Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
carlesbellver
carlesbellver committed Jul 2, 2003
1 parent d3f31ae commit e0b23d06cd8e3e65bb34e28c979109365ff56aa0
@@ -1,7 +1,9 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Categories de cursos</B></P>
-
-<P>L'administrador de Moodle pot haver establert diferents categories de cursos.</P>
-
-<P>Per exemple: "Ci&egrave;ncies", "Humanitats", "Salut", etc.
-
-<P>Tria la que siga m&eacute;s pertinent al teu curs. La teua elecci&oacute; condicionar&agrave; el posicionament del curs dins de la llista de cursos i pot fer que els estudiants el troben m&eacute;s f&agrave;cilment.
+
+<P ALIGN=CENTER><B> Categories de cursos</B></P>
+
+<P>L'administrador de Moodle pot haver creat diferents categories de cursos.
+<P>Per exemple &quot;Ci&egrave;ncies&quot;, &quot;Humanitats&quot;, &quot;Salut
+ p&uacute;blica&quot;, etc.
+<P>Trieu una de les m&eacute;s adients al vostre curs. Aquesta tria afectar&agrave;
+ al lloc on es mostra el vostre curs dins la Llista de cursos i pot facilitar
+ als estudiants el fet de trobar-lo .
@@ -1,17 +1,26 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Formats de curs de Moodle</B></P>
-
-<P><B>Format semanal</B></P>
-<UL>
-El curs s'organitza setmana a setmana, amb una data de comen&ccedil;ament clara i una data de finalitzaci&oacute;. Cada setmana consta d'activitats. Algunes, com els diaris, poden tenir "finestres obertes", per exemple de dues setmanes, en acabant de les quals deixen d'estar disponibles.
-</UL>
-
-<P><B>Format per temes</B></P>
-<UL>
-Molt semblant al format semanal, excepte que cada "setmana" s'anomena tema.
-Un "tema" no est&agrave; restringit per l&iacute;mits temporals. No cal especificar dates.
-</UL>
-
-<P><B>Format social</B></P>
-<UL>
-Aquest format est&agrave; orientat al voltant d'un f&ograve;rum principal, el f&ograve;rum Social, que apareix a la primera plana. &Eacute;s &uacute;til en situacions m&eacute;s informals. Ni tan sols cal que siguen cursos. Per exemple, es pot utilitzar com un tauler d'anuncis departamental.
-</UL>
+
+<P ALIGN=CENTER><B>Formats de curs Moodle </B></P>
+
+<P><B>Format setmanal</B></P>
+<UL>
+ <p>El curs s'organitza setmana per setmana amb unes clares dates d'inici i de
+ finalitzaci&oacute;. Cada setmana hi ha activitats per fer. Algunes, com ara
+ els diaris, poden tenir apla&ccedil;ament fins a, posem, dues setmanes abans
+ de deixar de poder-se fer.</p>
+</UL>
+
+<P><B>Format per temes</B></P>
+<UL>
+ <p>Molt similar al format setmanal excepte en el fet que cada &quot;setmana&quot;
+ aqu&iacute; s'anomena &quot;tema&quot;. Un &quot;tema&quot; no queda restringit
+ a cap limitaci&oacute; de temps, aix&iacute; que no cal especificar dates.</p>
+</UL>
+
+<P><B>Format social</B></P>
+<UL>
+ <p>Aquest format s'orienta al voltant d'un f&ograve;rum principal, el f&ograve;rum
+ Social, que apareix a la p&agrave;gina d'inici. &Eacute;s &uacute;til per
+ a situacions m&eacute;s informals, no cal ni que siguin cursos. Per exemple,
+ es pot utilitzar com a tauler d'anuncis d'un departament.</p>
+</UL>
+
@@ -1,3 +1,6 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Nom complet del curs</B></P>
-
-<P>El nom complet del curs apareix a la part superior de la pantalla i en les llistes de cursos.</P>
+
+<P ALIGN=CENTER><B>Nom complet del curs</B></P>
+
+<P>El nom complet del curs es mostra al capdemunt de la pantalla i a les llistes
+ de cursos.</P>
+
@@ -1,7 +1,13 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Not&iacute;cies del curs</B></P>
-
-<P>Un f&ograve;rum especial anomenat "Not&iacute;cies" apareix en els formats de curs "setmanal" i "per temes". &Eacute;s un bon lloc per enviar anuncis i que els vegen tots els estudiants. (Tots els estudiants estan subscrits per defecte a aquest f&ograve;rum, i rebran els anuncis per correu electr&ograve;nic.)
-
-<P>Aquest par&agrave;metre determina quantes not&iacute;cies recents apareixen a la primera plana del curs, dins d'un quadre de not&iacute;cies situat a baix a la dreta.
-
-<P>Si el poses a "0 Not&iacute;cies", llavors no apareixer&agrave; el quadre.
+
+<P ALIGN=CENTER><B>Nombre de not&iacute;cies del curs</B></P>
+
+<P>En els formats de curs &quot;setmanal&quot; i per &quot;temes&quot; apareix
+ un f&ograve;rum especial anomenat &quot;Not&iacute;cies&quot; . &Eacute;s un
+ bon lloc per publicar els avisos que hagin de veure els estudiants. Per defecte
+ tots els estudiants estan subscrits a aquest f&ograve;rum i rebran les not&iacute;cies
+ per correu electr&ograve;nic.
+<P>Aquesta opci&oacute; determina el nombre de not&iacute;cies que apareixeran
+ a la p&agrave;gina d'inici del curs al requadre de not&iacute;cies de m&agrave;
+ dreta.
+<P>Si deixeu l'opci&oacute; a &quot;0 not&iacute;cies&quot; aleshores no apareixer&agrave;
+ el requadre.
@@ -1,9 +1,10 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Nombre de setmanes/temes del curs</B></P>
-
-<P>Aquest par&agrave;metre nom&eacute;s s'utilitza en els formats de curs "semanal" i "per temes".
-
-<P>En el format "semanal", especifica el nombre de setmanes que durar&agrave; el curs, comen&ccedil;ant des de la data d'inici.
-
-<P>En el format "per temes", especifica el nombre de temes del curs.
-
-<P>En tots dos casos, aix&ograve; es tradueix en el nombre de "quadres" per davall de la meitat de la plana del curs.
+
+<P ALIGN=CENTER><B>Nombre de setmanes/temes del curs</B></P>
+
+<P>Aquesta opci&oacute; nom&eacute;s es pot usar en els formats de curs per &quot;setmanes&quot;
+ o per &quot;temes&quot;.
+<P>Al format setmanal especifica el nombre de setmanes que durar&agrave; el curs
+ a partir de la data d'inici.
+<P>Al format per &quot;temes&quot; especifica el nombre de temes del curs.
+<P>En qualsevol cas crea el nombre de requadres necessari al mig de la p&agrave;gina
+ d'inici del curs.
@@ -1,4 +1,7 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Nom curt del curs</B></P>
-
-<P>Moltes institucions tenen una manera abreujada de referir-se a un curs, tal com BP102 o COMMS. Encara que el teu curs no tinga un nom aix&iacute;, posa-li'n un ac&iacute;. S'utilitzar&agrave; en diversos llocs en qu&egrave; el nom llarg no &eacute;s adequat (per exemple en la l&iacute;nia d'assumpte d'un correu electr&ograve;nic).</P>
-
+
+<P ALIGN=CENTER><B>Nom curt del curs</B></P>
+
+<P>Algunes institucions tenen una forma abreujada de referir-se als cursos, com
+ ara BP102 o OKB9. Encara que no utilitzeu aquest nom feu-ho ara. S'utilitzar&agrave;
+ en diferents llocs on el nom complet no &eacute;s apropiat, com ara a la l&iacute;nia
+ d'assumpte d'un missatge de correu.</P>
@@ -1,11 +1,15 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Data de comen&ccedil;ament del curs</B></P>
-
-<P>Ac&iacute; &eacute;s on especifiques la data de comen&ccedil;ament del curs.</p>
-
-<P>Si fas servir un format de curs "semanal", a&ccedil;&ograve; afectar&agrave; la visualitzaci&oacute; de les setmanes. La primera setmana comen&ccedil;ar&agrave; en la data que establisques ac&iacute;.</P>
-
-<P>Aquest par&agrave;metre no afectar&agrave; els cursos que facen servir els formats "social" o "per temes".</p>
-
-<P>Tanmateix, un detall que s&iacute; que ser&agrave; afectat &eacute;s la visualitzaci&oacute; dels diaris (logs), que fan servir aquesta data com la m&eacute;s antiga que es pot mostrar.</P>
-
-<P>En general, si el teu curs t&eacute; una data de comen&ccedil;ament real, t&eacute; sentit fixar aquest par&agrave;metre, independentment del format de curs que faces servir.</P>
+
+<P ALIGN=CENTER><B>Data d'inici del curs</B></P>
+
+<P>Aqu&iacute; &eacute;s on heu d'especificar la data d'inici del curs (en la
+ vostra zona hor&agrave;ria).
+<P>Si utilitzeu el format setmanal de curs afectar&agrave; a la forma com es mostren
+ les setmanes. La primera setmana comen&ccedil;ar&agrave; en la data que poseu
+ aqu&iacute;.
+<P>Aquesta opci&oacute; no afecta als cursos que utilitzen els formats de &quot;temes&quot;
+ o &quot;social&quot;.
+<P>Tanmateix aquesta opci&oacute; afectar&agrave; la manera com es mostren els
+ informes perqu&egrave; s'utilitza aquesta data d'inici com la m&eacute;s propera
+ que es pot mostrar
+<P>En general, si el vostre curs t&eacute; una data d'inici real aleshores &eacute;s
+ convenient posar-la prescindint del tipus de format de curs que hagueu triat.
@@ -1,11 +1,16 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Clau d'inscripci&oacute; en el curs</B></P>
-
-<P>Una clau d'inscripci&oacute; mant&eacute; el p&uacute;blic no desitjat al marge del curs.</P>
-
-<P>Si la deixes en blanc, qualsevol persona que s'haja creat un nom d'usuari de Moodle en aquest lloc podr&agrave; inscriure's en el teu curs simplement entrant-hi.</p>
-
-<P>Si hi poses alguna cosa, aleshores es demanar&agrave; aquesta paraula o frase als estudiants que intenten entrar-hi per primera vegada (NOM&Eacute;S LA PRIMERA VEGADA).</P>
-
-<P>La idea &eacute;s que proporciones la clau a les persones autoritzades utilitzant altres mitjans com ara el correu electr&ograve;nic, el correu postal, el tel&egrave;fon o fins i tot verbalment en la classe presencial.</P>
-
-<p>Si aquesta contrasenya "s'escampa" i s'inscriuen persones no desitjades, pots esborrar-les del curs (per mitj&agrave; de la seua p&agrave;gina de perfil d'usuari) i canviar la clau. Els estudiants que s'hagueren inscrit leg&iacute;timament no es veuran afectats, per&ograve; els altres no podran tornar a entrar-hi.</P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Clau d'inscripció als cursos</B></P>
+
+<P>Una Clau d'inscripci&oacute;a un curs és allò que manté fora d'un curs a les
+ persones no autoritzades
+<P>Si ho deixeu en blanc aleshores qualsevol que pugui crear un compte d'usuari Moodle en aquest lloc
+serà capaç d'inscriure's en un dels vostres cursos simplement entrant-hi.
+
+<P>Si hi escriviu alguna cosa aleshores se'ls hi demanarà als estudiants que proven
+ d'entrar-hi que escriguin aquest text però NOMÉS LA PRIMERA VEGADA
+<P>La idea és que simplement doneu la Clau a les persones autoritzades per altres mitjans, com ara un missatge de correu privat,m
+correu ordinari, per telèfon o, fins i tot, verbalment en una classe presencial.
+
+<P>Si aquesta Clau s'escampa i algunes persones no autoritzades s'inscriuen aleshores
+ podeu anul·lar llurs inscripcions a través de la pàgina de Perfils d'usuari
+ i canviar la Clau. Cap dels estudiants leg&iacute;timament autoritzats no es
+ veurà afectat però les persones no desitjades ja no hi podran tornar a entrar.
@@ -1,11 +1,21 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Acc&eacute;s d'invitats</B></P>
-<P>Tens l'opci&oacute; de permetre "invitats" en el teu curs.
+<P ALIGN=CENTER><B> Acc&eacute;s d'invitats</B></P>
-<P>La gent pot entrar-hi com a invitada per mitj&agrave; del bot&oacute; "Entrar com a invitat" en la pantalla d'entrada.
-
-<P>Els invitats SEMPRE tenen acc&eacute;s "nom&eacute;s de lectura" - aix&ograve; vol dir que no podran deixar missatges ni embolicar de cap manera el curs als estudiants reals.
-
-<P>A&ccedil;&ograve; pot resultar pr&agrave;ctic quan vulgues deixar entrar col&middot;legues perqu&egrave; vegen la teua feina, o per deixar veure el curs als estudiants abans que decidisquen inscriure-s'hi.
-
-<P>Tin en compte que tens l'opci&oacute; de dos tipus d'acc&eacute;s d'invitats: amb la clau d'inscripci&oacute; o sense. Si tries de permetre invitats que tinguen la clau, aleshores l'invitat haur&agrave; de donar la clau d'inscripci&oacute; CADA VEGADA que entra al curs (no com els estudiants, que nom&eacute;s l'han donar la primera vegada). Aix&ograve; et permet limitar els invitats. Si tries de permetre invitats sense clau, aleshores qualsevol podr&agrave; entrar directament en el curs.
+<P>Teniu la possibilitat de permetre que els &quot;invitats&quot; entrin als vostres
+ cursos.
+<P>Es pot entrar com a invitat usant el bot&oacute; &quot;Entrar com a invitat&quot;
+ a la p&agrave;gina d'entrada.
+<P>Els invitats SEMPRE tenen un nivell d'acc&eacute;s de &quot;nom&eacute;s lectura&quot;,
+ el que significa que no poden deixar missatges o enredar el curs dels estudiants
+ reals.
+<P>Aix&ograve; pot ser &uacute;til si voleu que un col&middot;lega entri a fer
+ un cop d'ull al vostre treball o tamb&eacute; per permetre que els estudiants
+ vegin com va un curs abans de decidir-se a inscriure-s'hi.
+<P>Fixeu-vos que teniu una opci&oacute; entre dues possibles per donar acc&eacute;s
+ als invitats: amb clau d'inscripci&oacute; o sense. Si escolliu que entrin amb
+ la Clau aleshores els invitats l'hauran d'escriure CADA VEGADA que vulguin entrar,
+ a difer&egrave;ncia dels estudiants que nom&eacute;s l'han d'entrar un cop.
+ Aix&ograve; us permetr&agrave; restringir els permisos d'acc&eacute;s dels invitats.
+ Per&ograve; si escolliu permetre l'entrada sense clau aleshores qualsevol podr&agrave;
+ entrar al vostre curs.
+<P>&nbsp;
View
@@ -1,18 +1,32 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Pujar una imatge</B></P>
-
-<P>Pots pujar una imatge del teu ordinador a aquest servidor, i aquesta imatge s'utilitzar&agrave; en diferents llocs per representar-te.
-<P>Per aquesta ra&oacute;, les millors imatges s&oacute;n primers pl&agrave;nols de la teua cara, per&ograve; en pots fer servir qualsevol que t'agrade.
-<P>La imatge ha d'estar en format JPEG o PNG (els noms acaben generalment en .jpg o .png).
-<P>Pots obtenir un fitxer amb la teua foto seguint un d'aquests m&egrave;todes:
-
-<OL>
-<LI>Transferint el fitxer des una c&agrave;mera digital, molt probablement ja les tindr&agrave;s en el format adequat.
-<LI>Amb un esc&agrave;ner, assegura't que guardes la foto en format JPEG o PNG.
-<LI>Si ets art&iacute;stic, pots fer-te un autoretrat amb un programa de dibuix.
-<LI>Finalment, pots "robar imatges del web. <A TARGET=google HREF="http://images.google.com/">http://images.google.com</A> &eacute;s un lloc excel&middot;lent per a buscar imatges. Quan en trobes una, pots clicar-la amb el bot&oacute; de la dreta del ratol&iacute; i triar "Guardar imatge..." en el men&uacute; (el procediment pot ser distint segons l'ordinador).
-</OL>
-
-<P>Per a pujar la imatge, clica el bot&oacute; "Examinar/Browse" en aquesta p&agrave;gina d'edici&oacute; del perfil, i selecciona la imatge des del teu disc dur.
-<P>NOTA: Assegura't que el fitxer no &eacute;s m&eacute;s gran que la mida m&agrave;xima, o no pujar&agrave;.
-<P>Despr&eacute;s clica "Actualitzar perfil" davall de tot; el fitxer d'imatge es retallar&agrave; per ajustar les proporcions i es reduir&agrave; fins una mida de 100x100 p&iacute;xels.
-<P>Quan tornes a la p&agrave;gina del perfil, la imatge podria no apar&egrave;ixer la imatge correcta. Si &eacute;s aix&iacute;, fes servir el bot&oacute; "Actualitzar/Reload" del teu navegador.
+
+<P ALIGN=CENTER><B>C&agrave;rrega d'imatges</B></P>
+
+<P>Podeu carregar una imatge del vostre ordinador al servidor que servir&agrave;
+ per representar-vos a diferents llocs.
+<P>Per aix&ograve; les millors imatges s&oacute;n les de primers plans de la vostra
+ cara tot i que podeu usar la imatge que m&eacute;s us agradi.
+<P>L'arxiu d'imatge ha d'estar en format JPG o PNG, &eacute;s a dir, el nom ha
+ d'acabar en .jpg o .png
+<P>Podeu aconseguir aquest arxiu d'imatge per qualsevol d'aquests m&egrave;todes:
+<OL>
+ <LI>Fent una foto amb una c&agrave;maradigital que la majoria de casos ja passen
+ al vostre ordinador en el format correcte.
+ <LI>Podeu escanejar una fotografia que tingueu en suport paper. Assegureu-vos
+ que la deseu com JPG o PNG.
+ <LI>Si teniu fusta d'artista podeu dibuixar-vos usant una programa de dibuix.
+ <LI>Finalment podeu &quot;robar&quot; alguna imatge de la web. <A TARGET=google HREF="http://images.google.com/">http://images.google.com</A>
+ &eacute;s un magn&iacute;fic lloc on cercar imatges. Un cop en tingueu una
+ feu clic amb el bot&oacute; dret del ratol&iacute; i escolliu &quot;Desa imatge
+ com...&quot; del men&uacute; contextual que us apareixer&agrave;.
+</OL>
+
+<P>Per carregar la imatge feu clic al bot&oacute; &quot;Navega&quot; d'aquesta
+ p&agrave;gina i seleccioneu la imatge del vostre disc dur.
+<P>NOTA: Assegureu-vos que l'arxiu no supera la mida m&agrave;xima o no es podr&agrave;
+ carregar.
+<P>En acabat cliqueu al bot&oacute; &quot;Actualitzar perfil&quot; del capdavall
+ de la p&agrave;gina i l'arxiu d'imatge quedar&agrave; retallat i deixat a una
+ mida de 100x100 pixels.
+<P>Quan torneu a la p&agrave;gina del vostre perfil &eacute;s possible que no
+ hagi canviat la imatge. en aquest cas feu servir el bot&oacute; &quot;Actualitza&quot;
+ del vostre programa navegador.
Oops, something went wrong.

0 comments on commit e0b23d0

Please sign in to comment.