Browse files

translated by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent 282ddcc commit e1fa1667b36073df8b3c46e24408b38c9a583642 koenr committed Feb 6, 2004
Showing with 9 additions and 0 deletions.
  1. +9 −0 lang/nl/admin.php
View
9 lang/nl/admin.php
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // admin.php - created with Moodle 1.2 development (2004020300)
+
+
+$string['upgradelogs'] = 'Om volledige functionaliteit te bekomen moeten je oude logbestanden geupgraded worden. <a href=\"$a\">Meer informatie</a>';
+$string['upgradelogsinfo'] = 'Sommige wijzigen hebben invloed op de manier waarom de logs worden opgeslagen. Om al je oude logs per activiteit te kunnen bekijken, moeten je oude logs geupdated worden. Afhankelijk van je site kan dit lang duren (zelfs enkele uren) en voor lange sites kan dat de databank zwaar belasten. Als je het proces start, dan zou je het moeten laten aflopen (door het browservenster open te laten). Maak je geen zorgen, terwijl je de logs upgrade, zal de site blijven werken voor je gebruikers.<br /><br />Wil je je logs nu upgraden?';
+$string['upgradinglogs'] = 'Bezig met upgraden van logs';
+
+?>

0 comments on commit e1fa166

Please sign in to comment.