Permalink
Browse files

updates and minor changes from Martina Majorova

  • Loading branch information...
1 parent 7e04a42 commit e0d4c1fca11518c7270db55fb322ebc759dc81e6 havran committed Jun 9, 2005
Showing with 130 additions and 114 deletions.
  1. +2 −1 lang/sk/admin.php
  2. +16 −3 lang/sk/auth.php
  3. +42 −42 lang/sk/calendar.php
  4. +34 −34 lang/sk/chat.php
  5. +20 −20 lang/sk/choice.php
  6. +11 −11 lang/sk/countries.php
  7. +3 −2 lang/sk/moodle.php
  8. +2 −1 lang/sk/quiz.php
View
3 lang/sk/admin.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.6 development (2005053000)
+ // admin.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['adminseesallevents'] = 'Administrátori môžu prezerať všetky udalosti';
@@ -11,6 +11,7 @@
$string['change'] = 'zmeniť';
$string['configallowcoursethemes'] = 'Keď zapnete túto voľbu, bude možné nastaviť pre kurz vlastnú tému. Téma kurzu má najvyššiu prioritu, zobrazí sa aj v prípade, keď bude nastavenie témy hlavnej stránky, užívateľa či aktuálneho sedenia odlišné.';
$string['configallowemailaddresses'] = 'Ak chcete obmedziť všetky nové emailové adresy na určité domény, uveďte ich tu, oddelené medzerami. Všetky ostatné domény budú odmietnuté. Napr. <strong>vasaskola.sk inaskola.sk</strong>';
+$string['configallowobjectembed'] = 'Ako štandardne nastavené bezpečnostné opatrenie, normálni užívatelia nemôžu do textov vkladať multimediálne prvky (napr. Flash) prostredníctvom EMBED a OBJECT tagov v ich HTML (hoci sa to dá bezpečne urobiť použitím filtera multimediálnych pluginov). Ak si želáte, aby boli tieto tagy povolené pre užívateľov, potom zapnite túto voľbu. ';
$string['configallowunenroll'] = 'Ak je toto nastavené na \'Áno\', potom sa môžu študenti sami kedykoľvek odhlásiť z kurzov. V opačnom prípade im to nie je dovolené a celý proces prihlasovania sa do kurzov bude kontrolovaný iba učiteľmi a administrátormi.';
$string['configallowuserblockhiding'] = 'Chcete povoliť užívateľom skrytie/zobrazenie postranných blokov na všetkých týchto stránkach? Táto vlastnosť používa Javasript a Cookies pre uloženie aktuálneho stavu pre každý blok a ovplyvní iba užívateľov pohľad.';
$string['configallowuserthemes'] = 'Keď zapnete túto voľbu, užívateľ si bude môcť nastaviť vlastné témy. Témy užívateľa majú vyššiu prioritu, zobrazia sa aj v prípade, keď bude nastavenie témy hlavnej stránky iné (toto neplatí pre témy kurzu).';
View
19 lang/sk/auth.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.6 development (2005053000)
+ // auth.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['alternatelogin'] = 'Pokiaľ sem vložíte nejaké URL, bude použité ako prihlasovacia stránka k tomuto systému. Táto Vaša stránka by mala obsahovať formulár s vlastnosťou \'action\' nastavenou na <strong>\'$a\'</strong>, ktorá vracia pole <strong>username</strong> a <strong>password</strong>.<br />Dbajte na to, aby ste vložili platné URL! V opačnom prípade by ste mohli komukoľvek vrátane seba zamedziť prístup k týmto stránkam.<br />Ak chcete používať štandardnú prihlasovaciu stránku, nechajte toto pole prázdne.';
@@ -33,8 +33,6 @@
$string['auth_dbtitle'] = 'Použiť externú databázu';
$string['auth_dbtype'] = 'Databázový typ (bližšie viď <a href=\"../lib/adodb/readme.htm#drivers\">ADOdb dokumentácia</a>)';
$string['auth_dbuser'] = 'Užívateľské meno s prístupom do databázy len na čítanie.';
-$string['auth_editlock'] = 'Uzamknúť hodnotu';
-$string['auth_editlock_expl'] = '<p><b>Uzamknutá hodnota:</b>Ak je voľba akívna, zabráni tomu, aby užívatelia a administrátori Moodle priamo upravovali toto políčko. Túto voľbu použite, ak uchovávate údaje v externom auth systéme.</p>';
$string['auth_emaildescription'] = 'Emailové potvrdzovanie je prednastavený spôsob overovania. Keď sa užívateľ prihlási, vyberie si vlastné nové užívateľské meno a heslo. Následne dostane potvrdzujúci email na svoju emailovú adresu. Tento email obsahuje bezpečný odkaz na stránku, kde môže užívateľ potvrdiť svoje nastavené údaje. Pri ďalších prihlasovaniach sa už iba skontroluje užívateľské meno a heslo v porovnaní s údajmi uloženými v Moodle databáze.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Emailové overovanie';
$string['auth_fccreators'] = 'Zoznam skupín, ktorých členovia majú oprávnenie na vytváranie nových kurzov. Ak ide o viaceré skupiny, oddeľte ich bodkočiarkou. Mená musia byť napísané presne tak, ako na FirstClass serveri. Systém zohľadňuje písanie malých a veľkých písmen.';
@@ -44,6 +42,10 @@
$string['auth_fcpasswd'] = 'Heslo pre hore uvedený užívateľský účet.';
$string['auth_fctitle'] = 'Použiť FirstClass server';
$string['auth_fcuserid'] = 'ID užívateľa pre účet na FirstClass serveri s nastavením privilégia \'Vedľajší administrátor\'.';
+$string['auth_fieldlock'] = 'Zamknúť hodnotu';
+$string['auth_fieldlock_expl'] = '<p><b>Zamknúť hodnotu:</b>Ak je voľba aktivovaná, bude zabraňovať priamemu upravovaniu políčok užívateľmi a administrátormi Moodle. Použite túto voľbu, ak spravujete údaje v externom overovacom systéme.</p>';
+$string['auth_fieldlocks'] = 'Zamknúť políčka užívateľov';
+$string['auth_fieldlocks_help'] = ' <p>Môžete zamknúť údaje v políčkach užívateľov. Toto je užitočné najmä na tých stránkach , kde sú údaje užívateľov spravované administrátormi ručne, prostredníctvom upravovania ich záznamov alebo ich prenesenia cez voľbu \'Preniesť užívateľov\'. Ak zamknete políčka, ktoré sú vyžadované Moodle, uistite sa, že pri vytváraní užívateľských účtov a &emdash, potom poskytnete všetky potrebné údaje; v opačnom prípade budú účty nepoužiteľné.</p><p>Odporúčame zvážiť možnosť nastavenia režimu zamkýnania na \'Odomknuté, ak prázdne\', aby ste sa vyhli tomuto problému.</p>';
$string['auth_imapdescription'] = 'Na kontrolu správnosti daného užívateľského mena a hesla používa táto metóda IMAP server.';
$string['auth_imaphost'] = 'Adresa IMAP serveru. Používajte číslo IP, nie názov DNS.';
$string['auth_imapport'] = 'Číslo portu IMAP serveru . Zvyčajne je to 143 alebo 993.';
@@ -130,16 +132,27 @@
$string['changepassword'] = 'URL na zmenu hesla ';
$string['changepasswordhelp'] = 'Tu môžete uviesť URL, na ktorom si Vaši užívatelia môžu obnoviť alebo zmeniť užívateľské meno/heslo, ak ho zabudli. Pre užívateľov to bude zobrazené ako tlačidlo na prihlasovacej stránke ich užívateľskej stránky. Ak to tu neuvediete, tlačidlo sa nezobrazí.';
$string['chooseauthmethod'] = 'Vyberte si spôsob overovania užívateľov: ';
+$string['createchangepassword'] = 'Vytvoriť, ak chýba - je nutné zmeniť';
+$string['createpassword'] = 'Vytvoriť, ak chýba';
$string['forcechangepassword'] = 'Vyžadovať zmenu hesla';
$string['forcechangepassword_help'] = 'Vyžadovať od užívateľov zmenu hesla pri ich ďalšom prihlásení do Moodle.';
$string['forcechangepasswordfirst_help'] = 'Vyžadovať od užívateľov zmenu hesla pri ich prvom prihlásení do Moodle.';
$string['guestloginbutton'] = 'Prihlasovacie tlačidlo pre hosťa';
+$string['infilefield'] = 'Políčko vyžadované v súbore';
$string['instructions'] = 'Inštrukcie';
+$string['locked'] = 'Zamknutý/Zamknuté';
$string['md5'] = 'MD5 šifrovanie';
+$string['passwordhandling'] = 'Zaobchádzanie s políčkom s heslom';
$string['plaintext'] = 'Čistý text';
$string['showguestlogin'] = 'Môžete skryť, alebo zobraziť, prihlasovacie tlačidlo pre hosťa na prihlasovacej stránke.';
$string['stdchangepassword'] = 'Použiť štandardnú stránku pre zmenu hesla';
$string['stdchangepassword_expl'] = 'Ak Váš externý overovací systém povoľuje zmeny hesla v prostredí Moodle, prepnite túto voľbu na \"Áno\". Toto nastavenie potlačí funkciu \"URL na zmenu hesla\".';
$string['stdchangepassword_explldap'] = 'Poznámka: Ak používate vzdialený LDAP server, odporúčame Vám komunikovať cez šifrované SSL spojenie (ldaps://).';
+$string['unlocked'] = 'Odomknutý/Odomknuté';
+$string['unlockedifempty'] = 'Odomknuté, ak prázdne';
+$string['update_never'] = 'Nikdy';
+$string['update_oncreate'] = 'Pri vytváraní';
+$string['update_onlogin'] = 'Pri každom prihlásení';
+$string['update_onupdate'] = 'Pri aktualizácii';
?>
View
84 lang/sk/calendar.php
@@ -1,104 +1,104 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['calendar'] = 'Kalendár';
$string['calendarheading'] = '$a Kalendár';
$string['clickhide'] = 'Klikni pre skrytie';
$string['clickshow'] = 'Klikni pre zobrazenie';
-$string['confirmeventdelete'] = 'Skutoène chce¹ zmaza» túto udalos»?';
+$string['confirmeventdelete'] = 'Ste si istý, ¾e chcete odstráni» túto udalos»?';
$string['courseevents'] = 'Udalosti kurzu';
-$string['dayview'] = 'Denný pohµad';
-$string['daywithnoevents'] = 'Pre tento deò nie sú vlo¾ené ¾iadne udalosti';
+$string['dayview'] = 'Zobrazi» deò';
+$string['daywithnoevents'] = 'V tento deò nie sú ¾iadne udalosti';
$string['default'] = 'Východiskový';
-$string['deleteevent'] = 'Zmaza» udalos»';
-$string['detailedmonthview'] = 'Detailný mesaèný pohµad';
+$string['deleteevent'] = 'Odstráni» udalos»';
+$string['detailedmonthview'] = 'Zobrazi» mesiac detailne';
$string['durationminutes'] = 'Då¾ka trvania v minútach';
-$string['durationnone'] = 'Bez doby trvania';
+$string['durationnone'] = 'Nemá trvanie';
$string['durationuntil'] = 'Do';
$string['editevent'] = 'Upravovanie udalosti';
-$string['errorbeforecoursestart'] = 'Nemo¾no prida» udalos» predtým ako zaène kurz';
+$string['errorbeforecoursestart'] = 'Nemo¾no nastavi» predtým, ako zaène kurz';
$string['errorinvaliddate'] = 'Neplatný dátum';
$string['errorinvalidminutes'] = '©pecifikujte då¾ku trvania v minútach èíslom od 1 do 999.';
$string['errorinvalidrepeats'] = '©pecifikujte poèet udalostí èíslom od 1 do 999.';
-$string['errornodescription'] = 'Je nutný popis';
-$string['errornoeventname'] = 'Je nutné zada» meno';
+$string['errornodescription'] = 'Popis je povinný údaj';
+$string['errornoeventname'] = 'Meno je povinný údaj';
$string['eventdate'] = 'Dátum';
$string['eventdescription'] = 'Popis';
-$string['eventduration'] = 'Trvanie';
-$string['eventendtime'] = 'Èas ukonèenia';
+$string['eventduration'] = 'Då¾ka trvania';
+$string['eventendtime'] = 'Konèí';
$string['eventinstanttime'] = 'Èas';
$string['eventkind'] = 'Typ udalosti';
$string['eventname'] = 'Meno';
$string['eventrepeat'] = 'Opakovania';
-$string['eventsfor'] = '$a udalosti';
-$string['eventstarttime'] = 'Èas zaèatia';
+$string['eventsfor'] = 'Udalosti pre $a ';
+$string['eventstarttime'] = 'Zaèína';
$string['eventtime'] = 'Èas ';
$string['eventview'] = 'Detaily udalosti';
-$string['expired'] = 'Èas u¾ vypr¹al';
-$string['explain_lookahead'] = 'Toto nastaví (maximálny) poèet dní, v ktorých sa v budúcnosti má zaèa» udalos», aby bola zobrazená ako nadchádzajúca udalos». Udalosti, ktoré presiahnu túto hranicu, nebudú nikdy zobrazované ako nadchádzajúce. Berte prosím na vedomie, ¾e <strong>neexistuje ¾iadna garancia</strong>, ¾e v¹etky udalosti zaèaté v tomto èasovom rozpätí budú zobrazené; ak sa ich v kalendári nachádza príli¹ veµa (viac ako preferencia maximálneho poètu nadchádzajúcich udalostí), potom tie s najneskor¹ím dátumom zaèatia nebudú zobrazené.';
-$string['explain_maxevents'] = 'Toto nastaví maximálny poèet nadchádzajúcich udalostí, ktoré mô¾u by» zobrazené. V prípade, ¾e si tu vyberiete mo¾nos» zobrazovania veµkého poètu udalostí, je pravdepodobné, ¾e Vám budú zabera» veµa miesta na monitore.';
-$string['explain_persistflt'] = 'Ak je táto mo¾nos» povolená, potom si Moodle zapamätá Va¹e posledné nastavenia filtra udalostí a automaticky ich obnoví zaka¾dým, keï sa prihlásite. ';
-$string['explain_startwday'] = 'Tý¾dne v kalendári budú zaèína» tým dòom, ktoré si tu vyberiete.';
-$string['explain_timeformat'] = 'Mô¾ete si vybra» 12 alebo 24 hodinový èasový formát. Ak si vyberiete východiskové nastavenie, potom sa bude automaticky zobrazova» èasový formát podµa jazyka, ktorý pou¾ívate na tejto stránke.';
+$string['expired'] = 'Vypr¹ala';
+$string['explain_lookahead'] = 'Toto nastaví (maximálny) poèet dní, v ktorých sa v budúcnosti má zaèa» udalos», aby bola zobrazená ako nadchádzajúca udalos». Udalosti, ktoré presiahnu túto hranicu, nebudú nikdy zobrazované ako nadchádzajúce. Berte prosím na vedomie, ¾e <strong>neexistuje ¾iadna garancia</strong>, ¾e v¹etky udalosti zaèaté v tomto èasovom rozpätí budú zobrazené; ak sa ich v kalendári nachádza príli¹ veµa (viac ako máte nastavené v \"Maximum nadchádzajúcich udalostí\"), potom tie s najneskor¹ím dátumom zaèatia nebudú zobrazené.';
+$string['explain_maxevents'] = 'Toto nastaví maximálny poèet nadchádzajúcich udalostí, ktoré mô¾u by» zobrazené. V prípade, ¾e si tu vyberiete mo¾nos» zobrazovania veµkého poètu udalostí, je pravdepodobné, ¾e ich zoznam bude veµmi dlhý a budú Vám zabera» veµa miesta na monitore.';
+$string['explain_persistflt'] = 'Ak je táto mo¾nos» povolená, potom si Moodle zapamätá Va¹e posledné nastavenia filtrovania udalostí a automaticky ich obnoví zaka¾dým, keï sa prihlásite. ';
+$string['explain_startwday'] = 'Tý¾dne v kalendári budú zaèína» tým dòom, ktorý si tu vyberiete.';
+$string['explain_timeformat'] = 'Mô¾ete si vybra» 12 alebo 24 hodinový èasový formát. Ak si vyberiete \"východiskové\" nastavenie, potom sa bude automaticky zobrazova» èasový formát podµa jazyka, ktorý pou¾ívate na tejto stránke.';
$string['fri'] = 'Pia';
$string['friday'] = 'Piatok';
$string['globalevents'] = 'V¹eobecné udalosti';
$string['gotocalendar'] = 'Choï do kalendára';
$string['groupevents'] = 'Skupinové udalosti';
-$string['hidden'] = 'Skrytý';
-$string['manyevents'] = '$a udalosti';
+$string['hidden'] = 'skrytý';
+$string['manyevents'] = '$a udalostí';
$string['mon'] = 'Pon';
$string['monday'] = 'Pondelok';
-$string['monthlyview'] = 'Mesaèný pohµad';
+$string['monthlyview'] = 'Zobrazi» mesiac';
$string['newevent'] = 'Nová udalos»';
$string['noupcomingevents'] = 'Momentálne sa tu nenachádzajú ¾iadne nadchádzajúce udalosti';
$string['oneevent'] = 'jedna udalos»';
-$string['pref_lookahead'] = 'Pohµad dopredu na nadchádzajúce udalosti';
+$string['pref_lookahead'] = 'Pozrie» sa dopredu na nadchádzajúce udalosti';
$string['pref_maxevents'] = 'Maximálny poèet nadchádzajúcich udalostí';
-$string['pref_persistflt'] = 'Zapamäta» si nastavenia filtra';
+$string['pref_persistflt'] = 'Zapamäta» si nastavenia filtrovania';
$string['pref_startwday'] = 'Prvý deò v tý¾dni';
$string['pref_timeformat'] = 'Formát zobrazovania èasu';
-$string['preferences'] = 'Preferencie';
-$string['preferences_available'] = 'Va¹e osobné preferencie';
-$string['repeateditall'] = 'Aplikuj zmeny na v¹etky $a udalosti v tejto opakujúcej sa sérii';
-$string['repeateditthis'] = 'Aplikuj zmeny len na túto udalos»';
-$string['repeatnone'] = '®iadne opakovania';
-$string['repeatweeksl'] = 'Opakova» tý¾denne, vytváranie dohromady';
+$string['preferences'] = 'Nastavenie';
+$string['preferences_available'] = 'Va¹e osobné nastavenie';
+$string['repeateditall'] = 'Aplikova» zmeny na v¹etky (celkom $a) udalosti v tejto opakujúcej sa sérii';
+$string['repeateditthis'] = 'Aplikova» zmeny len na túto udalos»';
+$string['repeatnone'] = 'Bez opakovania';
+$string['repeatweeksl'] = 'Opakova» ka¾dý tý¾deò, vytvori» celkom';
$string['repeatweeksr'] = 'udalosti';
$string['sat'] = 'So';
$string['saturday'] = 'Sobota';
$string['shown'] = 'zobrazený';
-$string['spanningevents'] = 'Nadchádzajúce udalosti';
-$string['sun'] = 'Ned';
+$string['spanningevents'] = 'Prebiehajúce udalosti';
+$string['sun'] = 'Ne';
$string['sunday'] = 'Nedeµa';
$string['thu'] = '©tv';
$string['thursday'] = '©tvrtok';
$string['timeformat_12'] = '12 hodinový èasový formát (am/pm)';
$string['timeformat_24'] = '24hodinový èasový formát ';
$string['today'] = 'Dnes';
$string['tomorrow'] = 'Zajtra';
-$string['tt_deleteevent'] = 'Vymaza» udalos»';
+$string['tt_deleteevent'] = 'Odstráni» udalos»';
$string['tt_editevent'] = 'Upravi» udalos»';
-$string['tt_hidecourse'] = 'Udalosti kurzu sa zobrazujú (klikni pre skrytie)';
-$string['tt_hideglobal'] = 'V¹eobecné udalosti sa zobrazujú (klikni pre skrytie)';
-$string['tt_hidegroups'] = 'Skupinové udalosti sa zobrazujú (klikni pre skrytie)';
-$string['tt_hideuser'] = 'U¾ívateµove udalosti sa zobrazujú (klikni pre skrytie)';
+$string['tt_hidecourse'] = 'Udalosti kurzu sú zobrazené (klikni pre skrytie)';
+$string['tt_hideglobal'] = 'V¹eobecné udalosti sú zobrazené (klikni pre skrytie)';
+$string['tt_hidegroups'] = 'Skupinové udalosti sú zobrazené (klikni pre skrytie)';
+$string['tt_hideuser'] = 'Udalosti u¾ívateµa sú zobrazené (klikni pre skrytie)';
$string['tt_showcourse'] = 'Udalosti kurzu sú skryté (klikni pre zobrazenie)';
$string['tt_showglobal'] = 'V¹eobecné udalosti sú skryté (klikni pre zobrazenie)';
$string['tt_showgroups'] = 'Skupinové udalosti sú skryté (klikni pre zobrazenie)';
-$string['tt_showuser'] = 'U¾ívateµove udalosti sú skryté (klikni pre zobrazenie)';
+$string['tt_showuser'] = 'Udalosti u¾ívateµa sú skryté (klikni pre zobrazenie)';
$string['tue'] = 'Ut';
$string['tuesday'] = 'Utorok';
$string['typecourse'] = 'Udalos» kurzu';
$string['typegroup'] = 'Skupinová udalos»';
-$string['typesite'] = 'Udalos» urèená v¹etkým pou¾ívateµom stránky';
+$string['typesite'] = 'Udalos» urèená v¹etkým u¾ívateµom stránky';
$string['typeuser'] = 'Udalos» u¾ívateµa';
$string['upcomingevents'] = 'Nadchádzajúce udalosti';
-$string['userevents'] = 'U¾ívateµské udalosti';
+$string['userevents'] = 'Udalosti u¾ívateµa';
$string['wed'] = 'Str';
$string['wednesday'] = 'Streda';
$string['yesterday'] = 'Vèera';
-$string['youcandeleteallrepeats'] = 'Táto udalos» je súèas»ou opakujúcej sa série udalostí. Mô¾e¹ zmaza» len túto udalos», alebo v¹etky $a udalosti v tejto sérii naraz.';
+$string['youcandeleteallrepeats'] = 'Táto udalos» je súèas»ou opakujúcej sa série udalostí. Mô¾ete odstráni» len túto udalos», alebo v¹etky (celkom $a) udalosti v tejto sérii naraz.';
?>
View
68 lang/sk/chat.php
@@ -1,55 +1,55 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+ // chat.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
-$string['beep'] = 'Pípnu»';
-$string['chatintro'] = 'Uvítací text';
-$string['chatname'] = 'Názov tejto miestnosti pre chat';
-$string['chatreport'] = 'Schôdzka pre chat';
-$string['chattime'] = 'Najbli¾¹í èas stretnutia';
-$string['configmethod'] = 'Normálna metóda zahàòa mo¾nos» pravidelnej aktualizácie clientov cez kontaky so serverom. Nevy¾aduje ¾iadnu konfiguráciu a funguje v¹ade, ale mô¾e spôsobi» dlhé èakanie na serveri. Pou¾ívanie serverového démona si vy¾aduje shellovský prístup do Unixu, èo v¹ak zrýchli prostredie pre chatovanie';
+$string['beep'] = 'pípnu»';
+$string['chatintro'] = 'Úvodný text';
+$string['chatname'] = 'Názov tejto miestnosti ';
+$string['chatreport'] = 'Chatovanie';
+$string['chattime'] = 'Najbli¾¹ie chatovanie';
+$string['configmethod'] = 'Pri normálnom chate sa aktualizujú klienti pri spojení so serverom. Táto metóda si nevy¾aduje ¾iadnu konfiguráciu a funguje v¹ade, ale mô¾e spôsobi» dlhé èakanie na serveri. Pou¾ívanie démona na serveri si vy¾aduje prístup do Unixu shellu, èo v¹ak zrýchli prostredie pre chatovanie.';
$string['configoldping'] = 'Po akom èase mô¾eme pova¾ova», ¾e sa u¾ívateµ odhlásil z chatu (v sekundách)? Toto je len horný limit, preto¾e odhlásenia z chatu sú detekované veµmi rýchlo. Ni¾¹ie hodnoty budú viac za»a¾ova» Vá¹ server. Ak pou¾ívate normálnu metódu, <strong>nikdy</strong> nenastavujte túto hodnotu na menej ako 2* chat_refresh_room.';
$string['configrefreshroom'] = 'Po akom èase sa má chatovacia miestnos» obnovova»? (v sekundách). Nastavenie príli¹ krátkeho èasu sposobí èasté obnovovanie a vy¹¹ie nároky na server, ale chat sa javí ako rýchly.';
-$string['configrefreshuserlist'] = 'Ako èasto sa má zoznam úèastníkov obnovi»? (v sekundách)';
-$string['configserverhost'] = 'Hos»ovské meno poèítaèa, kde je serverový démon';
-$string['configserverip'] = 'Numerická IP adresa, ktorá platí pre vy¹¹ie uvedené hos»ovské meno';
+$string['configrefreshuserlist'] = 'Ako èasto sa má obnovova» zoznam u¾ívateµov? (v sekundách)';
+$string['configserverhost'] = 'Hos»ovské meno poèítaèa, kde je umiestnený serverový démon';
+$string['configserverip'] = 'Èíselná IP adresa, ktorá platí pre vy¹¹ie uvedené hos»ovské meno';
$string['configservermax'] = 'Maximálny poèet povolených klientov';
$string['configserverport'] = 'Port, ktorý sa na serveri pou¾íva pre démona';
-$string['currentchats'] = 'Aktívna schôdzka pre chat';
+$string['currentchats'] = 'Prebieha chatovanie';
$string['currentusers'] = 'Prihlásení u¾ívatelia do chatu ';
-$string['deletesession'] = 'Odstráni» túto schôdzku pre chat';
-$string['deletesessionsure'] = 'Ste si istý, ¾e chcete odstráni» túto schôdzku pre chat?';
-$string['donotusechattime'] = 'Neuvádza» ¾iadne èasy schôdzky pre chat';
-$string['enterchat'] = 'Kliknite sem, ak sa chcete zúèastni» chatu';
+$string['deletesession'] = 'Odstráni» toto chatovanie';
+$string['deletesessionsure'] = 'Ste si istý, ¾e chcete odstráni» toto chatovanie?';
+$string['donotusechattime'] = 'Nezverejòova» èas chatovania';
+$string['enterchat'] = 'Kliknite sem, ak sa chcete zapoji» do chatovania';
$string['errornousers'] = 'Nemô¾em nájs» ¾iadnych u¾ívateµov!';
-$string['explaingeneralconfig'] = 'Tieto nastavenia <strong>v¾dy</strong> aktívne';
-$string['explainmethoddaemon'] = 'Tieto nastavenia sú dôle¾ité <strong>iba</strong> vtedy, keï ste si vybrali \"Serverový démon pre chat\" pre chat_method';
-$string['explainmethodnormal'] = 'Tieto nastavenia sú dôle¾ité <strong>iba</strong> vtedy, keï ste si vybrali \"Normálnu metódu\" pre chat_method';
+$string['explaingeneralconfig'] = 'Tieto nastavenia pôsobia <strong>v¾dy</strong> ';
+$string['explainmethoddaemon'] = 'Tieto nastavenia pôsobia <strong>iba</strong> vtedy, keï ste si vybrali chat_method \"Chat démon na serveri\" ';
+$string['explainmethodnormal'] = 'Tieto nastavenia pôsobia <strong>iba</strong> vtedy, keï ste si vybrali chat_method \"Normálna metóda\" ';
$string['generalconfig'] = 'V¹eobecná konfigurácia';
-$string['helpchatting'] = 'Pomoc s pou¾ívaním chatu';
-$string['idle'] = 'Neèinnos»';
-$string['messagebeepseveryone'] = '$a ohlási» ka¾dého!';
-$string['messagebeepsyou'] = '$a sa práve ohlásil!';
-$string['messageenter'] = '$a sa práve prihlásil do chatu';
+$string['helpchatting'] = 'Nápoveda k chatovaniu';
+$string['idle'] = 'Neèinný/á';
+$string['messagebeepseveryone'] = '$a ohlasuje v¹etkých!';
+$string['messagebeepsyou'] = '$a Vás práve ohlásil!';
+$string['messageenter'] = '$a práve vstúpil do tohto chatu';
$string['messageexit'] = '$a sa práve odhlásil z chatu';
$string['messages'] = 'Správy';
-$string['methoddaemon'] = 'Serverový démon pre chat';
+$string['methoddaemon'] = 'Chat démon ne serveri';
$string['methodnormal'] = 'Normálna metóda';
$string['modulename'] = 'Chat';
-$string['modulenameplural'] = 'Chaty';
-$string['neverdeletemessages'] = 'Nikdy nemaza» správy';
-$string['nextsession'] = 'Ïal¹ie naplánované schôdzky pre chat';
-$string['noguests'] = 'Chat nepovoµuje vstup hostí';
+$string['modulenameplural'] = 'Chatovanie';
+$string['neverdeletemessages'] = 'Nikdy neodstraòova» správy';
+$string['nextsession'] = 'Najbli¾¹ie plánované chatovanie';
+$string['noguests'] = 'Hostia nemô¾u vstúpi» do tohto chatu';
$string['nomessages'] = 'Zatiaµ ¾iadne správy';
$string['repeatdaily'] = 'V rovnaký èas ka¾dý deò';
$string['repeatnone'] = 'Bez opakovania - zverejni» len stanovený èas';
-$string['repeattimes'] = 'Zopakova» schôdzku pre chat';
+$string['repeattimes'] = 'Opakova» chatovanie';
$string['repeatweekly'] = 'V rovnaký èas ka¾dý tý¾deò';
-$string['savemessages'] = 'Ulo¾i» predchádzajúce schôdzky pre chat';
-$string['seesession'] = 'Prezrie» si schôdzku pre chat';
-$string['sessions'] = 'Schôdzka pre chat';
+$string['savemessages'] = 'Ulo¾i» prebehnuté chatovanie';
+$string['seesession'] = 'Ukáza» toto chatovanie ';
+$string['sessions'] = 'Chatovanie';
$string['strftimemessage'] = '%%H:%%M';
-$string['studentseereports'] = 'Ka¾dý si mô¾e prezrie» predchádzajúce schôdzky pre chat';
-$string['viewreport'] = 'Prezrie» si predchádzajúce schôdzky pre chat';
+$string['studentseereports'] = 'Ka¾dý si mô¾e prezrie» prebehnuté chatovanie';
+$string['viewreport'] = 'Ukáza» prebehnuté chatovanie';
?>
View
40 lang/sk/choice.php
@@ -1,44 +1,44 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+ // choice.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['addmorechoices'] = 'Prida» viac ankiet';
-$string['allowupdate'] = 'Povoli» aktualizáciu ankety';
+$string['allowupdate'] = 'Povoli» zmenu hlasovania';
$string['answered'] = 'Zodpovedané';
-$string['choice'] = 'Anketa';
+$string['choice'] = 'Voµba';
$string['choiceclose'] = 'Do';
$string['choicename'] = 'Názov ankety';
-$string['choiceopen'] = 'Otvorený';
+$string['choiceopen'] = 'Od';
$string['choicetext'] = 'Text ankety';
-$string['displayhorizontal'] = 'Zobraz horizontálne';
-$string['displaymode'] = 'Zobrazovací mód';
-$string['displayvertical'] = 'Zobraz vertikálne';
-$string['full'] = '(Plný)';
+$string['displayhorizontal'] = 'Zobrazi» horizontálne';
+$string['displaymode'] = 'Re¾im zobrazenia';
+$string['displayvertical'] = 'Zobrazi» vertikálne';
+$string['full'] = '(Obsadené)';
$string['havetologin'] = 'Predtým, ako odo¹lete vyplnenú anketu, sa musíte prihlási»';
$string['limit'] = 'Limit';
-$string['limitanswers'] = 'Limitova» poèet povolených odoziev';
+$string['limitanswers'] = 'Limitova» poèet povolených výberov';
$string['modulename'] = 'Anketa';
$string['modulenameplural'] = 'Ankety';
$string['mustchooseone'] = 'Musíte si vybra» nejakú odpoveï, predtým ako ju ulo¾íte. Z tohto dôvodu nebolo niè ulo¾ené.';
$string['notanswered'] = 'E¹te nezodpovedané';
$string['notopenyet'] = 'Prepáète, ale táto aktivita nie je dostupná do $a';
-$string['privacy'] = 'Ochrana výsledkov ';
-$string['publish'] = 'Uvies» výsledky';
+$string['privacy'] = 'Dôvernos» výsledkov ';
+$string['publish'] = 'Zverejni» výsledky';
$string['publishafteranswer'] = 'Ukáza» výsledky ¹tudentovi po zodpovedaní ankety';
$string['publishafterclose'] = 'Ukáza» výsledky ¹tudentovi a¾ po ukonèení ankety';
$string['publishalways'] = 'V¾dy ukáza» výsledky ¹tudentom';
-$string['publishanonymous'] = 'Uvies» anonymné výsledky, neznázoròova» mená ¹tudentov';
-$string['publishnames'] = 'Uvies» kompletné výsledky, ukáza» mená a ich odpovede';
-$string['publishnot'] = 'Neuvádza» výsledky ¹tudentom';
+$string['publishanonymous'] = 'Zverejni» výsledky anonymne, nezobrazova» mená ¹tudentov';
+$string['publishnames'] = 'Uvies» kompletné výsledky, ukáza» mená ¹tudentov a aj ich voµby';
+$string['publishnot'] = 'Nezverejòova» výsledky ¹tudentom';
$string['responses'] = 'Odpovede';
$string['responsesto'] = 'Odpovede na $a';
$string['savemychoice'] = 'Ulo¾i» moje odpovede';
$string['showunanswered'] = 'Ukáza» ståpec pre nezodpovedané otázky ankety';
-$string['spaceleft'] = 'zostávajúce miesto';
-$string['spacesleft'] = 'zostávajúce miesta';
-$string['taken'] = 'Vzatý';
-$string['timerestrict'] = 'Obmedzi» vypåòanie anketových otázok poèas tohto èasového intervalu';
-$string['viewallresponses'] = 'Zobrazi» $a správne odpovede';
-$string['yourselection'] = 'Tvoj výber';
+$string['spaceleft'] = 'voµné miesto';
+$string['spacesleft'] = 'voµné miesta';
+$string['taken'] = 'Obsadený';
+$string['timerestrict'] = 'Èasovo obmedzi» odpovedanie na otázky';
+$string['viewallresponses'] = 'Zobrazi» $a odpovedí';
+$string['yourselection'] = 'Va¹a voµba';
?>
View
22 lang/sk/countries.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // countries.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+ // countries.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['AD'] = 'Andorra';
@@ -18,7 +18,7 @@
$string['AU'] = 'Austrália';
$string['AW'] = 'Aruba';
$string['AZ'] = 'Azerbajd¾an';
-$string['BA'] = 'Bosna and Hercegovina';
+$string['BA'] = 'Bosna a Hercegovina';
$string['BB'] = 'Barbados';
$string['BD'] = 'Bangladé¹';
$string['BE'] = 'Belgicko';
@@ -27,13 +27,13 @@
$string['BH'] = 'Bahrajn';
$string['BI'] = 'Burundi';
$string['BJ'] = 'Benin';
-$string['BM'] = 'Bermuda';
+$string['BM'] = 'Bermudy';
$string['BN'] = 'Brunei Darussalam';
$string['BO'] = 'Bolívia';
$string['BR'] = 'Brazília';
$string['BS'] = 'Bahamy';
-$string['BT'] = 'Bhutan';
-$string['BV'] = 'Bouvet Island';
+$string['BT'] = 'Bhután';
+$string['BV'] = 'Ostrov Bouvet ';
$string['BW'] = 'Botswana';
$string['BY'] = 'Belarus';
$string['BZ'] = 'Belize';
@@ -108,14 +108,14 @@
$string['IS'] = 'Island';
$string['IT'] = 'Taliansko';
$string['JM'] = 'Jamajka';
-$string['JO'] = 'Jordansko';
+$string['JO'] = 'Jordánsko';
$string['JP'] = 'Japonsko';
$string['KE'] = 'Keòa';
$string['KG'] = 'Kirgizsko';
$string['KH'] = 'Kambod¾a';
$string['KI'] = 'Kiribati';
$string['KM'] = 'Comoros';
-$string['KN'] = 'Saint Kitts and Nevis';
+$string['KN'] = 'Saint Kitts a Nevis';
$string['KO'] = 'Kosovo';
$string['KP'] = 'Kórejská µudovo demokratická republika';
$string['KR'] = 'Ju¾ná Kórea';
@@ -156,7 +156,7 @@
$string['MZ'] = 'Mozambik';
$string['NA'] = 'Namíbia';
$string['NC'] = 'Nová Kaledónia';
-$string['NE'] = 'Nigéria';
+$string['NE'] = 'Niger';
$string['NF'] = 'Norfolkské ostrovy';
$string['NG'] = 'Nigéria';
$string['NI'] = 'Nikaragua';
@@ -174,7 +174,7 @@
$string['PH'] = 'Filipíny';
$string['PK'] = 'Pakistan';
$string['PL'] = 'Poµsko';
-$string['PM'] = 'St. Pierre and Miquelon';
+$string['PM'] = 'St. Pierre a Miquelon';
$string['PN'] = 'Pitcairn';
$string['PR'] = 'Puerto Rico';
$string['PS'] = 'Palestína';
@@ -187,7 +187,7 @@
$string['RU'] = 'Rusko';
$string['RW'] = 'Rwanda';
$string['SA'] = 'Saudská Arábia';
-$string['SB'] = 'Solomon Islands';
+$string['SB'] = 'Solomonove ostrovy';
$string['SC'] = 'Seychelly';
$string['SD'] = 'Sudán';
$string['SE'] = '©védsko';
@@ -221,7 +221,7 @@
$string['TV'] = 'Tuvalu';
$string['TW'] = 'Taiwan';
$string['TZ'] = 'Tanzánia';
-$string['UA'] = 'Ukrajna';
+$string['UA'] = 'Ukrajina';
$string['UG'] = 'Uganda';
$string['US'] = 'Spojené ¹táty americké';
$string['UY'] = 'Uruguaj';
View
5 lang/sk/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
-<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
+<?PHP // $Id$
+ // moodle.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['action'] = 'Akcia';
@@ -941,6 +941,7 @@
$string['showlistofcourses'] = 'Zobrazi» zoznam kurzov';
$string['showonlytopic'] = 'Zobrazi» iba tému $a';
$string['showonlyweek'] = 'Zobrazi» iba tý¾deò $a';
+$string['showperpage'] = 'Zobrazi» $a na jednej stránke';
$string['showrecent'] = 'Zobrazi» aktuálnu èinnos»';
$string['showreports'] = 'Zobrazi» správu o aktivitách';
$string['showsettings'] = 'Zobrazi» nastavenia';
View
3 lang/sk/quiz.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.6 development (2005053000)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['acceptederror'] = 'Akceptovaná chyba';
@@ -132,6 +132,7 @@
$string['editingtruefalse'] = 'Zapisovanie áno/nie otázky';
$string['editquestions'] = 'Upravi» otázky';
$string['editquiz'] = 'Upravi» test';
+$string['errormissingquestion'] = 'Chyba: V systéme chába otázka s id $a';
$string['errornotnumbers'] = 'Chyba - odpoveï musí by» èíselného typu';
$string['errorsdetected'] = '$a chyba(chyby) nájdené';
$string['event1'] = 'Automatické ulo¾enie';

0 comments on commit e0d4c1f

Please sign in to comment.