Skip to content
Browse files

Translation of Journal

  • Loading branch information...
1 parent 9c2d996 commit dde9e6ab4cd6b17f24f44fbf4489153fd2228ab6 adamtpaw committed Sep 20, 2003
Showing with 7 additions and 0 deletions.
  1. +1 −0 lang/pl/help/journal/index.html
  2. +6 −0 lang/pl/help/journal/mods.html
View
1 lang/pl/help/journal/index.html
@@ -0,0 +1 @@
+
View
6 lang/pl/help/journal/mods.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php=$CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif">&nbsp;<B>Dzienniki</B></P>
+<UL>
+<P>
+<P>Moduł ten obejmuje bardzo ważne działania o charakterze refleksyjnym. Prowadzący prosi studentów o refleksje na dany temat. Studenci mogą przez pewien czas edytować i modyfikować swoje wypowiedzi, które są poufne i dostępne tylko dla prowadzącego. Prowadzący może skomentować oraz wystawić ocenę dla każdego wpisu do dziennika. Zazwyczaj zalecane jest aby tworzyć przynajmniej jeden dziennik tygodniowo</P>
+</UL>
+

0 comments on commit dde9e6a

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.