Permalink
Browse files

file grades.php was added on branch MOODLE_15_STABLE on 2005-07-07 15…

…:45:50 +0000
  • Loading branch information...
1 parent 84d3c29 commit e03ec5ca2abb9f283472f486ae6870731298ab8c moodler committed Jun 12, 2005
Showing with 0 additions and 126 deletions.
  1. +0 −126 lang/cs/grades.php
View
@@ -1,126 +0,0 @@
-<?PHP // $Id$
- // grades.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
-
-
-$string['addcategory'] = 'Pøidat kategorii';
-$string['addcategoryerror'] = 'Nelze pøidat kategorii';
-$string['addexceptionerror'] = 'Vyskytla se chyba pøi pøidávání výjímky pro userid:gradeitem';
-$string['allgrades'] = 'V¹echny známky podle kategorie';
-$string['allstudents'] = 'V¹ichni studenti';
-$string['average'] = 'Prùmìr';
-$string['bonuspoints'] = 'Bonusové body';
-$string['categories'] = 'Kategorie';
-$string['category'] = 'Kategorie';
-$string['choosecategory'] = 'Výbìr kategorie';
-$string['creatinggradebooksettings'] = 'Vytváøím nastavení Klasifikace';
-$string['curveto'] = 'Pøepoèítat na';
-$string['deletecategory'] = 'Odstranit kategorii';
-$string['displaylettergrade'] = 'Zobrazit známky jako písmena';
-$string['displaypercent'] = 'Zobrazit známky v procentech';
-$string['displaypoints'] = 'Zobrazit body';
-$string['displayweighted'] = 'Zobrazit vá¾ené známky';
-$string['dropped'] = 'Ignorováno';
-$string['dropxlowest'] = 'Ignorovat X nejhor¹ích';
-$string['dropxlowestwarning'] = 'Pozn.: pokud pou¾íváte funkci \'Ignorovat X nejhor¹ích\', pøedpokládá se, ¾e v¹echny polo¾ky v dané kategorii mají stejnou hodnotu poètu bodù. Pokud se tyto hodnoty li¹í, výsledky jsou nepøedvídatelné';
-$string['errorgradevaluenonnumeric'] = 'Nenumerická hodnota známky:';
-$string['errornocategorizedid'] = 'Nelze získat nezaøazené id!';
-$string['errornocourse'] = 'Nelze získat informace o kurzu';
-$string['errorreprintheadersnonnumeric'] = 'Nenumerická hodnota v opakujícím se záhlaví';
-$string['exceptions'] = 'Výjímky';
-$string['excluded'] = 'Vyøazeni';
-$string['extracredit'] = 'Body/Známka navíc';
-$string['extracreditwarning'] = 'Tip: Pokud nastavíte v¹echny polo¾ky v kategorii jako \'Body/Známka navíc\', nebude celá kategorie zapoèítávána do výsledné známky';
-$string['forstudents'] = 'Pro studenty';
-$string['gradebook'] = 'Klasifikace';
-$string['gradebookhiddenerror'] = 'Ve¹kerá klasifikace je momentálnì studentùm skrytá';
-$string['gradecategoryhelp'] = 'Nápovìda ke kategorizaci známek';
-$string['gradeexceptions'] = 'Výjímky z klasifikace';
-$string['gradeexceptionshelp'] = 'Nápovìda k výjímkám z klasifikace';
-$string['gradehelp'] = 'Nápovìda ke klasifikaci';
-$string['gradeitem'] = 'Polo¾ka klasifikace';
-$string['gradeitemaddusers'] = 'Vyøadit z klasifikace';
-$string['gradeitemmembersselected'] = 'Vyøazeni z klasifikace';
-$string['gradeitemnonmembers'] = 'Zahrnuti do klasifikace';
-$string['gradeitemremovemembers'] = 'Zahrnout do klasifikace';
-$string['gradeitems'] = 'Polo¾ky známky';
-$string['gradeletter'] = 'Slovní známka';
-$string['gradeletterhelp'] = 'Nápovìda ke slovním známkám';
-$string['gradeletternote'] = 'Chcete-li odstranit slovní známku, odstraòte obsah kteréhokoli ze<br />tøí textových polí pro tuto známku a stisknìte \'Ulo¾it zmìny\'.';
-$string['gradepreferenceshelp'] = 'Nápovìda k pøedvolbám klasifikace';
-$string['grades'] = 'Známky';
-$string['gradeweighthelp'] = 'Nápovìda k vahám známek';
-$string['hideadvanced'] = 'Skrýt pokroèilé mo¾nosti';
-$string['hidecategory'] = 'Skryto';
-$string['highgradeascending'] = 'Tøídit podle známky vzestupnì';
-$string['highgradedescending'] = 'Tøídit podle známky sestupnì';
-$string['highgradeletter'] = 'Do';
-$string['incorrectcourseid'] = 'Nesprávné ID kurzu';
-$string['item'] = 'Polo¾ka';
-$string['items'] = 'Polo¾ky';
-$string['lettergrade'] = 'Slovní známka';
-$string['lettergradenonnumber'] = 'Nenumerická hodnota v Od a/nebo Do';
-$string['letters'] = 'Slova';
-$string['lowest'] = 'Nejni¾¹í';
-$string['lowgradeletter'] = 'Od';
-$string['max'] = 'Nejlep¹í';
-$string['maxgrade'] = 'Nejlep¹í známka';
-$string['median'] = 'Medián';
-$string['min'] = 'Nejhor¹í';
-$string['mode'] = 'Modus';
-$string['no'] = 'Ne';
-$string['nocategories'] = 'V tomto kurzu nebylo mo¾no pøidat nebo nalézt kategorie známek';
-$string['nocategoryview'] = '®ádná kategorie k zobrazení pro';
-$string['nogradeletters'] = 'Nebyly nastaveny slovní známky';
-$string['nogradesreturned'] = 'Nebyly nalezeny ¾ádné známky';
-$string['nolettergrade'] = '®ádné slovní známky pro';
-$string['nomode'] = 'NA';
-$string['nonnumericweight'] = 'Vlo¾ena nenumerická hodnota pro';
-$string['nonweightedpct'] = 'nevá¾ená %%';
-$string['pctoftotalgrade'] = '%% celkové známky';
-$string['percent'] = 'Procent';
-$string['percentascending'] = 'Tøídit podle procent vzestupnì';
-$string['percentdescending'] = 'Tøídit podle procent sestupnì';
-$string['percentshort'] = '%%';
-$string['points'] = 'bodù';
-$string['pointsascending'] = 'Tøídit podle bodù vzestupnì';
-$string['pointsdescending'] = 'Tøídit podle bodù sestupnì';
-$string['preferences'] = 'Pøedvolby';
-$string['rawpct'] = 'Hrubých %%';
-$string['reprintheaders'] = 'opakovat záhlaví';
-$string['savechanges'] = 'Ulo¾it zmìny';
-$string['savepreferences'] = 'Ulo¾it pøedvolby';
-$string['scaledpct'] = '©kálovaná %%';
-$string['setcategories'] = 'Nastavení kategorií';
-$string['setcategorieserror'] = 'Pøed nastavením jejich vah musíte nejdøive ve va¹em kurzu definovat kategorie známek.';
-$string['setgradeletters'] = 'Nastavit slovní známky';
-$string['setpreferences'] = 'Nastavit pøedvolby';
-$string['setting'] = 'Nastavení';
-$string['settings'] = 'Nastavení';
-$string['setweights'] = 'Nastavení vah';
-$string['showallstudents'] = 'Ukázat v¹echny studenty';
-$string['showhiddenitems'] = 'Ukázat skryté polo¾ky';
-$string['sort'] = 'tøídit';
-$string['sortbyfirstname'] = 'Tøídit podle køestního';
-$string['sortbylastname'] = 'Tøodit podle pøíjmení';
-$string['standarddeviation'] = 'Standardní odchylka';
-$string['stats'] = 'Statistika';
-$string['statslink'] = 'Stat';
-$string['student'] = 'Student';
-$string['total'] = 'Celkem';
-$string['totalweight100'] = 'Celková váha je rovná 100';
-$string['totalweightnot100'] = 'Celková váha není rovná 100';
-$string['uncategorised'] = 'Nezaøazeno';
-$string['useadvanced'] = 'Pou¾ij pokroèilé mo¾nosti';
-$string['usepercent'] = 'Pou¾ij procenta';
-$string['useweighted'] = 'Pou¾ij váhy';
-$string['viewbygroup'] = 'Skupina';
-$string['viewgrades'] = 'Zobrazit známky';
-$string['weight'] = 'váha';
-$string['weightedascending'] = 'Tøídit podle vá¾ených procent vzestupnì';
-$string['weighteddescending'] = 'Tøídit podle vá¾ených procent sestupnì';
-$string['weightedpct'] = 'vá¾ená %%';
-$string['weightedpctcontribution'] = 'pøíspìvek vá¾ených %%';
-$string['writinggradebookinfo'] = 'Zapisuji nastavení klasifikace';
-$string['yes'] = 'Ano';
-
-?>

0 comments on commit e03ec5c

Please sign in to comment.