Permalink
Browse files

Added autoattend.html

  • Loading branch information...
vthung
vthung committed Jun 17, 2005
1 parent 11fa870 commit e111da538d4050d435dd76a91dd97af7622a62e0
Showing with 8 additions and 0 deletions.
  1. +8 −0 lang/vi_utf8/help/attendance/autoattend.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Ghi chỉ số chuyên cần tự động</b></p>
+
+<p>Khi chọn khả năng này, chỉ số chuyên cần từng cá nhân sẽ được ghi tự động trên cơ sở hoạt động của một người dùng ở một ngày do tham số thời gian (date) xác định.</p>
+
+<p>Công cụ ghi mức độ chuyên cần tự động này sẽ xác định một người tham gia là có mặt nếu người này đăng nhập vào cua học và thực hiện bất cứ hoạt động nào, bất kể là gì trên tham số ngày xác định.</p>
+
+<p>Công cụ cron của Moodle cần phải được cài đặt thì tính năng này mới có thể hoạt động.</p>
+

0 comments on commit e111da5

Please sign in to comment.