Skip to content
Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information
carlesbellver
carlesbellver committed Oct 2, 2003
1 parent 399018a commit dcac5b4fbb769f4b560369a4aefdd2be952b77fa
Showing with 1,122 additions and 785 deletions.
  1. +1 −0 lang/ca/README
  2. +8 −8 lang/ca/forum.php
  3. +5 −5 lang/ca/help/enrolmentkey.html
  4. +734 −563 lang/ca/moodle.php
  5. +135 −135 lang/ca/quiz.php
  6. +45 −29 lang/ca/resource.php
  7. +194 −45 lang/ca/survey.php
@@ -7,6 +7,7 @@ Han col
- Clara Andr�s <al051553@alumail.uji.es>
- Puri Andr�s <al058754@alumail.uji.es>
- Carles Bellver <carles.bellver@cent.uji.es>
- Ferm�n Cueva <fcueva@teleline.es>
- Joan Queralt Gil <jqueralt@pie.xtec.es>
- Merc� Renau Rodr�guez <mrenau@guest.uji.es>

@@ -16,9 +16,9 @@
$string['attachment'] = "Fitxer adjunt";
$string['bynameondate'] = "per \$a->name - \$a->date";
$string['configdisplaymode'] = "El mode de visualització per defecte dels debats si no se'n tria un.";
$string['configlongpost'] = "Qualsevol missatge per damunt d'aquesta mida (excl_s l'HTML) es considerarà massa llarg.";
$string['configlongpost'] = "Qualsevol missatge per damunt d'aquesta mida (exclòs l'HTML) es considerarà massa llarg.";
$string['configmanydiscussions'] = "Nombre màxim de debats per pàgina";
$string['configshortpost'] = "Qualsevol missatge per sota d'aquesta mida (excl_s l'HTML) es considerarà massa breu.";
$string['configshortpost'] = "Qualsevol missatge per sota d'aquesta mida (exclòs l'HTML) es considerarà massa breu.";
$string['couldnotadd'] = "Un error desconegut ha impedit afegir el vostre missatge";
$string['couldnotdeleteratings'] = "Disculpeu, no es pot esborrar perquè ja l'han valorat altres persones";
$string['couldnotdeletereplies'] = "Disculpeu, no es pot esborrar perquè ja l'han contestat altres persones";
@@ -74,17 +74,17 @@
$string['noposts'] = "No hi ha missatges";
$string['nopostscontaining'] = "No s'ha trobat cap missatge que contingui '\$a'";
$string['nosubscribers'] = "Encara no hi ha subscriptors d'aquest fòrum";
$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name NO rebrrà c_pies de '\$a->forum' per correu electr_nic.";
$string['nowsubscribed'] = "\$a->name rebrà c_pies de '\$a->forum' per correu electr_nic.";
$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name NO rebrrà còpies de '\$a->forum' per correu electrònic.";
$string['nowsubscribed'] = "\$a->name rebrà còpies de '\$a->forum' per correu electrònic.";
$string['numposts'] = "\$a missatges";
$string['olderdiscussions'] = "Debats anteriors";
$string['openmode0'] = "Debats no, respostes no";
$string['openmode1'] = "Debats no, per_ respostes sí";
$string['openmode1'] = "Debats no, però respostes sí";
$string['openmode2'] = "Debats i respostes sí";
$string['parentofthispost'] = "Missatge original";
$string['postadded'] = "S'ha afegit el vostre missatge.<P>Teniu \$a per editar-lo si voleu fer algun canvi.";
$string['postincontext'] = "Veure aquest missatge en el seu context";
$string['postmailinfo'] = "Aix_ és una c_pia d'un missatge enviat al lloc web \$a.
$string['postmailinfo'] = "Això és una còpia d'un missatge enviat al lloc web \$a.
Per afegir la vostra resposta via web, cliqueu aquest enllaç:";
$string['postrating1'] = "Sobretot coneixement separats";
$string['postrating2'] = "Separats i connectats";
@@ -120,8 +120,8 @@
$string['subscribed'] = "Subscrit";
$string['subscribers'] = "Subscriptors";
$string['subscribersto'] = "Subscriptors de '\$a'";
$string['subscribestart'] = "Envieu-me c_pia dels missatges d'aquest fòrum";
$string['subscribestop'] = "No vull rebre c_pies per correu dels missatges d'aquest fòrum";
$string['subscribestart'] = "Envieu-me còpia dels missatges d'aquest fòrum";
$string['subscribestop'] = "No vull rebre còpies per correu dels missatges d'aquest fòrum";
$string['subscription'] = "Subscripció";
$string['subscriptions'] = "Subscripcions";
$string['unsubscribe'] = "Cancel·lar la subscripció a aquest fòrum";
@@ -1,12 +1,12 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Clau d'inscripció als cursos</B></P>

<P>Una Clau d'inscripci&oacute;a un curs és allò que manté fora d'un curs les
persones no autoritzades.
<P>Si la deixeu en blanc aleshores qualsevol que pugui crear un compte d'usuari Moodle en aquest lloc
<P>Una Clau d'inscripci&oacute;a un curs és allò que manté fora d'un curs a les
persones no autoritzades
<P>Si ho deixeu en blanc aleshores qualsevol que pugui crear un compte d'usuari Moodle en aquest lloc
serà capaç d'inscriure's en un dels vostres cursos simplement entrant-hi.

<P>Si hi escriviu alguna cosa aleshores se'ls demanarà als estudiants que proven
d'entrar-hi que escriguin aquest text, però NOMÉS LA PRIMERA VEGADA.
<P>Si hi escriviu alguna cosa aleshores se'ls hi demanarà als estudiants que proven
d'entrar-hi que escriguin aquest text però NOMÉS LA PRIMERA VEGADA
<P>La idea és que simplement doneu la Clau a les persones autoritzades per altres mitjans, com ara un missatge de correu privat,m
correu ordinari, per telèfon o, fins i tot, verbalment en una classe presencial.

0 comments on commit dcac5b4

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.