Permalink
Browse files

Updated future.html

  • Loading branch information...
1 parent 472387a commit dfd4a98bab201df6a64975210daed28866422b5a vthung committed Jun 5, 2005
Showing with 49 additions and 40 deletions.
  1. +49 −40 lang/vi_utf8/docs/future.html
@@ -1,53 +1,62 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
-<title> Tài liệu về Moodle: Tương lai</title>
+<title>Các tài liệu của Moodle: Tương lai</title>
-<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
+<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS" />
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
</head>
-<body bgcolor="#FFFFFF">
+<body>
-<h1><font face="Arial">Tương lai</font></h1>
+<h1>Tương lai</h1>
<blockquote>
- <p><font face="Arial">Khi Moodle ổn định, các định hướng của nó ngày càng định hướng
- bởi cộng đồng những nhà phát triển và người dùng. Một cơ sở dữ liệu về các đặc trưng được đưa ra động
- và các trạng thái của chúng có thể được tìm thấy ở <a target="_top" href="http://moodle.org/bugs/">moodle.org/bugs</a>.
- <a href="?file=credits.html">Các đóng góp</a> của bạn ở mẫu các ý kiến, mã, thông tin phản hồi, tăng cấp
- tất cả đều rất tự nhiên - xem <a href="?file=developer.html">hướng dẫn dành cho các nhà phát triển
- </a> để biết thêm chi tiết. Bạn cũng có thể chi phí cho một chút các đặc trưng được phát triên sớm hơn - xem <a href="http://moodle.com/development/" target="_top">moodle.com/development</a> để biết thêm thông tin và một trích dẫn.</font> </p>
- <p><font face="Arial">Đây là phiên bản tương lai hiện tại của chúng tôi, mặc dù đây là chủ đề luôn luôn thay đổi phụ thuộc vào các nhà phát triển và những nhà bảo trợ .</font> </p>
- <h3><font face="Arial">Phiên bản 1.4 - ngày 31 tháng 8</font> </h3>
- <blockquote>
- <p><font face="Arial">Phiên bản này chứa nhiều cải tiến về cấu trúc và refactoring trong các môđun chính. Nó cũng chứa nhiều cải tiến về giao diện. Một số nét nổi bật bao gồm :</font></p>
- <ul>
- <li><font face="Arial">Kiến trúc <strong>khoá truy cập</strong> cho phép xử lý tất cả các cách tham gia tự động bình thường tự động cho phép tất cả các cách đăng kí cua học tự động. Bao gồm là một hệ thống Paypal(đối với chi phí các cua học ) với các truy cập nhanh with instant access, sử dụng cơ sở dữ liệu từ bên ngoài tuỳ ý, parsing of flatfiles dumped from legay systems and so on.</font></li>
- <li><font face="Arial">Duy trì <strong>tài nguyên</strong> được cải tiến handling với một bước xử lý mới và định dạng hiển thiwith a new one step process and better control over display format. New resource types can be developed as plugins.</font> </li>
- <li><font face="Arial">Refactored <strong>Quiz</strong> module allows new question types as plugins. A new question type called Calculated Questions allows questions to be presented uniquely to each student.</font></li>
- <li><font face="Arial"><strong>Chat</strong> module now supports an optional chat daemon as a backend, providing near-instant response to hundreds of users.</font> </li>
- <li><font face="Arial">Môđun <strong>Glossary</strong> được cải tiến làm cho nó dễ hơn phát triển các định dạng glossary mới.</font> </li>
- <li><font face="Arial">Improved Backup handles the translation of user content (such as links) better than ever.</font> </li>
- <li><font face="Arial">Môđun SCORM được cải tiến handling một thứ tự nội dung an ever-wider range of SCORM content.</font> </li>
- <li><font face="Arial">Các giao diện được cải tiến với mục đích thêm các học viên, những nhà tạo cua học và các nhà quản trị.</font> </li>
- </ul>
+ <p>Khi Moodle ngày càng trưởng thành, các định hướng của nó ngày càng bị ảnh hưởng bởi
+ cộng đồng những người phát triển và người dùng. Một cơ sở dữ liệu động của các đặc điểm được đề xuất
+ và trạng thái của chúng có thể tìm thấy tại <a target="_top" href="http://moodle.org/bugs/">moodle.org/bugs</a>.
+ <a href="?file=credits.html">Sự đóng góp của bạn</a> dưới dạng ý tưởng, mã,
+ phản hồi và việc thúc đầy Moodle phát triển được đón chào nồng nhiệt - xem thêm <a href="?file=developer.html">Tài liệu dành cho người phát triển
+ </a> và <a href="http://moodle.org/help" target="_top">các diễn đàn của cộng đồng</a> để có thêm chi tiết. Bạn cũng có thể phải trả một số tiền để có một số đặc điểm được phát triển sớm hơn- xem <a href="http://moodle.com/development/" target="_top">moodle.com/development</a> để có thêm thông tin. </p>
+
+ <p>Đây là kế hoạch phát triển của Moodle trong tương lai, mặc dù nó có thể thay đổi thường xuyên phụ thuộc vào <a href="http://moodle.org/donations/" target="_blank">các nhà tài trợ</a> và <a href="?file=credits.html">các người phát triển</a>. </p>
+
+ <h3>Phiên bản 1.6</h3>
+ <blockquote>
+ <p>Module blog sẽ được đưa vào.</p>
+ <p>Tích hợp module database dùng cho việc duyệt và tìm kiếm dữ liệu</p>
+ <p>Tích hợp với LAMS như là một định dạng cua học hoặc một module mới</p>
+ <p>Cung cấp các số liệu thống kê tốt hơn</p>
+ <p>Có email nội bộ</p>
+ <p>Có các Webservices API (để trao đổi thông tin với các hệ thống bên ngoài)</p>
</blockquote>
- <h3><font face="Arial">Phiên bản 1.5 - Later in 2004</font></h3>
- <blockquote>
- <p><font face="Arial">Phiên bản này sẽ tập trung chủ yếu vào các kiểu trình bày và làm cho Moodle hoàn toàn dễ dùng với các chuẩn truy cập web cải tiến như WAI (W3C), SENDA (UK) và Section 508 (US).</font> </p>
- <ul>
- <li> <font face="Arial"> Kiểu hiển thị lại đầy đủ hoàn toàn tách biệt bản trình từ các ứng dụng logic </font> </li>
- <li><font face="Arial">Hệ thống mẫu với các mẫu thích ứng với XHTML 1.0 để có khả năng truy cập </font></li>
- <li><font face="Arial">Sức mạnh của hệ thống là kiểu xếp tầng được thiết kế cho Powerful system of Cascading Style Sheets designed for cross-platform compatibility.</font></li>
- </ul>
- <p><font face="Arial">Với hầu hết các phiên bản Moodle cũng có một mảng các môđun và các đặc trưng được phát triển dựa trên cộng đồng mới.</font></p>
+
+ <h3>Phiên bản 1.7</h3>
+ <blockquote>
+ <p>Trang My Moodle cung cấp khả năng cá nhân hoá cao hơn (blog, rss, etc).</p>
+ <p>Hỗ trợ IMS LD Level A, cho phép nhập và xuất</p>
+ <p>Hỗ trợ đầy đủ SCORM 2004</p>
+ <p>Cải thiện Webservices API</p>
+ <p>Tích hợp với một số kho ( repositories) lưu trữ dữ liệu tài liệu học tập</p>
</blockquote>
- <h3><font face="Arial">phiên bản 2.0</font></h3>
+
+ <h3>Phiên bản 2.0</h3>
<blockquote>
- <p><font face="Arial">Phiên bản chính này sẽ chứa một số phát triển thú vị trong việc làm cho Moodle more network-aware, với một sự mở rộng tự nhiên của Moodle là tập trung dựa trên sự hợp tác. Chi tiết hơn về điều này ở lần sau.</font> </p>
- </blockquote>
+ <p>Cải thiện việc đặt các điều kiện cho các hoạt động của Moodle 2.0</p>
+ <p>Hỗ trợ hoàn toàn IMS LD</p>
+ <p>Cải thiện về Nhóm, cho phép quy định nhóm ở mức site và mức hoạt động</p>
+ <p>Nâng cao tính năng về role, cho phép tuỳ biến role ở mức cua học hoặc mức hoạt
+động</p>
+ <p>Nhiều trang chính có khả năng tuỳ biến hoá sử dụng các định dạng mẫu HTML. </p>
+ <p>Một vài phát triển mới giúp Moodle hướng đến mạng nhiều hơn,
+ với sự phát triển tự nhiên của Moodle tập trung vào cộng tác nhiều hơn. Sẽ có nhiều thông tin hơn trong thời gian tới. </p>
</blockquote>
-<p align="CENTER"><font face="Arial">&nbsp;</font></p>
-<p align="CENTER"><a href="." target="_top"><font size="1" face="Arial">Tài liệu vê Moodle</font></a></p>
-<p align="CENTER"><font size="1" face="Arial">Phiên bản: $Id$</font></p>
+
+</blockquote>
+
+<p align="center">&nbsp;</p>
+<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Moodle Documentation</a></font></p>
+<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
</body>

0 comments on commit dfd4a98

Please sign in to comment.