Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
commit e25f0a1376ab6a2ad1a716d64d23f51476539116 1 parent 34b0ede
carlesbellver authored
View
53 lang/ca/README
@@ -7,8 +7,8 @@ La traducci
Centre d'Educació i Noves Tecnologies de la Universitat Jaume I de Castelló,
que hi continua donant suport tècnic.
-Per actualitzar la traducció de Moodle al català en la vostra instal·lació,
-descomprimiu aquest fitxer ca.zip dins del directori lang.
+Per actualitzar la traducció de Moodle al català en la vostra instal·lació
+de Moodle, descomprimiu aquest fitxer ca.zip dins del directori lang.
Teniu en compte que la traducció no és completa al 100%. Podeu col·laborar
enviant suggeriments, comentaris o correccions, o fent-vos càrrec de la
@@ -27,54 +27,15 @@ Si us voleu fer c
3. Que sigueu (o penseu ser) usuaris habituals del mòdul en qüestió.
-La traducció dels mòduls següents ha estat assumida pel CENT i s'actualitza
-regularment:
+La llista de mòduls i de persones que se'n fan càrrec, i els mòduls encara
+no assignats a ningú, es poden consultar en aquesta pàgina:
-admin.php
-auth.php
-block_*.php
-enrol_*.php
-calendar.php
-countries.php
-editor.php
-error.php
-moodle.php
-pix.php
-
-assignment.php
-chat.php
-choice.php
-dialogue.php
-forum.php
-journal.php
-resource.php
-scheduler.php
-scorm.php
-wiki.php
-
-Dels mòduls següents, se n'han fet càrrec diversos membres de la comunitat
-"Moodle en català":
-
-attendance.php (Àngels Mustienes)
-exercise.php (Àngels Mustienes)
-hotpot.php (Àngels Mustienes)
-questionnaire.php (Àngels Mustienes)
-lesson.php (Joan Queralt)
-
-Finalment, aquests no han estat assignats encara a ningú. Entre parèntesis
-figura el percentatge de missatges i de fitxers d'ajuda traduïts actualment:
-
-glossary.php (100% help 96%)
-quiz.php (77% help 72%)
-survey.php (83% help 100%)
-workshop.php (84% help 74%)
-
-docs/
+http://moodle.org/mod/resource/view.php?id=2945
----
-Centre d'Educació i Noves Tecnologies (CENT) de la Universitat Jaume I
-de Castelló
+Centre d'Educació i Noves Tecnologies (CENT)
+de la Universitat Jaume I de Castelló
http://cent.uji.es
mailto:cent@uji.es
View
20 lang/ca/glossary.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004091700)
$string['addcomment'] = 'Afegeix un comentari';
@@ -10,14 +10,13 @@
$string['allentries'] = 'TOTES';
$string['allowcomments'] = 'Permeteu comentaris en les entrades?';
$string['allowduplicatedentries'] = 'Permeteu entrades duplicades?';
-$string['allowprintview'] = 'Permet visualització per a imprimir';
$string['allowratings'] = 'Permeteu valorar les entrades?';
$string['answer'] = 'Resposta';
$string['approve'] = 'D\'acord';
$string['areyousuredelete'] = 'Segur que voleu suprimir aquesta entrada?';
$string['areyousuredeletecomment'] = 'Segur que voleu suprimir aquest comentari?';
$string['areyousureexport'] = 'Segur que voleu exportar aquesta entrada a';
-$string['ascending'] = '(s\'està pujant)';
+$string['ascending'] = '(ascendent)';
$string['attachment'] = 'Fitxer adjunt';
$string['authorview'] = 'Ordenat per autor';
$string['back'] = 'Enrere';
@@ -62,11 +61,11 @@
$string['descending'] = '(descendent)';
$string['destination'] = 'Destinació';
$string['displayformat'] = 'Format de visualització';
-$string['displayformatcontinuous'] = 'Continuat sense autor';
+$string['displayformatcontinuous'] = 'Continu sense autor';
$string['displayformatdictionary'] = 'Simple, tipus diccionari';
$string['displayformatencyclopedia'] = 'Enciclopèdia';
$string['displayformatentrylist'] = 'Llista d\'entrades';
-$string['displayformatfaq'] = 'FAQ';
+$string['displayformatfaq'] = 'PMF (FAQ)';
$string['displayformatfullwithauthor'] = 'Complet amb autor';
$string['displayformatfullwithoutauthor'] = 'Complet sense autor';
$string['displayformats'] = 'Formats de visualització';
@@ -88,12 +87,12 @@
$string['entryleveldefaultsettings'] = 'Paràmetres per defecte al nivell d\'entrada';
$string['entrysaved'] = 'S\'ha desat aquesta entrada';
$string['entryupdated'] = 'S\'ha actualitzat aquesta entrada';
-$string['entryusedynalink'] = 'Aquesta entrada s\'ha d\'ennllaçar automàticament';
+$string['entryusedynalink'] = 'Aquesta entrada s\'ha d\'enllaçar automàticament';
$string['explainaddentry'] = 'Afegiu una nova entrada al glossari actual.<br />El concepte i la definició són camps obligatoris.';
$string['explainall'] = 'Visualitzeu TOTES les entrades en una pàgina';
$string['explainalphabet'] = 'Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex';
$string['explainexport'] = 'S\'ha creat un fitxer.<br/ >Baixeu-lo i deseu-lo en lloc segur. Podeu importar-lo en qualsevol moment en aquest curs o en un altre.';
-$string['explainimport'] = 'Heu d\'especificar el fitxer que voleu importar i definir els criteris del procés.<p>Trameteu la vostra sol·licitud i reviseu els resultats.</p>';
+$string['explainimport'] = 'Heu d\'especificar el fitxer que voleu importar i definir els criteris del procés.<p>Trameteu la vostra sol·licitud i reviseu els resultats.';
$string['explainspecial'] = 'Visualitzeu totes les entrades que no comencen per una lletra';
$string['exportedentry'] = 'Entrada exportada';
$string['exportedfile'] = 'Fitxer exportat';
@@ -130,8 +129,8 @@
$string['notcategorised'] = 'No categoritzat';
$string['numberofentries'] = 'Nombre d\'entrades';
$string['onebyline'] = '(una per línia)';
+$string['parentlanguage'] = '<< TRADUCTORS: especifiqueu aquí el codi de l\'idioma que cal fer servir quan el vostre paquet d\'idioma no contingui una cadena. Si deixeu aquest camp en blanc s\'utilitzarà l\'anglès. Per exemple: es >>';
$string['printerfriendly'] = 'Versió per imprimir';
-$string['printviewnotallowed'] = 'No es permet la visualització per a imprimir';
$string['question'] = 'Qüestió';
$string['rate'] = 'Valoració';
$string['rating'] = 'S\'està valorant';
@@ -158,10 +157,13 @@
$string['special'] = 'Especial';
$string['standardview'] = 'Navega alfabèticament';
$string['studentcanpost'] = 'Els estudiants poden afegir entrades';
+$string['thischarset'] = '<< TRADUCTORS: especifiqueu aquí el conjunt de caràcters del vostre idioma. Teniu en compte que tot el text creat mentre aquest idioma sigui actiu s\'emmagatzemarà amb aquest conjunt de caràcters, de manera que és millor no tornar a canviar-lo. Per exemple: iso-8859-1 >>';
+$string['thisdirection'] = '<< TRADUCTORS: aquesta cadena especifica el sentit del text, que pot ser d\'esquerra a dreta (\'ltr\') o de dreta a esquerra (\'rtl\'). >>';
+$string['thislanguage'] = '<< TRADUCTORS: especifiqueu aquí el nom de l\'idioma. Si és possible utilitzeu referències numèriques Unicode >>';
$string['totalentries'] = 'Total d\'entrades';
$string['usedynalink'] = 'Enllaça automàticament les entrades del glossari';
$string['waitingapproval'] = 'Esperant aprovació';
-$string['warningstudentcapost'] = '(Aplicable sols en cas que no sigui el glossari principal)';
+$string['warningstudentcapost'] = '(Aplicable només en cas que no sigui el glossari principal)';
$string['withauthor'] = 'Conceptes amb autor';
$string['withoutauthor'] = 'Conceptes sense autor';
$string['writtenby'] = 'Escrit per';
View
7 lang/ca/help/glossary/usedynalinkentry.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Permetre l'enlla&ccedil;at automàtic a una entrada</b></p>
+
+<p>Si s'activa aquesta caracter&iacute;stica, es crearan autom&agrave;ticament enlla&ccedil;os a aquesta entrada des dels conceptes i paraules clau que apareguin en altres llocs del mateix curs. Aix&ograve; inclou els enviaments als f&ograve;rums, recursos interns, resums setmanals, diaris, etc&egrave;tera.</p>
+
+<p>Si no voleu que cert text particular s'enlla&ccedil; (com ara en un enviament a un f&ograve;rum), aleshores heu d'afegir marcadors &lt;nolink&gt; i &lt;/nolink&gt; al voltant del text.</p>
+
+<p>Per tal d'activar aquesta característica, l'autoenlla&ccedil;at ha d'estar habilitat a nivell de glossari.</p>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.