Permalink
Browse files

updates and minor changes from Martina Majorova

  • Loading branch information...
1 parent 7021213 commit df1ac1b96b6e302b8812e8d47587f32906ab4c69 havran committed Jun 13, 2005
Showing with 197 additions and 197 deletions.
  1. +84 −84 lang/sk/forum.php
  2. +113 −113 lang/sk/glossary.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
+ // forum.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['addanewdiscussion'] = 'Prida» novú diskusnú tému';
@@ -12,113 +12,113 @@
$string['allowsdiscussions'] = 'Toto fórum povoµuje ka¾dému zaèa» jednu diskusnú tému.';
$string['anyfile'] = 'Akýkoµvek súbor';
$string['attachment'] = 'Príloha';
-$string['bynameondate'] = 'od $a->name - $a->date';
+$string['bynameondate'] = 'autor $a->name - $a->date';
$string['configcleanreadtime'] = 'Hodina, kedy sa budú staré príspevky odstraòova» z tabuµky preèítaných príspevkov.';
-$string['configdisplaymode'] = 'Predvolený mód zobrazenia pre diskusiu, ak nebol nastavený inak.';
+$string['configdisplaymode'] = 'Predvolený re¾im zobrazenia diskusie, ak nebol nastavený inak.';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Týmto povolíte funkciu RSS kanálov pre v¹etky diskusné fóra. Budete e¹te musie» zapnú» RSS kanály v nastaveniach jednotlivých fór.';
-$string['configlongpost'] = 'Ka¾dá správa nad túto veµkos» (bez HTML) je pova¾ovaná za dlhú.';
-$string['configmanydiscussions'] = 'Maximálny poèet diskusných príspevkov vo fóre zobrazených na jednej strane';
+$string['configlongpost'] = 'Ka¾dý vlo¾ený príspevok nad túto veµkos» (HTML kód sa nepoèíta) je pova¾ovaný za dlhý.';
+$string['configmanydiscussions'] = 'Maximálny poèet diskusií vo fóre zobrazených na jednej stránke';
$string['configmaxbytes'] = 'Východzia maximálna veµkos» prílohy vo v¹etkých fórach na týchto stránkach (mô¾e by» upravená nastaveniami kurzu a ïal¹ími lokálnymi premennými)';
-$string['configoldpostdays'] = 'Poèet dní, kedy sa staré príspevky pova¾ujú za preèítané ';
+$string['configoldpostdays'] = 'Poèet dní, po ktorých sa staré príspevky pova¾ujú za preèítané.';
$string['configreplytouser'] = 'Ak je príspevok odosielaný odberateµom, má email v polo¾ke Od: obsahova» adresu autora príspevku? Príjemca tak mô¾e odpoveda» priamo autorovi emailom a nie cez diskusné fórum. Aj keï je tu zvolená hodnota \'Áno\', u¾ívatelia si mô¾u vo svojich profiloch nastavi» skrývanie svojej emailovej adresy.';
-$string['configshortpost'] = 'Ka¾dá správa pod túto veµkos» (vyjmúc HTML) je pova¾ovaná za krátku.';
-$string['configtrackreadposts'] = 'Nastavte na \'Áno\', ak chcete oznaèi» ako preèítané/nepreèítané pre ka¾dého u¾ívateµa.';
-$string['configusermarksread'] = 'Ak \'Áno\', u¾ívateµ musí ruène oznaèi» príspevok ako preèítaný. Ak \'Nie\', príspevok bude automaticky oznaèený ako preèítaný, ak bude prezretý.';
+$string['configshortpost'] = 'Ka¾dý vlo¾ený príspevok pod túto veµkos» (v znakoch, HTML kód sa nepoèíta) je pova¾ovaný za krátky (pozri ni¾¹ie).';
+$string['configtrackreadposts'] = 'Nastavte na \'Áno\', ak chcete oznaèi» príspevky ako preèítané/nepreèítané pre ka¾dého u¾ívateµa.';
+$string['configusermarksread'] = 'Ak je nastavenie \'Áno\', u¾ívateµ musí ruène oznaèi» príspevok ako preèítaný. Ak \'Nie\', príspevok bude automaticky oznaèený ako preèítaný, ak bude prezretý.';
$string['couldnotadd'] = 'Kvôli neznámej chybe nie je mo¾né prida» Vá¹ príspevok';
-$string['couldnotdeleteratings'] = 'Prepáète, toto nemô¾e by» odstránené, preto¾e to u¾ µudia ohodnotili';
-$string['couldnotdeletereplies'] = 'Prepáète, toto nemô¾e by» odstránené, preto¾e µudia na to u¾ reagovali';
+$string['couldnotdeleteratings'] = 'Prepáète, tento príspevok nemô¾e by» odstránený, preto¾e ho u¾ µudia ohodnotili';
+$string['couldnotdeletereplies'] = 'Prepáète, tento príspevok nemô¾e by» odstránený, preto¾e µudia naòho u¾ reagovali';
$string['couldnotupdate'] = 'Kvôli neznámej chybe nie je mo¾né aktualizova» Vá¹ príspevok';
-$string['delete'] = 'Vymaza»';
-$string['deleteddiscussion'] = 'Diskusná téma bola vymazaná';
-$string['deletedpost'] = 'Príspevok bol vymazaný';
-$string['deletedposts'] = 'Tieto príspevky budú vymazané';
-$string['deletesure'] = 'Ste si istý, ¾e chcete vymaza» tento príspevok?';
-$string['deletesureplural'] = 'Si si istý ¾e chce¹ vymaza» tento príspevok a v¹etky odpovede naò? (príspevok $a)';
-$string['digestmailheader'] = 'Toto je Vá¹ denný súhrn nových príspevkov v diskusiách na stránkach $a->sitename. Ak chcete zmeni» nastavenia týchto odberov, choïte do $a->userprefs.';
-$string['digestmailprefs'] = '¹ u¾ívateµský profil';
+$string['delete'] = 'Odstráni»';
+$string['deleteddiscussion'] = 'Diskusná téma bola odstránená';
+$string['deletedpost'] = 'Príspevok bol odstránený';
+$string['deletedposts'] = 'Tieto príspevky boli odstránené';
+$string['deletesure'] = 'Ste si istý, ¾e chcete odstráni» tento príspevok?';
+$string['deletesureplural'] = 'Si si istý ¾e chcete odstráni» tento príspevok a v¹etky odpovede naò? ($a príspevkov )';
+$string['digestmailheader'] = 'Toto je Vá¹ denný súhrn nových príspevkov v diskusiách na stránkach $a->sitename. Ak chcete zmeni» nastavenia týchto odberov, choïte na $a->userprefs.';
+$string['digestmailprefs'] = '¹ u¾ívateµský profil';
$string['digestmailsubject'] = '$a: súhrn nových príspevkov';
-$string['digestsentusers'] = 'Súhrnné emaily úspe¹ne zaslané $a u¾ívateµom.';
+$string['digestsentusers'] = 'Súhrnné emaily nových príspevkov úspe¹ne zaslané $a u¾ívateµom.';
$string['discussion'] = 'Diskusia';
$string['discussionmoved'] = 'Táto diskusia sa presunula do \'$a\'.';
$string['discussionname'] = 'Názov diskusie';
$string['discussions'] = 'Diskusie';
-$string['discussionsstartedby'] = 'Diskusiu zaèal $a';
-$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Diskusiu naposledy zaèal $a';
+$string['discussionsstartedby'] = 'Diskusiu zaèal(a) $a';
+$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Diskusiu naposledy zaèal(a) $a';
$string['discussthistopic'] = 'Diskutova» na túto tému';
$string['eachuserforum'] = 'Ka¾dý mô¾e zaèa» len jednu tému diskusie';
$string['edit'] = 'Upravi»';
-$string['editedby'] = 'Upravované $a->name - $a->date';
+$string['editedby'] = 'Upravené: $a->name - $a->date';
$string['editing'] = 'Úprava';
-$string['emptymessage'] = 'Vo Va¹om príspevku sa vyskytla chyba. Mo¾no ste ho nevyplnili, alebo Va¹a príloha bola príli¹ veµká. Va¹e zmeny NEBOLI ulo¾ené.';
-$string['everyonecanchoose'] = 'Ktokoµvek si mô¾e vybra» odoberanie príspevky emailom';
-$string['everyoneissubscribed'] = 'Ka¾dý mô¾e odobera» príspevky emailom';
+$string['emptymessage'] = 'Vo Va¹om príspevku sa vyskytla chyba. Mo¾no ste nevyplnili niektoré povinné údaje, alebo bola Va¹a príloha príli¹ veµká. Va¹e zmeny NEBOLI ulo¾ené.';
+$string['everyonecanchoose'] = 'Ktokoµvek si mô¾e vybra» odoberanie príspevkov emailom';
+$string['everyoneissubscribed'] = 'Ka¾dý mô¾e odobera» nové príspevky emailom';
$string['existingsubscribers'] = 'Existujúci odberatelia';
$string['forcesubscribe'] = 'Vnúti» ka¾dému odoberanie príspevkov emailom ';
-$string['forcesubscribeq'] = 'Vnúti» ka¾dému odoberanie príspevkov emailom';
+$string['forcesubscribeq'] = 'Vnúti» ka¾dému odoberanie príspevkov emailom?';
$string['forum'] = 'Fórum';
$string['forumintro'] = 'Úvod do diskusného fóra';
$string['forumname'] = 'Názov fóra';
-$string['forumposts'] = 'Príspevky fóra';
+$string['forumposts'] = 'Príspevky vo fóre';
$string['forums'] = 'Fóra';
$string['forumtype'] = 'Typ fóra';
$string['generalforum'] = '©tandardné fórum pre be¾né pou¾itie';
$string['generalforums'] = 'Be¾né fóra';
$string['inforum'] = 'v $a';
$string['intronews'] = 'V¹eobecné správy a oznamy';
$string['introsocial'] = 'Otvorené fórum pre rozhovory na µubovoµnú tému';
-$string['introteacher'] = 'Fórum len pre poznámky a diskusiu uèiteµov';
+$string['introteacher'] = 'Uzavreté fórum vyhradené len pre diskusiu uèiteµov';
$string['lastpost'] = 'Posledný príspevok';
$string['learningforums'] = 'Vzdelávacie fóra';
-$string['markalldread'] = 'Oznaè v¹etky príspevky v tejto diskusii ako preèítané';
-$string['markallread'] = 'Oznaè v¹etky príspevky v tomto fóre ako preèítané';
+$string['markalldread'] = 'Oznaèi» v¹etky príspevky v tejto diskusii ako preèítané.';
+$string['markallread'] = 'Oznaèi» v¹etky príspevky v tomto fóre ako preèítané.';
$string['markread'] = 'Oznaèi» ako preèítané';
-$string['markreadbutton'] = 'Oznaè ako<br />preèítané';
+$string['markreadbutton'] = 'Oznaèi» ako<br />preèítané';
$string['markunread'] = 'Oznaèi» ako nepreèítané';
-$string['markunreadbutton'] = 'Oznaè ako<br />nepreèítané';
+$string['markunreadbutton'] = 'Oznaèi» ako<br />nepreèítané';
$string['maxattachmentsize'] = 'Maximálna veµkos» prílohy';
-$string['maxtimehaspassed'] = 'Prepáète, maximálny povolený èas na úpravu tohoto príspevku ($a) vypr¹al!';
+$string['maxtimehaspassed'] = 'Prepáète, ale povolený èas na úpravu tohto príspevku ($a)vypr¹al!';
$string['message'] = 'Správa';
$string['missingsearchterms'] = 'Nasledujúce vyhµadávané výrazy sa v tejto správe vyskytujú iba v znaèkách jazyka HTML:';
-$string['modeflatnewestfirst'] = 'Znázorni» odpovede, od najnov¹ej';
-$string['modeflatoldestfirst'] = 'Znázorni» odpovede, od najstar¹ej';
+$string['modeflatnewestfirst'] = 'Znázorni» odpovede za sebou (prvá správa je najnov¹ia)';
+$string['modeflatoldestfirst'] = 'Znázorni» odpovede za sebou (prvá správa je najstar¹ia)';
$string['modenested'] = 'Znázorni» hierarchiu odpovedí (vrátane textu)';
$string['modethreaded'] = 'Znázorni» hierarchiu odpovedí (iba osnovu)';
$string['modulename'] = 'Fórum';
$string['modulenameplural'] = 'Fóra';
$string['more'] = 'viac';
$string['movethisdiscussionto'] = 'Presunú» túto diskusiu do ...';
$string['namenews'] = 'Fórum noviniek';
-$string['namesocial'] = 'Sociálne fórum';
+$string['namesocial'] = 'Spoloèenské fórum';
$string['nameteacher'] = 'Uèiteµské fórum';
-$string['newforumposts'] = 'Nové príspevky fóra';
-$string['nodiscussions'] = 'V tomto fóre e¹te nie sú diskusné témy';
-$string['noguestpost'] = 'Prepáète, hostia nemô¾u prispieva» do fóra';
-$string['noguestsubscribe'] = 'Prepáète ale hos» sa nemô¾e prihlási» na odber príspevkov s tohoto fóra cez email.';
-$string['noguesttracking'] = 'Prepáète ale hos» nemô¾e nastavova» vlastnosti sledovania.';
+$string['newforumposts'] = 'Nové príspevky do fóra';
+$string['nodiscussions'] = 'V tomto fóre e¹te nie sú ¾iadne diskusné témy';
+$string['noguestpost'] = 'Prepáète, ale hostia nemô¾u prispieva» do fóra.';
+$string['noguestsubscribe'] = 'Prepáète, ale hostia nemô¾u odobera» nové príspevky emailom.';
+$string['noguesttracking'] = 'Prepáète, ale hostia si nemô¾u nastavi» oznaèovanie nepreèítaných príspevkov.';
$string['nomorepostscontaining'] = 'Neboli nájdené ¾iadne ïal¹ie príspevky obsahujúce \'$a\' ';
-$string['nonews'] = '®iadne novinky neboli zaslané';
-$string['noposts'] = '®iadne príspevky';
+$string['nonews'] = '®iadne novinky neboli publikované';
+$string['noposts'] = 'Bez príspevkov';
$string['nopostscontaining'] = 'Neboli nájdené ¾iadne príspevky obsahujúce \'$a\' ';
$string['nosubscribers'] = 'V tomto fóre zatiaµ nikto neodoberá nové príspevky emailom';
$string['notingroup'] = 'Prepáète, ale na prehliadanie tohto fóra musíte by» èlenom skupiny.';
-$string['notrackforum'] = 'Nesledova» nepreèítané správy';
-$string['nownotsubscribed'] = '$a->name NEBUDE dostáva» kópie \'$a->forum\' emailom.';
-$string['nownottracking'] = '$a->name u¾ nebude sledova» \'$a->forum\'.';
-$string['nowsubscribed'] = '$a->name BUDE dostáva» kópie \'$a->forum\' emailom.';
-$string['nowtracking'] = '$a->name sleduje \'$a->forum\'.';
+$string['notrackforum'] = 'Neoznaèova» nepreèítané správy';
+$string['nownotsubscribed'] = '$a->name NEBUDE dostáva» kópie príspevkov z \'$a->forum\' emailom.';
+$string['nownottracking'] = '$a->name nemá zapnutú voµbu: Oznaèova» nepreèítané príspevky v \'$a->forum\'.';
+$string['nowsubscribed'] = '$a->name BUDE dostáva» kópie príspevkov z \'$a->forum\' emailom.';
+$string['nowtracking'] = '$a->name má zapnutú voµbu: Oznaèova» nepreèítané príspevky v \'$a->forum\'.';
$string['numposts'] = '$a príspevkov';
$string['olderdiscussions'] = 'Star¹ie diskusie';
$string['oldertopics'] = 'Star¹ie témy';
-$string['openmode0'] = '®iadne diskusie, ¾iadne reakcie';
-$string['openmode1'] = '®iadne diskusie, ale reakcie sú povolené';
-$string['openmode2'] = 'Diskusie a reakcie sú povolené';
+$string['openmode0'] = 'Ani nové témy diskusie, ani reakcie na ne nie sú povolené ';
+$string['openmode1'] = 'Bez tém diskusie, ale reakcie sú povolené';
+$string['openmode2'] = 'Aj nové témy diskusie, aj reakcie sú povolené';
$string['parent'] = 'Ukáza» predo¹lý príspevok';
-$string['parentofthispost'] = 'Autor príspevku';
-$string['postadded'] = 'Vá¹ príspevok bol úspe¹ne pridaný.<P>Máte $a na úpravu, ak chcete urobi» nejaké zmeny.';
-$string['postincontext'] = 'Vidie» tento príspevok v kontexte';
-$string['postmailinfo'] = 'Toto je kópia správy poslanej na $a internetovú stránku.
+$string['parentofthispost'] = 'Predchodca tohto príspevku';
+$string['postadded'] = '<p>Vá¹ príspevok bol úspe¹ne pridaný.</p><p>Máte $a na úpravu, ak chcete urobi» nejaké zmeny.</p>';
+$string['postincontext'] = 'Ukáza» tento príspevok v kontexte';
+$string['postmailinfo'] = 'Toto je kópia správy publikovanej na $a stránke.
-Ak chcete prida» Va¹u reakciu na stránku, kliknite na túto linku:';
+Ak chcete prida» Va¹u reakciu na túto správu, kliknite na tento odkaz:';
$string['postrating1'] = 'Vykazuje najmä INDIVIDUÁLNE poznávanie';
$string['postrating2'] = 'Rovnomerne samostatné aj kolektívne';
$string['postrating3'] = 'Vykazuje najmä KOLEKTÍVNE poznávanie';
@@ -133,66 +133,66 @@
$string['pruneheading'] = 'Oddeli» a presunú» tento príspevok do novej diskusie';
$string['rate'] = 'Hodnoti»';
$string['rating'] = 'Hodnotenie';
-$string['ratingeveryone'] = 'Ka¾dý mô¾e ohodnoti» príspevok';
+$string['ratingeveryone'] = 'Ka¾dý mô¾e hodnoti» príspevky';
$string['ratingno'] = 'Bez hodnotenia';
-$string['ratingonlyteachers'] = 'Iba $a mô¾e ohodnoti» príspevok';
-$string['ratingpublic'] = '$a mô¾e vidie» µubovoµné hodnotenie ';
-$string['ratingpublicnot'] = '$a mô¾e vidie» len svoje vlastné hodnotenie';
+$string['ratingonlyteachers'] = 'Iba $a mô¾e hodnoti» príspevky';
+$string['ratingpublic'] = '$a mô¾e (mô¾u) vidie» µubovoµné hodnotenia ';
+$string['ratingpublicnot'] = '$a mô¾e (mô¾u) vidie» len svoje vlastné hodnotenia';
$string['ratings'] = 'Hodnotenia';
$string['ratingssaved'] = 'Hodnotenia ulo¾ené';
$string['ratingsuse'] = 'Pou¾i» hodnotenia';
-$string['ratingtime'] = 'Obmedzi» hodnotenia príspevkov v èasovom rozsahu:';
+$string['ratingtime'] = 'Obmedzi» hodnotenia na príspevky s dátumami v tomto rozsahu:';
$string['re'] = 'Re:';
$string['readtherest'] = 'Èíta» zostatok tejto témy';
$string['replies'] = 'Odpovede';
$string['repliesmany'] = '$a odpovedí zatiaµ';
$string['repliesone'] = '$a odpoveï zatiaµ';
-$string['reply'] = 'Odpoveï';
+$string['reply'] = 'Odpoveda»';
$string['replyforum'] = 'Odpoveda» do fóra';
$string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'Zobrazi» RSS kanál \'$a\' diskusií';
$string['rsssubscriberssposts'] = 'Zobrazi» RSS kanál \'$a\' príspevkov';
$string['search'] = 'Hµada»';
$string['searchdatefrom'] = 'Príspevky musia by» nov¹ie ako';
$string['searchdateto'] = 'Príspevky musia by» star¹ie ako';
$string['searchforumintro'] = 'Prosím vlo¾te vyhµadávané termíny do jedného alebo viacerých polí:';
-$string['searchforums'] = 'Hµada» fóra';
-$string['searchfullwords'] = 'Tieto slová musia by» ako celé slová';
-$string['searchnotwords'] = 'Tieto slová NIE SÚ v príspevku';
-$string['searcholderposts'] = 'Hµada» star¹ie príspevky ...';
-$string['searchphrase'] = 'Presne táto fráza sa musí vyskytnú» v príspevku';
-$string['searchresults'] = 'Hµada» výsledky';
-$string['searchsubject'] = 'Tieto slová majú by» v nadpise';
-$string['searchuser'] = 'Toto meno má by» meno autora';
+$string['searchforums'] = 'Hµada» vo fórach';
+$string['searchfullwords'] = 'Tieto slová by sa mali vyskytova» ako celé slová';
+$string['searchnotwords'] = 'Tieto slová by v príspevku NEMALI by»';
+$string['searcholderposts'] = 'Prehµadáva» star¹ie príspevky ...';
+$string['searchphrase'] = 'Presne táto fráza sa musí vyskytova» v príspevku';
+$string['searchresults'] = 'Výsledky hµadania';
+$string['searchsubject'] = 'Tieto slová by mali by» v predmete príspevku';
+$string['searchuser'] = 'Toto meno by sa malo zhodova» s menom autora';
$string['searchuserid'] = 'Moodle ID autora';
-$string['searchwhichforums'] = 'Vyber si fóra pre prehµadávanie';
+$string['searchwhichforums'] = 'Vyber si fóra, ktoré sa majú prehµadáva»';
$string['searchwords'] = 'Tieto slová sa mô¾u vyskytnú» hocikde v príspevku';
-$string['seeallposts'] = 'Zobraz v¹etky príspevky vlo¾ené týmtoívateµom';
+$string['seeallposts'] = 'Zobrazi» v¹etky príspevky od tohtoívateµa';
$string['sendinratings'] = 'Odosla» moje posledné hodnotenia';
-$string['showsubscribers'] = 'Zobrazi» odberateµa';
+$string['showsubscribers'] = 'Zobrazi»/Upravi» odberateµov príspevkov';
$string['singleforum'] = 'Jednoduchá diskusia';
-$string['startedby'] = 'Diskusiu zaèal';
+$string['startedby'] = 'Diskusiu zaèal(a)';
$string['subject'] = 'Predmet';
$string['subscribe'] = 'Odobera» nové príspevky emailom';
$string['subscribeall'] = 'Nastavi» v¹etkým odoberanie príspevkov emailom';
$string['subscribed'] = 'Príspevky odoberané emailom';
$string['subscribenone'] = 'Zru¹i» v¹etkým odoberanie príspevkov emailom';
$string['subscribers'] = 'Odberatelia';
$string['subscribersto'] = 'Odberatelia - \'$a\'';
-$string['subscribestart'] = 'Posla» mi kópie príspevkov do tohto fóra e-mailom';
-$string['subscribestop'] = 'Nechcem dostáva» e-mailové kópie príspevkov z tohto fóra';
+$string['subscribestart'] = 'Posla» mi emailom kópie príspevkov v tomto fóre ';
+$string['subscribestop'] = 'Nechcem dostáva» emailom kópie príspevkov v tomto fóre';
$string['subscription'] = 'Odoberanie príspevkov';
$string['subscriptions'] = 'Odoberanie príspevkov';
-$string['trackforum'] = 'Sledova» nepreèítané správy';
-$string['tracking'] = 'Sleduj';
+$string['trackforum'] = 'Oznaèova» nepreèítané príspevky';
+$string['tracking'] = 'Oznaèovanie';
$string['trackingoff'] = 'Vypnuté';
$string['trackingon'] = 'Zapnuté';
-$string['trackingoptional'] = 'Voliteµný';
-$string['trackingtype'] = 'Èíta» sledované pre toto fórum?';
-$string['unread'] = 'Nepreèítané';
-$string['unreadposts'] = 'Nepreèítané príspevky';
+$string['trackingoptional'] = 'Voliteµné';
+$string['trackingtype'] = 'Majú sa v tomto fóre oznaèova» nepreèítané príspevky?';
+$string['unread'] = 'Nepreèítaných';
+$string['unreadposts'] = 'Nepreèítaných príspevkov';
$string['unreadpostsnumber'] = '$a nepreèítaných príspevkov';
$string['unreadpostsone'] = '1 nepreèítaný príspevok';
-$string['unsubscribe'] = 'Odhlási» z odoberania príspevkov z tohto fóra';
+$string['unsubscribe'] = 'Odhlási» ma z odoberania príspevkov z tohto fóra';
$string['unsubscribed'] = 'Odhlásený z odoberania príspevkov';
$string['unsubscribeshort'] = 'Odhlási» z odoberania príspevkov';
$string['yesforever'] = 'Áno , nav¾dy';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit df1ac1b

Please sign in to comment.