Permalink
Browse files

Merge branch 'install_20_STABLE' of git://github.com/amosbot/moodle i…

…nto MOODLE_20_STABLE
  • Loading branch information...
stronk7 committed May 11, 2012
2 parents 1194a6b + 29de085 commit dcbe6a30ff854251efa5513a9329a73076d77e51
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 install/lang/ca/install.php
@@ -65,7 +65,7 @@
$string['pathsrodataroot'] = 'No hi ha permisos d\'escriptura al directori Dataroot.';
$string['pathsroparentdataroot'] = 'No hi ha permisos d\'escriptura al directori pare ({$a->parent}). L\'instal·lador no pot crear el directori de dades ({$a->dataroot}).';
$string['pathssubadmindir'] = 'Uns pocs servidors webs utilitzen /admin com una adreça URL per permetre-vos el control del panell o altres coses. Desafortunadament això entra en conflicte amb l\'estàndard de Moodle per situar les pàgines d\'administració. Podeu resoldre això reanomenant el directori d\'administració a la vostra instal·lació, i posant el nou nom aquí. Per exemple: <em>moodleadmin</em>. Això resoldrà els enllaços en Moodle.';
-$string['pathssubdataroot'] = 'us cal un lloc on Moodle pugui desar els fitxers pujats. Aquest directori ha de tindre permisos de lectura I ESCRIPTURA per el servidor web (normalment \'nobody\' o \'apache\' ), però no ha de ser directament accessible via web. L\'instal·lador tractarà de crear-lo si no existeix.';
+$string['pathssubdataroot'] = 'Necessiteu un espai on Moodle pugui desar els fitxers penjats. Aquest directori hauria de tenir permisos de lectura I ESCRIPTURA per a l\'usuari del servidor web (normalment \'nobody\' o \'apache\'), però no cal que sigui accessible directament via web. L\'instal·lador provarà de crear-lo si no existeix.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Camí complet al directori d\'instal·lació de Moodle.';
$string['pathssubwwwroot'] = 'Adreça web completa des d\'on es pot accedir a Moodle.
No és possible accedir a Moodle utilitzant múltiples direccions.

0 comments on commit dcbe6a3

Please sign in to comment.