+$string['deletingexistingcoursedata'] = "Esborrant les dades existents del curs";
  216
+$string['deletingolddata'] = "Esborrant dades antigues";
  217
+$string['department'] = "Departament";
  218
+$string['description'] = "Descripció";
  219
+$string['displayingfirst'] = "Només es mostren els primers \$a->count \$a->things ";
  220
+$string['displayingrecords'] = "Visualitzar \$a registres";
  221
+$string['displayingusers'] = "Visualitzar usuaris \$a->start a \$a->end";
  222
+$string['documentation'] = "Moodle Documentation";
  223
+$string['donotask'] = "No preguntis";
  224
+$string['downloadexcel'] = "Baixar en format Excel";
  225
+$string['downloadtext'] = "Baixar en format text";
  226
+$string['doyouagree'] = "Has llegit aquestes condicions i les entens?";
  227
+$string['edit'] = "Editar \$a";
  228
+$string['editcoursesettings'] = "Editar els paràmetres del curs";
  229
+$string['editinga'] = "Editar un \$a";
  230
+$string['editmyprofile'] = "Editar perfil";
  231
+$string['editsummary'] = "Editar resum";
  232
+$string['editthisactivity'] = "Editar aquesta activitat";
  233
+$string['editthiscategory'] = "Editar aquesta categoria";
  234
+$string['edituser'] = "Editar comptes d'usuari";
  235
+$string['email'] = "Adreça de correu";
  236
+$string['emailconfirm'] = "Confirma el compte";
  237
+$string['emailconfirmsent'] = "
  238
+  <P>S'ha enviat un missatge de correu a l'adreça <B>\$a</B>
  239
+  <P>que conté unes senzilles instruccions per completar el registre en aquest lloc.
  240
+  <P>Si seguiu tenint dificultats contacteu amb l'administrador del lloc web.";
158 241
 $string['emailconfirmation'] = "Hola, \$a->firstname,
159 242
 
160 243
 S'ha sol·licitat un nou compte en '\$a->sitename' amb la teua
@@ -172,20 +255,20 @@
172 255
 
173 256
 Salutacions de l'administrador de '\$a->sitename',
174 257
 
175  
-\$a->admin";
176  
-$string['emailconfirmationsubject'] = "\$a: confirmació de compte";
  258
+\$a->admin";
  259
+$string['emailconfirmationsubject'] = "\$a: confirmació de compte";
177 260
 $string['emailconfirmsent'] = "  <P>S'ha enviat un missatge de correu a la teua adreça <B>\$a</B>
178 261
 
179 262
  <P>Conté instruccions senzilles per a completar el registre.
180 263
 
181  
-  <P>Si tens dificultats, contacta amb l'administrador del lloc.";
182  
-$string['emaildisplay'] = "Mostrar email";
183  
-$string['emaildisplaycourse'] = "Permetre només als altres membres del curs veure la meua adreça de correu";
184  
-$string['emaildisplayno'] = "Ocultar a tothom la meua adreça de correu electrònic";
185  
-$string['emaildisplayyes'] = "Permetre que tothom veja la meua adreça de correu";
186  
-$string['emailexists'] = "Aquesta adreça de correu ja està registrada.";
187  
-$string['emailformat'] = "Format del correu";
188  
-$string['emailmustbereal'] = "Nota: l'adreça de correu ha de ser una adreça real";
  264
+  <P>Si tens dificultats, contacta amb l'administrador del lloc.";
  265
+$string['emaildisplay'] = "Mostrar email";
  266
+$string['emaildisplaycourse'] = "Permetre només als altres membres del curs veure la meua adreça de correu";
  267
+$string['emaildisplayno'] = "Ocultar a tothom la meua adreça de correu electrònic";
  268
+$string['emaildisplayyes'] = "Permetre que tothom veja la meua adreça de correu";
  269
+$string['emailexists'] = "Aquesta adreça de correu ja està registrada.";
  270
+$string['emailformat'] = "Format del correu";
  271
+$string['emailmustbereal'] = "Nota: l'adreça de correu ha de ser una adreça real";
189 272
 $string['emailpasswordconfirmation'] = "Hola, \$a->firstname,
190 273
 
191 274
 Algú (probablement tu) ha demanat una nova contrasenya 
@@ -202,58 +285,76 @@
202 285
 de la finestra del teu navegador.
203 286
 
204 287
 Si necessites ajuda, contacta amb l'administrador del lloc:
205  
-\$a->admin";
206  
-$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = "\$a: confirmació de canvi de contrasenya";
  288
+\$a->admin";
  289
+
  290
+$string['enrolmentconfirmation'] = "Esteu a punt de confirmar la vostra inscripció a aquest curs.<br />Esteu segur que us hi voleu inscriure?";
  291
+$string['enrolmentkey'] = "Clau d'inscripció";
  292
+$string['enrolmentkeyfrom'] = "Per inscriure's en aquest curs necessiteu una <b>Clau d'inscripció</b><BR>que heu d'haver rebut de \$a<br>Només us caldrà escriure-la un cop si treballeu sempre amb el mateix ordinador<br>Si no la teniu o l'heu perduda contacteu amb el vostre tutor o tutora";
  293
+$string['enrolmentkeyhint'] = "La clau d'inscripció no és correcta, torneu-ho a provar<BR>
  294
+(Una pista: comença per '\$a')";
  295
+
  296
+$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = "\$a: confirmació de canvi de contrasenya";
207 297
 $string['emailpasswordconfirmsent'] = "Rebràs un missatge de correu a la teua adreça: <b>\$a</b>.
208 298
 <p>Aquest missatge conté instruccions molt senzilles per confirmar i completar el canvi de contrasenya.
209  
-Si després d'això segueixes experimentant problemes, contacta amb l'administrador del lloc.";
  299
+Si després d'això segueixes experimentant problemes, contacta amb l'administrador del lloc.";
210 300
 $string['emailpasswordsent'] = "Gràcies per confirmar el canvi de contrasenya.
211 301
 <p>Rebràs un missatge de correu amb la contrasenya nova a la teua adreça: <b>\$a->email</b>.
212 302
 <p>La contrasenya nova s'ha generat automàticament - potser voldràs
213  
-<a href=\$a->link>canviar-la</a> per una altra més fàcil de recordar.";
214  
-$string['enrolmentkey'] = "Clau d'inscripció";
  303
+<a href=\$a->link>canviar-la</a> per una altra més fàcil de recordar.";
  304
+$string['enrolmentkey'] = "Clau d'inscripció";
215 305
 $string['enrolmentkeyfrom'] = "Aquest curs requereix una clau d'inscripció - una contrasenya<BR>
216 306
 
217  
-d'un sol ús que t'ha d'haver proporcionat \$a";
  307
+d'un sol ús que t'ha d'haver proporcionat \$a";
218 308
 $string['enrolmentkeyhint'] = "Aquesta clau d'inscripció es errònia, per favor torna a intentar-ho<BR>
219 309
 
220  
-(Una pista: comença per '\$a'";
221  
-$string['entercourse'] = "Fes clic per a entrar en aquest curs";
222  
-$string['enteremailaddress'] = "Introdueix la teua adreça de correu per anul·lar la contrasenya anterior i rebre'n una de nova per correu electrònic.";
223  
-$string['error'] = "Error";
224  
-$string['errortoomanylogins'] = "Ho lamentem, has excedit el nombre màxim d'intents de connexió. Tanca el teu navegador i torna a començar.";
225  
-$string['existingadmins'] = "Administradors actuals";
226  
-$string['existingcourse'] = "Cursos actuals";
227  
-$string['existingcreators'] = "Creadors de cursos actuals";
228  
-$string['existingteachers'] = "Professors actuals";
229  
-$string['feedback'] = "Interaccions";
230  
-$string['filemissing'] = "Falta \$a";
231  
-$string['files'] = "Fitxers";
232  
-$string['filloutallfields'] = "Per favor ompli tots els camps d'aquest formulari";
233  
-$string['firstname'] = "Nom";
234  
-$string['firsttime'] = "És la primera vegada que entres ací?";
235  
-$string['followingoptional'] = "Els ítems següents són opcionals";
236  
-$string['followingrequired'] = "Els ítems següents són obligatoris";
237  
-$string['forgotten'] = "Has oblidat el nom d'usuari o la contrasenya?";
238  
-$string['format'] = "Format";
239  
-$string['formathtml'] = "Format HTML";
240  
-$string['formatplain'] = "Text simple";
241  
-$string['formatsocial'] = "Format social";
242  
-$string['formattext'] = "Autoformat Moodle";
243  
-$string['formattexttype'] = "Formatar";
244  
-$string['formattopics'] = "Format per temes";
245  
-$string['formatweeks'] = "Format semanal";
246  
-$string['formatwiki'] = "Format Wiki";
247  
-$string['frontpagedescription'] = "Descripció per a la primera plana";
248  
-$string['frontpageformat'] = "Format de la primera plana";
249  
-$string['fulllistofcourses'] = "Tots els cursos";
250  
-$string['fullname'] = "Nom complet";
251  
-$string['fullprofile'] = "Perfil complet";
252  
-$string['fullsitename'] = "Nom complet del lloc";
253  
-$string['gd1'] = "GD 1.x instal·lada";
254  
-$string['gd2'] = "GD 2.x instal·lada";
255  
-$string['gdneed'] = "GD requerida per a veure aquesta gràfica";
256  
-$string['gdnot'] = "GD no està instal·lada";
  310
+(Una pista: comença per '\$a'";
  311
+$string['entercourse'] = "Fes clic per a entrar en aquest curs";
  312
+$string['enteremailaddress'] = "Introdueix la teua adreça de correu per anul·lar la contrasenya anterior i rebre'n una de nova per correu electrònic.";
  313
+$string['error'] = "Error";
  314
+$string['errortoomanylogins'] = "Ho lamentem, has excedit el nombre màxim d'intents de connexió. Tanca el teu navegador i torna a començar.";
  315
+$string['errorwhenconfirming'] = "S'ha produit un error i no se us ha pogut confirmar. Si heu arribat aquí al fer clic en un enllaç d'un missatge de correu assegureu-vos que la línia del missatge no estava trencada o continuava a sota. En aquest cas haureu de copiar i enganxar per reconstruir correctament l'enllaç trencat.";
  316
+$string['existing'] = "Existent";
  317
+$string['existingadmins'] = "Administradors actuals";
  318
+$string['existingcourse'] = "Cursos actuals";
  319
+$string['existingcourseadding'] = "Curs existent, afegir-hi dades";
  320
+$string['existingcoursedeleting'] = "Curs existent, primer esborrar-lo";
  321
+$string['existingcreators'] = "Creadors de cursos actuals";
  322
+$string['existingstudents'] = "Estudiants inscrits";
  323
+$string['existingteachers'] = "Professors actuals";
  324
+$string['feedback'] = "Interaccions";
  325
+$string['filemissing'] = "Falta \$a";
  326
+$string['files'] = "Fitxers";
  327
+$string['filesfolders'] = "Fitxers/carpetes";
  328
+$string['filloutallfields'] = "Per favor ompli tots els camps d'aquest formulari";
  329
+$string['findmorecourses'] = "Troba més cursos...";
  330
+$string['firstname'] = "Nom";
  331
+$string['firsttime'] = "És la primera vegada que entres ací?";
  332
+$string['followingoptional'] = "Els ítems següents són opcionals";
  333
+$string['followingrequired'] = "Els ítems següents són obligatoris";
  334
+$string['forgotten'] = "Has oblidat el nom d'usuari o la contrasenya?";
  335
+$string['format'] = "Format";
  336
+$string['formathtml'] = "Format HTML";
  337
+$string['formatplain'] = "Text simple";
  338
+$string['formatsocial'] = "Format social";
  339
+$string['formattext'] = "Autoformat Moodle";
  340
+$string['formattexttype'] = "Formatar";
  341
+$string['formattopics'] = "Format per temes";
  342
+$string['formatweeks'] = "Format semanal";
  343
+$string['formatwiki'] = "Format Wiki";
  344
+$string['from'] = "De";
  345
+$string['frontpagecategorynames'] = "Mostra la llista de categories";
  346
+$string['frontpagecourselist'] = "Mostra la llista de cursos";
  347
+$string['frontpagedescription'] = "Descripció per a la primera plana";
  348
+$string['frontpageformat'] = "Format de la primera plana";
  349
+$string['frontpagenews'] = "Mostra les notícies";
  350
+$string['fulllistofcourses'] = "Tots els cursos";
  351
+$string['fullname'] = "Nom complet";
  352
+$string['fullprofile'] = "Perfil complet";
  353
+$string['fullsitename'] = "Nom complet del lloc";
  354
+$string['gd1'] = "GD 1.x instal·lada";
  355
+$string['gd2'] = "GD 2.x instal·lada";
  356
+$string['gdneed'] = "GD requerida per a veure aquesta gràfica";
  357
+$string['gdnot'] = "GD no està instal·lada";
257 358
 $string['gpl'] = "Copyright (C) 2001-2002 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
258 359
 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
259 360
 
@@ -269,78 +370,80 @@
269 370
 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
270 371
 
271 372
 GNU General Public License for more details:
272  
-http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";
273  
-$string['grade'] = "Nivell";
274  
-$string['grades'] = "Notes";
275  
-$string['guestskey'] = "Permetre invitats amb clau";
276  
-$string['guestsno'] = "No permetre l'entrada d'invitats";
277  
-$string['guestsnotallowed'] = "Ho lamentem, '\$a' no permet l'entrada d'invitats.";
278  
-$string['guestsyes'] = "Permetre invitats sense clau";
279  
-$string['guestuser'] = "Usuari invitat";
280  
-$string['guestuserinfo'] = "Aquest usuari és un usuari especial que permet entrar a alguns cursos en mode només de lectura (read-only).";
281  
-$string['help'] = "Ajuda";
282  
-$string['helpemoticons'] = "Emoticones";
283  
-$string['helpformatting'] = "Sobre el formatatge del text";
284  
-$string['helphtml'] = "Com escriure HTML";
285  
-$string['helppicture'] = "Com penjar una imatge";
286  
-$string['helpquestions'] = "Fes bones preguntes";
287  
-$string['helpreading'] = "Llegeix amb cura";
288  
-$string['helprichtext'] = "Referent a l'editor HTML Richtext";
289  
-$string['helpsummaries'] = "Sobre aquests resums";
290  
-$string['helptext'] = "Com escriure text";
291  
-$string['helpwiki'] = "Com escriure text Wiki";
292  
-$string['helpwriting'] = "Escriu amb cura";
293  
-$string['hide'] = "Ocultar";
294  
-$string['hits'] = "Peticions";
295  
-$string['hitsoncourse'] = "Peticions en \$a->coursename per \$a->username";
296  
-$string['hitsoncoursetoday'] = "Peticions avui en \$a->coursename per \$a->username";
297  
-$string['home'] = "Inici";
298  
-$string['hour'] = "hora";
299  
-$string['hours'] = "hores";
300  
-$string['howtomakethemes'] = "Com crear nous temes";
301  
-$string['htmleditor'] = "Utilitzar l'editor HTML Richtext (requereix IE 5.5 o posterior)";
302  
-$string['htmleditoravailable'] = "L'editor Richtext està disponible";
303  
-$string['htmleditordisabled'] = "Tens desactivat l'editor Richtext en el teu perfil d'usuari";
304  
-$string['htmleditordisabledadmin'] = "L'administrator d'aquest lloc ha desactivat l'editor Richtext";
305  
-$string['htmleditordisabledbrowser'] = "L'editor Richtext no està disponible perquè no estàs utilitzant l'Internet Explorer versió 5.5 o posterior";
306  
-$string['htmlformat'] = "Format HTML amb imatges";
307  
-$string['icqnumber'] = "Número ICQ";
308  
-$string['idnumber'] = "Número ID";
309  
-$string['include'] = "Incloure";
310  
-$string['includeallusers'] = "Incloure tots els usuaris";
311  
-$string['includecoursefiles'] = "Incloure els fitxers del curs";
312  
-$string['includecourseusers'] = "Incloure els usuaris del curs";
313  
-$string['included'] = "Inclòs";
314  
-$string['includelogentries'] = "Incloure les entrades del diari";
315  
-$string['includeneededusers'] = "Incloure els usuaris requerits";
316  
-$string['includeuserfiles'] = "Incloure els fitxers dels usuaris";
317  
-$string['invalidemail'] = "L'adreça de correu no és vàlida";
318  
-$string['invalidlogin'] = "Entrada incorrecta, torna a intentar-ho";
319  
-$string['jumpto'] = "Saltar a...";
320  
-$string['langltr'] = "Language direction left-to-right";
321  
-$string['langrtl'] = "Language direction right-to-left";
322  
-$string['language'] = "Idioma";
323  
-$string['languagegood'] = "Aquest paquet d'idioma està al dia! :-)";
324  
-$string['lastaccess'] = "Últim accés";
325  
-$string['lastedited'] = "Última edició";
326  
-$string['lastmodified'] = "Última modificació";
327  
-$string['lastname'] = "Cognoms";
328  
-$string['latestlanguagepack'] = "Comprovar l'últim paquet d'idioma en moodle.org";
329  
-$string['latestnews'] = "Últimes notícies";
330  
-$string['leavetokeep'] = "Deixa en blanc per tal de mantenir la contrasenya actual";
331  
-$string['license'] = "Llicència GPL";
332  
-$string['list'] = "Llistar";
333  
-$string['listfiles'] = "Llista els fitxers de \$a";
334  
-$string['listofallpeople'] = "Llistat de tota la gent";
335  
-$string['livelogs'] = "Diaris de l'última hora";
336  
-$string['locale'] = "ca_ES";
337  
-$string['location'] = "Localització";
338  
-$string['loggedinas'] = "Has entrat com \$a";
339  
-$string['loggedinnot'] = "No has entrat";
340  
-$string['login'] = "Entrada";
341  
-$string['loginas'] = "Entrar com";
342  
-$string['loginguest'] = "Entrar com a invitat";
343  
-$string['loginsite'] = "Entrar en aquest lloc";
  373
+http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";
  374
+$string['grade'] = "Nota";
  375
+$string['grades'] = "Notes";
  376
+$string['guestskey'] = "Permetre invitats amb clau";
  377
+$string['guestsno'] = "No permetre l'entrada d'invitats";
  378
+$string['guestsnotallowed'] = "Ho lamentem, '\$a' no permet l'entrada d'invitats.";
  379
+$string['guestsyes'] = "Permetre invitats sense clau";
  380
+$string['guestuser'] = "Usuari invitat";
  381
+$string['guestuserinfo'] = "Aquest usuari és un usuari especial que permet entrar a alguns cursos en mode només de lectura (read-only).";
  382
+$string['help'] = "Ajuda";
  383
+$string['helpemoticons'] = "Emoticones";
  384
+$string['helpformatting'] = "Sobre el formatatge del text";
  385
+$string['helphtml'] = "Com escriure HTML";
  386
+$string['helpindex'] = "Index de tots els fitxers d'ajuda";
  387
+$string['helppicture'] = "Com penjar una imatge";
  388
+$string['helpquestions'] = "Fes bones preguntes";
  389
+$string['helpreading'] = "Llegeix amb cura";
  390
+$string['helprichtext'] = "Referent a l'editor HTML Richtext";
  391
+$string['helpsummaries'] = "Sobre aquests resums";
  392
+$string['helptext'] = "Com escriure text";
  393
+$string['helpwiki'] = "Com escriure text Wiki";
  394
+$string['helpwriting'] = "Escriu amb cura";
  395
+$string['hide'] = "Ocultar";
  396
+$string['hits'] = "Peticions";
  397
+$string['hitsoncourse'] = "Peticions en \$a->coursename per \$a->username";
  398
+$string['hitsoncoursetoday'] = "Peticions avui en \$a->coursename per \$a->username";
  399
+$string['home'] = "Inici";
  400
+$string['hour'] = "hora";
  401
+$string['hours'] = "hores";
  402
+$string['howtomakethemes'] = "Com crear nous temes";
  403
+$string['htmleditor'] = "Utilitzar l'editor HTML Richtext (requereix IE 5.5 o posterior)";
  404
+$string['htmleditoravailable'] = "L'editor Richtext està disponible";
  405
+$string['htmleditordisabled'] = "Tens desactivat l'editor Richtext en el teu perfil d'usuari";
  406
+$string['htmleditordisabledadmin'] = "L'administrator d'aquest lloc ha desactivat l'editor Richtext";
  407
+$string['htmleditordisabledbrowser'] = "L'editor Richtext no està disponible perquè no estàs utilitzant l'Internet Explorer versió 5.5 o posterior";
  408
+$string['htmlformat'] = "Format HTML amb imatges";
  409
+$string['icqnumber'] = "Número ICQ";
  410
+$string['idnumber'] = "Número ID";
  411
+$string['include'] = "Incloure";
  412
+$string['included'] = "Inclòs";
  413
+$string['includeallusers'] = "Incloure tots els usuaris";
  414
+$string['includecoursefiles'] = "Incloure els fitxers del curs";
  415
+$string['includecourseusers'] = "Incloure els usuaris del curs";
  416
+$string['included'] = "Inclòs";
  417
+$string['includelogentries'] = "Incloure les entrades del diari";
  418
+$string['includeneededusers'] = "Incloure els usuaris requerits";
  419
+$string['includeuserfiles'] = "Incloure els fitxers dels usuaris";
  420
+$string['invalidemail'] = "L'adreça de correu no és vàlida";
  421
+$string['invalidlogin'] = "Entrada incorrecta, torna a intentar-ho";
  422
+$string['jumpto'] = "Saltar a...";
  423
+$string['langltr'] = "Language direction left-to-right";
  424
+$string['langrtl'] = "Language direction right-to-left";
  425
+$string['language'] = "Idioma";
  426
+$string['languagegood'] = "Aquest paquet d'idioma està al dia! :-)";
  427
+$string['lastaccess'] = "Últim accés";
  428
+$string['lastedited'] = "Última edició";
  429
+$string['lastmodified'] = "Última modificació";
  430
+$string['lastname'] = "Cognoms";
  431
+$string['latestlanguagepack'] = "Comprovar l'últim paquet d'idioma en moodle.org";
  432
+$string['latestnews'] = "Últimes notícies";
  433
+$string['leavetokeep'] = "Deixa en blanc per tal de mantenir la contrasenya actual";
  434
+$string['license'] = "Llicència GPL";
  435
+$string['list'] = "Llistar";
  436
+$string['listfiles'] = "Llista els fitxers de \$a";
  437
+$string['listofallpeople'] = "Llistat de tota la gent";
  438
+$string['livelogs'] = "Diaris de l'última hora";
  439
+$string['locale'] = "ca_ES";
  440
+$string['location'] = "Localització";
  441
+$string['loggedinas'] = "Has entrat com \$a";
  442
+$string['loggedinnot'] = "No has entrat";
  443
+$string['login'] = "Entrada";
  444
+$string['loginas'] = "Entrar com";
  445
+$string['loginguest'] = "Entrar com a invitat";
  446
+$string['loginsite'] = "Entrar en aquest lloc";
344 447
 $string['loginsteps'] = "Hola! L'accés complet als cursos requereix que dediques un minut a la creació d'un nou compte d'usuari vàlid per a aquest lloc web. Cada curs pot requerir també una &quot;clau d'inscripció&quot; que se't demanaria només la primera vegada que entres. Els passos que has de donar són els següents:
345 448
  <OL size=2>
346 449
 
@@ -358,72 +461,78 @@
358 461
 
359 462
  <LI>Ara ja tindràs accés complet al curs. En endavant només hauràs d'introduir el teu nom d'usuari i la contrasenya (en el formulari d'aquesta pàgina) per tal de connectar-te i tenir accés a qualsevol curs en el qual estigues inscrit.
360 463
 
361  
-  </OL>";
  464
+  </OL>";
362 465
 $string['loginstepsnone'] = "Hola!<P>Per tal de tenir accés complet als cursos t'has de crear 
363 466
 
364  
-un compte d'usuari.<P>Consisteix simplement a triar un nom d'usuari i una contrasenya amb els quals t'identificaràs, després, en aquesta pàgina.<P>Si algú ja ha triat abans el mateix nom d'usuari que tu, n'hauràs de provar un altre diferent.";
365  
-$string['loginto'] = "Entrar en\$a";
366  
-$string['loginusing'] = "Entra ací utilitzant el teu nom d'usuari i contrasenya";
367  
-$string['logout'] = "Eixida";
368  
-$string['logs'] = "Diaris";
369  
-$string['mainmenu'] = "Menú principal";
370  
-$string['makeafolder'] = "Crear una carpeta";
371  
-$string['makeeditable'] = "If you make '\$a' editable by the web server process (eg apache) then you could edit this file directly from this page";
372  
-$string['managedatabase'] = "Gestió de la base de dades";
373  
-$string['managemodules'] = "Gestionar mòduls";
374  
-$string['markedthistopic'] = "Aquest tema està marcat com a tema actual";
375  
-$string['markthistopic'] = "Marcar aquest tema com a tema actual";
376  
-$string['maximumchars'] = "Màxim de \$a caràcters";
377  
-$string['maximumgrade'] = "Nota màxima";
378  
-$string['maximumshort'] = "Max";
379  
-$string['maxsize'] = "Mida màxima: \$a";
380  
-$string['min'] = "minut";
381  
-$string['mins'] = "minuts";
382  
-$string['miscellaneous'] = "Miscel·lània";
383  
-$string['missingcategory'] = "Has de triar una categoria";
384  
-$string['missingcity'] = "Falta la població";
385  
-$string['missingcountry'] = "Falta el país";
386  
-$string['missingdescription'] = "Falta la descripció";
387  
-$string['missingemail'] = "Falta l'adreça de correu electrònic";
388  
-$string['missingfirstname'] = "Falta el nom";
389  
-$string['missingfullname'] = "Falta el nom complet";
390  
-$string['missinglastname'] = "Falten els cognoms";
391  
-$string['missingnewpassword'] = "Falta la nova contrasenya";
392  
-$string['missingpassword'] = "Falta la contrasenya";
393  
-$string['missingshortname'] = "Falta el nom curt";
394  
-$string['missingshortsitename'] = "Falta el nom breu de lloc";
395  
-$string['missingsitedescription'] = "Falta la descripció del lloc";
396  
-$string['missingsitename'] = "Falta el nom del lloc";
397  
-$string['missingstrings'] = "Comprovar si falten cadenes";
398  
-$string['missingstudent'] = "Has d'elegir alguna cosa";
399  
-$string['missingsummary'] = "Falta el resum";
400  
-$string['missingteacher'] = "Has de triar alguna cosa";
401  
-$string['missingurl'] = "Falta l'URL";
402  
-$string['missingusername'] = "Falta el nom d'usuari";
403  
-$string['modified'] = "Modificat";
404  
-$string['moduledeleteconfirm'] = "Vas a esborrar completament el mòdul '\$a'. Això eliminarà tots els registres de la base de dades associats amb aquest mòdul d'activitat. Estàs segur que vols continuar?";
405  
-$string['moduledeletefiles'] = "S'han eliminat de la base de dades totes les dades associades amb el mòdul '\$a->module'. Per completar la supressió del mòdul (i impedir que es reinstal·le per si mateix), ara hauries d'esborrar aquest directori del servidor: \$a->directory";
406  
-$string['modulesetup'] = "Ajustant les taules de mòduls";
407  
-$string['modulesuccess'] = "\$a taules s'han ajustat correctament";
408  
-$string['moodleversion'] = "Versió de Moodle";
409  
-$string['mostrecently'] = "més recent";
410  
-$string['movedown'] = "avall";
411  
-$string['movefilestohere'] = "Traslladar els fitxers ací";
412  
-$string['movetoanotherfolder'] = "traslladar-los a una altra carpeta";
413  
-$string['moveup'] = "amunt";
414  
-$string['mustconfirm'] = "Necessites confirmar el teu registre";
415  
-$string['mycourses'] = "Els meus cursos";
416  
-$string['name'] = "Nom";
417  
-$string['namesocial'] = "secció";
418  
-$string['nametopics'] = "tema";
419  
-$string['nameweeks'] = "setmana";
420  
-$string['needed'] = "Requerit";
421  
-$string['never'] = "Mai";
422  
-$string['neverdeletelogs'] = "No esborrar mai els diaris";
423  
-$string['new'] = "Nou";
424  
-$string['newaccount'] = "Nou compte";
425  
-$string['newcourse'] = "Nou curs";
426  
-$string['newpassword'] = "Nova contrasenya";
  467
+un compte d'usuari.<P>Consisteix simplement a triar un nom d'usuari i una contrasenya amb els quals t'identificaràs, després, en aquesta pàgina.<P>Si algú ja ha triat abans el mateix nom d'usuari que tu, n'hauràs de provar un altre diferent.";
  468
+$string['loginto'] = "Entrar en\$a";
  469
+$string['loginusing'] = "Entra ací utilitzant el teu nom d'usuari i contrasenya";
  470
+$string['logout'] = "Eixida";
  471
+$string['logs'] = "Diaris";
  472
+$string['mainmenu'] = "Menú principal";
  473
+$string['makeafolder'] = "Crear una carpeta";
  474
+$string['makeeditable'] = "If you make '\$a' editable by the web server process (eg apache) then you could edit this file directly from this page";
  475
+$string['managedatabase'] = "Gestió de la base de dades";
  476
+$string['managemodules'] = "Gestionar mòduls";
  477
+$string['markedthistopic'] = "Aquest tema està marcat com a tema actual";
  478
+$string['markthistopic'] = "Marcar aquest tema com a tema actual";
  479
+$string['maximumchars'] = "Màxim de \$a caràcters";
  480
+$string['maximumgrade'] = "Nota màxima";
  481
+$string['maximumshort'] = "Max";
  482
+$string['maxsize'] = "Mida màxima: \$a";
  483
+$string['min'] = "minut";
  484
+$string['mins'] = "minuts";
  485
+$string['miscellaneous'] = "Miscel·lània";
  486
+$string['missingcategory'] = "Has de triar una categoria";
  487
+$string['missingcity'] = "Falta la població";
  488
+$string['missingcountry'] = "Falta el país";
  489
+$string['missingdescription'] = "Falta la descripció";
  490
+$string['missingemail'] = "Falta l'adreça de correu electrònic";
  491
+$string['missingfirstname'] = "Falta el nom";
  492
+$string['missingfullname'] = "Falta el nom complet";
  493
+$string['missinglastname'] = "Falten els cognoms";
  494
+$string['missingnewpassword'] = "Falta la nova contrasenya";
  495
+$string['missingpassword'] = "Falta la contrasenya";
  496
+$string['missingshortname'] = "Falta el nom curt";
  497
+$string['missingshortsitename'] = "Falta el nom breu de lloc";
  498
+$string['missingsitedescription'] = "Falta la descripció del lloc";
  499
+$string['missingsitename'] = "Falta el nom del lloc";
  500
+$string['missingstrings'] = "Comprovar si falten cadenes";
  501
+$string['missingstudent'] = "Has d'elegir alguna cosa";
  502
+$string['missingsummary'] = "Falta el resum";
  503
+$string['missingteacher'] = "Has de triar alguna cosa";
  504
+$string['missingurl'] = "Falta l'URL";
  505
+$string['missingusername'] = "Falta el nom d'usuari";
  506
+$string['modified'] = "Modificat";
  507
+$string['moduledeleteconfirm'] = "Vas a esborrar completament el mòdul '\$a'. Això eliminarà tots els registres de la base de dades associats amb aquest mòdul d'activitat. Estàs segur que vols continuar?";
  508
+$string['moduledeletefiles'] = "S'han eliminat de la base de dades totes les dades associades amb el mòdul '\$a->module'. Per completar la supressió del mòdul (i impedir que es reinstal·le per si mateix), ara hauries d'esborrar aquest directori del servidor: \$a->directory";
  509
+$string['modulesetup'] = "Ajustant les taules de mòduls";
  510
+$string['modulesuccess'] = "\$a taules s'han ajustat correctament";
  511
+$string['moodleversion'] = "Versió de Moodle";
  512
+$string['mostrecently'] = "més recent";
  513
+$string['move'] = "Mou";
  514
+$string['movecategoryto'] = "Mou categoria a:";
  515
+$string['movecourseto'] = "Mou curs a:";
  516
+$string['movedown'] = "avall";
  517
+$string['movefilestohere'] = "Traslladar els fitxers ací";
  518
+$string['movefull'] = "Mou \$a en aquest lloc";
  519
+$string['movehere'] = "Mou a aquí";
  520
+$string['moveselectedcoursesto'] = "Mou els cursos seleccionats...";
  521
+$string['movetoanotherfolder'] = "traslladar-los a una altra carpeta";
  522
+$string['moveup'] = "amunt";
  523
+$string['mustconfirm'] = "Necessites confirmar el teu registre";
  524
+$string['mycourses'] = "Els meus cursos";
  525
+$string['name'] = "Nom";
  526
+$string['namesocial'] = "secció";
  527
+$string['nametopics'] = "tema";
  528
+$string['nameweeks'] = "setmana";
  529
+$string['needed'] = "Requerit";
  530
+$string['never'] = "Mai";
  531
+$string['neverdeletelogs'] = "No esborrar mai els diaris";
  532
+$string['new'] = "Nou";
  533
+$string['newaccount'] = "Nou compte";
  534
+$string['newcourse'] = "Nou curs";
  535
+$string['newpassword'] = "Nova contrasenya";
427 536
 $string['newpasswordtext'] = "Hola, \$a->firstname,
428 537
 La contrasenya del teu compte en '\$a->sitename' ha estat
429 538
 
@@ -446,81 +555,96 @@
446 555
 Salutacions de l'administrador de '\$a->sitename',
447 556
 \$a->signoff
448 557
 
449  
-";
450  
-$string['newpicture'] = "Nova imatge";
451  
-$string['newsitem'] = "Notícia";
452  
-$string['newsitems'] = "Notícies";
453  
-$string['newsitemsnumber'] = "Notícies per mostrar";
454  
-$string['newuser'] = "Nou usuari";
455  
-$string['newusers'] = "Nous usuaris";
456  
-$string['no'] = "No";
457  
-$string['nocoursesyet'] = "No hi ha cursos en aquesta categoria";
458  
-$string['noexistingadmins'] = "No hi ha administradors: això és un error seriós i mai no hauries d'haver vist aquest missatge.";
459  
-$string['noexistingcreators'] = "No hi ha creadors";
460  
-$string['noexistingteachers'] = "No hi ha professors";
461  
-$string['nofilesselected'] = "No has seleccionat cap arxiu per restaurar";
462  
-$string['nofilesyet'] = "Encara no s'han penjat fitxers en aquest curs";
463  
-$string['nograde'] = "Sense nota";
464  
-$string['noimagesyet'] = "Encara no s'han penjat imatges en aquest curs";
465  
-$string['none'] = "Cap";
466  
-$string['nopotentialadmins'] = "No hi ha administradors en potència";
467  
-$string['nopotentialcreators'] = "No hi ha creadors de cursos en potència";
468  
-$string['nopotentialteachers'] = "No hi ha professors en potència";
469  
-$string['normal'] = "Normal";
470  
-$string['nostudentsyet'] = "Encara no hi ha cap estudiant inscrit en aquest curs";
471  
-$string['nosuchemail'] = "Adreça de correu desconeguda";
472  
-$string['notavailable'] = "No disponible";
473  
-$string['noteachersyet'] = "Encara no hi ha cap professor en aquest curs";
474  
-$string['notenrolled'] = "\$a no està inscrit en aquest curs.";
475  
-$string['nothingnew'] = "Cap novetat des de l'última entrada";
476  
-$string['notincluded'] = "No inclòs";
477  
-$string['nousersmatching'] = "No s'han trobat usuaris que complisquen la condició '\$a'";
478  
-$string['nousersyet'] = "Encara no hi ha usuaris";
479  
-$string['now'] = "ara";
480  
-$string['numberweeks'] = "Nombre de setmanes/temes";
481  
-$string['numdays'] = "\$a dies";
482  
-$string['numhours'] = "\$a hores";
483  
-$string['numminutes'] = "\$a minuts";
484  
-$string['numviews'] = "\$a vistes";
485  
-$string['numweeks'] = "\$a setmanes";
486  
-$string['numwords'] = "\$a paraules";
487  
-$string['numyears'] = "\$a anys";
488  
-$string['ok'] = "OK";
489  
-$string['opentoguests'] = "Accés d'invitats";
490  
-$string['optional'] = "opcional";
491  
-$string['order'] = "Ordre";
492  
-$string['outline'] = "Esquema";
493  
-$string['participants'] = "Participants";
494  
-$string['password'] = "Contrasenya";
495  
-$string['passwordchanged'] = "S'ha canviat la contrasenya";
496  
-$string['passwordconfirmchange'] = "Confirma el canvi de la contrasenya";
497  
-$string['passwordrecovery'] = "Sí, ajuda'm a connectar-me";
498  
-$string['passwordsdiffer'] = "Les contrasenyes no coincideixen";
499  
-$string['passwordsent'] = "S'ha enviat la contrasenya";
  558
+";
  559
+$string['newpicture'] = "Nova imatge";
  560
+$string['newsitem'] = "Notícia";
  561
+$string['newsitems'] = "Notícies";
  562
+$string['newsitemsnumber'] = "Notícies per mostrar";
  563
+$string['newuser'] = "Nou usuari";
  564
+$string['newusers'] = "Nous usuaris";
  565
+$string['next'] = "Següent";
  566
+$string['no'] = "No";
  567
+$string['nocoursesyet'] = "No hi ha cursos en aquesta categoria";
  568
+$string['noexistingadmins'] = "No hi ha administradors: això és un error seriós i mai no hauries d'haver vist aquest missatge.";
  569
+$string['noexistingcreators'] = "No hi ha creadors";
  570
+$string['noexistingstudents'] = "No hi ha estudiants";
  571
+$string['noexistingteachers'] = "No hi ha professors";
  572
+$string['nofilesselected'] = "No has seleccionat cap arxiu per restaurar";
  573
+$string['nofilesyet'] = "Encara no s'han penjat fitxers en aquest curs";
  574
+$string['nograde'] = "Sense nota";
  575
+$string['noimagesyet'] = "Encara no s'han penjat imatges en aquest curs";
  576
+$string['nomorecourses'] = "No s'ha trobat cap altre curs que coincideixi";
  577
+$string['nocoursesfound'] = "No s'ha trobat cap curs que contingui les paraules '\$a'";
  578
+$string['none'] = "Cap";
  579
+$string['nopotentialadmins'] = "No hi ha administradors en potència";
  580
+$string['nopotentialcreators'] = "No hi ha creadors de cursos en potència";
  581
+$string['nopotentialstudents'] = "No hi ha estudiants en potència";
  582
+$string['nopotentialteachers'] = "No hi ha professors en potència";
  583
+$string['normal'] = "Normal";
  584
+$string['nostudentsyet'] = "Encara no hi ha cap estudiant inscrit en aquest curs";
  585
+$string['nosuchemail'] = "Adreça de correu desconeguda";
  586
+$string['notavailable'] = "No disponible";
  587
+$string['noteuserschangednonetocourse'] = "Nota: els usuaris d'un curs s'han de restaurar quan es restauren les dades de l'usuari. Aquest paràmetre s'ha canviat per a tu.";
  588
+$string['notincluded'] = "No inclòs";
  589
+$string['noteachersyet'] = "Encara no hi ha cap professor en aquest curs";
  590
+$string['notenrolled'] = "\$a no està inscrit en aquest curs.";
  591
+$string['nothingnew'] = "Cap novetat des de l'última entrada";
  592
+$string['notincluded'] = "No inclòs";
  593
+$string['nousersmatching'] = "No s'han trobat usuaris que complisquen la condició '\$a'";
  594
+$string['nousersyet'] = "Encara no hi ha usuaris";
  595
+$string['now'] = "ara";
  596
+$string['numberweeks'] = "Nombre de setmanes/temes";
  597
+$string['numdays'] = "\$a dies";
  598
+$string['numhours'] = "\$a hores";
  599
+$string['numminutes'] = "\$a minuts";
  600
+$string['numviews'] = "\$a vistes";
  601
+$string['numweeks'] = "\$a setmanes";
  602
+$string['numwords'] = "\$a paraules";
  603
+$string['numyears'] = "\$a anys";
  604
+$string['ok'] = "OK";
  605
+$string['opentoguests'] = "Accés d'invitats";
  606
+$string['optional'] = "opcional";
  607
+$string['order'] = "Ordre";
  608
+$string['other'] = "Altre";
  609
+$string['outline'] = "Esquema";
  610
+$string['page'] = "Pàgina";
  611
+$string['parentlanguage'] = "";
  612
+$string['participants'] = "Participants";
  613
+$string['password'] = "Contrasenya";
  614
+$string['passwordchanged'] = "S'ha canviat la contrasenya";
  615
+$string['passwordconfirmchange'] = "Confirma el canvi de la contrasenya";
  616
+$string['passwordsdiffer'] = "Aquesta contrasenya no coincideix";
  617
+$string['passwordrecovery'] = "Sí, ajuda'm a connectar-me";
  618
+$string['passwordsdiffer'] = "Les contrasenyes no coincideixen";
  619
+$string['passwordsent'] = "S'ha enviat la contrasenya";
500 620
 $string['passwordsenttext'] = "  <P>S'ha enviat un missatge per correu electrònic a la teua adreça \$a->email.
501 621
 
502 622
  <P><B>Per favor, busca en el teu correu la contrasenya nova</B>
503 623
 
504  
-  <P>Aquesta nova contrasenya ha estat generada automàticament, de manera que potser voldràs <A HREF=\$a->link>canviar-la per una altra més fàcil de recordar</A>.";
505  
-$string['people'] = "Gent";
506  
-$string['personalprofile'] = "Perfil personal";
507  
-$string['phone'] = "Telèfon";
508  
-$string['popupwindow'] = "Obrir el fitxer en una altra finestra";
509  
-$string['potentialadmins'] = "Administradors en potència";
510  
-$string['potentialcreators'] = "Creadors de cursos en potència";
511  
-$string['potentialteachers'] = "Professors en potència";
512  
-$string['preferredlanguage'] = "Idioma de preferència";
513  
-$string['preview'] = "Vista prèvia";
514  
-$string['previeworchoose'] = "Prova o tria un tema";
515  
-$string['publicdirectory'] = "Directori públic";
516  
-$string['publicdirectory0'] = "No publicar el lloc web";
517  
-$string['publicdirectory1'] = "Publicar només el nom del lloc web";
518  
-$string['publicdirectory2'] = "Publicar el nom del lloc web i l'enllaç";
519  
-$string['question'] = "Pregunta";
520  
-$string['readme'] = "LLEGIU-ME";
521  
-$string['recentactivity'] = "Activitat recent";
522  
-$string['registration'] = "Registre de Moodle";
523  
-$string['registrationemail'] = "Notificacions per correu";
  624
+  <P>Aquesta nova contrasenya ha estat generada automàticament, de manera que potser voldràs <A HREF=\$a->link>canviar-la per una altra més fàcil de recordar</A>.";
  625
+$string['people'] = "Gent";
  626
+$string['personalprofile'] = "Perfil personal";
  627
+$string['phone'] = "Telèfon";
  628
+$string['phpinfo'] = "informació PHP";
  629
+$string['popupwindow'] = "Obrir el fitxer en una altra finestra";
  630
+$string['potentialadmins'] = "Administradors en potència";
  631
+$string['potentialcreators'] = "Creadors de cursos en potència";
  632
+$string['potentialstudents'] = "Estudiants en potència";
  633
+$string['potentialteachers'] = "Professors en potència";
  634
+$string['preferredlanguage'] = "Idioma de preferència";
  635
+$string['preview'] = "Vista prèvia";
  636
+$string['previeworchoose'] = "Prova o tria un tema";
  637
+$string['publicdirectory'] = "Directori públic";
  638
+$string['publicdirectory0'] = "No publicar el lloc web";
  639
+$string['publicdirectory1'] = "Publicar només el nom del lloc web";
  640
+$string['publicdirectory2'] = "Publicar el nom del lloc web i l'enllaç";
  641
+$string['publicsitefileswarning'] = "Nota: els arxius situats aquí són accessibles a tothom";
  642
+$string['question'] = "Pregunta";
  643
+$string['readinginfofrombackup'] = "Llegint informació de la còpia de seguretat";