Skip to content
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20100815)

  • Loading branch information...
1 parent 49c067f commit df33ac3d4c736f1da3fffdc7a044184209c4c607 @moodler moodler committed Aug 15, 2010
Showing with 3 additions and 1 deletion.
  1. +3 −1 install/lang/sr_lt_utf8/installer.php
View
4 install/lang/sr_lt_utf8/installer.php
@@ -226,12 +226,14 @@
$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP nije bio propisno konfigurisan sa PGSQL ekstenzijom tako da može komunicirati sa PostgreSQLom. Molimo Vas da proverite svoju php.ini datoteku ili opet kompajlirate PHP.';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x ima više poznatih problema, molimo unapredite PHP na verzije 5.1.x ili instalirajte verziju 4.3.x odnosno 4.4.x';
$string['phpversion'] = 'PHP verzija';
-$string['phpversionerror'] = 'PHP verzija mora biti bar 4.3.0 ili 5.1.0 (5.0.x funkcioniše uz brojne uočene probleme)'; // ORPHANED
+$string['phpversionerror'] = 'PHP verzija mora biti bar 4.3.0 ili 5.1.0 (5.0.x funkcioniše uz brojne uočene probleme)';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle zahteva najmanje PHP verziju 4.3.0 ili 5.1.0 (5.0.x funkcioniše uz brojne uočene probleme).</p>
<p>Trenutno imate verziju $a</p>
<p>Morate nadograditi PHP ili premestiti Moodle instalaciju na web server sa novijom verzijom PHP-a!</br>
(U slučaju verzije 5.0.x bilo bi dobro da je snizite na 4.4.x verziju)</p>';
$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
+$string['postgresqlwarning'] = '<strong>Napomena:</strong>Ako naiđete na neke probleme sa konekcijom, možete pokušati da postavite polje Host Server kao host=\'postgresql_host\' port=\'5432\' dbname=\'postgresql_database_name\' user=\'postgresql_user\' password=\'postgresql_user_password\'
+i da ostavite prazna polja Baza podataka, Korisnik i Lozinka. Više informacija na <a href=\"http://docs.moodle.org/en/Installing_Postgres_for_PHP\">Moodle Docs</a>';
$string['previous'] = 'Prethodni';
$string['qtyperqpwillberemoved'] = 'Tokom nadogradnje, RQP tipovi pitanja biće uklonjeni. Nećete koristiti ovaj tip pitanja, tako da ne očekujte probleme u vezi s tim.';
$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Tokom nadogradnje biće uklonjen RQP tip pitanja. Kako imate neka RQP pitanja u svojoj bazi, preporučuje se da ponovo instalirate dodatak sa http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797 pre nastavka nadogradnje da bi ona mogla i dalje nesmetano da se koriste.';

0 comments on commit df33ac3

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.