Permalink
Browse files

Latest translation for Moodle 1.3.1 by M.Minkowski

  • Loading branch information...
1 parent 89ab2da commit df38c7bdebfaf6dc37e56879f7962c311071d9d0 minkowski committed Jun 7, 2004
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // activitynames.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+
+
+$string['filtername'] = 'ÅÔ§¡ìª×èÍ¡Ô¨¡ÃÃÁÍѵâ¹ÁѵÔ';
+
+?>
View
@@ -1,11 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // admin.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
-$string['cachetext'] = 'àÇ Ò· èà¡ç ¢é ¤ÇÒ äÇéã ¤ÇÒ ¨Ó Ó §';
-$string['filteruploadedfiles'] = 'ä ì Ô àµ ì· è Ѿâ ';
-$string['upgradelogs'] = ' Ò¡µé §¡Ò ã é Ñ ·Ö¡¡Ò ãªé§Ò àÇç 䫵ìà Ô ãªé¡Ò ä é¡ Ø Ò Ñ¾à¡ ¤èÐ <a href=\"$a\"> Ò Ðà à¾Ôè àµÔ </a>';
-$string['upgradelogsinfo'] = 'ã ¡Ò Ñ ·Ö¡¡Ò ãªé§Ò àÇç 䫵ìà Ô ¨Ðµé §·Ó¡Ò Ѿࡠ¡è ¤èÐ èÇ àÇ Ò· èãªéã ¡Ò Ñ¾à¡ Ñé ¢Öé è¡Ñ àÇç ä«µì¢ §¤Ø Ò§àÇç Ò¨¨ÐãªéàÇ Òà ç £ÑèÇâ § Ò§àÇç Ò¨¨ÐãªéàÇ Òྠ§ä è¡ è Ò· Ò¡à Ôè ·Ó¡Ò Ñ¾à¡ á éÇ¤Ç ¨Ð è ã éàÇç Ѿࡠ¨ Ôé Ø ¡ Ð Ç ¡Ò ¤Ø ѧ Ò Ò ¶ãªéàÇç 䫵ìä éµÒ ¡µÔã ¢ з èàÇç ¡Ó Ñ§·Ó¡Ò Ѿࡠ¢é ѧ¡ èÒÇ .<br /><br /> µé §¡Ò Ѿࡠµ éä ¤Ð';
-$string['upgradinglogs'] = ' Ñ¾à¡ Ñ ·Ö¡¡Ò ãªé§Ò àÇç 䫵ì';
+$string['cachetext'] = '弛対倏賭荊葯∞坂秤禮で卅�篇値';
+$string['filteruploadedfiles'] = '尽凍詰柱篆東用鐘謀';
+$string['upgradelogs'] = '狆怦翼哩倏膾筰旧罫б剛顔客岨ゝ圓愕で竪亰咫卉用鉦|敢儿蛍 卉礫薈匚倏膾筰旧 <a href=\"$a\"> 狆壽操虐 </a>';
+$string['upgradelogsinfo'] = '奏〈逐仕寤孫畛擢敗胡〈逐∞坂薪貂儿蛍 卉礫薈匚倏膾筰旧狒怦淀争航更實 狗卷辧へ概虱А卉陥済昂屐〈茶�б項∴匏寤燹膾簀蕕愕で竪亰咫卉用鉦|敢儿蛍々實猜嫗∴郵 墓嚢倏賭荊蓊��航綱致淀争�藕預揶}頃航刈友倏膾筰旧 疆丐航刈友威喉虱匝天寤奏預揶 窯┬倔�倏賭犹膵�菁眩А舮顔 禮〈値兢燹担狒怦沃痴菫用鉦|玩悼買哩犹坿帽蚋�衡薹夂т秤┨’菻�猜仲�夂后弛最后卉 柄勣圈要莵 ∞耐�卅卉吟�倏膾筰旧箚薺卅察虐禮�認弛対倏賭衡 <b> へ概虱А卉用鉦|敢儿蛍 卉礫薈匚倏膾筰旧詰更實狹陀致沃仕菻ば ?</b>';
+$string['upgradinglogs'] = '用鉦|敢儿蛍 卉礫薈匚倏膾筰旧';
?>
View
@@ -9,7 +9,7 @@
$string['auth_dbhost'] = '¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì·Õèãªé à¡çº°Ò¹¢éÍÁÙÅ';
$string['auth_dbname'] = 'ª×èͧ͢°Ò¹¢éÍÁÙÅ';
$string['auth_dbpass'] = 'password µÃ§¡Ñº username';
-$string['auth_dbpasstype'] = 'ÃкØÃٻẺ·Õè¨Ðãªé㹪èͧãÊè password ¡ÒÃãªé MD5 encrption ÁÕ»ÃÐ⪹ì㹡ÒõԴµè͡Ѻâ»Ãá¡ÃÁ¡ÒèѴ¡ÒÃàÇçºÍ×è¹æ àªè¹ PostNuke';
+$string['auth_dbpasstype'] = 'ÃкØÃٻẺ·Õè¨Ðãªé㹪èͧãÊè password ¡ÒÃãªé MD5 encrÑyption ÁÕ»ÃÐ⪹ì㹡ÒõԴµè͡Ѻâ»Ãá¡ÃÁ¡ÒèѴ¡ÒÃàÇçºÍ×è¹æ àªè¹ PostNuke';
$string['auth_dbtable'] = 'ª×èͧ͢µÒÃҧ㹰ҹ¢éÍÁÙÅ';
$string['auth_dbtitle'] = 'ãªé°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡';
$string['auth_dbtype'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§°Ò¹¢éÍÁÙÅ(´Ù¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡ <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>¡ÒÃãªé ADOdb </A> )';
@@ -56,14 +56,14 @@
$string['auth_user_creation'] = '͹حҵãËéÊÁÒªÔ¡·ÑèÇä»ÊÒÁÒöÊÃéÒ§ºÑ­ªÕÊÁÒªÔ¡áÅеͺÂ×¹Âѹä´é ¶éÒ͹حҵ â»Ã´ÍÂèÒÅ×Áä»»ÃѺá¡éÃкº moodule-specific µÑÇàÅ×Í¡ user creation ´éÇÂ';
$string['auth_usernameexists'] = 'ÁÕÊÁÒªÔ¡ª×è͹Õéã¹ÃкºáÅéÇ ¡ÃسÒàÅ×Í¡ª×èÍãËÁè';
$string['authenticationoptions'] = 'ÇÔ¸Õ¡ÒÃ͹ØÁѵԡÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡';
-$string['authinstructions'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöãËé¢éÍÁÙšѺÊÁÒªÔ¡ áÅÐá¹Ð¹ÓÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé ¼èÒ¹Êèǹ¹Õé ·ÓãËéÊÁÒªÔ¡·ÃÒºÇèÒ username áÅÐ ÃËÑʼèÒ¹ ¢Í§µÑÇàͧ¤×ÍÍÐäà ¢éͤÇÒÁ·Õè¤Ø³ÃкØã¹Êèǹ¹Õé¨Ð»ÃÒ¡® 㹠˹éÒ login ¶éÒËÒ¡¤Ø³»ÅèÍÂÇèÒ§äÇé ¨ÐäÁèÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé»ÃÒ¡®';
+$string['authinstructions'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöãËé¢éÍÁÙšѺÊÁÒªÔ¡ áÅÐá¹Ð¹ÓÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé ¼èÒ¹Êèǹ¹Õé ·ÓãËéÊÁÒªÔ¡·ÃÒºÇèÒ username áÅÐ password ¢Í§µÑÇàͧ¤×ÍÍÐäà ¢éͤÇÒÁ·Õè¤Ø³ÃкØã¹Êèǹ¹Õé¨Ð»ÃÒ¡® 㹠˹éÒÅçÍ¡ÍÔ¹ ¶éÒËÒ¡¤Ø³»ÅèÍÂÇèÒ§äÇé ¨ÐäÁèÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé»ÃÒ¡®';
$string['changepassword'] = 'à»ÅÕè¹ÃËÑÊ URL';
-$string['changepasswordhelp'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöÃкØÅÔ§¡ì ·ÕèÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒö¨Ðà»ÅÕè¹ ËÃ×Í ËÒ ª×èÍ áÅÐ ÃËÑʼèÒ¹ä´é àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃÅ×Á ÅÔ§¡ì´Ñ§¡ÅèÒǨйÓÊÁÒªÔ¡ä»Âѧ˹éÒ ÅçÍ¡ÍÔ¹ áÅÐ˹éÒ¢éÍÁÙÅÊèǹµÑÇ áµèËÒ¡äÁèàµÔÁÍÐäà »ØèÁ´Ñ§¡ÅèÒǨÐäÁè»ÃÒ¡®';
+$string['changepasswordhelp'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöÃкØÅÔ§¡ì ·ÕèÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒö¨Ðà»ÅÕè¹ ËÃ×Í ËÒ ª×èÍ áÅÐ passwordä´é àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃÅ×Á ÅÔ§¡ì´Ñ§¡ÅèÒǨйÓÊÁÒªÔ¡ä»Âѧ˹éÒ ÅçÍ¡ÍÔ¹ áÅÐ˹éÒ¢éÍÁÙÅÊèǹµÑÇ áµèËÒ¡äÁèàµÔÁÍÐäà »ØèÁ´Ñ§¡ÅèÒǨÐäÁè»ÃÒ¡®';
$string['chooseauthmethod'] = 'àÅ×Í¡ÇÔ¸Õ¡ÒÃ͹ØÁѵÔ';
-$string['guestloginbutton'] = '»ØèÁ login ÊÓËÃѺºØ¤¤Å·ÑèÇä»';
+$string['guestÅçÍ¡ÍÔ¹button'] = '»ØèÁ ÅçÍ¡ÍÔ¹ ÊÓËÃѺºØ¤¤Å·ÑèÇä»';
$string['instructions'] = 'ÇÔ¸Õãªé';
$string['md5'] = 'à¢éÒÃËÑÊẺ MD5 ';
-$string['plaintext'] = 'µÑÇ˹ѧÊ×͸ÃÃÁ´Ò';
-$string['showguestlogin'] = '¤Ø³ÊÒÁÒö«è͹ËÃ×ÍáÊ´§»ØèÁ Login ÊÓËÃѺºØ¤¤Å·ÑèÇä»ã¹Ë¹éÒÅçÍ¡ÍÔ¹ä´é ';
+$string['plaintext'] = 'µÑÇ˹ѧÊ×͸ÃÃÁ´Ò(Plain Text)';
+$string['showguestÅçÍ¡ÍÔ¹'] = '¤Ø³ÊÒÁÒö«è͹ËÃ×ÍáÊ´§»ØèÁ ÅçÍ¡ÍÔ¹ ÊÓËÃѺºØ¤¤Å·ÑèÇä»ã¹Ë¹éÒÅçÍ¡ÍÔ¹ä´é ';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // editor.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
$string['about'] = 'à¡ÕèÂǡѺà¤Ã×èͧÁ×Íá¡éä¢';
@@ -76,7 +76,9 @@
$string['removelink'] = 'źÅÔ§¡ìÍÍ¡';
$string['rename'] = 'à»ÅÕ蹪×èÍ';
$string['right'] = '¢ÇÒ';
+$string['righttoleft'] = '¨Ò¡¢ÇÒ仫éÒÂ';
$string['rows'] = 'á¶Ç';
+$string['selectcolor'] = 'àÅ×Í¡ÊÕ';
$string['selection'] = 'àÅ×Í¡';
$string['showhelp'] = 'ÇÔ¸Õãªéà¤Ã×èͧÁ×Íá¡éä¢';
$string['size'] = '¢¹Ò´';
@@ -95,6 +97,7 @@
$string['upload'] = 'ÍѾâËÅ´';
$string['vertical'] = 'á¹ÇµÑé§';
$string['width'] = '¡ÇéÒ§';
+$string['wordclean'] = 'ÅéÒ§ HTML';
$string['zip'] = 'zip';
?>
View
@@ -1,8 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // error.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
-$string['coursegroupunknown'] = '淞桎撮琳彰衣窃氛栲≌杪洽橥А押⊙骸咆枇 $a';
+$string['coursegroupunknown'] = 'äÁèÁÕÃÒÂÇÔªÒ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñº¡Ñº¡ÅØèÁ $a';
$string['erroronline'] = 'ºÃ÷Ѵ·Õè $a ¼Ô´¾ÅÒ´';
$string['fieldrequired'] = '¤Ø³µéͧãÊè $a';
$string['groupalready'] = 'ÊÁÒªÔ¡ÍÂÙè㹡ÅØèÁ $a ÍÂÙèáÅéÇ';
@@ -12,8 +12,8 @@
$string['modulerequirementsnotmet'] = 'âÁ´ÙÅ \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) ÂѧäÁèÁÕ¡ÒõԴµÑé§ ¤Ø³µéͧµÔ´µÑé§ moodle àÇÍÃìªÑè¹ãËÁè¤èÐ ¢³Ð¹Õé¤Ø³¡ÓÅѧãªé $a->currentmoodle, ¤Ø³µéͧãªé $a->requiremoodle';
$string['notavailable'] = 'µÑÇàÅ×Í¡¹ÕéäÁè¶Ù¡µéͧ¤èÐ';
$string['restricteduser'] = 'account ¢Í§¤Ø³ ';
-$string['unknowncourse'] = '淞枇彰衣窃 \"$a\"';
-$string['usernotaddederror'] = '琳㈤图源九掖よ新学淞桎撮嗑澡羂"$a\" 嗷绻柿要浴';
+$string['unknowncourse'] = 'äÁèÁÕÃÒÂÇÔªÒ ';
+$string['usernotaddederror'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´¤èÐÂѧäÁèä´éà¾ÔèÁ';
$string['usernotaddedregistered'] = 'äÁèä´éà¾ÔèÁÊÁÒªÔ¡ \"$a\" à¾ÃÒÐŧ·ÐàºÕ¹仡è͹˹éÒáÅéÇ';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // forum.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
$string['addanewdiscussion'] = 'µÑ駡ÃзÙé';
@@ -92,8 +92,12 @@
$string['postrating2'] = '¡éÓ¡Öè§ÁÕ·Ñé§ÃÙéẺá¡ÊèǹáÅÐàª×èÍÁâ§';
$string['postrating3'] = 'áÊ´§¶Ö§¡ÒÃÃÙéẺàª×èÍÁâ§';
$string['posts'] = 'â¾Êµì';
+$string['posttoforum'] = 'â¾Êµìŧ¡ÃдҹàÊǹÒ';
$string['postupdated'] = 'â¾Êµì¢Í§¤Ø³ä´éÃѺ¡ÒÃÍѾഷáÅéÇ';
+$string['processingdigest'] = '»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅìÊÓËÃѺ $a';
$string['processingpost'] = '¡ÓÅѧ´Óà¹Ô¹¡ÒÃâ¾Êµì $a';
+$string['prune'] = 'á¡';
+$string['pruneheading'] = 'á¡â¾Êµìâ´ÂÍѵâ¹ÁѵÔáÅéÇ·Ó¡ÒÃÂéÒÂä»Âѧ¡ÃзÙéãËÁè';
$string['rate'] = 'ãËé¤Ðá¹¹';
$string['rating'] = '¤Ðá¹¹';
$string['ratingeveryone'] = '·Ø¡¤¹ÊÒÁÒöãËé¤Ðá¹¹â¾Êµì';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
$string['addcomment'] = '宣逗줘둣정할정都繕濚';
@@ -98,6 +98,7 @@
$string['fillfields'] = '들系碩讀ㅝ밝セ듭笑圭할죄죠짖系ㅣ밀ㅠ';
$string['filtername'] = '텃㎕以談耭룹錮듈뮐祁';
$string['fullmatch'] = '瑄勒≠腦㈍祿훼쓿痍戾돤㏊饑ㅹ믓';
+$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'ㅸ念戾둘蓼鄂窯系촛닌벡談耭룹';
$string['glossarytype'] = '뼙及윷ㅣ훼쓿';
$string['glosssaryexported'] = 'ㅣ훼쓿痍戾뛰Å鰲袴▽';
$string['importcategories'] = '밉舒友뼙及윷ㅣ훼쓿';
View
@@ -514,7 +514,7 @@
$string['listfiles'] = 'ÃÒª×èͧ͢ä¿Åì·Ñé§ËÁ´ã¹ $a';
$string['listofallpeople'] = 'ÃÒª×èÍÊÁÒªÔ¡';
$string['livelogs'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃãªé§Ò¹àÇçºä«µìàÃÔèÁ¨Ò¡ªÑèÇâÁ§·Õè¼èÒ¹ÁÒ';
-$string['locale'] = 'th_TH';
+$string['locale'] = 'th';
$string['location'] = '·ÕèµÑé§';
$string['loggedinas'] = '¤Ø³ login 㹪×èÍ $a ';
$string['loggedinnot'] = '¤Ø³äÁèä´é login';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
$string['acceptederror'] = '¤ÅÒ´à¤Å×è͹ä´é..';
@@ -40,6 +40,7 @@
$string['categorymoveto'] = 'ÂéÒÂä»Âѧ»ÃÐàÀ·¹Õé';
$string['choice'] = 'µÑÇàÅ×Í¡';
$string['choices'] = 'µÑÇàÅ×Í¡';
+$string['confirmstartattempt'] = 'Ẻ·´Êͺ¹Õé¨Ó¡Ñ´àÇÅÒ㹡ÒÃ·Ó ¤Ø³µéͧ¡ÒÃàÃÔèÁ·ÓẺ·´ÊͺáÅéÇãªèäËÁ¤Ð';
$string['correctanswer'] = '¤ÓµÍº·Õè¶Ù¡µéͧ';
$string['correctanswers'] = '¤ÓµÍº·Õè¶Ù¡µéͧ';
$string['corrresp'] = 'àÁ×è͵ͺ¶Ù¡âµéµÍºÇèÒ';
@@ -53,7 +54,7 @@
$string['daysavailable'] = '¨Ó¹Ç¹Çѹ·Õèà»Ô´ãËéµÍº ';
$string['default'] = '¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé';
$string['defaultgrade'] = '¤Ðá¹¹·ÕèµÑé§äÇé';
-$string['defaultinfo'] = 'µÑ駤èÒ»ÃÐàÀ· ãËéà»ç¹\"¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé\"ÊÓËÃѺ¤Ó¶ÒÁ';
+$string['defaultinfo'] = 'µÑ駤èÒ»ÃÐàÀ· ãËéà»ç¹';
$string['deleteattemptcheck'] = '¤Ø³á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒÃź¤ÓµÍº·Õè·ÓÁÒ';
$string['deletequestioncheck'] = 'á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒÃź \'$a\'?';
$string['description'] = '¤Ó͸ԺÒÂ';
@@ -101,6 +102,7 @@
$string['marks'] = '¤Ðá¹¹';
$string['match'] = '¨Ñº¤Ùè';
$string['matchanswer'] = '¨Ñº¤Ùè¤ÓµÍº';
+$string['minutes'] = '¹Ò·Õ';
$string['missinganswer'] = 'ÇԸյͺ¤Ó¶ÒÁÊÓËÃѺÊͧ¤ÓµÍº àªè¹ ¤Ó¶ÒÁ :¤ÓµÍº,:¡,:¢ ';
$string['missingcorrectanswer'] = 'µéͧÃкؤӵͺ·Õè¶Ù¡';
$string['missingname'] = '¢Ò´ª×èͤӶÒÁ';
@@ -119,6 +121,8 @@
$string['noresponse'] = 'äÁèÁÕ¡ÒÃâµéµÍº';
$string['noreview'] = '¤Ø³äÁèä´éÃѺ͹حҵãËé·ÓẺ·´Êͺ¹ÕéãËÁè';
$string['noreviewuntil'] = '¤Ø³äÁèä´éÃѺ͹حҵãËé·ÓẺ·´Êͺ¹ÕéãËÁè ¨¹¡ÇèÒ $a';
+$string['noscript'] = '¤Ø³µéͧ enable JavaScript';
+$string['notenoughanswers'] = '¤Ó¶ÒÁ»ÃÐàÀ·¹Õéµéͧ¡ÒÃÍÂèÒ§¹éÍ $a ¤ÓµÍº';
$string['notenoughsubquestions'] = '¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ¤Ó¶ÒÁÂèÍÂæ ÂѧäÁèÊÁºÙÃ³ì ¤Ø³µéͧ¡ÒáÅѺä»á¡éä¢ËÃ×ÍäÁè';
$string['numerical'] = 'Ẻ⨷ÂìµÑÇàÅ¢';
$string['paragraphquestion'] = '¤Ó¶ÒÁÂèÍ˹éҴѧ¡ÅèÒǺÃ÷Ѵ·Õè $a äÁè¶Ù¡µéͧ Ãкº¨ÐäÁè¹Ó¤Ó¶ÒÁ¹ÕéÁÒãªé';
@@ -136,6 +140,9 @@
$string['quizcloses'] = 'ËÁ´àÇÅÒẺ·´ÊͺàÇÅÒ';
$string['quiznotavailable'] = 'äÁèÊÒÁÒö·ÓẺ·´Êͺä´é¨¹¡ÇèÒ: $a';
$string['quizopen'] = 'àÃÔèÁ·ÓẺ·´Êͺä´é';
+$string['quizopens'] = 'àÃÔèÁãËé·ÓẺ·´Êͺ';
+$string['quiztimelimit'] = 'ÃÐÂÐàÇÅÒ';
+$string['quiztimer'] = 'àÇÅÒ·Õèãªé·ÓẺ·´Êͺ';
$string['random'] = '¤Ó¶ÒÁẺÊØèÁ';
$string['randomcreate'] = 'ÊÃéÒ§¤Ó¶ÒÁẺÊØèÁ';
$string['randomsamatch'] = 'àµÔÁ¤Ó(ÊÑé¹ æ)ãËé¶Ù¡µéͧẺÊØèÁ';
@@ -173,6 +180,10 @@
$string['shufflequestions'] = 'ÊÅѺ¤Ó¶ÒÁ';
$string['time'] = 'àÇÅÒ';
$string['timecompleted'] = '·ÓàÊÃç¨àÁ×èÍ';
+$string['timeleft'] = 'àËÅ×ÍàÇÅÒ';
+$string['timelimit'] = 'àÇÅÒ·Õè͹حҵãËé·ÓẺ·´Êͺ';
+$string['timelimitexeeded'] = '¢ÍÍÀѤèÐ ËÁ´àÇÅÒ·ÓẺ·´ÊͺáÅéÇ';
+$string['timesup'] = 'ËÁ´àÇÅÒ';
$string['timetaken'] = 'àÇÅÒ·Õèãªé';
$string['toomanyrandom'] = '¨Ó¹Ç¹¢Í§¤Ó¶ÒÁ·Õèµéͧ¡Òà ÁÕÁÒ¡¡ÇèÒ ¨Ó¹Ç¹·ÕèÁÕÍÂÙèã¹°Ò¹¢éÍÁÙÅ ($a)';
$string['true'] = '¶Ù¡';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // resource.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
$string['addresource'] = '狆壽早謀茹∫輿拇';
@@ -19,6 +19,7 @@
$string['configpopupwidth'] = '〉帽瓦拝繊秤勍⇒�拷匍菻Х寤�暫辧�帷港';
$string['configwebsearch'] = '禮〈歎寤�狆壽 URL 稻蛟紫項這催嗇′肪徑倏膾狆 �患巽衡薑乖菁黛哩柄勣圈片倉旦ら綱 URL 荊莎虱А卉箚薈菻蔵帷';
$string['directlink'] = '都А趙斬僥篆東衡';
+$string['directoryinfo'] = '疂冠篆東荊葯砺諭継薈冒眼剛巌辰畦稚莵實';
$string['editingaresource'] = '瓠蜆≡謀茹∫輿拇';
$string['example'] = '却罵第勍';
$string['examplereference'] = '暫俥蔽坩 敗径卉儖 疆个覚.帽僥遍沃稚孫 503 変Г組屐敏.|悋犒樵牧垢:篇膏‐堊場廃温匸匚圷 �}, 2535';
@@ -27,16 +28,18 @@
$string['fetcherror'] = '昇∫夕坿湘甸禮〈逐稚臓陥倏膾狆';
$string['fetchservererror'] = '昇∫夕坿湘甸禮爻埣貎倏傭趁甲佶蝿勍〈逐稚臓陥倏膾狆 (窯�《寒辧で卅者款賭刈友盪秩|)</p>';
$string['filename'] = '�萢篆東';
+$string['filtername'] = '都А趙斬僥疔嶋Б虱匝斗儺盥叢虐';
$string['fulltext'] = 'Full text';
$string['htmlfragment'] = 'HTML fragment';
+$string['maindirectory'] = '箚狠し傭寤謀僉';
$string['modulename'] = '疔嶋Б虱匝';
$string['modulenameplural'] = '疔嶋Б虱匝';
$string['neverseen'] = '篩葯ぢ猖膵';
$string['newdirectories'] = '疂冠都А趙斬僥箚狠し傭寤';
$string['newfullscreen'] = '疂冠犁臍帽蚋�';
$string['newheight'] = 'で卅勉Б友敗高看貉ゝ (菖÷�)';
$string['newlocation'] = '疂冠 location bar';
-$string['newmenubar'] = '疂翰 menu bar';
+$string['newmenubar'] = '疂冠 menu bar';
$string['newresizable'] = '郵忰匍稻蛟仕寤孫�甸⇒�垤盍伯';
$string['newscrollbars'] = '郵忰匍稻藾奸卉福値塔糠垤盍伯';
$string['newstatus'] = '疂冠 status bar';
@@ -47,7 +50,7 @@
$string['note'] = '冒丗猖仇';
$string['notefile'] = '牧ゝ虱А卉用鐘謀岩薪 篇肪兀智打圷匚實|愕吼�
<A HREF=$a >File Manager</A>.';
-$string['notypechosen'] = 'へ概虱о砺諭 暫俥牲 |愕吼�指菫 back 狆怦諭菟坂死砺諭';
+$string['notypechosen'] = 'へ概虱о砺諭暫俥牲 |愕吼�指菫 back 狆怦諭菟坂死砺諭';
$string['popupresource'] = '疔嶋Б虱匝店實で竪仍智`禮帽蚋笈勍均岩';
$string['popupresourcelink'] = '狗吮争暫辧 づ圈荊莵寤よ: $a';
$string['resourcetype'] = '暫俥牲⇒п謀茹∫輿拇';
@@ -59,5 +62,6 @@
$string['resourcetype6'] = '嵯で卅礫 發藉 html';
$string['resourcetype7'] = '盪秩|';
$string['resourcetype8'] = '遅氏査 Wiki';
+$string['resourcetype9'] = '箚狠し傭寤';
?>
View
@@ -0,0 +1,37 @@
+<?PHP // $Id$
+ // scorm.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+
+
+$string['autocontinue'] = 'à´Ô¹Ë¹éÒÍѵâ¹ÁѵÔ';
+$string['browse'] = 'Browse';
+$string['browsed'] = 'Browsed';
+$string['browsemode'] = 'Browse Mode';
+$string['chooseapacket'] = 'àÅ×Í¡ËÃ×ÍÍѾഷ SCORM á¾ç¤à¡¨';
+$string['completed'] = 'ÊÁºÙóì';
+$string['coursepacket'] = 'á¾ç¤à¡¨¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ';
+$string['coursestruct'] = 'â¤Ã§ÊÃéÒ§ÃÒÂÇÔªÒ';
+$string['datadir'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ : äÁèÊÒÁÒöÊÃéÒ§ä´àä·ÍÃÕè¢éÍÁÙÅä´é';
+$string['entercourse'] = 'ãÊ躷àÃÕ¹ SCORM';
+$string['failed'] = 'äÁèÊÓàÃç¨';
+$string['incomplete'] = 'äÁèÊÁºÙóì';
+$string['mode'] = 'âËÁ´';
+$string['modulename'] = 'Scorm';
+$string['modulenameplural'] = 'Scorms';
+$string['next'] = 'µèÍä»';
+$string['nomanifest'] = 'äÁ辺ÊÔ觷Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§';
+$string['noreports'] = 'äÁèÁÕÃÒ§ҹáÊ´§';
+$string['normal'] = '»¡µÔ';
+$string['notattempted'] = 'ÂѧäÁèä´é·Ó';
+$string['packagedir'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ äÁèÊÒÁÒöÊÃéҧᾡࡨä´àä·ÍÃÕè';
+$string['passed'] = '¼èÒ¹';
+$string['prev'] = '˹éÒ¡è͹';
+$string['regular'] = 'Regular Manifest';
+$string['report'] = 'ÃÒ§ҹ';
+$string['review'] = 'ÃÕÇÔÇ';
+$string['score'] = '¤Ðá¹¹';
+$string['trackingloose'] = '¤Óàµ×͹ ¢éÍÁÙŢͧᾤࡨ SCORM ÍÒ¨¨ÐÍÒ¨ä´é';
+$string['validateascorm'] = 'Validate a SCORM package';
+$string['validation'] = 'Validation result';
+$string['viewallreports'] = '´ÙÃÒ§ҹ¢Í§ $a ¤ÃÑé§';
+
+?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit df38c7b

Please sign in to comment.