Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 1ef6b22 commit dd031e74627c0b4b190b170b39447f8466666728 AMOS bot committed Nov 14, 2013
Showing with 16 additions and 16 deletions.
  1. +1 −1 install/lang/tr/admin.php
  2. +15 −15 install/lang/tr/error.php
@@ -40,5 +40,5 @@
{$a}
Lütfen --help seçeneğini kullanın.';
$string['cliyesnoprompt'] = 'e (evet) veya h (hayır) yazın';
-$string['environmentrequireinstall'] = 'yüklenmesi/etkinleştirilmesi gerekli';
+$string['environmentrequireinstall'] = 'yüklenmiş ve etkinleştirilmiş olmalıdır';
$string['environmentrequireversion'] = 'sürüm {$a->needed} gerekli ve şu anda {$a->current} çalışıyor';
View
@@ -30,19 +30,19 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
-$string['cannotcreatelangdir'] = 'Dil dizini oluşturulamıyor.';
-$string['cannotcreatetempdir'] = 'Geçici dizin oluşturulamıyor.';
-$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Bileşenler indirilemedi.';
-$string['cannotdownloadzipfile'] = 'ZIP dosyası indirilemedi.';
-$string['cannotfindcomponent'] = 'Bileşen bulunamadı.';
-$string['cannotsavemd5file'] = 'Md5 dosyadı kaydedilemedi.';
-$string['cannotsavezipfile'] = 'ZIP dosyası kaydedilemedi.';
-$string['cannotunzipfile'] = 'Dosya arşivi açılamadı.';
-$string['componentisuptodate'] = 'Bileşen günceldir.';
-$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'İndirilmiş dosya kontrol hatası';
-$string['invalidmd5'] = 'Geçersiz md5';
-$string['missingrequiredfield'] = 'Bazı gerekli alanlar eksik';
+$string['cannotcreatelangdir'] = 'Dil dizini oluşturulamıyor';
+$string['cannotcreatetempdir'] = 'Geçici dizin oluşturulamıyor';
+$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Bileşenler indirilemedi';
+$string['cannotdownloadzipfile'] = 'ZIP dosyası indirilemedi';
+$string['cannotfindcomponent'] = 'Bileşen bulunamadı';
+$string['cannotsavemd5file'] = 'md5 dosyası kaydedilemedi';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'ZIP dosyası kaydedilemedi';
+$string['cannotunzipfile'] = 'Dosya arşivi açılamadı';
+$string['componentisuptodate'] = 'Bileşen güncel';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'İndirilen dosya kontrolü hatası';
+$string['invalidmd5'] = 'Kontrol değişkeni yanlış - yeniden deneyin';
+$string['missingrequiredfield'] = 'Gerekli alanlardan bazıları eksik';
$string['remotedownloaderror'] = 'Bileşeni sunucunuza indirirken hata oluştu, lütfen proxy(vekil) ayarlarını kontrol edin. PHP cURL eklentisi şiddetle tavsiye edilir.<br /><br /><a href="{$a->url}">{$a->url}</a><br />dosyasını kendiniz indirmeli ve indirdiğiniz dosyayı sunucunuzundaki "{$a->dest}" klasörüne kaydetmeli ve zip arşivini açmalısınız.';
-$string['wrongdestpath'] = 'Hatalı hedef yolu';
-$string['wrongsourcebase'] = 'Hatalı kaynak URL base.';
-$string['wrongzipfilename'] = 'Hatalı ZIP dosya adı.';
+$string['wrongdestpath'] = 'Yanlış hedef yolu';
+$string['wrongsourcebase'] = 'Yanlış kaynak URL tabanı';
+$string['wrongzipfilename'] = 'Yanlış ZIP dosya adı';

0 comments on commit dd031e7

Please sign in to comment.