Skip to content
Browse files

adding grades.php

  • Loading branch information...
1 parent 00cd94a commit e0007c346aa6dc23c56608eb4cadca72ced618c0 rcantada committed May 4, 2005
Showing with 125 additions and 0 deletions.
  1. +125 −0 lang/tl/grades.php
View
125 lang/tl/grades.php
@@ -0,0 +1,125 @@
+<?PHP // $Id$
+ // grades.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+
+
+$string['addcategory'] = 'Magdagdag ng Kategoriya';
+$string['addcategoryerror'] = 'Hindi makapagdagdag ng kategoriya.';
+$string['addexceptionerror'] = 'May error na naganap habang nagdadagdag ng eksepsiyon para sa userid:gradeitem';
+$string['allgrades'] = 'Lahat ng marka ayon sa kategoriya';
+$string['allstudents'] = 'Lahat ng mag-aaral';
+$string['average'] = 'Katamtaman';
+$string['bonuspoints'] = 'Bonus na puntos';
+$string['categories'] = 'Mga Kategoriya';
+$string['category'] = 'Kategoriya';
+$string['choosecategory'] = 'Piliin ang Kategoriya';
+$string['creatinggradebooksettings'] = 'Nililikha ang mga kaayusan ng Markahan';
+$string['curveto'] = 'Kumurba sa';
+$string['deletecategory'] = 'Burahin ang Kategoriya';
+$string['displaylettergrade'] = 'Ipakita ang mga Markang Titik';
+$string['displaypercent'] = 'Ipakita ang mga Bahagdan';
+$string['displaypoints'] = 'Ipakita ang mga Puntos';
+$string['displayweighted'] = 'Ipakita ang mga May-timbang na Marka';
+$string['dropped'] = 'Inalis';
+$string['dropxlowest'] = 'Alisin ang X na Pinakamababa';
+$string['dropxlowestwarning'] = 'Tandaan: Kapag ginamit mo ang alisin ang x na pinakamababa, inaakala ng pagmamarka na ang lahat ng aytem sa kategoriya ay may pare-parehong halaga ng puntos. Kung magkakaiba ang mga halaga ng puntos, magiging unpredictable ang mga resulta';
+$string['errorgradevaluenonnumeric'] = 'Nakatanggap ng di-bilang para sa mababa o mataas na marka para sa';
+$string['errornocategorizedid'] = 'Hindi makakuha ng walang kategoriyang id!';
+$string['errornocourse'] = 'Hindi makakuha ng impormasyon ng kurso';
+$string['errorreprintheadersnonnumeric'] = 'Nakatanggap ng di-bilang na halaga para sa reprint-headers';
+$string['exceptions'] = 'Eksepsiyon';
+$string['excluded'] = 'Iniliban';
+$string['extracredit'] = 'Dagdag na Marka';
+$string['extracreditwarning'] = 'Tandaan: Ang paglalagay ng lahat ng aytem para sa isang kategoriya, sa dagdag na marka, ay magtatanggal sa mga ito sa kuwenta ng marka. Dahil walang magiging kabuuan ng puntos.';
+$string['forstudents'] = 'Para sa mga Mag-aaral';
+$string['gradebook'] = 'Markáhan';
+$string['gradebookhiddenerror'] = 'Kasalukuyang nakatakda ang markáhan na itago ang lahat sa mga mag-aaral.';
+$string['gradecategoryhelp'] = 'Tulong sa Kategoriya ng Marka';
+$string['gradeexceptions'] = 'Mga Eksepsiyon ng Marka';
+$string['gradeexceptionshelp'] = 'Tulong sa mga Eksepsiyon ng Marka';
+$string['gradehelp'] = 'Tulong sa Marka';
+$string['gradeitem'] = 'Aytem ng Marka';
+$string['gradeitemaddusers'] = 'Iliban sa Pagmamarka';
+$string['gradeitemmembersselected'] = 'Iniliban sa Pagmamarka';
+$string['gradeitemnonmembers'] = 'Isinama sa Pagmamarka';
+$string['gradeitemremovemembers'] = 'Isama sa Pagmamarka';
+$string['gradeitems'] = 'Mga Aytem ng Marka';
+$string['gradeletter'] = 'Titik na Marka';
+$string['gradeletterhelp'] = 'Tulong sa Titik na Marka';
+$string['gradeletternote'] = 'Para mabura ang titik na marka, blangkuhin lamang ang alinman<br />sa tatlong text area para sa titik na iyon at iklik ang ipasa.';
+$string['gradepreferenceshelp'] = 'Tulong sa Mas-ibig para sa Marka';
+$string['grades'] = 'Mga Marka';
+$string['gradeweighthelp'] = 'Tulong sa May-timbang na Marka';
+$string['hidecategory'] = 'Nakatagò';
+$string['highgradeascending'] = 'Pagsunud-sunurin ayon sa pinakamataas na marka pataas';
+$string['highgradedescending'] = 'Pagsunud-sunurin ayon sa pinakamataas na marka pababa';
+$string['highgradeletter'] = 'Mataas';
+$string['incorrectcourseid'] = 'Malî ang ID ng Kurso';
+$string['item'] = 'Aytem';
+$string['items'] = 'Mga Aytem';
+$string['lettergrade'] = 'Titik na Marka';
+$string['lettergradenonnumber'] = 'Ang Mababa at/o Mataas na marka ay di-bilang para sa ';
+$string['letters'] = 'Mga Titik';
+$string['lowest'] = 'Pinakamababa';
+$string['lowgradeletter'] = 'Mababa';
+$string['max'] = 'Pinakamataas';
+$string['maxgrade'] = 'Maks na Marka';
+$string['median'] = 'Median';
+$string['min'] = 'Pinakamababa';
+$string['mode'] = 'Mode';
+$string['no'] = 'Hindi';
+$string['nocategories'] = 'Hindi maidagdag o walang makitang kategoriya ng marka para sa kursong ito';
+$string['nocategoryview'] = 'Walang kategoriya na tatanawin ayon sa ';
+$string['nogradeletters'] = 'Walang itinakdang titik ng marka';
+$string['nogradesreturned'] = 'Walang ibinalik na marka';
+$string['nolettergrade'] = 'Walang titik na marka para sa ';
+$string['nomode'] = 'NA';
+$string['nonnumericweight'] = 'Nakatanggap ng di-bilang na halaga para sa ';
+$string['nonweightedpct'] = 'walang-timbang %%';
+$string['pctoftotalgrade'] = '%% ng kabuuang marka';
+$string['percent'] = 'Bahagdan';
+$string['percentascending'] = 'Pagsunud-sunurin ayon sa bahagdan pataas';
+$string['percentdescending'] = 'Pagsunudsunurin ayon sa bahagdan pababa';
+$string['percentshort'] = '%%';
+$string['points'] = 'mga puntos';
+$string['pointsascending'] = 'Pagsunud-sunurin ayon sa mga puntos pataas';
+$string['pointsdescending'] = 'Pagsunud-sunurin ayon sa mg apuntos pababa';
+$string['preferences'] = 'Mas-ibig';
+$string['rawpct'] = 'Hilaw %%';
+$string['reprintheaders'] = 'Muling iprint ang mga Header';
+$string['savechanges'] = 'Isave ang mga Pagbabago';
+$string['savepreferences'] = 'Isave ang mga Mas-ibig';
+$string['scaledpct'] = 'Iniskala %%';
+$string['setcategories'] = 'Itakda ang mga Kategoriya';
+$string['setcategorieserror'] = 'Kailangan mo munang itakda ang mga kategoriya ng kurso mo bago mo ito bigyan ng mga timbang.';
+$string['setgradeletters'] = 'Itakda ang mga Titik na Marka';
+$string['setpreferences'] = 'Itakda ang mga Mas-ibig';
+$string['setting'] = 'Kaayusan';
+$string['settings'] = 'Mga kaayusan';
+$string['setweights'] = 'Itakda ang mga Timbang';
+$string['showallstudents'] = 'Ipakita ang Lahat ng Mag-aaral';
+$string['showhiddenitems'] = 'Ipakita ang mga Nakatagong Aytem';
+$string['sort'] = 'pagsunud-sunurin';
+$string['sortbyfirstname'] = 'Pagsunud-sunirin ayon sa Unang pangalan';
+$string['sortbylastname'] = 'pagsunud-sunurin ayon sa Apelyido';
+$string['standarddeviation'] = 'Standard Deviation';
+$string['stats'] = 'Estadistika';
+$string['statslink'] = 'Mga Istat';
+$string['student'] = 'Mag-aaral';
+$string['total'] = 'Kabuuan';
+$string['totalweight100'] = 'Ang kabuuang timbang ay katumbas ng 100';
+$string['totalweightnot100'] = 'Ang kabuuang timbang ay hindi katumbas ng 100';
+$string['uncategorised'] = 'Walang kategoriya';
+$string['useadvanced'] = 'Gamitin ang mga Abanteng Katangian';
+$string['usepercent'] = 'Gamitin ang Bahagdan';
+$string['useweighted'] = 'Gamitin ang May-timbang';
+$string['viewbygroup'] = 'Pangkat';
+$string['viewgrades'] = 'Tingnan ang mga Marka';
+$string['weight'] = 'timbang';
+$string['weightedascending'] = 'Pagsunud-sunurin ayon sa may-timbang na bahagdan pataas';
+$string['weighteddescending'] = 'Pagsunud-sunurin ayon sa may timbang na bahagdan pababa';
+$string['weightedpct'] = 'may-timbang %%';
+$string['weightedpctcontribution'] = 'may-timbang %% na kontribusyon';
+$string['writinggradebookinfo'] = 'Isinusulat ang mga kaayusan ng Markahan';
+$string['yes'] = 'Oo';
+
+?>

0 comments on commit e0007c3

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.