Permalink
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) XHTML compliant

  • Loading branch information...
ethem
ethem committed Jul 7, 2005
1 parent c267187 commit dd491d99721966f162b870fc955997561d405b88
Showing with 43 additions and 8 deletions.
  1. +2 −3 lang/tr/admin.php
  2. +1 −0 lang/tr/assignment.php
  3. +10 −1 lang/tr/install.php
  4. +20 −2 lang/tr/lesson.php
  5. +3 −0 lang/tr/moodle.php
  6. +2 −1 lang/tr/quiz.php
  7. +5 −1 lang/tr/scorm.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['adminseesallevents'] = 'Yöneticiler bütün olayları görür';
@@ -47,7 +47,7 @@
$string['configwarning'] = 'Bu ayarları değiştirirken dikkatli olun. Bilmediğiniz değerleri girmeniz sorunlara sebep olabilir.';
$string['configzip'] = 'Zip programının yerini belirtin (Sadece Unix için, isteğe bağlıdır). Belirtilirse, sunucuda zip arşivi oluşturmak için bu kullanılacaktır. Boş bırakırsanız, zip arşivi oluşturmak için dahili işlemler kullanılacaktır.';
$string['confirmation'] = 'Onay';
-$string['cronwarning'] = '<a href=\"cron.php\">cron.php bakım programı</a> son 24 saattir çalışmıyor. <br /><a href=\"../doc/?frame=install.html&sub=cron\">Kurulum belgesi</a> bunu nasıl otomatikleştireceğinizi açıklıyor.';
+$string['cronwarning'] = '<a href=\"cron.php\">cron.php bakım programı</a> son 24 saattir çalışmıyor. <br /><a href=\"../doc/?frame=install.html&amp;sub=cron\">Kurulum belgesi</a> bunu nasıl otomatikleştireceğinizi açıklıyor.';
$string['edithelpdocs'] = 'Yardım belgelerini düzenle';
$string['editstrings'] = 'İfadeleri düzenle';
$string['filterall'] = 'Tüm ifadeleri filtrele';
@@ -62,7 +62,6 @@
$string['importtimezones'] = 'Zaman dilimleri listesinin tamamını güncelle';
$string['importtimezonescount'] = '$a->source \'dan $a->count kayıt çıkartıldı';
$string['importtimezonesfailed'] = 'Hiç kaynak bulunamadı! (Kötü haber)';
-$string['nodstpresetsexist'] = 'YSU (Yaz Saati Uygulaması) önceden ayarlanmadığı için YSU desteği kaldırıldı. Aşağıdaki butonu kullanarak bir kaç ön ayar yapmanız gerekiyor. ';
$string['optionalmaintenancemessage'] = 'İsteğe bağlı bakım mesajı';
$string['sitemaintenance'] = 'Bu siteye şu anda bakım yapılıyor ve şimdilik erişilemez';
$string['sitemaintenancemode'] = 'Bakım modu';
View
@@ -38,6 +38,7 @@
$string['feedback'] = 'Geribildirim';
$string['feedbackfromteacher'] = '$a \'den geribildirim';
$string['feedbackupdated'] = 'Bu kullanıcının gönderdiği geribildirim güncellenmiştir $a kişi';
+$string['guestnoupload'] = 'Üzgünüz, konukların dosya göndermesine izin verilmemektedir.';
$string['helpoffline'] = '<p>Bu ödev türü site dışı bir ödev verdiğinizde kullanışlıdır.</p>
<p>Öğrenciler ödev ile ilgili açıklamayı okurlar ancak herhangi bir dosya yükleyemezler.
Bu ödev türünde öğrenciye bir ödev verip size getirmelerini isteyebilirsiniz. Daha sonra
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // install.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
+ // install.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['admindirerror'] = 'Belirtilen yönetici dizini hatalı';
@@ -12,6 +12,15 @@
$string['configfilewritten'] = 'config.php dosyası başarıyla oluşturuldu';
$string['configurationcomplete'] = 'Yapılandırma tamamlandı';
$string['database'] = 'Veritabanı';
+$string['databasecreationsettings'] = 'Şimdi, Moodle verilerinin saklanacağı veritabanını
+oluşturmanız gerekiyor. Bu veritabanı Moodle4Windows kurulumu tarafından aşağıdaki ayarlara göre otomatik olarak oluşturulacak.<br />
+<br /> <br />
+<b>Tipi:</b> kurulum tarafından mysql olarak sabitlendi<br />
+<b>Sunucu:</b> kurulum tarafından localhost olarak sabitlendi<br />
+<b>Adı:</b> veritabanı adı, ör: moodle<br />
+<b>Kullanıcı:</b> kurulum tarafından root olarak sabitlendi<br />
+<b>Şifre:</b> kullanıcı şifresi<br />
+<b>Tablo öneki:</b> tüm tablo isimleri için isteğe bağlı önek';
$string['databasesettings'] = 'Şimdi, Moodle verilerinin saklanacağı veritabanını
oluşturmanız gerekiyor. Bu veritabanı önceden oluşturulmalı
ve bu veritabanına erişmek için kullanıcı adı - şifre ayarlanmalı.<br />
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['accesscontrol'] = 'Eriþim Kontrolü';
@@ -14,6 +14,7 @@
$string['addedcluster'] = 'Küme Eklendi';
$string['addedendofcluster'] = 'Küme Sonu Eklendi';
$string['addendofcluster'] = 'Bir Küme Sonu Ekle';
+$string['and'] = 'VE';
$string['answer'] = 'Yanýt';
$string['answeredcorrectly'] = 'doðru yanýtlandý.';
$string['answersfornumerical'] = 'Sayýsal sorulara verilen yanýtlar en yüksek ve en düþük deðerler olarak eþleþtirilmis çiftler halinde olmalýdýr.';
@@ -39,6 +40,9 @@
$string['comments'] = 'Yorumlarýnýz';
$string['commentswithname'] = '$a->firstname {$a->lastname}\'nýn yorumlarý';
$string['completed'] = 'Tamamlandý';
+$string['completederror'] = 'Dersi tamamla';
+$string['completethefollowingconditions'] = 'Devam etmeden önce <b>$a</b> dersindeki þart(lar)ý yerine getirmelisiniz.';
+$string['conditionsfordependency'] = 'Baðýmlýlýk için þart(lar)';
$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Bu sayfanýn silinmesini onayla';
$string['congratulations'] = 'Tebrikler, dersi bitirdiniz';
$string['continue'] = 'Devam et';
@@ -53,6 +57,7 @@
$string['deletedpage'] = 'Sayfa silindi';
$string['deleting'] = 'Silme';
$string['deletingpage'] = 'Sayfa siliniyor: $a';
+$string['dependencyon'] = 'Baðýmlý: ';
$string['description'] = 'Açýklama';
$string['detailedstats'] = 'Ayrýntýlý Ýstatistikler';
$string['didnotanswerquestion'] = 'Bu soruyu yanýtlamadý.';
@@ -66,6 +71,9 @@
$string['editlessonsettings'] = 'Bu dersin ayarlarýný düzenle';
$string['editpagecontent'] = 'Bu dersin içeriðini düzenle';
$string['email'] = 'E-posta';
+$string['emailallgradedessays'] = 'TÜMÜNÜ Emaille<br />notlandýrýlan deðerlendirmeler';
+$string['emailgradedessays'] = 'Notlandýrýlan deðerlendirmelere email gönder';
+$string['emailsuccess'] = 'Email(ler) baþarýlý';
$string['endofbranch'] = 'Dallanmanýn Sonu';
$string['endofclustertitle'] = 'Kümenin Sonu';
$string['endoflesson'] = 'Dersin sonu';
@@ -84,13 +92,17 @@
$string['general'] = 'Genel';
$string['gobacktolesson'] = 'Derse geri dön';
$string['grade'] = 'Not';
+$string['gradebetterthan'] = '(%%) den daha iyi not';
+$string['gradebetterthanerror'] = 'Yüzde $a\'den daha iyi bir not kazanýn';
+$string['gradeessay'] = 'Deðerlendirmeleri notlandýr ($a->notgradedcount notlandýrýlmadý ve $a->notsentcount gönderilmedi)';
$string['gradeis'] = 'Notunuz $a';
$string['gradeoptions'] = 'Not Seçenekleri';
$string['handlingofretakes'] = 'Tekrar alýndýðýnda';
$string['havenotgradedyet'] = 'Henüz notu yok';
$string['here'] = 'BU ARAYA';
$string['highscore'] = 'Yüksek Not';
$string['hightime'] = 'Kesin Süre';
+$string['importppt'] = 'PowerPoint Yükle';
$string['importquestions'] = 'Soru Yükle';
$string['insertedpage'] = 'Sayfa eklendi';
$string['jump'] = 'Geç';
@@ -116,6 +128,8 @@
$string['maximumnumberofattempts'] = 'Maximum uygulama sayýsý';
$string['maxtime'] = 'Zaman Sýnýrý (dakika)';
$string['maxtimewarning'] = 'Bu dersi bitirmeniz için $a dakikanýz var.';
+$string['mediafile'] = 'Çokluortam Dosyasý';
+$string['mediafilepopup'] = 'Bu dersin çokluortam dosyalarýný görün';
$string['minimumnumberofquestions'] = 'En az soru sayýsý';
$string['modattempts'] = 'Öðrenci deðerlendirmesine izin ver';
$string['modattemptsnoteacher'] = 'Öðrenci deðerlendirmesi sadece öðrenciler için çalýþýr';
@@ -204,15 +218,19 @@
$string['studentname'] = '$a Adý';
$string['studentoneminwarning'] = 'Dikkat: Dersi bitirmeniz için 1 dk\'dan daha az bir süreniz kaldý.';
$string['studentresponse'] = '{$a}\'in yanýtý';
+$string['submitname'] = 'Gönderi adý';
$string['teacherongoingwarning'] = 'Sürekli not gösterimi sadece öðrenciler içindir. <br />Sürekli not gösterimini test etmek için öðrenci olarak giriþ yapýnýz.';
+$string['teachertimerwarning'] = 'Sayaç sadece öðrenciler için çalýþýr. Öðrenci olarak giriþ yaparak sayacý deneyin.';
$string['thatsthecorrectanswer'] = 'Doðru Cevap';
$string['thatsthewronganswer'] = 'Yanlýþ Cevap';
$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Aþaðýdaki sayfalar bu sayfaya geçiyor';
$string['thispage'] = 'Bu sayfa';
$string['timed'] = 'Süreli';
$string['timeremaining'] = 'Kalan süre';
+$string['timespenterror'] = 'Bu ders için en az $a dakika harcayýn';
+$string['timespentminutes'] = 'Harcanan Süre (dakika)';
$string['timetaken'] = 'Geçen süre';
-$string['topscorestitle'] = '$a->name dersi için Top $a->maxhighscores listesi';
+$string['topscorestitle'] = '$a->name dersi için En Yüksek $a->maxhighscores';
$string['treeview'] = 'Aðaç görünümü';
$string['unseenpageinbranch'] = 'Bir daldaki görülmemiþ soru';
$string['updatedpage'] = 'Güncellenmiþ sayfa';
View
@@ -101,6 +101,7 @@
$string['availability'] = 'Erişilebilirlik';
$string['availablecourses'] = 'Açılan kurslar';
$string['backup'] = 'Yedekle';
+$string['backupcancelled'] = 'Yedekleme İptal Edildi';
$string['backupcoursefileshelp'] = 'Etkinleştirilirse kurs dosyaları otomatik yedekleme içine dahil edilecek';
$string['backupdate'] = 'Yedekleme Tarihi';
$string['backupdetails'] = 'Yedekleme Ayrıntıları';
@@ -440,6 +441,7 @@
$string['formathtml'] = 'HTML biçimi';
$string['formatmarkdown'] = 'Markdown biçimi';
$string['formatplain'] = 'Düzyazı biçimi';
+$string['formatscorm'] = 'SCORM biçimi';
$string['formatsocial'] = 'Sosya format';
$string['formattext'] = 'Program auto-format';
$string['formattexttype'] = 'Biçim';
@@ -698,6 +700,7 @@
$string['mustconfirm'] = 'Girişinizi onaylamalısınız';
$string['mycourses'] = 'Derslerim';
$string['name'] = 'Ad';
+$string['namescorm'] = 'SCORM';
$string['namesocial'] = 'bölüm';
$string['nametopics'] = 'konu';
$string['nameweeks'] = 'hafta';
View
@@ -319,7 +319,7 @@
$string['reviewimmediately'] = 'Denemeden hemen sonra';
$string['reviewnever'] = 'Önizleme izni yok';
$string['reviewofattempt'] = '$a. Uygulamayý Ýncele';
-$string['reviewopen'] = 'Sonra, sýnav hala açýkken';
+$string['reviewopen'] = 'Sýnav hala açýkken';
$string['reviewoptions'] = 'Öðrenciler inceleyebilir';
$string['reviewresponse'] = 'Yanýtý incele';
$string['rqp'] = 'Uzak Soru';
@@ -379,6 +379,7 @@
$string['unknowntype'] = '$a. satýrdaki soru tipi desteklenez. Soru yoksayýlacak.';
$string['unsupportedformulafunction'] = 'Fonksiyon $a desteklenmez';
$string['url'] = 'URL';
+$string['validate'] = 'Denetle';
$string['viewallanswers'] = '$a tamamlanmýþ sýnavlarý göster';
$string['viewallreports'] = '$a Uygulamasý için raporlarý görüntüle';
$string['warningsdetected'] = '$a uyarý algýlandý';
View
@@ -2,6 +2,7 @@
// scorm.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
+$string['advanced'] = 'Geliþmiþ';
$string['asset'] = 'Varlýk';
$string['attr_error'] = '$a->tag etiketinde ($a->attr) özelliði için hatalý deðer.';
$string['autocontinue'] = 'Otomatik Devam Et';
@@ -53,16 +54,19 @@
$string['organization'] = 'Düzenleme';
$string['organizations'] = 'Düzenlemeler';
$string['packagedir'] = 'Dosya sistemi hatasý: Klasör oluþturulamýyor';
+$string['packagefile'] = 'Paket dosya belirtilmedi';
$string['passed'] = 'Geçti';
$string['php5'] = 'PHP 5 (DOMXML doðal kütüphansesi)';
-$string['popup'] = 'Þu anki nesneyi yeni bir pencerede aç';
+$string['popup'] = 'Öðrenme Nesnelerini yeni pencerede aç';
$string['position_error'] = '$a->tag etiketi, $a->parent etiketinin yavrusu olamaz.';
$string['prev'] = 'Önceki';
$string['regular'] = 'Düzenli Manifest';
$string['report'] = 'Rapor';
$string['review'] = 'Önizleme';
$string['scoes'] = 'Paylaþýlabilir içerik nesneleri';
$string['score'] = 'Puan';
+$string['scormcourse'] = 'SCORM Kursu';
+$string['stagesize'] = 'Çerçeve/Pencere boyutu';
$string['syntax'] = 'Yazým hatasý';
$string['tag_error'] = 'Bu içerikte bilinmeyen bir etiket ($a->tag) var: $a->value';
$string['too_many_attributes'] = '$a->tag etiketinin çok fazla özelliði var';

0 comments on commit dd491d9

Please sign in to comment.