Permalink
Browse files

Addet missing strings

  • Loading branch information...
gniske
gniske committed Apr 17, 2005
1 parent 0833a16 commit e03788782f5450d654b3c3dad7c35f8efe9ac753
Showing with 9 additions and 1 deletion.
  1. +9 −1 lang/da/assignment.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
$string['allowresubmit'] = 'Tillad gentagelser';
@@ -18,6 +18,13 @@
$string['duedate'] = 'Afleveringsdato';
$string['duedateno'] = 'Ingen afleveringsfrist';
$string['early'] = '$a for tidlig';
+$string['emailteachermail'] = '$a->username har opdateret deres opgaveafleveringer for \'$a->assignment\'
+
+Det kan hentes her:
+$a->url
+';
+$string['emailteachermailhtml'] = '$a->username har opdateret deres opgaveaflevering for <i>\'$a->assignment\'</i><br /><br />Det kan hentes på <a href=\"$a->url\">websiden</a>.';
+$string['emailteachers'] = 'Email advarsel til lærere';
$string['existingfiledeleted'] = 'Eksisterende fil er blevet slettet: $a';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Mislykkedes at opdatere feedback på aflevering for bruger $a';
$string['feedback'] = 'Feedback';
@@ -28,6 +35,7 @@
$string['modulename'] = 'Opgave';
$string['modulenameplural'] = 'Opgaver';
$string['newsubmissions'] = 'Opgaver afleveret';
+$string['noassignments'] = 'Der er ingen opgaver endnu';
$string['notgradedyet'] = 'Ikke bedømt endnu';
$string['notsubmittedyet'] = 'Ikke afleveret endnu';
$string['overwritewarning'] = 'Advarsel: hvis du uploader igen, vil det erstatte den nuværende version';

0 comments on commit e037887

Please sign in to comment.