Skip to content
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 1ba5c9e commit e0d31576fbecf7964f4ee359bb55c1bccac0eb12 carlesbellver committed Apr 2, 2004
View
2 lang/ca/dialogue.php
@@ -45,7 +45,7 @@
$string['onyouwrote'] = 'En $a vau escriure';
$string['open'] = 'Obert';
$string['openadialoguewith'] = 'Obre un diàleg amb';
-$string['opendialogue'] = 'Diàleg obert';
+$string['opendialogue'] = 'Obre diàleg';
$string['opendialogueentries'] = 'Entrades de diàleg obertes';
$string['pane0'] = 'Obre un diàleg';
$string['pane1'] = '$a diàlegs esperen resposta vostra';
View
4 lang/ca/help/dialogue/addsubject.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><b>Afegir un assumpte</b></p>
+
+<p>Podeu utilitzar aquest enlla&ccedil; per afegir un assumpte al di&agrave;leg. &Eacute;s una bona idea que el di&agrave;leg tingui sempre un assumpte: afavoreix la coher&egrave;ncia i evita la dispersi&oacute;. Si voleu comen&ccedil;ar a parlar sobre un altre tema &eacute;s millor que tanqueu el di&agrave;leg actual i n'obriu un de nou sobre aquest nou tema.</p>
+
View
12 lang/ca/help/dialogue/closedialogue.html
@@ -1,13 +1,7 @@
<p align="center"><b>Tancar di&agrave;legs</b></p>
-<p>Podeu tancar un di&agrave;leg en qualsevol moment. Tancar un di&agrave;leg
- atura el di&agrave;leg i l'elimina de la vostra llista de di&agrave;legs actuals.
- &Eacute;s a dir, que els di&agrave;legs tancats no apareixen en aquesta p&agrave;gina.</p>
+<p>Podeu tancar un di&agrave;leg en qualsevol moment. Tancar un di&agrave;leg atura el di&agrave;leg i l'elimina de la vostra llista de di&agrave;legs actuals. &Eacute;s a dir, els di&agrave;legs tancats no apareixen en aquesta p&agrave;gina.</p>
-<p>Podeu veure els di&agrave;legs tancats per&ograve; no podeu afegir-hi entrades.
- Tanmateix, els di&agrave;legs tancats s'esborraran eventualment i en acabat
- &ograve;bviament no estaran disponibles ni tan sols per veure'ls.</p>
+<p>Podreu veure els di&agrave;legs tancats per&ograve; no podeu afegir-hi res. Tanmateix, els di&agrave;legs tancats eventualment poden suprimir-se i a partir d'aquest moment &ograve;bviament no estaran disponibles ni tan sols per veure'ls.</p>
-<p>Si tanqueu aquest di&agrave;leg, aleshores haureu d'iniciar un nou di&agrave;leg si voleu
- seguir &quot;xerrant&quot; amb aquesta persona. Aquesta persona tornar&agrave; a
- apar&egrave;ixer a la llista de gent amb qui podeu iniciar di&agrave;legs.</p>
+<p>Si tanqueu aquest di&agrave;leg, aleshores haureu d'iniciar un nou di&agrave;leg si voleu seguir "xerrant" amb aquesta persona. Aquesta persona tornar&agrave; a apar&egrave;ixer a la llista de gent amb qui podeu iniciar di&agrave;legs.</p>
View
8 lang/ca/help/dialogue/deleteafter.html
@@ -1,6 +1,4 @@
-<p align="center"><b>Esborrament de di&agrave;legs</b></p>
-<p>Aquesta opci&oacute; ajusta l'interval de temps, en dies, per a l'esborrament
- dels di&agrave;legs. S'aplica nom&eacute;s als di&agrave;legs TANCATS.</p>
-<p>Si el per&iacute;ode de temps es posa a zero aleshores els di&agrave;legs no s'esborren
- mai.</p>
+<p align="center"><b>Supressi&oacute; de di&agrave;legs</b></p>
+<p>Aquesta opci&oacute; defineix l'interval de temps, en dies, per a la supressi&oacute; de di&agrave;legs. S'aplica nom&eacute;s als di&agrave;legs TANCATS.</p>
+<p>Si el per&iacute;ode de temps es posa a zero aleshores els di&agrave;legs no se suprimeixen mai.</p>
View
14 lang/ca/help/dialogue/dialoguetype.html
@@ -1,17 +1,9 @@
<p align="center"><b>Tipus de di&agrave;legs</b></p>
<p>Hi ha tres tipus de di&agrave;legs.</p>
-<ol><li><p><b>Professor a estudiant</b> Aquest permet di&agrave;legs entre
- els professors i els estudiants. Tant els professors com els estudiants
- poden iniciar el di&agrave;leg. En les llistes de persones, els professors nom&eacute;s
- veuen estudiants i els estudiants nom&eacute;s veuen professors.</p></li>
+<ol><li><p><b>Professor a estudiant</b> Aquest permet di&agrave;legs entre els professors i els estudiants. Tant els professors com els estudiants poden iniciar el di&agrave;leg. En les llistes de persones, els professors nom&eacute;s veuen estudiants i els estudiants nom&eacute;s veuen professors.</p></li>
-<li><p><b>Estudiant a estudiant</b> Aquest permet di&agrave;legs entre
- estudiants. Els professors <b>no</b> estan inclosos en aques
- tipus de di&agrave;leg</p></li>
+<li><p><b>Estudiant a estudiant</b> Aquest permet di&agrave;legs entre estudiants. Els professors <b>no</b> estan inclosos en aquest tipus de di&agrave;leg</p></li>
-<li><p><b>Tothom</b> Aquest permet obrir un di&agrave;leg a qualsevol
- membre de la classe, amb qualsevol altre membre. Els professors
- poden iniciar di&agrave;legs amb altres professors i estudiants, els estudiants
- poden iniciar di&agrave;legs amb altres estudiants i professors.</p></li>
+<li><p><b>Tothom</b> Aquest permet iniciar un di&agrave;leg a qualsevol membre de la classe, amb qualsevol altre membre. Els professors poden iniciar di&agrave;legs amb altres professors i amb estudiants, i els estudiants poden iniciar di&agrave;legs amb altres estudiants i amb professors.</p></li>
</ol>
View
19 lang/ca/help/dialogue/info.html
@@ -1,21 +1,10 @@
<img valign=absmiddle src="<?=$cfg->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif">&nbsp;<b>Di&agrave;legs</b></p>
-<p>Aquest m&ograve;dul proporciona un m&egrave;tode senzill de comunicaci&oacute;n entre parelles d'usuaris.
- Un professor pot obrir un di&agrave;leg amb un estudiant, un estudiant pot obrir
- un di&agrave;leg amb un professor, i (opcionalment) un estudiant pot obrir un
- di&agrave;leg amb un altre estudiant. Un professor o un estudiant poden participar
- en molts di&agrave;legs oberts alhora.</p>
+<p>Aquest m&ograve;dul proporciona un m&egrave;tode senzill de comunicaci&oacute;n entre parelles d'usuaris. Un professor pot obrir un di&agrave;leg amb un estudiant i (opcionalment) un estudiant pot obrir un di&agrave;leg amb un professor, i (opcionalment) un estudiant pot obrir un di&agrave;leg amb un altre estudiant. Un professor o un estudiant poden participar simult&agrave;niament en diversos di&agrave;legs.</p>
-<p>Un di&agrave;leg pot tenir un nombre il&middot;limitat d'entrades, normalment la
- &quot;conversa&quot; pren la forma d'una s&egrave;rie de r&egrave;pliques successives.
- Aquest format no &eacute;s obligatori i cada part pot intervenir-hi
- en qualsevol moment.</p>
+<p>Un di&agrave;leg pot tenir un nombre il&middot;limitat d'entrades. Normalment la &quot;conversa&quot; pren la forma d'una s&egrave;rie de r&egrave;pliques successives, per&ograve; aquest format no &eacute;s obligatori i cada part pot intervenir quan vulgui.</p>
-<p>Tots dos participants poden tancar el di&agrave;leg en qualsevol moment.
- Els di&agrave;legs tancats no es poden reobrir. Tanmateix, els participants
- poden veure el di&agrave;leg mentre segueixi existint...</p>
+<p>Tots dos participants poden tancar el di&agrave;leg en qualsevol moment. Els di&agrave;legs tancats no es poden tornar a obrir. Tanmateix, els participants poden veure el di&agrave;leg mentre segueixi existint...</p>
-<p>...El m&ograve;dul esborra els di&agrave;legs tancats i totes les seves entrades
- despr&eacute;s d'un cert temps. Aquest temps es pot ajustar aqu&iacute; quan es crea
- el di&agrave;leg.</p>
+<p>...El m&ograve;dul suprimeix els di&agrave;legs tancats i totes les seves entrades despr&eacute;s d'un cert temps. Aquest temps es defineix aqu&iacute; quan es crea el di&agrave;leg.</p>
View
9 lang/ca/help/dialogue/maildefault.html
@@ -1,7 +1,4 @@
-<p align="center"><b>Ajustar el correu per defecte</b></p>
-<p>Aquesta opci&oacute; ajusta el valor per defecte de l'opci&oacute;
- &quot;Envia aquest missatge per correu electr&ograve;nic&quot;
- quan s'afegeix una nova entrada. Si activeu &quot;S&iacute;&quot;
- aleshores estar&agrave; marcat el quadre d'enviar correu.
- Si no l'activeu no estar&agrave; marcat.</p>
+<p align="center"><b>Definir l'opci&oacute; de correu per defecte</b></p>
+
+<p>Aquesta opci&oacute; defineix el valor per defecte de l'opci&oacute; &quot;Envia aquest missatge per correu electr&ograve;nic&quot; quan s'afegeix una nova entrada. Si poseu aquesta opci&oacute; a "S&iacute;", aleshores estar&agrave; marcat el quadre d'enviar correu. Si no, no estar&agrave; marcat.</p>
View
8 lang/ca/help/dialogue/mods.html
@@ -1,8 +1,4 @@
-<p><img valign=absmiddle src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif">&nbsp;<b>Diˆlegs</b></p>
+<p><img valign=absmiddle src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif">&nbsp;<b>Di&agrave;legs</b></p>
<ul>
-<p>Aquest m&ograve;dul proporciona un m&egrave;tode senzill de comunicaci&oacute;n entre parelles d'usuaris.
- Un professor pot obrir un di&agrave;leg amb un estudiant, un estudiant pot obrir
- un di&agrave;leg amb un professor, i (opcionalment) un estudiant pot obrir un
- di&agrave;leg amb un altre estudiant. Un professor o un estudiant poden participar
- en molts di&agrave;legs oberts alhora.</p>
+<p>Aquest m&ograve;dul proporciona un m&egrave;tode senzill de comunicaci&oacute; entre parelles d'usuaris. Un professor pot obrir un di&agrave;leg amb un estudiant, un estudiant pot obrir un di&agrave;leg amb un professor i (opcionalment) un estudiant pot obrir un di&agrave;leg amb un altre estudiant. Un professor o un estudiant poden participar simult&agrave;niament en diversos di&agrave;legs.</p>
</ul>
View
9 lang/ca/help/dialogue/multiple.html
@@ -1,9 +1,6 @@
<p align="center"><b>M&uacute;ltiples di&agrave;legs</b></p>
-<p>Aquesta opci&oacute; permet que una persona inici&iuml; m&eacute;s d'un di&agrave;leg amb
- una altra persona. El valor per defecte &eacute;s No, que vol dir que
- nom&eacute;s es permet mantenir un di&agrave;leg obert entre dues persones.</p>
-<p>Permetre m&uacute;ltiples di&agrave;legs pot ocasionar un ab&uacute;s d'aquesta funcionalitat.
- Algunes persones poden &quot;emprenyar&quot; altres obrint molts di&agrave;legs
- no desitatjs amb elles.</p>
+<p>Aquesta opci&oacute; permet que una persona inici&iuml; m&eacute;s d'un di&agrave;leg amb una altra persona. El valor per defecte &eacute;s No, la qual cosa nom&eacute;s permet tenir un di&agrave;leg obert entre dues persones.</p>
+
+<p>Permetre m&uacute;ltiples di&agrave;legs pot ocasionar un ab&uacute;s d'aquesta funcionalitat. Algunes persones poden &quot;emprenyar&quot; altres obrint molts di&agrave;legs no sol&middot;licitats amb elles.</p>
View
6 lang/ca/help/dialogue/sendmail.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Enviar missatges per correu</b></p>
+
+<p>Si el quadre est&agrave; marcat, aleshores s'envia un missatge de correu a l'altra persona per indicar-li que heu afegit (o iniciat) un di&agrave;leg amb ella. El missatge <b>no</b> cont&eacute; l'entrada, nom&eacute;s una breu notificaci&oacute; i, si escau, un enlla&ccedil; perqu&egrave; vagi a veure el di&agrave;leg.</p>
+
+<p>Nom&eacute;s necessiteu enviar aquests missatges si considereu que l'altra persona &eacute;s usu&agrave;ria infreq&uuml;ent del curs i que probablement no veur&agrave; la vostra entrada. La llista de participants us pot dir quan es va connectar per &uacute;ltima vegada l'altra persona.</p>
+
View
12 lang/ca/help/dialogue/writing.html
@@ -2,17 +2,11 @@
<P>Quan escriviu un text que ha de llegir una altra persona, intenteu escriure pensant en el vostre destinatari.</P>
-<P>Expliqueu-vos tan clarament i simple com pugueu per tal d'evitar malentesos.
- Una cosa que podeu fer &eacute;s evitar les paraules llargues quan us pugueu
- explicar amb d'altres de m&eacute;s curtes.</P>
+<P>Expliqueu-vos tan clarament i simple com pugueu per tal d'evitar malentesos. Una cosa que podeu fer &eacute;s evitar les frases llargues quan sigui prou amb una de m&eacute;s curta.</P>
-<P>En un di&agrave;leg ajuda molt fer enviaments breus i centrats en el tema.
- Sempre podeu tancar un di&agrave;leg i iniciar-ne un altre si voleu comen&ccedil;ar
- a discutir una altra cosa.</p>
+<P>En un di&agrave;leg ajuda molt fer enviaments breus i centrats en el tema. Sempre podeu tancar un di&agrave;leg i iniciar-ne un altre si voleu comen&ccedil;ar a discutir una altra cosa.</p>
-<p>Quan contesteu als altres penseu en q&uuml;estions interessants que els podeu
- preguntar. Aix&ograve; us ajudar&agrave; a v&oacute;s i a l'altre persona a
- pensar (i aprendre!) sobre el tema de discussi&oacute;.</p>
+<p>Quan contesteu als altres, penseu en q&uuml;estions interessants que els podeu preguntar. Aix&ograve; us ajudar&agrave; a v&oacute;s i a l'altre persona a pensar (i aprendre!) sobre el tema sotm&egrave;s a discussi&oacute;.</p>
<p align=right><a href="help.php?file=questions.html">M&eacute;s informaci&oacute; sobre fer preguntes</a></p>
<p align=right><a href="help.php?file=reading.html">M&eacute;s informaci&oacute; sobre com llegir</a></p>
View
10 lang/ca/help/forum/allowdiscussions.html
@@ -1,5 +1,9 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Permetre nous debats</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Permetre nous missatges</B></P>
-<P>En la majoria dels f&ograve;rums voldr&agrave;s que els no professors puguen comen&ccedil;ar nous temes de debat (fils).
+<P>Aquesta opci&oacute; us permet impedir que els estudiants envi&iuml;n contingut nou a aquest f&ograve;rum.</P>
-<P>A vegades, per&ograve;, voldr&agrave;s inhabilitar aquesta opci&oacute;. Per exemple, aix&ograve; &eacute;s &uacute;til en el F&ograve;rum de not&iacute;cies si vols que nom&eacute;s els professors puguen posar not&iacute;cies a la primera plana del curs. Els estudiants, en tot cas, sempre podran enviar respostes als missatges dels professors.
+<P>En la majoria dels f&ograve;rums no voldreu posar restriccions als estudiants i triareu la primera opci&oacute;, que els permet iniciar nous temes de debat (fils) i tamb&eacute; enviar respostes dins d'aquests fils.
+
+<P>De vegades, per&ograve;, preferireu inhabilitar aquesta opci&oacute;. Per exemple, aix&ograve; &eacute;s &uacute;til en el f&ograve;rum de not&iacute;cies si voleu que nom&eacute;s els professors puguin enviar nous &iacute;tems, que apareixen a la p&agrave;gina principal del curs. En aquest cas triar&iacute;eu la tercera opci&oacute;: &laquo;Debats no, respostes no&raquo;.
+
+<P>Altres vegades potser voldreu permetre nom&eacute;s als professors iniciar nous debats, per&ograve; que els estudiants puguin contestar dins d'aquests fils (per exemple en el f&ograve;rum de not&iacute;cies de la p&agrave;gina inicial del lloc). En aquest cas trieu la segona opci&oacute;: &laquo;Debats no, per&ograve; respostes s&iacute;&raquo;.
View
12 lang/ca/help/forum/attachment.html
@@ -1,11 +1,11 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Fitxers adjunts en els missatges</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Fitxers adjunts als missatges</B></P>
-<P>Opcionalment pots adjuntar UN fitxer del teu ordinador quan envies un missatge a un f&ograve;rum. Aquest fitxer es puja al servidor i es guarda amb el teu missatge.
+<P>Opcionalment podeu adjuntar UN fitxer del vostre ordinador quan envieu un missatge als f&ograve;rums. Aquest fitxer es penja al servidor i &eacute;s emmagatzemat amb el missatge.
-<P>Aix&ograve; &eacute;s &uacute;til quan vols compartir una imatge, per exemple, o un document de Word.
+<P>Aix&ograve; &eacute;s &uacute;til quan voleu compartir una imatge, per exemple, o un document del processador de textos.
-<P>El fitxer pot ser de qualsevol tipus, per&ograve; en tot cas &eacute;s molt aconsellable que tinga la t&iacute;pica extensi&oacute; de tres lletres, per exemple .doc per als documents Word, .gif o .jpg per a imatges, etc. Aix&ograve; far&agrave; m&eacute;s f&aacute;cil que els altres puguen baixar i veure els fitxers adjunts en els seus navegadors.
+<P>Aquest fitxer pot ser de qualsevol tipus, per&ograve; en tot cas &eacute;s molt aconsellable que tingui l'extensi&oacute; est&agrave;ndard de tres lletres com ara .doc per als documents Word, .jpg o .png per a imatges, etc. Aix&ograve; far&agrave; m&eacute;s f&aacute;cil que els altres puguin baixar i veure els vostres fitxers en els seus navegadors.
-<P>Si tornes a editar un missatge i hi adjuntes un nou fitxer, llavors aquest reempla&ccedil;ar&agrave; l'anterior.
+<P>Si editeu un missatge i hi adjunteu un nou fitxer, aleshores aquest reempla&ccedil;ar&agrave; l'anterior.
-<P>Si tornes a editar un missatge que t&eacute; un fitxer adjunt i deixes en blanc el camp de fitxer adjunt, llavors es conservar&agrave; el fitxer original.
+<P>Si editeu un missatge que t&eacute; un fitxer adjunt i deixeu en blanc el camp de fitxer adjunt, aleshores es conservar&agrave; el fitxer original.
View
6 lang/ca/help/forum/forumtype.html
@@ -4,8 +4,8 @@
<P><B>Un debat simple</B> - &eacute;s un sol tema, tot en una p&agrave;gina. &Uacute;til per a debats breus i enfocats.
-<P><B>F&ograve;rum est&agrave;ndard per a &uacute;s general</B> - &eacute;s un f&ograve;rum obert en el qual tothom pot iniciar un nou tema en qualsevol moment. Aquest &eacute;s el millor f&ograve;rum de prop&ograve;sit gen&egrave;ric.
+<P><B>F&ograve;rum est&agrave;ndard per a &uacute;s general</B> - &eacute;s un f&ograve;rum obert en el qual tothom pot iniciar un nou tema en qualsevol moment. Aquest &eacute;s el millor f&ograve;rum de prop&ograve;sit general.
-<P><B>Cada persona envia un debat</B> - Cada persona pot enviar exactament un tema de debat (i tothom pot enviar-hi respostes). Aquest &eacute;s &uacute;til quan vols que cada estudiant inicie un debat, centrat per exemple en les seues reflexions sobre el tema de la setmana, i tots els altres li responen.
+<P><B>Cada persona envia un debat</B> - Cada persona pot enviar exactament un tema de debat (i tothom pot enviar-hi respostes). Aquest &eacute;s &uacute;til quan vols que cada estudiant inici&iuml; un debat, centrat per exemple en les seves reflexions sobre el tema de la setmana, i que tots els altres contestin.
-<P>(Hi haur&agrave; m&eacute;s desenvolupament en aquesta &agrave;rea en futures versions de Moodle.)
+<P>(M&eacute;s desenvolupament en versions futures de Moodle.)
View
12 lang/ca/help/forum/index.html
@@ -1,9 +1,9 @@
-
<p>F&ograve;rums</p>
<ul>
- <li><a href="help.php?module=forum&file=allowdiscussions.html">Permetre discussions</a>
- <li><a href="help.php?module=forum&file=attachment.html">Adjunts</a>
- <li><a href="help.php?module=forum&file=forumtype.html">Tipus de fòrums</a>
- <li><a href="help.php?module=forum&file=ratings.html">Valoracions</a>
- <li><a href="help.php?module=forum&file=subscription.html">Subscripció</a>
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=allowdiscussions.html">Permetre discussions</a>
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=attachment.html">Fitxers adjunts</a>
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=forumtype.html">Tipus de f&ograve;rums</a>
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=maxattachmentsize.html">Mida m&agrave;xima dels fitxers adjunts</a>
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=ratings.html">Valoracions</a>
+ <li><a href="help.php?module=forum&amp;file=subscription.html">Subscripci&oacute;</a>
</ul>
View
5 lang/ca/help/forum/maxattachmentsize.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Mida m&agrave;xima dels fitxers adjunts</B></P>
+
+<P>La persona que configura un f&ograve;rum pot triar una mida m&agrave;xima per a tots els fitxers adjunts que s'hi envi&iuml;n.
+
+<P>De vegades ser&agrave; possible penjar un fitxer m&eacute;s gran, per&ograve; no es desar&agrave; al servidor i es visualitzar&agrave; un missatge d'error.
View
10 lang/ca/help/forum/mods.html
@@ -1,12 +1,4 @@
-
<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<B>F&ograve;rums</B></P>
<UL>
- <p>Aquesta activitat pot ser la m&eacute;s important perqu&egrave; &eacute;s
- aqu&iacute; que tenen lloc la majoria de discussions. Es poden estructurar
- de diferents maneres i poden incloure una valoraci&oacute; de les aportacions
- per parts dels companys. Les aportacions es poden veure en diferents formats
- i poden tenir fitxers adjunts. Quan se subscriguin a un f&ograve;rum els participants
- rebran per correu electr&ograve;nic c&ograve;pies de cada intervenci&oacute;.
- Un professor pot imposar la subscripci&oacute; als seus estudiants si aix&iacute;
- ho desitja.</p>
+ <p>Aquesta activitat pot ser la m&eacute;s important: &eacute;s aqu&iacute; on t&eacute; lloc la major part del debat. Els f&ograve;rums es poden estructurar de diferents maneres i poden incloure una valoraci&oacute; de cada missatge per parts dels companys. Els missatges es poden visualitzar en diferents formats i poden incloure fitxers adjunts. Quan se subscriuen a un f&ograve;rum, els participants reben una c&ograve;pia de cada missatge per correu electr&ograve;nic. El professor pot imposar la subscripci&oacute; a tots els seus estudiants si aix&iacute; ho desitja.</p>
</UL>
View
13 lang/ca/help/forum/ratings.html
@@ -1,13 +1,7 @@
-
<p align="center"><b>Valoracions</b></p>
-<p>Les intervencions individuals poden ser valorades amb una escala basada en
- la <b>teoria del coneixement separat i connectat</b>. Aquesta teoria us pot
- ajudar a veure les interaccions humanes d'una altra manera. Descriu dues formes
- diferents d'avaluar i aprendre sobre les coses que veiem i sentim. Tot i que
- cadascun de nosaltres utilitzem aquests dos m&egrave;todes en diferent mesura
- en diferents ocasions, pot ser &uacute;til com exemple per entendre'ns prendre
- dues persones , una que sigui majorit&agrave;riament un coneixedor separat,
- en Joan, i l'altra que sigui majorment una coneixedora connectada, la Maria.</p>
+
+<p>Cada missatge es pot valorar utilitzant una escala basada en la <b>teoria del coneixement separat i connectat</b>. Aquesta teoria us pot ajudar a veure les interaccions humanes d'una altra manera. Descriu dues formes diferents d'avaluar i aprendre sobre les coses que veiem i sentim. Tot i que cadascun de nosaltres utilitzem aquests dos m&egrave;todes en diferent mesura en diferents ocasions, pot ser &uacute;til com a exemple per entendre'ns prendre dues persones , una que sigui majorit&agrave;riament un coneixedor separat, en Joan, i l'altra que sigui majorment una coneixedora connectada, la Maria.</p>
+
<ul>
<li>En Joan prefereix romandre tan 'objectiu' com sigui possible sense incloure
sentiments ni emocions. En una discussi&oacute; amb altres persones d'idees
@@ -25,6 +19,7 @@
de fer-ho, usant suggeriments l&ograve;gics. La Maria &eacute;s un bon exemple
de <b>coneixedora connectada.</b></li>
</ul>
+
<p>Us heu fixat que el coneixedor separat &eacute;s home i la connectada &eacute;s
dona? Alguns estudis han demostrat estad&iacute;sticament que aquesta &eacute;s
la realitat, tot i que hi ha casos individuals en tot l'espectre que va entre
View
4 lang/ca/help/forum/subscription.html
@@ -1,9 +1,9 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Subscripci&oacute; als f&ograve;rums</B></P>
-<P>Quan una persona &eacute;s subscrita a un f&ograve;rum aix&ograve; vol dir que se li enviaran c&ograve;pies dels missatges del f&ograve;rum per correu electr&ograve;nic (les c&ograve;pies s'envien mitja hora despr&eacute;s que s'escriu el missatge).
+<P>Quan una persona &eacute;s subscrita a un f&ograve;rum aix&ograve; vol dir que se li enviar&agrave; per correu electr&ograve;nic una c&ograve;pia de cada missatge del f&ograve;rum (les c&ograve;pies s'envien <?PHP echo $CFG->maxeditingtime/60 ?> minuts despr&eacute;s que s'escriu el missatge).
<P>Normalment la gent pot triar si vol o no vol estar subscrita a cada f&ograve;rum.
-<P>Tanmateix, si un processor for&ccedil;a la subscripci&oacute; a un f&ograve;rum concret, l'opci&oacute; desapareix i tots els membres de la classe reben c&ograve;pies per correu electr&ograve;nic.
+<P>Tanmateix, si un processor imposa la subscripci&oacute; a un f&ograve;rum concret, l'opci&oacute; desapareix i tots els membres de la classe reben c&ograve;pies per correu electr&ograve;nic.
<P>Aix&ograve; &eacute;s especialment &uacute;til per al F&ograve;rum de not&iacute;cies i per a tots els f&ograve;rums actius durant el comen&ccedil;ament del curs, mentre tots s'adonen que existeix la possibilitat de subscriure's individualment per correu.
View
12 lang/ca/help/index.html
@@ -7,26 +7,26 @@
<p>Administraci&oacute;</p>
<ul>
- <li><a href="help.php?file=langedit.html">Edici de l'idioma</a>
- <li><a href="help.php?file=uploadusers.html">Cˆrrega d'usuaris</a>
+ <li><a href="help.php?file=langedit.html">Edici&oacute; de l'idioma</a>
+ <li><a href="help.php?file=uploadusers.html">C&agrave;rrega d'usuaris</a>
</ul>
<p>Configuraci&oacute; de cursos</p>
<ul>
- <li><a href="help.php?file=mods.html">M˜duls d'activitat</a>
+ <li><a href="help.php?file=mods.html">M&ograve;duls d'activitat</a>
<li><a href="help.php?file=coursereports.html">Informes d'activitat</a>
<li><a href="help.php?file=courseavailability.html">Disponibilitat d'un curs</a>
<li><a href="help.php?file=coursecategory.html">Categories de cursos</a>
<li><a href="help.php?file=courseformats.html">Formats de curs</a>
<li><a href="help.php?file=coursefullname.html">Nom complet del curs</a>
- <li><a href="help.php?file=coursenewsitems.html">Nombre de notcies del curs</a>
+ <li><a href="help.php?file=coursenewsitems.html">Nombre de not&iacute;cies del curs</a>
<li><a href="help.php?file=coursenumsections.html">Nombre de setmanes o temes d'un curs</a>
<li><a href="help.php?file=courseshortname.html">Nom curt del curs</a>
<li><a href="help.php?file=coursestartdate.html">Data d'inici del curs</a>
<li><a href="help.php?file=courseuploadsize.html">Mida dels fitxers del curs</a>
- <li><a href="help.php?file=enrolmentkey.html">Clau d'inscripci del curs</a>
+ <li><a href="help.php?file=enrolmentkey.html">Clau d'inscripci&oacute; del curs</a>
<li><a href="help.php?file=coursegrades.html">Qualificacions</a>
- <li><a href="help.php?file=guestaccess.html">AccŽs de visitants</a>
+ <li><a href="help.php?file=guestaccess.html">Acc&eacute;s de visitants</a>
<li><a href="help.php?file=courserecent.html">Activitat recent</a>
<li><a href="help.php?file=scales.html">Escales</a>
<li><a href="help.php?file=summaries.html">Resums de seccions</a>

0 comments on commit e0d3157

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.