Permalink
Browse files

Oops, some errors with UTF_8

  • Loading branch information...
vthung
vthung committed Jan 3, 2006
1 parent e76a8d2 commit dda047da73e2797e422e760eb117121a20e5e545
Showing with 23 additions and 25 deletions.
  1. +23 −23 lang/vi_utf8/block_glossary_random.php
  2. +0 −2 lang/vi_utf8/block_html.php
@@ -1,23 +1,23 @@
-<?php // $Id$
-$string['addentry'] = '&#272;&#432;a các l&#7901;i trích d&#7851;n yêu thích!';
-$string['askaddentry'] = 'Khi ng&#432;&#7901;i dùng b&#7893; sung các m&#7909;c m&#7899;i vào b&#7843;ng chú gi&#7843;i thu&#7853;t ng&#7919;, th&#7875; hi&#7875;n liên k&#7871;t t&#7899;i m&#7909;c này trong v&#259;n b&#7843;n';
-$string['askinvisible'] = 'Khi ng&#432;&#7901;i dùng không th&#7875; xem ho&#7863;c ch&#7881;nh s&#7917;a b&#7843;ng thu&#7853;t ng&#7919;, th&#7875; hi&#7879;n v&#259;n b&#7843;n này (không có liên k&#7871;t)';
-$string['askviewglossary'] = 'Khi ng&#432;&#7901;i dùng có th&#7875; xem b&#7843;ng chú gi&#7843;i thu&#7853;t ng&#7919; nh&#432;ng không &#273;&#432;a vào &#273;&#432;&#7907;c các m&#7909;c m&#7899;i, th&#7875; hi&#7879;n liên k&#7871;t v&#7899;i v&#259;n b&#7843;n này';
-$string['blockname'] = 'M&#7909;c ng&#7851;u nhiên trong b&#7843;ng chú gi&#7843;i thu&#7853;t ng&#7919;';
-$string['intro'] = '&#272;&#7843;m b&#7843;o r&#7857;ng b&#7841;n có ít nh&#7845;t m&#7897;t b&#7843;ng thu&#7853;t ng&#7919; v&#7899;i ít nh&#7845;t m&#7897;t m&#7909;c &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#432;a vào khóa h&#7885;c. Sau &#273;ó b&#7841;nth&#7875; &#273;i&#7873;u ch&#7881;nh các thi&#7871;t l&#7853;p sau';
-$string['invisible'] = '(ti&#7871;p t&#7909;c)';
-$string['lastmodified'] = 'M&#7909;c &#273;&#432;&#7907;c thay &#273;&#7893;i cu&#7889;i cùng';
-$string['nextone'] = 'M&#7909;c ti&#7871;p theo';
-$string['noentriesyet'] = 'Không có m&#7909;c nào trong b&#7843;ng thu&#7853;t ng&#7919; b&#7841;n ch&#7885;n.';
-$string['notyetconfigured'] = 'Hãy c&#7845;u hình kh&#7889;i này s&#7917; d&#7909;ng icon ch&#7881;nh s&#7917;a.';
-$string['notyetglossary'] = 'B&#7841;n ph&#7843;i có ít nh&#7845;t m&#7897;t b&#7843;ng thu&#7853;t ng&#7919; &#273;&#7875; ch&#7885;n.';
-$string['random'] = 'M&#7909;c ng&#7851;u nhiên';
-$string['refresh'] = 'Nh&#7919;ng ngày tr&#432;&#7899;c khi m&#7897;t m&#7909;c m&#7899;i &#273;&#432;&#7907;c ch&#7885;n';
-$string['select_glossary'] = 'L&#7845;y các m&#7909;c cho b&#7843;ng thu&#7853;t ng&#7919; này';
-$string['showconcept'] = 'Th&#7875; hi&#7875;n khái ni&#7879;m (ph&#7847;n &#273;&#7847;u) cho m&#7895;i m&#7909;c';
-$string['title'] = 'Tiêu &#273;&#7873;';
-$string['typehelp'] = '<b>M&#7909;c &#273;&#432;&#7907;c thay &#273;&#7893;i cu&#7889;i cùng</b> s&#7869; luôn hi&#7875;n th&#7883; m&#7909;c &#273;&#432;&#7907;c thay &#273;&#7893;i cu&#7889;i cùng, và <b>M&#7909;c ng&#7851;u nhiên</b> s&#7869; ch&#7885;n m&#7909;c m&#7899;i m&#7895;i l&#7847;n hi&#7875;n th&#7883;. M&#7909;c <b>ti&#7871;p theo</b> s&#7869; &#273;&#432;&#7907;c l&#7845;y theo th&#7913; t&#7921;. M&#7909;c cu&#7889;i cùng s&#7869; &#273;&#7863;c bi&#7879;t h&#7919;u ích khi m&#7897;t s&#7889; ngày &#273;&#432;&#7907;c ch&#7885;n, cho phép b&#7841;n t&#7841;o <i>Trích d&#7851;n c&#7911;a tu&#7847;n</i> ho&#7863;c m&#7897;t <i>L&#7901;i khuyên c&#7911;a ngày</i> mà m&#7885;i ng&#432;&#7901;i s&#7869; nhìn th&#7845;y.';
-$string['type'] = 'Cách m&#7897;t m&#7909;c m&#7899;i &#273;&#432;&#7907;c ch&#7885;n nh&#432; th&#7871; nào';
-$string['viewglossary'] = 'Thêm các trích d&#7851;n...';
-$string['whichfooter'] = 'B&#7841;n th&#7875; hi&#7875;n th&#7883; các liên k&#7871;t v&#7899;i các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7911;a b&#7843;ng thu&#7853;t ng&#7919;kh&#7889;i này g&#7855;n v&#7899;i. Kh&#7889;i s&#7869; hi&#7875;n th&#7883; các liên k&#7871;t t&#7899;i các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng &#273;&#432;&#7907;c cho phép b&#7903;i b&#7843;ng thu&#7853;t ng&#7919; này.';
-?>
+<?php // $Id$
+$string['addentry'] = 'Đưa thêm trích dẫn yêu thích của bạn!';
+$string['askaddentry'] = 'Khi người dùng đưa thêm các mục mới vào bảng thuật ngữ, hiển thị liên kết với văn bản này';
+$string['askinvisible'] = 'Khi người dùng không thể chỉnh sửa hoặc xem bảng thuật ngữ, hiển thị văn bản này (không có liên kết)';
+$string['askviewglossary'] = 'Khi người dùng có thể xem nhưng không thể đưa thêm mục mới, hiển thị liên kết với văn bản này';
+$string['blockname'] = 'Mục thuật ngữ ngẫu nhiên';
+$string['intro'] = 'Đảm bảo rằng bạn có ít nhất một bảng thuật ngữ với ít nhất một mục được đưa vào cua học. Sau đó bạnthể chỉnh sửa các thiết lậo sau';
+$string['invisible'] = '(tiếp tục)';
+$string['lastmodified'] = 'Mục được thay đổi cuối cùng';
+$string['nextone'] = 'Mục tiếp theo';
+$string['noentriesyet'] = 'Không có mục nào trong bảng thuật ngữ.';
+$string['notyetconfigured'] = 'Hãy cấu hình khối này sử dụng icon chỉnh sửa.';
+$string['notyetglossary'] = 'Bạn cần ít nhất một bảng thuật ngữ để chọn.';
+$string['random'] = 'Mục ngẫu nhiên';
+$string['refresh'] = 'Những ngày trước khi một mục mới được chọn';
+$string['select_glossary'] = 'Lấy các mục từ bảng thuật ngữ này';
+$string['showconcept'] = 'Hiển thị khái niệm (tiêu đề) cho mỗi mục';
+$string['title'] = 'Tiêu đề';
+$string['typehelp'] = '<b>Lần thay đổi cuối cùng</b> sẽ luôn hiển thị mục được thay đổi cuối cùng, và <b>mục ngẫu nhiên</b> sẽ được lấy ngẫu nhiên. Mục <b>tiếp theo</b> sẽ được lấy theo đúng thứ tự. Mục này đặc biệt có ích khi số ngày được chọn, cho phép bạn hiển thị<i>Trích dẫn của tuần</i> hoặc một <i>Lời nhắn nhủ của ngày</i> mà mọi người nhìn thấy.';
+$string['type'] = 'Một mục mới được chọn như thế nào';
+$string['viewglossary'] = 'Thêm các trích dẫn...';
+$string['whichfooter'] = 'Bạn cũng thể hiển thị các liên kết tới các hoạt động của bảng thuật ngữkhối này có liên hệ. Khối chỉ liên kết tới các hoạt động mà được phép đối với bảng thuật ngữ này.';
+?>
@@ -1,9 +1,7 @@
<?php // $Id$
-
$string['html'] = 'HTML';
$string['configtitle'] = 'Tiêu đề của khối';
$string['configcontent'] = 'Nội dung';
$string['leaveblanktohide'] = 'Để tiêu đề trắng để giấu';
$string['newhtmlblock'] = '(khối HTML mới)';
-
?>

0 comments on commit dda047d

Please sign in to comment.