Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Translation of Journal

  • Loading branch information...
commit dde9e6ab4cd6b17f24f44fbf4489153fd2228ab6 1 parent 9c2d996
authored September 20, 2003
1  lang/pl/help/journal/index.html
... ...
@@ -0,0 +1 @@
  1
+ 
6  lang/pl/help/journal/mods.html
... ...
@@ -0,0 +1,6 @@
  1
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php=$CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif">&nbsp;<B>Dzienniki</B></P>
  2
+<UL>
  3
+<P>
  4
+<P>Moduł ten obejmuje bardzo ważne działania o charakterze refleksyjnym.  Prowadzący prosi studentów o refleksje na dany temat. Studenci mogą przez pewien czas edytować i modyfikować swoje wypowiedzi, które są poufne i dostępne tylko dla prowadzącego. Prowadzący może skomentować oraz wystawić ocenę dla każdego wpisu do dziennika. Zazwyczaj zalecane jest aby tworzyć przynajmniej jeden dziennik tygodniowo</P>
  5
+</UL>
  6
+

0 notes on commit dde9e6a

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.